Skip to main content

School Workers

Guoqv zangc aengx caux saengv deic doh leiz paaiv huec haaix deix mienh dungh zoux gong yiem goux sou-nzangc gorn zangc ei hnyangx dauh dungh dorh ninh mbuo zoux sou-tov daan heuc beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec mv doqc sou nyei bouc dauh ziangh hoc wuov mingh paan pei luic mangc jiex. Nzunc baav oix zuqc zorng mbenc funx benx sou-gorn liouh bun ninh mbuo bun-paaiv mienh tengx tong leiz corngh dunz bun-paaiv waac gorngv dorh cingv gong yiem goux sou-nzangc gorn nyei jaaz daaih funx benx beu weih sou-gorn tengx ndortv gong nyaanh yiem naaiv deix dingh mv doqc sou nyei bouc dauh se duqv nyei fai mv duqv*.

Naaiv deix ei hnyangx dauh se benx yiem biei norm kuo der nyei buonc doqc sou bouc dauh ndaangc dingh njiec hnyangx dauh. Liouh mangc nyungc zeiv, beiv taux haaix dauh mienh duqv tov tengx nyaanh yiem faah hlaax 2020, yiem gan lox nyei hnyangx dong bouc dauh sou-tov gorn se horpc zorpc yiem njiec da’4 norm kuo der yiem 2018 daaih taux naaiv da’3 norm kuo der yiem 2019 (Ziepc hlaax saengh 1, 2018 daaih taux juov hlaax 30, 2019). Ei gan naaiv deix hnyangx dong bouc dauh gorngv maaih dorngx tiuv yienc haaix diuc yiem norm-norm kuo der nyei buonc aengx caux duqv paaiv benx gorngv yiem naaic norm kuo der nyei buonc yaac duqv jiex gorn sou-tov fungx bieqc bun mi’aqc.

Beiv taux haaix deix mienh maiv maaih ze’buonc gauz horpc tengx ndortv gong nyaanh gan beu weih sou-gorn ei gan naaiv deix hnyangx dong bouc dauh nor, yie mbuo oix zuqc longc ei biei norm kuo der nyei buonc gan siang doqc dorng sou nyei bouc dauh.

Guon horqc dorngh ziangh hoc se zeiz haaix nyungc?

Guon horqc dorngh bouc dauh se benx dungh dingh njiec bun horqc saeng dingh hitv kuonx nyei ziangh hoc. Beiv mangc nyungc zeiv dungh dingh yiem lungh juangv bouc dauh a’fai lungh yuoqv nyei ziangh hoc. Beiv taux maaih haaix deix zoux gong mienh yiem horqc dorngh duqv zoux sou mingh tov tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec naaiv deix horqc dorngh nyei bouc dauh, yaac oix zuqc dorh ninh mbuo sou-gorn mingh zaah beiv mangc ei hnyangx dauh cingv gong jaaz yiem goux sou-nzangc gorn zangc se haih longc funx benx ndortv gong nyaanh yiem njiec naaiv norm dingh horqc dorngh bouc dauh nyei fai.

Yie duqv longc ziangh hoc ziangh hnyangx zoux gong yiem horqc dorngh. Yie zoux nyei buonc sou-tov liouh tengx yiem njiec guon horqc dorngh bouc dauh se haih zuqc dorh mingh paan pei luic mangc jiex fai?

Nzunc baav zuqc nyei. Ninh se sueih ei gorngv yiem haaix norm dingh horqc nyei bouc dauh oix zuqc dorh mingh paan pei mangc jiex aengx caux haaix zanc meih duqv zoux gong yiem horqc dorngh. Naaiv diuc paan pei luic mangc nyei gong se zoux ei gan haaix zanc horqc saeng dingh doqc sou nyei ziangh hoc, mv zeiz ei haaix zanc gong-mienh zoux gong ziangh hoc.

Yie duqv zoux benx jiex jauv dangh baav gong yiem horqc dorngh hnangv, mv baac duqv zoux gong buangv ziangh hoc yiem njiec da’nyeic norm dorngx dungh ninh mbuo heuc yie cuotv gong liuz wuov. Naaiv diuc doh leiz paaiv bun guon dingh horqc dorngh nyei bouc dauh se puix zuqc yie nyei fai?

