Skip to main content

Eligibility Quiz

Dorh puix-zipv tuix cuotv

Naaiv diuc tuix cuotv dingh njiec nyei jauv-louc se benx zuangx jauv-louc guv yienh. Yiem njiec da'diuc sic dauh yaac mv fih hnangv doic aengx caux yie mbuo oix zuqc dorh daaih paan pei luic mangc jiex zeih zeiv sou-tov gorn.

Yie corc haih maaih ze'buonc horpc liouh longc tengx ziux lox nyei buonc ndortv gong nyaanh nyei fai?

Dorh naaiv diuc tuiz cuotv nyei jauv-louc mingh zoux ndaangc

 1. Jiex daaih nyei bouc dauh meih duqv zoux gong mv gauh zoqc jiex 500 norm ziangh hoc a'fai duqv nyaanh mv gauh zoqc jiex $1,000 yiem cingv gong ziouv-jaa yiem njiec meih “ei hnyangx-dong bouc dauh?” Meih ei hnyangx-dong bouc dauh se funx benx daauh nzunc biei norm kuo der gan yietc zungv biaa norm nyei buonc ndaangc taux liv baaiz bouc dauh dungh meih zoux jiex gorn sou-tov gorn fungx bieqc wuov.
 1. Beiv taux meih duqv fungx sou-gorn bieqc liouh jiex gorn tengx yiem zih hlaax, nyeic hlaax, a'fai faah hlaax 2020, funx benx meih nyei ei hnyangx-dong bouc dauh se yiem naaiv ziepc hlaax saengh 1, 2018 mingh taux juov hlaax 30, 2019.
 1. Beiv taux meih duqv fungx sou-tov liouh jiex gorn tengx yiem feix hlaax, hmz hlaax, a'fai luoqc hlaax 2020, funx benx meih nyei ei hnyangx-dongh bouc dauh se yiem naaiv zih hlaax saengh 1, 2019 mingh taux ziepc nyeic hlaax 31, 2019.
 1. Beiv taux meih duqv fungx sou-tov liouh jiex gorn tengx yiem cietv hlaax, betv hlaax, a'fai juov hlaax 2020, funx benx meih nyei ei hnyangx-dongh bouc dauh se yiem naaiv feix hlaax saengh 1, 2019 mingh taux faah hlaax 31, 2020.
 1. Beiv taux meih duqv fungx sou-tov liouh jiex gorn tengx yiem ziepc hlaax, ziepc yietv hlaax, a'fai ziepc nyeic hlaax 2020, funx benx meih nyei ei hnyangx-dongh bouc dauh se yiem naaiv cietv hlaax saengh 1, 2019 mingh taux luoqc hlaax 30, 2020.
 1. Meih haih mingh zoux duqv gong nyei fai? “Haih mingh zoux duqv gong” se funx benx dungh meih nyei hnyouv zangc aengx caux beih zangc sin haih torngh duqv gong.
 1. Meih mbenc nzoih zoux gong fai? “Mbenc nzoih zoux gong” se funx benx meih haih mingh zoux duqv dungh mv maaih haaix diuc waac jiem-gec hoic haih mbungh nqaeqv mingh zoux gong (liouh benx nyungc zeiv mangc: Cie faaux njiec nyei sic dauh nyauv hoic, maaih baengc, dingh gong nziaauc, a'fai mv maaih huov jaa/goux mangc fu'jueiv).
 1. Yiem gu'ndiev deix waac gorngv daaih maaih haaix diuc (yiem yie mbuo longc jiev jauv doh leiz paaiv cuotv daaih) puix horpc meih nyei fai?
  ​ Beiv taux maaih yietc jiouz puix horpc, meih dau waac gorngv "Zeiz."
 1. Yie mingh zoux mv duqv gong wueic laaix yie butv coronavirus baengc zingh.
 1. Yie mv haih mingh zoux duqv gong wueic laaix nzauh heiz yie haih nyiez zuqc coronavirus baengc aengx caux oix zuqc heuc yie yiem dingc biauv hnangv.
 1. Yie mv haih zoux mv duqv gong wueic laaix benx zuqc ndie-sai a'fai goux domh zuangx heng-wangc jien jaa njiaaux heuc yie oix zuqc yiem dingc biauv liouh simv nqaeqv longx haih nyiez baengc a'fai haih dorh baengc nyiez doic, butv coronavirus baengc.
 1. Yie mv haih mingh zoux maiv duqv gong se wueic laaix yie nyei cingv gong ziouv-jaa guon gong-gorn a'fai zanv njiec wueic laaix maaih coronavirus baengc. Naaiv se lemh jienv guon njiec zoux gong gorn a'fai zanv gong zoqc njiec ei gan saengv zangc dengv sic dauh jien-fouv paaiv cuotv haapc maaz waac tov heuc yiem dingc biauv goux maengc-gorn, a'fai ei gan gunv goux heng-wangc jien jaa waac zunh heuc njiouz baengc.
 1. Yie mv haih mingh zoux duqv gong wueic laaix yie oix zuqc yiem biauv goux mangc huov jaa hmuangv doic, a'fai da'nyeic dauh mienh caux yie juangc yiem aengx caux zuqc goux mangc ninh, dungh maaih mienh butv coronavirus baengc a'fai tov heuc oix zuqc yiem dingc biauv.
 1. Yie mv haih mingh zoux duqv gong wueic laaix yie oix zuqc yiem biauv goux mangc fu'jueiv wueic benx zuqc ninh mbuo guon horqc dorngh, benx goux wuix fu'jueiv mienh, a'fai goux mangc fu'jueiv dorngx dauh guon wueic naaiv diuc coronavirus baengc hoic.
 1. Tov heuc yie daaux nqaang mingh zoux gong mv baac dungh yie daaux nqaang nzuonx mingh liuz yaac benx zuqc yie mv muangx ndie-sai haapc maaz waac dungh paaiv heuc yiem dingc biauv a'fai saengv zangc dengv sic dauh jien-fouv waac paaiv heuc yiem dingc biauv njiouz maengc haapc maaz waac.
 1. Meih zuqc zunc cuotv zoux baeng-maanh yiem njiec 18 hlaax nyieqc jiex daaih nyei bouc dauh, aengx caux yiem njiec naaiv Oregon deic a'fai benx zoux gong dorngx a'fai lorx gong zoux yiem Oregon deic fai?
 1. Yiem njiec gu'ndiev deix waac-gorn yaac mv maaih haaix diuc ei zuqc meih. (Beiv taux mv maaih haaix jiouz ei zuqc, meih dau nyei waac se benx "Zeiz.")
 1. Yie yaac zuqc zunc cuotv aengx caux yaac benx yie ganh zoux dorngc.
 1. Yie dorng-dorngh zuqc ninh mbuo cingv gong ziouv-jaa heuc dingh gong.
 1. Yie dorng-gorng tov dingh yie nyei gong.
 1. Yie corc zoux jienv buangv dauh nyei ziangh hoc nyei.

