Skip to main content

1099G Tax Information

Ta in 1099G?

1099G ej juon beba in eowoj ej etal ñan armij ro rar ebōk jibañ ko jen ijuran eo an bōjrak jerbal. Kwōj kōjerbale ilo ien am bael eowoj in kolla ko an federal im state ñan obij eo an Internal Revenue Service (IRS) im Department of Revenue eo an Oregon.

Etke ij loe beba in eowōj eo an 1099G?

Jabdewōt jibañ ikijen bōjrak jerbal kwar loe iloan yiō eo ej aikuj kōjellā ñan obij eo an Internal Revenue Service (IRS) im Department of Revenue eo an Oregon. Ilo ien am kateruru ñan jibañ ko an injuran in bōjrak jerbal, kwōmaron kelet bwe 10% in joñan jibañ eo am kajojo wiik en kankan ñan eowoj in kolla ko an federal im/ak 6% ñan eowoj in kolla ko an state. Kwōmaron kōkkāāl kelet in kankan eo am jabdewōt ien ilo Online Claim System.

Ta eo kwōmaron loe melele in 1099G eo am

Beba in eowoj 1099G eo am enaj mael waj ñan kwe mokta jen Janōde 31. Kwōmaron naj loe ilo jinoin Babode ilo Online Claims System (Jikin Jerbal in Claim eo Online) ilo batin eo kin taitol eo “beba ko an eowoj 1099G” ebed itulal in beij eo.

Emōj aō emakūt jen ien eo iar kateruru ñan jibañ ko. Ewi wāween aō maron bōke 1099G eo aō?

Reñaj jilkinlok 1099G eo am ñan atorej eo am ebed ilo bael ko amim. Elañe emōj am emakūt bōtab kwōjañin kōkkāāl melele in kebaak ko am, kwōmaron download ae beba in 1099G eo jen )Online Claims System) Jikin Jerbal eo an Claim Online. Kim ej bar rōjañ am kōkkāāl atorej eo am ilo Online Claims System.

Ta eo ij kōmmane kin beba in eowoj 1099G eo aō?

Ñe kwar loe juon beba in eowoj 1099G, kwōj aikuj baele ibben beba in eowoj ko am ibben federal im state. Jibañ ko an injuran in bōjrak jerbal emōj loe rej kolla ko rej kolla eowoj.

Etke iar loe juon beba in 1099G ak iar JAB kateruru ñan ak bōke jabdewōt jibañ jen injuran eo an bōjrak jerbal ilo 2020?

Ñe kwar loe juon beba in eowoj 1099G bōtab kwar jab bael ñan jibañ ko ilo 2020, mennin emaron koot! Jouj im kōjellā kin jabdewōt koot ak lomnak in koot ñan kim ilo ien eo wōt ilo (ID Theft form) Beba in Koot ID.

KEMEMEJ; Ñe ejellok am kar eowoj ear kankan jen jibañ in bōjrak jerbal, emaron jemlok juon juon likjab in eowoj.