Skip to main content

Frequently Asked Questions

MOKTA JEN AM KATERURU

Imaron ke tōbrak?

 1. Imaron ke tōbrak ñan jiban ko ikijen an ejellok jerbal?

  Emoj loe ke ejellok am jerbal jabdrewot wiik kwar jerbal driklok jen 40 awa im edriklok kolla eo kwar kōmmane jen joñan jiban eo am kajojo wiik. Joñan jiban eo am kajojo wiik ej 1.25% jen yio in bōnōbōn eo*aoleben joñan kolla. Waanjonok, elañe kwar kōmmane $20,000 ilo yio in bōnōbōn eo, joñan jiban eo am kajojo wiik enaj $250. Ñan claim ko rar bael mokta jen Juun 28, 2020, joñan eo edriktata ñan kolla in joortoklik in ejellok jerbal ej $151 kajojo wiik kin labtata $648 kajojo wiik. Ñan claim ko jinointata rekaal alikin Juun 28 2020, joñan eo edriktata ej $157 im labtata ej $673.

  Elañe kwōmaron tōbrak, kwōj aikuj baele juon claim ñan kajojo wiik kwōkōnaan jiban, im ioon aikuj ko an maron tōbrak kajojo wiik.

  Ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal, kwōmaron tōbrak ñe kwōnaj ioon aikuj ko ikijen maron tōbrak:

  • Emoj loe ke ejellok am jerbal ilo wiik eo kwar kōnaan jiban,
  • Emoj kar kollaiki kwe jab lablok jen $1,000 ak kwar jerbal ejab lablok jen 500 awa ilo yio in bōnōbōn eo,
  • Kwar kōmmane jet kolla in yio in bōnōbōn eo ilo Oregon,
  • Jikin jerbal eo/ak am rar kolla, ak renkar kolla, eowoj in joortoklik ikijen ejellok jerbal kin kolla ko an am ilo yio in bōnōbōn eo, im
  • Kwōmaron jerbal, ewor ien am jerbal, im kwōj lukkun kabok jerbal. Kememej bwe emoj an oktak aikuj in kin jorren in COVID-19 im emoj an jelōte aoleben lal in. Lalekakien ko an jidrik ien.

  Ñan burokraam eo ekaal an Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA), kwōmaron tōbrak ñe ejako am jerbal kin COVID-19 im kwōjab maron tōbrak ñan jiban ko ikijen an ejellok jerbal. Bōk katak ko relablok kin PUA ijin.

  Kwōmaron bōk teej in lale ñe kwōmaron tōbrak ak lale laajrak eo amim ñan maron tōbrak ñan jiban lale elañe kwōmaron tōbrak. Wewein eo wot ñan am jelā ej ñan kateruru in baele claim eo jinointata.

  *Yio in bōnōbōn eo am ekkā an kuwota ko emen jinointata jen kuwota ko lalem aliktata rededelok ilo kolanta eo mokta jen wiik eo kwar baele claim eo am.

  • Elañe kwar baele claim eo am ilo Maaj 2020, yio in bōnōbōn eo am ej Oktoba 1, 2018 ñan Jebtomba 30, 2019.
  • Elañe kwar baele claim eo am ilo Ebrol, Mae, ak Juun 2020, yio in bōnōbōn eo am ej Janode 1, 2019 ñan Tijemba 31, 2019.
  • Elañe kwar bale claim eo am ilo Julae, Okwoj, ak Jebtomba 2020, yio in bōnōbōn eo am ej Ebrol 1, 2019 ñan Maaj 31, 2020.
 2. Emoj an COVID-19 jelōte kolla eo aō. Imaron ke ebōk jiban ikijen an ejellok jerbal?

  Elab am naj bolen maron. Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal ear karōke jet jidrik ien kakienkin COVID-19. Kakien kein rar jinoe ilo Maaj 8, 2020, ilo ien eo emoj kar kalikar idin eo ilo aoleben state. Iomwin kakien kaal kein, kwōmaron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal elañe kwōnaj ioon aikuj ko ikijen maron tōbrak an kajojo wiik (laleKajitok 1).

