Skip to main content

Kakien eo ikijen an Wonmaanlok Jibañ (Continued Assistance Act - CAA)

Kakein eo ikijen an wonmaanlok jibañ (CAA) ej juon bakij in jibañ jen kien eo an federal im ej kōlablok jet kakien ko ilo kakien eo an jibañ ko ikijen jorren eo ear walok jen coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security -CARES) jen Tijemba 27, 2020 mae Maaj 13, 2021.

CAA ej kōlablok jibañ eo an Bōjrak Jerbal jen burokraam ko an Idin Jorren eo emōj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Emergency Unemployment Compensation - PEUC) im jibañ eo an bōjrak jerbal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) im ej kōmmane juon burokraam in jibañ ekāāl - Jibañ eo elablok ñan ro rej jerbal ñan er make (Mixed Earner Unemployment Compensation). Ej bar lelok lablok kin $300 kajojo wiik kin jibañ eo an FPUC ñan armij ro rej claim im ebōk jabdewōt jibañ ikijen bōjrak jerbal mae Maaj 13, 2021.

Benefits20 21 Timeline 1