Beiv taux meih duqv dau waac gorngv Zeiz nyei yiem YIETC ZUNGV naaiv deix waac-cai nor, meih se haih maaih ze'buonc gauz liouh tengx gan lox nyei buonc ndortv gong beu weih sou-gorn (Unemployment Insurance, UI) nyaanh. Dorh jiex sou-gorn liouh jiex tov tengx yiem naaiv/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx.

Beiv taux meih duqv dau waac gorngv Maiv yiem YIETC ZUNGV naaiv deix waac-cai, nzunc baav meih mv maaih ze'buonc horpc tengx ziux ei lox nyei buonc ndortv gong nyaanh mv baac corc haih maaih ze'buonc horpc liouh tengx gan wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong tengx nyei buonc nyaanh (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Seix mangc wuonh zang yiem gu'ndiev deix waac.

Jiex daaih meih se duqv zoux jiex gong yiem naaiv Oregon caux haaix dauh mienh nyei lorh benv gorn zangc yiem njiec 18 hlaax nyieqc jiex daaih nyei bouc dauh fai?Meih zuqc zunc cuotv gong, a'fai meih nyei zoux gong ziangh houc zanv zoqc njiec fai?

Yie se haih maaih ze'buonc horpc liouh tengx gan wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong tengx nyei buonc nyaanh (PUA) fai?

Dorh naaiv jiouz waac mingh seix mangc beiv taux meih duqv dau waac gorngv Maiv yiem YIETC ZUNGV waac-cai yiem njiec ziux lox nyei buonc ndortv gong nyaanh seix daaih nyei waac.