  Im bareinwot, kakien eo an CARES ear kōmmane Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA) ñan armij ro ejellok aer jerbal kin COVID-19 im rejab maron tōbrak ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal. Bōk katak ko relablok kin PUA ijin.

 3. Ewi wewein aō jelā elañe wunin COVID-19 eo aō ñan kōnaan jiban ko ikijen ejellok jerbal ej ej jerbal? Melelein, ta in “jekjek eo ikijen COVID-19”?

  Ilo kakienko an jidrik ienan Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal, “jekjek ko ikijen COVID-19” ej melelein kwōmaron wot ebōk jiban—toon wot am ioon aikuj ko ikijen am maron tōbrak kajojo wiik—rej:

  • Kwōban jerbal kinke kwōnanninmij kin coronavirus.
  • Kwōban jerbal kinke kwōmaron kar kebaak coronavirus im kwōj aikuj bed wot mweo mōm im jab ito-tak.
  • Kwōban jerbal kinke takto eo am ak rijerbal in jikin ejmour rar ba kwōj aikuj jab ito-tak ñan bōbrae uwota ñan a kebaak ak kajeded coronvirus.
  • Kwōjab maron jerbal kinke jikin jerbal eo am ear kilok ak kadriklok awa ak rijerbal kin coronavirus. Mennin ekoba an kilok ak kadriklok awa ak rijerbal kin jemlok eo in Bed wot Mweo mōm im Kejbarok Mour ko im an Governor eo ej kōmman joñan makitkit ñan ajededin coronavirus, ak jen rōjañ eo an ritol ro ilo jikin ejmour.
  • Kwōban jerbal kinke kwōj aikuj bed wot mweo mōm in lale juon am baamle, ak bar juon armij kwōj jokwe ibben, im lelok kejbarok ñan armij eo enanninmij kin coronavirus ak aikuj in jab ito-tak.
  • Kwōban jerbal kinke kwōj aikuj bed mweo mōm in lale juon ajiri kin an kilok jikuul ko, rilale ajiri, ak jikin ko einwot kin coronavirus.
  • Emoj kajitok ibbam bwe kwōn rool in jerbal ak rool in jerbal enaj aikuj bwe kwōn jab loor aikuj eo ikijen jab ito-tak ak jemlok eo an Governor eo ej Bed wot Mweo Mōm im Kejbarok Mour ko ej kōmman joñan makitkit ñan kadriklok ajededin coronavirus.
 4. Emoj an jikin jerbal eo aō kadriklok awa ko aō/Emoj likit na ilo part time. Ta eo ij kōmmane ñan ebōk jiban ikijen ejellok jerbal?

  Elañe emoj kadriklok awa ko am, kwōj aikuj kateruru ñan joortoklik ikijen ejellok jerbal. Wewein eo emmon tata ñan kateruru ej kōjerbal Kein jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata.

  Kwōmaron bar maron tōbrak ñan jiban in kolla rej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa elañe rijerbal eo am enaj bōk kwōnaam ilo burokraam eo. Burokraam in jiban binej jenkwan kolla ko rejako jen an drik kolla ej juon jiban ikijen ejellok jerbal ej binej jenkwan jidrikin kolla eo am kin awa ko rar jako. Kajitok ibben jikin jerbal eo am elañe rej bōk kwōnaer ilo jiban ko rej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa in jerbal, ak rej lomnak in kar kateruru. Jikin jerbal ko remaron bōk katak kin Jiban ko rej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa ijin.

  Ñan Work Share, jikin jerbal eo am ej kaane eiten aoleben beba eo. Kwōnaj aikujin kanne wot ruo beijbeba in claim eo jinointata. Kwōjab aikuj kabok jerbal ak bael claim kajojo wiik ñan ebōk jiban in kolla rej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa in jerbal. Elañe ewor am bar jerbal, kwōjab aikuj kōjella kin jabdrewot kolla jen jerbal eo.

 5. Emoj likit na ilo full time. Ta eo ij aikuj kōmmane ñan bōk jiban ko ikijen ejellok jerbal?

  Kwōj aikuj kateruru ñan joortoklik in ejellok jerbal. Wewein eo emmon tata ej ilo am kōjerbal Kein jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata eo amim.

