Skip to main content

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?
ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?
ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານແມ່ນເງິນທີ່ໃຫ້ເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ. ພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຊອກຫາວຽກໃໝ່. ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກປິດຕົວລົງ ເນື່ອງຈາກ ໂຄວິດ-19.

ປະຊາຊົນສີ່ຈາກຫ້າຄົນທັງໝົດໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານໃນບາງຈຸດໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກພາສີທີ່ຜູ້ຈ່າງງານຈ່າຍ. ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ. ພວກມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານການເງິນ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ຕອນນີ້ ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ, ພະນັກງານຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານຈ້າງຊົ່ວຄາດອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ວິທີຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ

 1. ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບບໍ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃບສະໝັກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ການຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
 2. ເພື່ອທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
 3. ເພື່ອທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດໃໝ່ປະຈຳອາທິດໃນແຕ່ລະອາທິດ.

ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆສຳລັບທ່ານ

ມັນຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍສີ່ອາທິດເພື່ອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານຂອງທ່ານມາເຖິງ. ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ:

 • ຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຊອກຫາເຮືອນ
 • ຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າສາທາລະນະປະໂພກ
 • ຊ່ວຍຊື້ເຄື່ອງ ຫຼື ອາຫານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອາຫານກ່ອງ ຫຼື ອາຫານເກັບ
 • ຊ່ວຍຊອກຫາ ແລະ ຈ່າຍສຳລັບການເບິ່ງແຍງລູກ
 • ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນເງິນສົດ
 • ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຮີບດ່ວນສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຮຸນແຮງພາຍໃນ
 • ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19
 • ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເດີນທາງ
 • ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆສຳລັບຜູ້ອົບພະຍົກ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ
 • ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ

ໄປທີ່: 211info.org

ໂທ: 2-1-1 ຫຼື 1-866-698-6155 (ນາຍແປພາສາທາງໂທລະສັບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ)

TTY: dial711and call1-866-698-6155

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ: ລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານໄປທີ່ 898211 (TXT211) (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ)

ອີເມວ: help@211info.org (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນນ)


ແລ້ວຖ້າທ່ານສູນເສຍ ຫຼື ບໍ່ມີການຄອບຄຸມດ້ານສຸຂະພາບ, ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຜນສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ.

ໄປທີ່: healthcare.oregon.gov

ໂທ: 1-855-268-3767