 1. Meih ndortv gong a'fai zoux gong zanv ziangh hoc zoqc njiec wueic laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh hoic fai?
 1. Jiex daaih siang wuov ngaengc waac mv laengx bun meih ziux lox nyei buonc ndortv gong nyaanh tengx meih gan tov daaih nyei sou-gorn wueic laaix buatc meih maiv duqv zoux gong buangv zaaic 500 norm ziangh hoc fai?
 1. Jiex daaih meih duqv zoux jiex gong, mv baac zoux gauh zoqc njiec 500 norm ziangh hoc yiem naaiv Oregon yiem naaiv 18 hlaax nyieqc jeix daaih nyei bouc dauh fai?
 1. Dimv buatc meih butv naaiv diuc COVID-19 baengc kouv haic aengx caux mv haih mingh zoux mv duqv gong fai?
 1. Meih maaih baengc buatc hnangv butv benx COVID-19 baengc aengx caux zuov muangx ninh mbuo dorh nziaamv mingh zaah seix mangc a'fai lorx dorngx zorc baengc fai?
 1. Meih se haih maaih ziangh hoc nyiez zuqc baengc camv haic AENGX CAUX zorc baengc ndie-sai duqv tov heuc meih yiem dingc biauv fai?
 1. Meih oix zuqc goux mangc huov jaa hmuangv doic a'fai maaih haaix dauh mienh butv naaiv diuc COVID-19 baengc fai?
 1. Meih mingh zoux mv duqv gong se wueic laaix benx zuqc meih oix zuqc yiem biauv goux mangc fu'jueiv a'fai goux mangc da'nyeic dauh mienh wueic zuqc ninh mbuo guon horqc dorngh, goux wuix fu'jueiv gorn zangc, a'fai da'nyeic diuc gorn zangc dungh laaix naaiv diuc COVID-19 baengc zingh nyauv hoic wuov fai?
 1. Meih nyei zoux gong gorn zangc se duqv guonc mi'aqc wueic laaix jien jaa zunh haapc maaz waac cuotv heuc njiouz a'fai maaih naaiv diuc COVID-19 baengh zinh hoic,
  aengx caux meih yaac mv haih zoux gong yiem biauv nyei bouc dauh fai?
 1. Ih zanc meih oix zuqc benx ziouv mienh tengx goux wuix huov jaa hmuangv doic wueic laaix benx zuqc lox huov jaa ziouv yaac zuqc naaiv baan COVID-19 baengc zingh hoic ninh daic nzuonx seiz mi'aqc fai?
 1. Meih zoux ganh nyei saeng-eiz fai?
 1. Yiem njiec gu'ndiev deix waac-gorn yaac mv maaih haaix diuc ei zuqc meih. (Beiv taux mv maaih haaix jiouz ei zuqc, meih dau nyei waac se benx "Zeiz.")
 1. Yie duqv cuotv yie nyei gong yaac mv zeiz maaih sic dauh guen taux naaiv baan COVID-19 baengc hoic.
 1. Yie cuotv yie nyei gong se benx zuqc oix longc ndortv gong nyaanh tengx hnangv.
 1. Yie zanc minc zinh yie yaac dingh hitv kuonx nziaauc, zorqv longc liouh butv baengc hnoi, a'fai zorqv ziangh hoc cuotv.
 1. Yie se haih zoux gong yiem biauv nyei mv baac yie yaac ginv longc mv zoux.
 1. Yie yaac oix zuqc zoux jienv nyei gong-bou, mv maaih haih hoic nyiez baengc nyei jauv-louc, aengx caux yie nyei zoux gong gorn zangc yaac duqv mbenc nzoih mbungh goux junh liouh mv maaih baengc mun hoic, maiv baac yie yaac gamh nzie mv mingh zoux gong.

Beiv taux meih dau gorngv Zeiz yiem njiec YIETC ZUNGV waac-cai yiem naaiv 1-11 AENGX CAUX waac-cai yiem 12, meih se haih maaih puix-zipv gauz duqv zipv tengx wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong nyaanh (PUA) during the COVID-19. Dorh jiex sou-gorn liouh jiex tov tengx yiem naaiv/Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx.

Beiv taux meih duqv dau waac gorngv Maiv yiem njiec YIETC ZUNGV naaiv deix waac-cai, nzunc baav meih yaac mv haih maaih puix-zipv gauz tengx aqv.