 6. Ta eo imaron kōmmane elañe jikin jerbal eo aō enaj kilok ilo jidrik ien kin COVID-19?

  Jiban ko ikijen ejellok jerbal emaron wor ñan ro rar kōbōjrak aer jerbal ilo jidrik ien. Jiban kein rej walok elañe jikin jerbal eo am enaj kōbōjrak kōmadmōd ilo juon ien ekadu, einwot karreo alikin an kar wor coronavirus ak aikuj jen kien. Rijerbal ro remaron ebōk jiban, im rejab aikuj kabok jerbal ibben jikin jerbal ko jet. Kwōj aikuj maron jerbal, bed wot ilo am kebaak jikin jerbal eo am, im maron jerbal ilo ien aer kirwaj kwe.

 7. Ak ñe jikin jerbal eo aō ej kollaiki na ilo ien aer kilok?

  Ekkā, kwōban maron tōbrak ñan jiban ñe jikin jerbal eo am ej kollaiki kwe ñan am jab etal ñan jikin eo ak kolla in kōttar.

 8. Imaron ke tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal ñe imaron wot jerbal part time?

  Aet. Juon armij renaj lomnak enaj “maron in jerbal” elañe ekkā an kujon jerbal driklok jen full-time im emaron wot jerbal driklok jen full-time.

 9. Imaron ke ebōk jiban ikijen ejellok jerbal ñe ij ebōk kolla in kakkije an jikin jerbal, kakkije, ien nanninmij, ak kolla ilo aō jab jerbal (PTO)?

  Jab. Rijerbal ro rej ebōk jaan ekkā aer jab maron tōbrak ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal.

 10. Ak ñe imaron ebōk kolla in kakkije ak kakkije ko jet ilo ien an jikin jerbal eo kilok?

  Elañe kwōj ebōk kolla in kakkije ak kakkije ko jet ilo ien an kilok jikin jerbal eo am, ekkā am jab maron bar ebōk jiban in joortoklik ikijen ejellok jerbal.

 11. Elañe emoj kabin bwe im bed wot mweo mō, kinke inanninmij ak ij bed iomwin jab ito-tak, imaron ke tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerbal?

  Aet; juon armij emoj loe “emaron jerbal: elañe rej:

  1. Rejab aikuj ito-tak ekkar jen takto eo aer, ak rōjañ jen ritol ro an jikin ejmour ñan aer jab ito-tak kin an wor uwota ke rar kebaak, ak kajeded, coronavirus eo ekaal, bōtab rejab nanninmij;
  2. Nanninmij ilo mweo mweer kinke coronavirus eo ekaal ak juon nanninmij einwot kakōlkōl in būlu im rejanin ba rejab jerbal jen ke rar jino bed mweo mweer kin nanninmij; ak
  3. Emoj drelon ilo aujbitol, ak ilo bar juon jikin kejbarok, kin coronavirus eo ekaal, bōtab edriklok jen juon wiik, im rar jab makoko in jerbal ilo kar wiik eo.
 12. Ij ke bar kabok jerbal elañe jikin jerbal eo aō enaj kilok ilo jidrik ien kin coronavirus?

  Elañe jikin jerbal eo am ej katmane in bar belok ilo jeklaj, kwōjab aikuj bar kabok jerbal ñan am ebōk jiban. Ñan ebōk jiban, kwōj aikuj:

   1. maron jerbal;
   2. bed wot ilo am kebaak jikin jerbal eo am; im
   3. maron jerbal ilo ien jikin jerbal eo am enaj kirwaj kwe bwe kwōn rool in jerbal.

  Kememej bwe ilo ien am baele juon claim online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata, kein jerbal ko amim renaj kōmman aikuj bwe kwōn kadrelon wewein am kabok jerbal. Kwōmaron le jen ien jorren in elab emoj an jelōte aoleben lal in ilo am kelete ekelel eo ñan bōjrak ilo jidrik ien.

