Skip to main content

ກົດໝາຍແຜນກູ້ໄພອາເມຣິກາ 2021

American Rescue Plan Act (ກົດ​ໝາຍແຜນ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ARP) ແມ່ນ​ຊຸດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຕໍ່ເວ​ລາບາງ​ຂໍ້​ບັນ​ຍັດ​ຂອງກົດ​ໝາຍ Continued Assistance Act (ກົດ​ໝາຍ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ) ຈາກວັນ​ທີ 14 ມີ​ນາ 2021 ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

ARP ຕໍ່​ເວ​ລາໂຄງ​ການ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC), Pandemic Unemployment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA) ແລະ Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC) ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ກ່ອນ ແລະ ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກັບ​ທ່ານ​ທັນ​ທີ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້.

ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຈ່າຍ​ທຸກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ແລະ PEUC ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ ແລະ ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ໝົດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຍັງ​ມີ​ອາ​ທິດ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ເງິນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳ​ນົດ, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະບໍ່ຖືກ​ແກ່​ຍາວ, ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ.

ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໂຄງ​ການ. ໝາຍ​ເຫດ: ຖ້າຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຫຼື PUA ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ ຫຼື ໃຊ້​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.

  1. ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທີ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ FPUC $300. FPUC ແມ່ນ​ໄດ້​ຕໍ່​ອອກ​ໄປ​ຮອດ​ອາ​ທິດສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ.
  2. ຈາກ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໄປຈ່າຍການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ຂອງ PUA. PUA ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຈາກ 50 ອາ​ທິດ​ໄປ​ເຖິງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ 79 ອາ​ທິດ. ຖ້າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ (ຂີດ​ໝາຍ​ໜຶ່ງ​ປີ) ຫຼື ໃຊ້​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ (ຍອດ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ສູນ), ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.
  3. ຕໍ່​ໄປ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໄປຈ່າຍການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ຂອງ PEUC. PEUC ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຈາກ 24 ອາ​ທິດ​ເຖິງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ 53 ອາ​ທິດ. ຖ້າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ (ຂີດ​ໝາຍ​ໜຶ່ງ​ປີ) ຫຼື ໃຊ້​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ (ຍອດ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ສູນ), ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.
  4. ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກເຮົາ​ເລີ່ມ​ຈ່າຍ FPUC, PUA ແລະ PEUC, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ວຽກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ໂຄງ​ການ​ໃໝ່, MEUC, ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ທັງ​ຄ່າຈ້າງ W2 ແລະ ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ $5,000.
  5. ສຸດ​ທ້າຍ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໂດຍປະ​ມານ 6,000 ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຍ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ເອງ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເກີນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ FPUC ເຖິງ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເອົາ​ເອງ

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ American Rescue Plan (ແຜນ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ), ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້:

FPUC

PUA

PEUC