Skip to main content

Sou-guv njiaaux zoux yietc kang zoux yietc buonc gong gorngv hnangv haaix dorh sou-tov daan fungx bieqc yiem njiec COVID-19 baengc zingh bouc dauh ziangh hoc

Beiv taux gorngv meih maiv dorh meih nyei sou-tov daan fungx bieqc zuqc gan jau-louc nor, ninh se haih zoux nyauv zorv zuqc zaih cam-hnoi a’fai benx ziangh norm liv baaiz nyei.

Dungh yiem njiec COVID-19 baengc zingh bouc dauh ziangh hoc, dungh qiemx longc waa-fienx dau zuqc ziangx yiem njiec zoux sou-tov daan wuov yaac maiv doiz dungh meih jaa-ndaangc hnamv daaih nyei buonc. Longc yie mbuo sou-guv daan aengx caux video njiaaux zoux yiet-kang yiet-kang gong liouh tengx meih dorhsou-tov fungx bieqc zuqc gorn zangc dorngx.

PUA Zornc nyaanh sou-gorn

Fungx bieqc jiex gorn zoux sou tov liouh Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon baengc hoic ndortv gong (PEUC)

Fungx bieqc ziux liv baaiz zoux sou tov gorn liouh Jaa tipv nyaanh bun wueic faanv domh wuon baengc hoic ndortv gong (PEUC)