 13. Imaron ke ebōk jiban ikijen ejellok jerbal elañe ijab maron kabok aō jerbal kin COVID-19?

  Ekkā am aikuj kabok jerbal ñan am ebōk jiban ikijen ejellok jerbal. Ak kinke elōñ armij rejab maron elo jerbal kin COVID-19, kim ear kōmmane jet kakien an jidrik ien. Kakien kein rar jinoe ilo Maaj 8, 2020. Kakien kaal kein rej ba elañe rar kōbōjrak am jerbal ilo jidrik ien kin juon wun ikijen COVID-19, kwōmaron wot ebōk jiban ko ikijen ejellok jerbal jekdron ñe kwōjab kabok jerbal. Kwōj aikuj kebaak wot jikin jerbal eo am ilo tōrre in, im rool ñan jerbal ilo ien eo enaj kir waj kwe. Kwōmaron ebōk jiban ikijen ejellok jerbal ñe kwōjab kabok jerbal kinke:

   1. Juon takto ear ba kwōj aikuj bed wot mweo mōm ñan bōbrae an ajeded coronavirus. Etan mennin ej jab ito-tak.
   2. Ilo ien am bed mweo mōm loor jemlok in Bed wot Mweo Mōm im Kejbarok Mour ko im ej jen Governor eo.
   3. Kwōj bed wot mweo mōm in lale ajiri kin an kilok jikuul kin COVID-19 im ejellok rilale ajiri eo/ro nejum.

KATERURU

 1. Jiban ikijen ejellok jerbal rot eo ij aikuj kateruru ñane?

  Elañe kwe juon rijebral—im mennin ekoba rijerbal ro ewor ien aikuj aer jerbal (im jikin jerbal ko aer rej aikuj kolla eowoj jen kolla ko wonneir)—kateruru ñan jiban ko ikjen an ejellok jerbal.

  Elañe kwōj jerbal ñan kwe make, ewor am make koontrak, ak ewor ien aikuj am jerbal im jikin jerbal eo ejab aikuj kolla eowoj jen kolla ko wonnam, kateruru ñan Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in.

  Bōk teej in lale elañe kwōmaron tōbrak ñan jiban kwe lale ta jban ko ikijen ejellok jerbal kwōj kateruru ñane.

  Elukkun aurok in kateruru jen burokraam eo ejimwe—ne ejab, jiban ko am remaron rumij. Elañe kwōnaj kateruru ñan jiban ko kwōjab maron tōbrak ñani, kim naj ba waj ñan kwe, im kim naj jiban kwe kateruru ñan burokraam eo ejimwe.

 2. Ewi wewein aō baele juon claim?

  Wewein eo emmon tata ñan baele juon claim ej kōjerbal Jikin Jerbal in Claim eo Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata. Ak kwōmaron kirlok jikin Joortoklik eo an Ejellok jerbal im bael ilo talebon. Loloorjak in baele claim eo am ilo ien eo emōkajtata alikin an jako jerbal eo am. Bōk katak ko relablok kin am baele juon claim.

 3. Ta melele im beba ko ij aikuji ñan baele juon claim?

  Ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal, kwōnaj aikuji:

  • Etam, nomba in Social Security, raan in lotak, im melele in kebaak.
  • Melele in jerbal ko am rededelok jen allon ko 18 remootlok ekoba:
   • Etan jikin jerbal eo/ko
   • Atorej eo/ko
   • nomba in talebon eo/ko
   • Raan in jino im jemlok in jerbal ñan kajojo jikin jerbal
  • Nomba in bank im routing eo am, elañe kwōkōnaan drelon ilo an kaju waj jaan ñan akkoun eo am.

