Skip to main content

Yie mbuo dorng-dorng mbenc zipv longc mienh - ih hnoi gaanv jien sin zoux sou fungx mingh!

Naaiv norm zipv longc gong mienh yiem Oregon gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn nyei gong se maaih dorngx laangc hnyouv, cingv gong, zorpc puix longx aengx caux siou liouh cam-hoc, guai liouc, aengx caux benx yungz hnyouv zoux gong mienh.

Yie mbuo dorng-dorng mbenc zipv longc mienh! Ih hnoi jien sin zoux sou fungx gan online liouh yiem gu’ndiev deix dinc:

Wueic haaix diuc zoux gong yiem naaiv?

Zoux gong yiem njiec naaiv gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se maaih cam-diuc gong bun zoux. Ninh se benx wuonc qiez maaih ziangh hoc haih zoux bun meih nyei seiz zeiv yiem-laamz longx faaux aengx zoux bun hmuang-doic njien-yiouh ku-yiem.

  • Maiv zoux gong hniev jiex ndaangc (zorqv ziangh hoc cuotv hitv kuonx nziaauc, duqv dingh gong 10 hnoi, ganh lengc jeiv longc 3 hnoi, tengx jiepv zeih wueic fangx nyaanh aengx caux tengx nyaanh wuaaic fangx lauh ndaauv)
  • Tengx goux mangc meih aengx caux meih nyei huov jaa (maaih cam-diuc fu’loqc nyaanh liouh tengx zoux gong mienh, maaih cam-diuc kou-gong daan liouh bun ginv longc zorc baengc, goux mangc mh zing kou-gong daan, beu weih maeng-gorn daan, nyaanh daan gorn tengx goux mangc puix ei fu’jueiv, maaih dorngx dauh tiux corngz zaqv, mbenc maaih kou-gong tengx goux zoux gong mienh)
  • Maaih nyanc hopv naauc ngitc dorngx longx: Yie mbuo maaih cam-diuc yaauc aengx caux maaih fan-zeic longx se benx yie mbuo nyei ngaengc caengz dorngx. Yie mbuo bieqc hnyouv longx gorngv naaiv deix cam-diuc yaauc aengx caux maaih fan-zeic longx se benx kuv jau-louc tengx ceiz zorc longx guai faaux, jienh zoux gong longx aengx caux tengx njiaaux yietc zungv zoux gong mienh maaih njien-yiouh hnyouv zoux gong longx faaux aengx caux zoux duqv buangv dauh ei ninh mbuo nyei fan-zeic qaqv. Yie mbuox oix zuqc longc hnyouv fiou goux longx zoux gong ei-leix dungh zoux bun maaih njien-yiouh ku-yiem, zorc puix longx faaux aengx caux goux siou longx zuangx gong-mienh dungh haih yiem fatv nitv ziux goux mangc yie mbuo nyei zuangx baeqc fingz. Yie mbuo oix zuqc mbenc benx domh hnyouv mienh hoqc hiuv ziex diuc yiem caux doic aengx caux taaih tongx nimc zongh zei ei-leix yiem njiec yie mbuo zoux gong deic dauh aengx caux funx benx da’dauh gong-mienh se benx liouc siouv mienh maaih fan-zeic longx, zoux gong liouc aengx caux maaih hnyou-zoih longx. Bieqc doqc mangc yie mbuo nyei njiaaux jau-louc zipv dengv gong-dauh mienh longc yiem njiec gu’ndiev deix website: Bieqc doqc mangc baengh fim jau-louc aengx caux yietc zungv waa-cai liouh longc naaic zipv gong-mienh bouc dauh ziangh hoc. Daaix luic doqc waa-fienx jaa yiem yie mbuo nyei gorqv-zeic zaah mangc m’jangc fai m’sieqv aengx caux gorngv yietc nyeic lei-nyeic bun muangx!
  • Njiec buon-zinh liouh goux meih nyei zinh hoz: (Wuix mienh goz nyaanh gong-daan, lorh benv maeqv nyaanh cuotv siou, tengx jiepv zeih wuaaic fangx nyaanh aengx caux mbungh tengx lauh ndaauv wuaaic fangx gong-daan, nyaanh daan sou-gorn zorc puix liouh boux mangc heng-wangc jau-louc aengx caux goux mangc fu’jueiv)
  • Oix zuqc hiuv duqv ceng (oix zuqc lorx jau-louc zoux daapc ziec gong-mienh, hnyang-dongh dorh mingh nziaauc bikv nikv nyanc hnaangx, kuv gong mienh se zoux gong longx haic)
  • ADA: Yiem njiec naaiv Oregon gunv goux cingv gong domh ze’weic gorn, yie mbuo se dorh zuangx baeqc fingz mienh daaih taaih wueih yietv aengx caux funx benx nzie weih tengx yie mbuo nyei gong-mienh aengx caux zoux sou-tov nyei mienh. Yie mbuo oix zuqc lorx dorngx dauh longx horpc bun dingh bueiz yiem njiec zoux gong dorngx dauh wueic laaix benx zuqc yie mbuo dorh naaiv deix jaaz gapv zunv doic, caux benx yietc diuc yie mbuo zoux gong doh leiz liouh zoux bun longx faaux nyei jau-louc, baeng-orn maaih orn-lorqc, aengx caux hoqc hiuv cam-diuc. Naaiv deix dorngx liouh dingh bueiz se haih lorx liouh bun tengx wuaaic fangx mienh; maaih gu’nguaaz yiem sin nyei mienh, gu’nguaa-lunx, a’fai maaih baengc kouv; fiouz zongh zei; aengx caux huov jaa maaih dorngx fih nzaeng haih mborqv jaax, lorx hienx doic, bingz zunc lorx, a’fai caa doic. Yietc gau nor, lorx naaiv deix dorngx dauh horpc dingh bueiz se funx benx goiv yienc a’fai zorc puix horpc gong a’fai zoux gong ei-leix. Tov heuc lorx dorngx dauh horpc bun dingh bueiz se tov haaix zanc yaac duqv yiem njiec zoux gong bouc dauh. Naaiv deix jau-louc gong-bou se lemh jienv zipv mienh bieqc zoux gong bouc dauh, hoqc zoux gong, hoqc hiuv zoux gong lei-nyeic, goiv yienc heng-wangc a’fai zoux gong guei-jei. Da’dauh tov heuc tengx lorx dorngx dauh horpc dingh bueiz wuov yaac zuqc dorh daaih corngh caeqv zaanz fih hnangv nzengc aengx caux taaih longx aengx caux oix zuqc dorh zaah gouv mangc nzoih da’dauh mienh aengx caux ca’laangh muangx cing waac. Maiv bun mbenc jaauv wuin zoux hoic zoux gong mienh a’fai zoux sou-tov mienh dungh duqv tov tengx nyei jau-louc a’fai tov heuc tengx lorx dorngx dauh horpc bun dingh bueiz, aengx caux buatc maaih jaauv wuin zoux hoic nyei jau-louc nor oix zuqc box tong waac mbuox ninh mbuo gunv goux zoux gong jien jaa a’fai dengv gong-bou ziouv.
  • Zaah gouv mangc: Ninh mbuo gunv goux cingv gong zei’weic domh gorn se duqv mbenc benx zoux gong guei-jei liouh borv nzipc hoqc hiuv camv faaux nyei jau-louc. Maaih norm baav jien-mengh yaac oix zuqc heuc bieqc zaah funx mangc cing ziangx nzoih gan online liouh yiem zipv longc mienh bieqc zoux gong yietc nyeic jau-louc gong-bou. Beiv taux buatc gorngv oix zuqc zaah funx mangc cing norm baav jien-mengh nor oix zuqc box fienx gan email mingh mbuox tong meih duqv hiuv. Lorx mangc naaiv deix waa-fienx tipv jaa gorngv taux zaah funx mangc cing jau-louc nor daaix luic doqc mangc yie mbuo nyei FAQ sou-guv gorn oc.

