Skip to main content

Denial of Benefits

Maaih deix baav sic dauh jau-louc se haih zoux bun zuqc dingh njiec a’fai ngaengc dangx waac maiv tengx nyaanh meih. Naaiv deix sic dauh jau-louc se oix zuqc tov heuc ninh mbuo gunv goux cingv gong z’eweic domh gorn tengx zaah mangc sou-tov daan, ndorqc mangc maaih pui-zipv gauz a’fai gorn zangc oix zuqc goux dunz lorqc doih waac. Naaiv deix jau-louc se lem jienv, mv baac maiv daan mbuoqc naaiv:

 • Cuotv gong
 • Zuqc zunc cuotv a’fai donv gong njiec
 • Maiv maaih fan-zeic zoux gong
 • Leih biauv go haic
 • Bieqc horqc doqc sou a’fai hoqc zoux gong
 • Zoux ganh saeng-eiz
 • Bieqc loh
 • Guangc bungz ndortv haaix diuc gong
 • Duqv gong liuz maiv laengx zoux gong
 • Maiv jien sin liepc hnyouv lorx gong zoux
 • Duqv zipv longc tengx mienh goz nyaanh (maiv zeix social security nyaanh)
 • Guangc hiuaang bungx ndortv maiv bieqc ganh zoux jiex gong siang aengx caux bun paan pei luic mangc maaih pui-zipv gauz
 • Guangc hiuaang sou-gorn maiv zoux gong yiem naaiv WorkSource Oregon
 • Guangc hiuaang bungx ndortv maiv bieqc zoux gong-bou nzoih zunh yiem njiec meih nyei buonh deic WorkSource Oregon domh gorn
 • Ndortv gong se wueic laaix nzaeng zoux gong mv horpc doic, a’fai
 • Fungx sou bieqc tov tengx ziux liv baaiz nyaanh yiem jorm-yuoqv bouc dauh ziangh hoc, lungh juangv bouc dauh, a’fai dongh gen bouc dauh ziangh hoc a’fai yiem naaiv deix njap-qiangx ziangh hoc dungh meih benx njiaaux sou gong-gorn zangc gong-mienh a’fai maiv zeix benx fin-saeng mienh

Naaiv deix sic dauh jau-louc se haih zoux bun dingh njiec meih nyei sou-tov gorn zuov taux yie mbuo dunz cuotv gorngv tengx nyaanh a’fai dingh njiec maiv tengx aqv. Borqv nzipc jienv ziux liv baaix tov longc tengx dungh corc yiem njiec naaiv deix zimh mangc nyei bouc dauh ziangh hoc dungh haih maaih haaix diuc sic dauh gorngv taux meih nyei sou-tov gorn wuov. Naaiv diuc jau-louc se oix zuqc bun meih duqv zipv tengx nyaanh yiem naaiv deix liv baaiz maiv bun dangx gorn beiv taux zaah mangc liuz buatc gorngv oix zuqc tengx nyaanh.

Paaiv leiz jien jaa oix zuqc zoux ziangx nzoih naaiv deix zaah dimv sic dauh jau-louc. Beiv taux paaiv leiz jien jaa qiemx longc lengc jeiv waa-fienx jaa tipv bieqc nor, ninh mbuo yaac lorx buangh taux meih. Tov oix zuqc mbungh longx bun dau zoux ziangx nzoih waa-fienx ei gan tov heuc zoux nyei gong-bou. Bungx ndortv maiv dau zien waa-fienx daaih nzoih se haih dorh waa-fienx mingh corngh dunz piouz doic aengx caux haih paaiv benx ngaengc waac maiv tengx nyaanh. Bingz waa-fienx a’fai gu’baeqc nduov nyei waac box mingh bun taux gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se haih benx sic dauh hlo haic.