  Ñan burokraam eo an Jiban ikijen an ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA), kwōnaj aikuji men ko ijin lōñ, koba:

  • Kein kamool kin kolla (ñe kwōkōnaan joñan jiban eo elablok an juon wiik wot driktata $205) einwot:
   • 2019 eowoj in bijnej ej kwalok bwe in kolla eo am
   • 2019 beba ko rej edreb ilo jek in kolla
   • 2019 W-2
  • Raan eo kwar jino ejellok am jerbal kin COVID-19
  • Jete am kolla jen jabdrewot wiik ko maanlok im kwōj kabok jiban kake

ALIKIN AM KATERURU

 1. Ij ke aikuj baele juon claim kajojo wiik?

  Aet. Juon claim an kajojo wiik ej wewein amim lale jete jaan kim ej jiklkinwaj ñan wiik eo. Juon wiik ej Jabot ñan Jadede. Kwōban letok juon claim an kajojo wiik mae wiik eo ejemlok.

  Ñan am jino im wonmaanlok in ebōk jiba, kwōj aikuj baele juon claim an kajojo wiik aoleb wiik. Baele juon claim an kajojo wiik jekdron ñe kwar jerbal ilo wiik eo. Ñe ejab, kwōmaron naj bar aikuj rumij am jinoe—kwōmaron naj aikujin baele claim eo jinointata ekaal, im kōttar am bar tōbrak.

  Baele claim ko am kajojo wiik jekdron ñe kwōjab jelā ñe emoj an tōbrak ablikajon eo am. Emaron bōk ejab lablok jen 4 wiik ñan amim kōmadmōde ablikajon in UI eo am, im lok ñan 6 wiik ñan kōmadmōde ablikajon in PUA ko. Elañe ablikajon eo am enaj tōbrak, kim naj jilkinwaj jaan ñan aoleben wiik ko maanlok kwar maron tōbrak, toon wot am kar baele claim ko am an kajojo wiik.

 2. Ta jiban eo juon imaron bōke ilo ien aō kōttar jiban ko aō?

  Enaj bōk ejab driklok jen emen wiik ñan am loe jiban ko am ikijen an ejellok jerbal. Kwōmaron naj bar maron tōbrak ñan jiban ko jet, einwot:

  • Jiban kolla wonnen reen ak kabok mōn jokwe
  • JIban kolla wonnen jarom
  • Jiban ebōk mennin wia im mona ko jet, einwot bok in mōñā ak jikin ebōk mōñā.
  • Jiban kabok im kolla wonnen rilale ajiri
  • Jiban in jaan
  • Kaju jiban ñan armij ro rej bed ilo jorren ko rej walok ikōtaan baamle
  • Melele kin COVID-19
  • Jiban ikijen ial
  • Jerbal in jiban ñan rilikin am jukjukinbed ko ejellok aer beba
  • Jerbal in jiban ko jet ewor ilo jukjukinbed eo am

  Lolak 211info.org

  Kirlok: 2-1-1 ak 1-866-698-6155 (ewor riukok kin kajin ko ilo talebon)

  TTY: jibed 711 im kirlok 1-866-698-6155

  Text: zip code eo am ñan 898211 (TXT211) (Kajin Belle im Spanish)

  Email: help@211info.org (English and Spanish)


  Elañe ejako am ejellok am joortoklik in takto, kwōmaron tōbrak ñan juon bebe in ejmour ejellok wonnen ak edrik wonnen.

  Lolak: healthcare.oregon.gov

  Kirlok: 1-855-268-3767

 3. Ewi wewein aō bōk juon PIN?

  Kwōj kelet juon Nomba eo ej Kwalok Melele ko an Armij eo(PIN) ilo ien eo kwōnaj bael eo ablikajon in ejellok jerbal eo am Kwōnaj kōjerbal ejjā PIN eo ilo aoleben claim eo am. Kwōnaj aikuji jabdrewot ien kwōnaj kōjerbal Jikin jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata ñan claim jiban ko an kajojo wiik elañe enaj ilo online ak talebon. Rijerbal ro ilo obij eo rejaje PIN eo am. Elañe kwōnaj melokloke, kwōnaj aikuj kajitok tok ñan kim bwe kim en bar jino kōmmane bwe kwōn kelete juon am PIN kaal. Am eddo kakwone PIN eo am. Jab lelok mennin ñan jabdrewot im jab lelok bwe ro jet ren kōjerbale.

