Skip to main content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (CAA)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Continued Assistance Act, CAA) ແມ່ນແພັກເກດດ້ານສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍບາງຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ CARES (ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດໃນຊ່ວງມີເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນ່າ, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 13 ມີນາ 2021.

CAA ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນຈາກພະຍາດລະບາດ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation; PEUC) ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານຈາກພະຍາດລະບາດ (Pandemic Unemployment Assistance; PUA) ພ້ອມທັງສ້າງຕັ້ງໂຄງການໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດໃໝ່ ກໍຄື ໂຄງການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ມີລາຍໄດ້ແບບປະສົມ (Mixed Earner Unemployment Compensation). ໂຄງການຍັງຈະໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດຂອງ FPUC ຈຳນວນ $300 ຕໍ່ອາທິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຊ່ວຍການຫວ່າງງານໃດໜຶ່ງຈົນເຖິງວັນທີ 13 ມີນາ 2021.

Benefits20 21 Timeline 1