Skip to main content

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຢືນຢັນ PUA

ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (U.S. Department of Labor: USDOL) ຫາກໍ່ເປີດເຜີຍການປ່ຽນແປງສຳລັບໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກພະຍາດ (Pandemic Unemployment Assistance: PUA) ເຊິ່ງຂະຫຍາຍເຫດຜົນທີ່ຄົນໆໜຶ່ງອາດມີຄຸນສົມບັດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດ. USDOL ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຖາມຄຳຖາມໃໝ່ໃນການອ້າງສິດ PUA ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ໃນການຢືນຢັນ PUA ປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນແກ່ປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄູ່ມືຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີການຕອບຄຳຖາມໃໝ່ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ທ່ານອາດຈະກຳລັງຖາມຕົນເອງວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄຳຖາມຊັດເຈນຕັ້ງແຕ່ຕອນທຳອິດ? ເຫດຜົນກໍຄື USDOL ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂພາສາທີ່ຢູ່ໃນແບບສະໝັກ PUA.

ຖ້າທ່ານກຳລັງຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຊອກຫາໝາຍເລກທີ່ມີສະຫຼາກວ່າ “IC.” ຖ້າທ່ານກຳລັງຍື່ນການຢືນຢັນປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຊອກຫາ “WC.”

IC ຄຳຖາມ #19 ແລະ WC ຄຳຖາມ #26
ຂ້າພະເຈົ້າຖືກປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າປະຕິເສດທີ່ຈະກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຮັບຂໍ້ສະເໜີການເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ໆບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງລັດ ຫຼື ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ໂດຍກົງ. ສິ່ງນີ້ປະກອບມີແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນພຽງ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ມາດຕະການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ການຈັດກຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຕາມຄຳແນະນໍາດ້ານສາທາລະນະສຸກ.

ນີ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງນັ້ນ: ຄຳຖາມນີ້ກຳລັງຖາມວ່າ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກ ຍ້ອນທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານປອດໄພ ຫຼື ຜູ້ຈ້າງງານຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ບັງຄັບໃຊ້ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ການສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ.

IC ຄຳຖາມ #20 ແລະ WC ຄຳຖາມ #27

ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ຫຼື ໜ່ວຍງານບໍລິການໆສຶກສາ ແລະ ວ່າງງານ ຫຼື ວ່າງງານໃນບາງສ່ວນ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນຕາຕະລາງວຽກ ເຊິ່ງເປັນຜົນໂດຍກົງມາຈາກສະພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກຕໍ່ໂຄວິດ-19. ສິ່ງນີ້ປະກອບມີແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງການປ່ຽນແປງໃນຕາຕະລາງ ແລະ ການຍົກເລີກວຽກໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ຄືຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງນັ້ນ: ຄຳຖາມນີ້ກຳລັງຖາມວ່າ ຖ້າທ່ານໃຫ້ການບໍລິການແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ການສອນ ຫຼື ການຂັບລົດໂຮງຮຽນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍກົງຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາ. ເງື່ອນໄຂສິດນີ້ແມ່ນສະເພາະແກ່ ‘ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນຕາຕະລາງວຽກ’ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຕາຕະລາງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ ເພາະໂຄວິດ-19. ຜົນກໍຄືທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນ ຫຼື ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງທ່ານຖືກຫຼຸດລົງ.

IC ຄຳຖາມ #21 ແລະ WC ຄຳຖາມ #28

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະນັກງານ ແລະ ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫຼຸດລົງ ຫຼື ຂ້າພະເຈົ້າຖືກເລີກຈ້າງງານ ເຊິ່ງເປັນຜົນໂດຍກົງມາຈາກສະພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກຕໍ່ໂຄວິດ-19.

ນີ້ຄືຄຳອະທິບາຍ: ຄຳຖາມນີ້ກຳລັງຖາມວ່າ ຖ້າຊົ່ວໂມງເຮັດວຍກຂອງທ່ານຖືກຫຼຸດລົງ ຫຼື ຖືກຕັດອອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19. ເງື່ອນໄຂກ່ອນໜ້າພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ PUA ຖ້າຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງທ່ານຖືກຕັດອອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

IC ຄຳຖາມ #22 ແລະ WC ຄຳຖາມ #29

ບໍ່ມີຂໍ້ໃດຢູ່ຂ້າງເທິງທີ່ຖືກຕ້ອງກັບຂ້າພະເຈົ້າ.

ນີ້ຄືຄຳອະທິບາຍ: ຄຳຖາມນີ້ກຳລັງຢືນຢັນວ່າ ທ່ານບໍ່ມີເຫດຜົນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພື່ອອ້າງສິດຮັບເອົາ PUA. ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ ແມ່ນ ສຳລັບຄຳຖາມໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ, ແລ້ວໃຫ້ຕອບວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ສຳລັບຄຳຖາມນີ້.