 4. Ejako an jerbal PIN eo aō. Ewi wewein aō maron bar kōmmane jen jinoin?

  Elañe juon armij ej kōmadmōde claim eo an, kein jerbal eo enaj kaju jolok PIN eo am im rijerbal in OED renaj bar kōmmane juon jerbal ñan bar jinoe. Elañe kwōjab baj kōmmane laajrak in, kwōnaj aikuj bar kōmmane PIN eo am jen Jikin jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata elañe emoj am kar kōjerbale maanlok im kememej kajitok ko am make. Ñe ejab kwōnaj aikuj kebaak kim.

 5. Ta Nomba eo ej kwalok melele ko an Customer (CID) eo aō?

  CID eo am ej 11 nomba kobban im ej am make. Kwōmaron loe nomba in ilo jabdrewot beba emoj amim kar jilkinwaj ñan kwe. Elañe kwōjaje nomba eo am, kwōmaron bōke ilo am kirlok jikin kir eo an joortoklik ikijen ejellok jerbal ak obij eo an droulul eo ej kabok jerbal ilo Oregon ilo bukon eo. Bojak in lelok nomba in Social Security eo am, raan in lotak, im melele in kein kamool ko jet emoj kajitoki. ​

 6. Akkoun eo ao ilo bank ear kilok. Ta eo ij kommane?

  Kim jela ke jet jikin jaan ko rej killi akkoun in bank ko an armij bwe renjab maron loi alikin an delon jibañ eo an bojrak jerbal. Ewor an jet bank joñan kakkon akkoun ko n̄an aer kejbarok customer ro aer jen koot ilo ien ewor makutkut rej ekkol kake. Ejellok men eo OED (Oregon Employment Department) emaron kommane n̄an kōbōjrak laajrakin kejbarok ko an juon bank . Kim ej rōjañ am kebaak bank eo am im loor rōjañ eo aer kin waween am bar kobelloke akkoun eo am. Ñe kwōnaj aikuji wōt jibañ ko amim nan am bok jaan ko am, kojerbal beba eo nan kebaak kim, kelet, "kolla eo aō aoleb wiik ak kolla eo ejako (My weekly payment or missing payment)," im kemlelele tok jekjek eo am nan kim ilo bok in jeje eo.

Lale claim eo aō

 1. Ewi wewein aō lale jekjekin claim eo aō?

  Ñan lale jekjekin claim eo am, drelon ilo Online Claim System/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata. Etal ñan jikin “Jekjekin Claim eo am im Repoot ko an Kajojo wiik”. Enaj kwalok waj wiik ta ko emoj am claim im elañe emoj an kolla waj jabdrewot jiban.

 2. Ijañinloe jiban ko aō. Ta eo ij aikuj kōmmane?

  Ilo kio, ien kateruru im bōke jek eo am jinointata ejab driklok jen emen wiik. Ekkā, kien eo an federal ej loe ke jilu wiik “ejejjet ien”. Erumij lok amim kōmadmōd kin COVID-19. Elōñlok armij rej kateruru ñan jiban ikijen an ejellok jerbal jen kar mokta.

  If it has been less than four weeks since you applied for unemployment benefits by filing your initial claim, please do not contact us yet. Kim ej kōmadmōde ablikajon eo am. Kebaake kim mokta ebañ jiban an moktajlok am loe jiban ko am. Enaj karumijlok amim maron kōmadmōd claim ñan aoleb.

  Emoj an mootlok emen wiik ak lablok jen ien eo kwar letok claim eo am jinointata im kwōjañin roñ jen kim, jouj im kirtok kim ilo 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484) ñan claim ko, ak 1-877-345-3484 ñan claim in PUA.

 3. Emoj an mootlok jen]1} driklok jen 4 wiik jen ien eo iar kateruru, im ijañin loe jiban ko aō. Ñaat eo imaron naj loi?

  Ej bōk kim emen wiik ñan kōmadmōde juon claim ebidodo. Elañe kwōjab loe jek eo am alikin emen wiik, emaron lablok kōmadmōde claim eo am.

