Skip to main content

File A Claim

Ndaangc meih zoux sou-daan tov: Lorx siou nzoih meih nyei sou-muotc aengx caux waa-fienx gauz

Liouh zoux ei gan lox beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (UI) nyaanh, meih oix zuqc dorh:

 • Meih nyei mbuoz, Social Security nam mber, cuotv seiz hnoi aengx borqv lorx doic waa-fienx.
 • Dinh ziangx nzoih zoux gong gou-nyinh yiem njiec 18 hlaax nyieqc jiex daaih lemh nzoih:
  • Cingv gong ziou-jaa mbuoz
  • Deic zepv dorngx yiem
  • Fonh nam mber
  • Hnoi-nyieqc jiex gorn aengx caux dorng dauh yiem norm-norm zoux gong dorngx
 • Meih nyei dapv nyaanh sou-daan aengx caux ninh nyei nam mber, beiv taux gorngv meih oix heuc fungx dapv zaqv bieqc bun.

Liouh longc tengx wueic faanv domh wuon-baengc hoic tengx ndortv gong nyaanh (PUA) kou-gong gorn nor, meih oix zuqc longc gu’nguaaic deix waac, aengx zorpc caux:

 • Sou-gorn bun beu sengh zaah mangc nyaanh hlaax (kungx longc dungh gorngv beiv taux meih oix longc ziux liv baaiz tengx nyei souz mouc nyaanh gauh camv jiex ndaangc $205 zoqc jiex souz mouc) beiv taux:
  • 2019 fungx zoux saeng-eiz nzou-zinh nzuonx buatc meih nyei nyaanh zengc njiec nyei buonc
  • 2019 cuotv nyaanh zei-dauh
  • 2019 W-2
 • Wueic naaiv baan COVID-19 baengc zinh hoic dungh yiem daauh norm hnoi-nyieqc meih ndortv gong daaih
 • Yiem njiec jiex daaih wuov norm liv baaiz meih zornc duqv nyaanh mbu’ziex yiem dungh meih lorx heuc tengx nyaanh nyei bouc dauh ziangh hoc

Da’ 1 kang: Puix horpc meih jiex gorn fungx sou-bieqc tov heuc tengx

Liouh zaah lorx mangc beiv taux gorngv meih maaih pui-zipv gauz longc tengx ndortv gong nyaanh, meih oix zuqc dinh nzoih bieqc zoux sou-tov daan. Naaiv se maaih mbuoz heuc dinh bieqc jiex gorn sou-tov. Meih se kungx fungx nduqc nzunc jiex gorn zoux sou-tov bieqc hnangv.

Maaih yi diuc jau-louc liouh zoux sou-tov:

Gan online. Zoux sou-tov siepv jiex doic nor se zoux fungx gan yie mbuo nyei Online sou-tov gorn​. Liouh zoux ei gan lox beu weih sou-gorn mbungh ndortv gong (UI) nyaanh, meih oix zuqc finh ziangx nzoih sou-guv gan online. Liouh tov PUA, meih oix zuqc zorqv download cuotv benx PDF sou-daan, liuz dorh meih nyei waa-fienx bieqc nzoih, save PDF bieqc siou longx, aengx caux zorqv upload nzuonx bieqc yie mbuo nyei online sou-tov gorn zangc.

Zorqv naaiv zeiv guon njiec maaih pui-zipv gauz longc cuotv daaih doqc mangc longx gorngv meih duqv dinh zuqc nzoih waa-fienx yiem sou-daan nzengc mi’aqc. Fungx sou-tov bieqc dorngc nor haih zoux bun nyauv zaih zuqc meih nyei nyaanh cam-norm liv baaiz.

Ndaangc meih bieqc online jiex gorn zoux sou-tov nor, oix zuqc lorx siou nzoih qiemx longc nyei sou-muotc zunv ndaangc.

JIENV KUV JAU-LOUC: Goux mbungh mangc longx gorngv meih dorh waa-fienx zuqc nzoih nzengc yiem meih nyei sou-tov daan. Beiv taux gorngv meih njiec dorngc sou-fienx nor haih zoux nyauv zuqc meih nyei nyaanh tor daaih zaih cam-hnoi a’fai ziangh norm liv baaiz nyei. Ganh oix zuqc lengc jeiv zaah mangc longx meih nyei Social Security Nam mber (SSN) aengx caux meih nyei deic zepv dorngx yiem.

Gan fonh douc waac daaih. Meih corc se haih longc fonh douc waac daaih zoux sou-tov duqv. Ih zanc naaiv norm bouc dauh nor maaih zuangx mienh camv haic douc waac daaih, liuz meih oix zuqc zoux hnyouv ndaauv zuov muangx ndaangc.

Ziux ei lox nyei ndortv gong

1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

Tengx nyaanh wueic laaix faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong (zoux ganh saeng-ei, cingv zoux gong, zoux gig gong-mienh)

Wang-henh tengx douc waac fin-hoc gorn: 1-877-345-3484

Dungh meih duqv fungx sou-tov bieqc jiex daaih liuz

Laengx dingc torqv waac

Ei lox tov tengx ndortv gong nyaanh nor haaix zanc meih fungx sou-tov daan bieqc liuz yaac duqv zipv sou waa-fienx dau mbuox gan email daaih bun hiuv.

Lemh jienv oix zuqc zimh samx mangc zipv fienx dorngx. Yie mbuo oix zuqc box tong fienx bun hiuv gorngv meih nyei sou-tov se duqv buatc longx nqoi nzuih bun mi’aqc fai mv bun. Yie mbuo oix zuqc fungx fienx mingh mbuox tong meih duqv hiuv oc. Ninh oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc yiem naaiv 1 - 3 liv baaiz. Beiv taux gorngv buatc longx nqoi nzuih bun meih mi’aqc nor, yie mbuo yaac oix zuqc mbuox tong fienx meih duqv hiuv gorngv meih haih duqv nyaanh mbu’ziex aengx caux oix zuqc haaix diuc gong-bou mingh.

Meih corc se haih zaah mangc zoux sou-tov jau-louc zoux taux haaix mi’aqc, dorh log bieqc yie mbuo nyei Online zoux sou-tov gorn zangc.

Da’ 2 kang: Dorh meih nyei ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc

*** JIENV KUV WAAC: liouh zipv tengx haaix diuc nyaannh yaac longx, meih se oix zuqc ziux liv baaiz fungx sou-tov bieqc. ***

Liouh jiex gorn zipv tengx ndortv gong nyaanh nor, meih oix zuqc dorh ziux liv baaiz sou-tov fungx bieqc. Naaiv se caux jiex gorn sou-tov nyei buonc yaac maiv doiz doic. Meih oix zuqc fungx yi diuc sou-gorn bieqc liouh zipv tengx nyaanh.

Naaiv diuc ziux liv baaiz tov nyei buonc se benx dungh yie mbuo funx cuotv zuqc mbu’ziex nyaanh oix zuqc fungx mingh bun meih yiem naaic norm liv baaiz nyei buonc. Yietc norm liv baaiz se funx yiem naaiv liv baaiz cietv mingh taux liv baaiz luoqc. Meih yaac maiv haih fungx ziux liv baaiz tov nyei buonc sou zuov taux naaic norm liv baaiz nzengc bouc dauh ziangh hoc.

Liouh siou zipv longc tengx nyaanh mingh nor, yiem norm-norm liv baaiz meih oix zuqc ziux liv baaiz fungx sou-tov bieqc. Beiv taux meih zoux jienv gong yiem naaic norm liv baaiz yaac longx meih yaac oix zuqc dorh ziux liv baaiz nyei sou-tov fungx bieqc. Meih oix zuqc box tong sou-fienx mbuox bun hiuv gorngv meih zornc duqv nyaanh yiem naaic norm liv baaiz duqv mbu’ziez.

