Skip to main content

Do I Qualify?

Beiv taux meih cuotv gong a’fai zanv ziangh hoc zoqc njiec wueic benx naaiv diuc COVID-19 baengc zingh hoic daaih nor, meih se haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh ziux ei gan lox wuov.

Haaix dauh zoux ganh saeng-eiz, cingv zoux gong mienh, aengx caux benx gig zoux gong mienh yaac haih maaih pui-zipv gauz liouh tengx wueic faanv domh baengc hoic ndortv gong nyaanh (PUA). Naaiv se benx siang kou-gong gorn nyaanh liouh tengx ndortv gong mienh longc ei gan naaiv diuc CARES Act doh leiz paaiv njiec daaih wuov. Oix zuqc ganh gorqv-zeic maeqv benx lengc jeiv sou-tov daan. Liouh tengx zuangx mienh dungh haaix deix ndortv gong wueic benx faanv COVID-19 baengc zingh hoic aengx caux haaix deix mienh dungh maiv maaih pui-zipv gauz longc tengx nyaanh ei gan lox ndortv gong nyaanh wuov.

Haaix dauh mienh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun zoux gong yiem njiec meiv guoqv dungh haih maaih pui-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh wuov.

Liouh zaah lorx mangc yietc nyeic beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz, zorqv guon naaiv deix pui-zipv gauz nyei buonc. Ninh haih tengx dorh njiaaux meih zoux zuqc nzoih sou-tov daan. Dinh nzoih waa-fienx bun zuqc nzengc yiem sou-tov daan se haih tengx zoux bun meih duqv zipv siou nyaanh taux buoz siepv faaux.