  Eñin ej jet wun ko ekkā kin an naj rumijlok am kōttar jen emen wiik:

  • Kwar jab kanne claim eo am an kajojo wiik ilo juon wiik (ak lablok). Wun eo ekkā tata in kin wunin an rumij am loe jiban ko am. Kwōj aikuj baele claim eo am an kajojo wiik aoleb wiik elañe kwōkōnaan wonmaanlok in loe jiban ko am. Elañe kwar jab kōmadmōde juon wiik, etal ñan Jikin jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata
  • eo amim im bar jinoe claim eo am. Elañe kwōjab maron bar jinoe claim eo am online, kwōnaj aikujin kirlok im kenono ibben juon rijerbal bwe en jiban kwe.
  • Kwar jab kōjella kin kolla ko am ilo claim eo am an kajojo wiik.
  • Ekkar wor am kolla jen military, kien eo an federal, ak kolla kwar kōmmane jen bar juon state. Ej bōk ien ñan amim bar roñ jen jikin jerbal ko aer.
  • Keij eo am ej aikuj ad bar aikuj lale. Rijerbal in claim ro amim rej aikuj kenono ibbam, boss eo am, im/ak ro jet kinke:
   • Kwōjab maron jerbal
   • Kwōjab lukkun kabok jerbal
   • Kwar kamoj kwe
   • Kwar baer
   • Ewor bar jet wewein am kolla kim aikuj bwinni, einwot jet kolla in jiban)
  • Emoj kar karōke ien eo kwōj rool tok in jerbal. Mennin ej kaju kōbōjrak claim eo am kinke kim ej lomnak kwōj jerbal im ejako am aikuj jiban. Kwōj aikuj ba tok ñan kim elañe kwar jab rool in jerbal im wun eo. Ak elañe kwar, ta kolla ko kar am.


  Elañe jabdrewot men kein rej jerbal ñan kwe, kwōmaron katmane an naj to lok am kōttar jen emen wiik ñan jiban ko am. Claim ko am rej aikuj an juon rijerbal in claim make etale. Juon rijerbal in claim enaj kebaak kwe im kwōn kab jouj im uwaake talebon eo am.

 4. Tamelelein majej in claim eo aō? Ta eo ij aikuj kōmmane?

  Eñin ej jet majej kin jekjekin claim ko rekkā, ta meleleier, im ta eo kwōmaron kōmmane:

  Majej: Claim eo am ñan wiik eo ej jemlok <raan eo ilo Jadede> ear kōmadmōd ñan kolla ilo <raan eo claim eo ear kōmadmōd>. Kin ien eo ej bōk ñan kōmadmōd im mael, jouj im kotlok emen raan jen raan eo kwar claim ie wiik eo mokta jen am kajitok kin kolla in jiban eo erumij.

  Ta melelein? Emoj an claim eo am kōmadmōd im emoj amim jilkinlok kolla eo. Kwōnaj loe jek eo am iomwin emen raan ak kadulok.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Ejellok jabdrewot men eo kwōmaron kōmmane.

  Majej: Claim eo am ilo wiik eo ej jemlok <raan eo an Jadede> emoj loe bōtab ejañin kolla kin juon jorren. Melele im kōmelele ko emoj mael waj ñan kwe.

  Ta melelein? Kim aikuj melele ko relablok jen kwe ñan amim lale elañe kwar maron tōbrak ñan jiban ilo wiik eo.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Kirtok kim.

  Ñan claim ko ikijen ejellok jerbal:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  Ñan burokraam eo an Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA):

  Ejellok wonnen kirlok: 1-877-345-3484

  Majej: Claim eo am ñan wiik eo ej jemlok <raan eo an Jadede> emoj kar bōnōbōn einwot juon wiik in kōttar ilo <raan eo claim eo ear kōmadmōd>.

  Ta melelein: Mokta jen COVID-19, kakien eo an Oregon ear aikuj bwe kwōn kōttar juon wiik in an ejellok am jerbal mokta jen am jino ebōk jabdrewot jiban ikijen an ejellok jerbal. Etan mennin wiik in kōttar. Kwōj aikuj wot bael juon claim ilo wiik eo. Majej in ej ba waj ke claim eo am ear ñan wiik in kōttar.