Naaiv norm gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn se liepc hnyouv benx kuv domh ziouv goux longx yietc zungv zoux gong mienh da’dauh zuqc baengh fim mangc fih hnangv doic aengx caux bun yietc zungv maaih ziangh hoc fih ndongc doic aengx caux oix zuqc longc baengh fim hnyouv goux longx aengx caux goux yuonh, ei gan doh leiz zaah mangc nzuonx nqaang zoux dorngx sic dauh yiem gong-bou jau-louc aengx caux puix horpc zoux saeng-eiz jau-louc hnangv.

Maiv zeix zoux dorngc sic dauh hlo nor ninh mbuo gong-gorn zangc oix zuqc zimh corngh mangc waa-fienx nzuonx nqaang biei hnyangx jiex daaih bouc dauh (Funx yiem zuqc zorqv hnoi-yieqc funx cuotv) aengx caux oix zuqc zimv nzuonx nqaang siec hnyangx bouc dauh liouh zoux dorngc sic dauh hlo nyei buonc dungh haaix zanc zimh zaah mangc gorqv-zeic lengc jeiv waa-gorn yiem njiec Oregon gunv goux doh lei ze’weic gorn zangc (OAR) 125-007-0200 yiem gan 125-007-0330. Liouh haaix norm jien-mengh dungh duqv buatc longx nqoi nzuih bun bieqc lorx yiem caux FBI gunv goux waa-fienx gorngv taux paaiv baengh fim sic dauh bun zui-mienh gorn zangc (CJIS) waa-fienx, yaac benx ninh mbuo Oregon saengv zangc jan-baeng ganh lengc jeiv dimv mangc sou-gorn. Beiv taux gorngv meih qiemx oix longc waa-fienx jaa dorngv taux hnangv haaix bieqc lorx zaah mangc dorngc zuiz waa-fienx yiem sou-gorn, daaix luic doqc mangc yie mbuo nyei doh leiz siou njiec sou-gorn gorngv taux dorngc zuiz jau-louc a’fai corc maaih haaix diuc waac qiemx oix naaic nor lorx buangh taux ninh mbuo gunv goux zipv gong-mienh ze’weic gorn.