Beiv taux meih corc maiv gaengh hiuv gorngv meih nyei sou-tov maiv gaengh duqv buatc longx nqoi nzuih bun yaac baac dorh ziux liv baaiz zoux nyei sou-tov fungx bieqc ndaangc. Ninh yaac oix zuqc longc bouc dauh ziangh hoc zorv mv gauh zoqc jiex biei norm liv baaiz liouh bun yie mbuo zoux goux mangc meih nyei sou-tov daan (a’fai liouh tov tengx PUA yaac gauh lauh). Beiv taux meih nyei sou-tov daan duqv buatc longx nqoi nzuih bun mi’aqc, yie mbuo yaac oix zuqc fungx nyaanh jaauv nzuonx yietc zungv jiex daaih nyei liv baaiz dungh meih maaih pui-zipv gauz longc wuov, ei dungh meih fungx ziux liv baaiz tov heuc tengx sou-gorn bieqc.

Meih nyei lox ndortv gong nyaanh se longc nzengc mi’aqc fai?

Beiv taux gorngv meih nyei nyaanh nzengc mi’aqc nor, borqv nzipc jienv fungx ziux liv baaiz nyei buonc bieqc mingh hnangv lox wuov. Dungh meih nyei nyaanh nzengc njiang benx $0 liuz, haaix zanc meih dorh ziux liv baaiz sou-daan fungx bieqc tov tengx, ninh yaac dorh meih nyei sou-gorn borqv dauz tengx nyaanh bouc dauh ziangh hoc ndaauv mingh. Naaiv deix jau-louc se maaih mbuoz heuc jaa tipv nyaanh bun wueic jiepv sih faanv domh wuon-baengc hoic ndortv gong mienh (PEUC).

Yiem caux naaiv deix PEUC, meih corc haih duqv zipv longc tengx ndortv gong nyaanh gauh lauh 13 norm liv baaiz bouc dauh yiem naaiv norm liv baaiz faah hlaax 29, 2020 aengx caux mingh taux ziepc nyeic hlaax 26, 2020.

Beiv taux meih duqv dingh njiec maiv ziux liv baaiz fungx sou bieqc aengx caux oix zuov taux meih lox nyaanh nzengc liuz cingx jiex gorn siang nor, meih oix zuqc dinh nzoih naaiv zeiv jiex gorn zoux PEUC sou-tov daan.

Ziangh diuh naaic waa-cai maqc gorngv taux borqv dauz (PEUC) nyaanh bouc dauh ziangh hoc ndaauv mingh

Da’ 3 kang: Lorx gong zoux

Hnangv lox nor, haaix deix mienh duqv zipv tengx ndortv gong nyaanh se oix zuqc heuc mingh lorx gong zoux aengx caux faaux sou-nzangc gorngv taux ninh mbuo lorx gong jau-louc. Ih zanc naaiv diuc aapv jaax waac se bun ginv longc duqv wueic laaix benx zuqc maaih naaiv baan COVID-19 baengc zingh hoc. Naaiv diuc tiuv yienc siang jau-louc se duqv jiex gorn yiem faah hlaax 8, 2020, aengx caux oix zuqc borqv nzipc longc mingh zuov taux maaih siang-fienx zunh daaix box mbuox. Doqc mangc yie mbuo nyei jiex jauv doh leiz hoqc hiuv waa-fienx camv faaux oc.

Maaih cam-dauh cingv gong ziou-jaa corc se cingv jienv zoux gong mienh mingh, lemh jienv ih zanc naaiv norm bouc dauh ziangh hoc, liuz yie mbuo oix tov heuc da’dauh ndortv gong mienh borqv nzipc lorx jienv gong mingh.

Lorx hoqc mangc waa-fienx jaa tipv yiem njiecbeu weih sou-gorn mbungh tengx ndortv gong mienh sou-guv daan.