Skip to main content

Employers

ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19, ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຮູ້:

ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານກຳລັງເປີດຄືນໃໝ່, ກວດເບິ່ງລາຍການຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມຢູ່ເລື້ອຍໆນີ້. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນສອງສາມຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເດີນທາງໃນເວລາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນີ້ສຳລັບທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານ.

  • ທຸລະກິດຂອງທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດສຳລັບໂຄງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນອີກທາງເລືອກໃນການພັກວຽກພະນັກງານຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານເກັບຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີທັກສະໃນລະຫວ່າງເວລາຫຍຸ້ງຍາກໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ກວດເບິ່ງວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຄຸນສົມບັດສຳລັບໂຄງການ ຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ອ່ານລາຍການຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມຢູ່ເລື້ອຍໆ.
  • ຖ້າຜູ້ຈ້າງງານບໍ່ສາມາດຈ່າຍພາສີປະກັນໄພສຳລັບການວ່າງງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມສ່ວນສຳລັບໄຕ່ມາດທຳອິດຂອງປີ 2020 (ເຊິ່ງກຳນົດເວລາຕາມລະບຽບການສຳລັບການຊໍາລະແມ່ນວັນທີ 30 ເມສາ 2020) ຍ້ອນປັດໄຈທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ໂຄວິດ-19, ພະແນກການຈ້າງງານແຫ່ງລັດໂອຣິກອນກຳລັງນໍາສະເໜີການບັນເທົາໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກລະບາດ ແລະ ມາດຕະການທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອຢັບຢັ້ງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງມັນ.
  • ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ຫຼື ເປັນພະນັກງານຮັບເໝົາ ຫຼື ພະນັກງານຈ້າງຊົ່ວຄາວ, ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຜ່ານໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA).
  • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານເລີ່ມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍຢືນຢັນການຈ້າງງານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຍົກເລີກການຈ້າງງານ ຫຼື ຊົ່ວໂມງທີ່ຫຼຸດລົງ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈາກພະແນກການຈ້າງງານແຫ່ງລັດໂອຣີກອນຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ກະລຸນາຕອບຢ່າງວ່ອງໄວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນການກະທຳນີ້ອາດກັກຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.
  • ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບວິທີທີ່ ໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເປີດທຸລະກິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ຄູ່ມື ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຫ້ອງການຜູ້ວ່າການລັດ.
  • ໄປທີ່ພາກສ່ວນ “ທຸລະກິດ” ຂອງເວບໄຊ້ຂອງພະແນກການຈ້າງງານແຫ່ງລັດໂອຣີກອນສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ.