Skip to main content

Media

ສຳລັບການສອບຖາມເລື່ອງສື່, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີ່ OED_Communications@oregon.gov.

ອຳນວຍການຮັກສາການຂອງພະແນກການຈ້າງງານແຫ່ງລັດໂອຣີກອນ ທ່ານ ເດວິດ ເກີສເຕັນເຟວ ກຳລັງດຳເນີນການຖະແຫຼງສື່ແບບສັ້ນໆໃນວັນພຸດສຳລັບອະນາຄົດທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້. ເພື່ອຮັບການເຂີນ, ຕິດຕໍ່ໄປທີ່ OED_Communications@oregon.gov.

[PNG ແຜນຄວບຄຸມຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ]

[ອັບໂຫຼດການຖະແຫຼງສື່, ການຖະແຫຼງສື່ແບບສັ້ນໃນອະດີດ]