Zeiz nyei, beiv taux meih duqv zipv nyaanh hlaax yiem ei hnyangx dauh yiem meih nyei sou-tov gorn. Oregon Employment Department (Gunv goux cingv zoux gong ze’weic domh gorn) oix zuqc zaah mangc horqc dorngh gong-mienh nyei sou-tov gorn dungh haaix deix mienh zoux gong buangv ziangh hoc wuov, nduqc aanz a’fai zoux jiex jauv dangh baav gong yiem horqc dorngh yaac longx.

Jiex daaih bouc dauh yie duqv zoux gong yiem horqc dorngh, mv baac yie duqv cuotv gong yiem caux ganh norm gong mi’aqc. Yie nyei sou-tov gorn heuc tengx ndortv gong nyaanh wuov se oix zuqc bun paan pei luic mangc nyei fai?

Beiv taux meih duqv bieqc zoux gong ndaangc dungh meih bieqc zoux yiem siang-gong aengx caux horqc dorngh cingv gong yaac yiem ei meih nyei hnyangx dauh bouc dauh, meih nyei sou-tov gorn yaac oix zuqc dorh zaah mangc yiem njiec norm-norm guon horqc dorngh bouc dauh ziangh hoc. Naaiv yaac oix zuqc paaiv heuc ei nzoih beiv taux gorngv meih mv zoux gong yiem horqc dorngh aqv yaac baac.

Yie benx fin-saeng njiaaux sou mv baac yie mv duqv zipv zunh fienx daaih mbuox gorngv taux haaix zanc yie cingx haih duqv daaux nqaang mingh zoux gong yiem naaiv norm dong gueiz bouc dauh nyei fai. Yie haih maaih puix-zipv gaux longc tengx ndorqv gong nyaanh gan beu weih sou-gorn aengx caux zuqc dorh yie nyei sou-tov gorn mingh tengx paan pei luic mangc liouh tengx yiem guon horqc dorngh bouc dauh nyei fai?

Nzunc baav meih haih maaih puix-zipv gauz tengx ndortv gong nyaanh yiem njiec guon horqc dorngh bouc dauh nyei beiv taux gorngv meih mv gaengh duqv bun maaih Beu paaiv-mengh waac gauz longc gorngv dingh liuz haaix zanc daauz nqaang zoux gong. Yietc gau nor, Beu paaiv-mengh waac gauz longc funx benx maaih waac bun gorngv taux maaih fan-zeic zoux gong hnangv doic a’fai leih mv go doic duqv zipv gong-jaaz fih ndongc (a’fai yiem njiec 90% bouc dauh gu’nyuoz). Hnangv haaix yaac longx, yie mbuo oix zuqc paan pei luic mangc jiex meih nyei sou-tov gorn liouh tengx paaiv naaic deix waac bun muangx.

Yie zoux gong caux gorqv-zeic si’jeiv lorh benv gorn dungh duqv tengx nzie weih cie mingh horqc dorngh. Naaiv diuc doh leiz paaiv bun guon dingh horqc dorngh bouc dauh se puix zuqc yie nyei fai?

Maiv. Saeng-eiz tengx nzie weih cie mingh horqc dorngh se mv funx benx zoux gong yiem horqc dorngh nyei gong-mienh aengx caux mv zuqc paan pei luic mangc yiem njiec guon horqc dorngh bouc dauh ziangh hoc.

Yie duqv zoux gong yiem horqc dorngh mv baac yie yaac maiv zeiz benx fin-saeng njiaaux sou. Naaiv diuc doh leiz paaiv bun guon dingh horqc dorngh nyei bouc dauh se puix zuqc yie nyei fai?

Ninh sueih ei gan sic dauh. Naaiv Oregon Employment Department (Gunv goux cingv zoux gong ze’weic domh gorn) mv paan pei luic mangc guon horqc dorngh bouc dauh ziangh hoc dungh zoux gong mienh benx fiouz dorngx a’fai zoux gong mienh aengx caux zorc goux horqc dorngh jaa-dorngx nyei buonc mienh.

Yie benx tengx div njiaaux sou fin-saeng, mv baac yie duqv zoux gong yiem horqc dorngh mv mbu’ziex norm ziangh hoc. Yie nyei sou-tov gorn heuc tengx ndortv gong nyaanh se oix zuqc bun paan pei luic mangc nyei fai?

Zuqc nyei, beiv taux meih duqv longc ziangh hoc zoux gong yiem ei hnyangx dauh yiem meih nyei sou-tov gorn. Benx tengx div njiaaux sou fin-saeng yaac zuqc juangc longc doh leiz mingh tengx paan pei luic mangc caux da’nyeic deix fin-saeng fih hnangv doic.

Ei guonc horqc dorngh doh leiz ninh yaac oix zuqc tor longc ziangh hoc ndongc haaix lauh tengx dorh sou-tov gorn mingh paan pei luic mangc?

Yiem nzun-nzunc guon horqc dorngh sou-tov gorn yaac zuqc bun paan pei luic mangc nzengc. Naaic deix gong-bou jauv-louc haih tor longc bouc dauh ziangh hoc lauh taux 14 norm liv baaiz.

Yie duqv zoux gong ndaangc yiem Head Start aengx caux yie nyei sou-tov gorn yaac buatc doh leiz tengx paan pei luic mangc guon horqc dorngh wuov siou jienv. Yie nyei pong-yiouv doic duqv zoux gong benx (Head Start) aengx caux ninh yaac duqv nyaanh siou taux buoz zangc mi’aqc. Ninh maaih haaix diuc sa’caqv sic dauh fai?

Beiv taux meih zoux gong yiem goux sou-nzangc gorn zangc dungh tengx nzie weih taux (Head Start) nyei buonc, meih nyei sou-tov gorn yaac oix zuqc dorh mingh paan pei luic mangc yiem guon horqc dorngh bouc dauh. Beiv taux meih zoux gong caux ze’weic gorn zangc dungh mv zeiz zoux gong zornc leiz dorngx a’fai nquenc zangc dungh tengx nzie weih taux (Head Start), meih nyei sou-tov gorn yaac oix zuqc dorh paan pei luic mangc yiem guon horqc dorngh bouc dauh.

Beiv taux yie mv haih longc yie nyei horqc dorngh cingv gong jaaz benx yiem guon horqc dorngh bouc dauh, yie corc haih zipv longc tengx ndortv gong nyaanh yiem caux da’nyeic norm gong nyei fai?

Beiv taux meih duqv zipv gong-zinh jaaz ei hnyangx-dauh dungh maiv zeiz yiem caux goux sou-nzangc gorn nor, yie mbuo se haih longc naaic deix gong-zinh mingh beiv ndorqc mangc meih maaih puix-zipv gauz horpc liouh zanv njiec liv souz mouc nyaanh ziux liv baaiz bun nyei fai. Liouh bun maaih puix-zipv gauz horpc tov tengx nyaanh dungh mv zeiz yiem goux sou-nzangc nyei gong-zinh nor, meih oix zuqc maaih zoux gong bouc dauh gauz 500 norm ziangh hoc a’fai gong-zinh gauz 1.5x nzunc ei ndaauv jiex yiem hnyangx dauh nyei kuo der.

Yie corc maaih puix-zipv gauz longc Benefits While You Wait (Tengx nyaanh bun meih yiem zuov nyei bouc dauh) kou-gong gorn dungh yiem njiec zuov muangx dorh sou-tov gorn tengx ndortv gong mingh paan pei luic mangc nyei ziangh hoc nyei fai?

Ninh sueih ei gan sic dauh. Beiv taux maaih nduqc diuc jauv-louc dungh meih mv mingh zoux gong se wueic laaix guon horqc dorngh hnangv nor, nzunc baav meih mv maaih puix-zipv gauz liouh tengx Benefits While You Wait (Tengx nyaanh bun meih yiem zuov nyei bouc dauh) kou gong gorn. Beiv taux meih tov heuc tengx wueic laaix maaih COVID-jauv-louc hoic nor, Meih corc haih maaih puix-zipv gauz liouh tengx Benefits While You Wait (Tengx nyaanh bun meih yiem zuov nyei bouc dauh). Oregon Employment Department (Gunv goux cingv gong ze’weic domh gorn) gong-mienh oix zuqc borqv waac lorx taux zuangx mienh dungh haaix deix maaih puix-zipv gauz longc tengx yiem naaiv norm kou-gong gorn wuov. Meih yaac maiv zuqc lorx buangh yie mbuo oc.

*Bun-paaiv waac yaac dunz cuotv zorpc caux naaiv deix waac-fienx bun daaih mi’aqc. Beiv taux maaih haaix deix sic dauh duqv tiuv yienc siang dungh yiem dunz bun-paaiv waac cuotv jiex daaih nyei buonc, yie mbuo yaac oix zuqc aengx koi siang bun zaah dimv mangc jiex siang aengx caux bun dorng sic dauh a’fai tiuv yienc siang bun-paaiv waac cuotv.