Skip to main content

Check on My Claim

Liouh zaah mangc meih nyei sou-tov gorn, dorh log bieqc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc. Zoux sou-gorn waac nor yaac duqv zorc puix siang ziangx yiem lungh muonx aengx caux da’nyeic ndorm yaac mbenc nzoih mi’aqc.

Ziangh diuh naaic waa-cai maqc gorngv taux zoux sou-tov, zoux sou-tov jau-louc taux haaix, aengx caux meih oix zuqc zoux haaix diuc gong.

Ih zanc naaiv norm bouc dauh nor, dungh yiem njiec zoux sou mingh tov nyei bouc dauh ziangh hoc mingh taux lorx zaah mangc daauh nzunc sou-gorn yaac oix zuqc qiemx longc bouc dauh ziangh hoc maiv gauh zoqc jiex biei norm liv baaiz. Yietc gau hnangv lox nor, ninh mbuo guoqv zangc hungh jaa longc bouc dauh ziangh hoc dorh mingh corngh yiem buo norm liv baaiz “ziangx mi’aqc.” Wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic zuqc yie mbuo cingx longc bouc dauh ziangh hoc ndaauv mingh. Benx zuqc maaih zuangx mienh camv haic zoux sou daaih tov liouh longc tengx ndortv gong nyaanh camv jiex lox wuov.

Yie mbuo oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoclauh taux biei norm liv baaizdorh mingh zoux heic nyei sou-tov gorn. Beiv taux gorngv meih maiv gaengh duqv zaah mangc gorngv zoux sou-tov gorn taux haaix jiex liuz biei norm liv baaiz wuov, nzunc baav meih nyei sou-tov gorn haih maaih dorngx zuqc nyauv camv.

Naaiv se bun mangc gorngv taux ninh haih maaih jau-louc dorngx nyauv hoic zorv zuqc tor bouc dauh ziangh hoc ndaauv jiex ndaangc biei norm liv baaiz:

 • Meih bungz ndortv haaix nor liv baaiz (a’fai camv jiex ndaangc) yiem meih fungx sou bieqc ziux liv baaiz tov nyei buonc. Naaiv deix jau-louc nor buatc benx sic dauh nyauv tor zuqc bouc dauh ziangh hoc duqv zipv nyaanh taux buoz zaih. Norm-norm liv baaiz meih oix zuqc fungx ziux liv baaiz sou-tov bieqc beiv taux se gorngv meih oix borqv nzipc zipv longc tengx nyaanh linh daapc. Beiv taux gorngv meih bungz ndortv haaix norm liv baaiz nor, meih oix zuqc bieqc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn aengx caux jiex gorn zoux meih nyei sou-tov siang.
 • Meih maiv duqv box tong sou-nzangc daaih mbuox bun hiuv gorngv taux meih zornc nyaanh nyei buonc yiem njie meih ziux liv baaiz sou-tov gorn.
 • Meih maaih zoux baeng nyaanh hlaax, guoqv zangc hungh jaa, a’fai zoux gong yiem njiec da’nyeic norm saengv zangc zornc daaih nyei nyaanh. Yie mbuo oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc lauh ndaauv zuov ninh mbuo gorn zangc dau waac daaih bun muangx.
 • Meih nyei sic dauh jau-louc oix zuqc qiemx ganh gorqv-zeih gong tengx zimh lorx muangx. Yie mbuo nyei gunv goux naaiv deix sou-tov liouc siouv jien jaa oix zuqc ca’laangh caux meih, meih nyei zoux gong ziouv, aengx caux/a’fai da’nyeic norm dorngx wueic laaix benx zuqc:
  • Meih zoux maiv duqv gong
  • Meih maiv jien sin mingh lorx gong zoux
  • Meih cuotv gong
  • Zunc meih cuotv gong
  • Meih yaac maaih zornc nyaanh gorn longx nyei yie mbuo yaac oix zuqc faaux bieqc (mbuo-daan 1-3 benx nyungc zeiv liouh mangc)
  • ○ [UI sou-tov liouh dorh mingh fiev benx mbuo-daan dongh zengc njiec nyei ic dauh waac]
 • Dunz paaiv bouc dauh ziangh hoc heuc daaux nqaang mingh zoux gong. Naaiv se zuqc automatically dingh njiec meih nyei zoux sou-tov gorn aqv wueic laaix yie mbuo sienx gorngv meih zoux jienv gong yiem nyei aengx caux maiv qiemx heuc tengx nyaanh aqv. Meih oix zuqc mbuox tong waac bun yie mbuo hiuv beiv taux gorngv meih maiv duqv daaux nqaang nzuonx mingh zoux gong aengx caux porv cing waac bun muangx gorngv wueic haaix diuc sic dauh. A’fai beiv taux gorngv meih duqv zoux gong nyei, meih nyei nyaanh hlaax mbu’ziez.