  Kakien ko rar oktak raan ko maantak im kio state ko remaron kōmelim in jolok wiik in kōttar bwe armij ren maron bōk jiban ko aer ilo juon wiik emokajlok. Kim ej kōmadmōd in kōmmane kōkkaal in ñan jikin kombuitor eo amim. Ak enana bwe kim ej katmane an naj bōk elōñ allon. Ilo ien eo kim naj kōmmane kōkkaal in, kim naj jilkinwaj jiban ko kim muri ibbam ilo wiik eo jinointata. Kim naj likit juon melele kaal ijin ien eo wot ewor.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Jouj im jab kall ak email ae tok kim kin wiik in kōttar eo. Kim ej kōmmane aoleb men ko kim maron. Kall ak email kin mennin enaj karumijlok amim maron kōmadmōde jiban ko an aoleb.

  Majej: Kim ear loe repoot eo am ilo wiik eo ej jemlok <raan eo an Jadede>. Bōtab, kombuitor eo ejab loe juon am claim. Elañe ekaal am claim, kwōnaj aikuj kotlok lalem raan in jerbal bwe bael eo am en kobalok ñan jikin jerbal eo. Elañe ejab kaal am claim, kwōj aikuj kirlok jikin Jikin Joortoklik eo an Ejellok Jerbal eo am. Claim ikijen joortoklik ikijen ejellok jerbal ejako an obij ko an Employment ilo bukon ko kōmadmōdi.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Elañe kwar baele claim eo am jinointata edriklok jen lalem raan in jerbal ko remootlok, ejellok men en kwōj aikuj kōmmane. Elañe kwar baele claim eo am jinointata elablok jen lalem raan in jerbal ko remootlok, kirtok kim.

  Ñan claim ko ikijen ejellok jebral:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  Majej: Kwar repoot kin wiik eo ej jemlok <raan eo an Jadede> emoj loe bōtab ejañin kolla kinke kim ejañin loe juon am claim kaal. Elañe emoj am baele juon claim kaal in lale am maron tōbrak ñan jiban, ej kōmadmōd wot jen obij in Joortoklik ikijen Ejellok Jerbal eo am. Kwōjab bar aikujin kebaak er. Alikin an moj kōmadmōd claim kaal eo am, wiik eo kwōj kab claim ie enaj kaju kōmadmōd. Elañe kwōjañin bael claim kaal ñan jiban kwōj aikuj kōmmane mennin ilo am kirlok jikin Joortoklik ikijen Ejellok Jebral eo am. Ejako aer lale claim ikijen joortoklik eo an ejellok jerbal ibben obij ko an Jikin Jerbal ilo bukon eo amim.

  Ta melelein mennin: Elañe kwōjañin baele claim in jiban eo am moktata, ak elañe kwar, ejañin de madmōd. Ñan ebōk jiban, kwōj aikuj baele claim eo jinointata ñan lale elañe kwōmaron tōbrak ñan jiban in joortoklik ikijen ejellok jerbal, im juon claim an aoleb wiik ñan kajojo wiik kwōkōnaan ebōk jiban. Melelein majej in ej kwar bael claim kajojo wiik, bōtab ablikajon eo am jinointata ñan jiban ear jab bael ak ejañin madmōd.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Elañe kwōjañin baele claim eo jinointata ñan jiban ko, kōmmane. Elañe emoj am, im ejañin lablok jen lalem raan in bijnej jen ien eo kwar baele im kwōj loe wot majej in, kirtok kim ilo 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

  Majej: Emoj am loe repoot eo am ñan wiik eo ej jemlok ilo <raan eo Jadede>. Melele in kolla ñan wiik in enaj wor ilo <raan>. Kin ien eo ej bōk ñan kōmadmōd im mael, jouj im kotlok emen raan jen raan eo kwar claim ñan wiik eo mokta jen am kajitok kin kolla in jiban eo erumij.

  Ta melelein: Emoj amim loe im kim ej kōmadmōde claim eo am.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Ejellok men eo kwōj kōmmane. Kōttar wot ñan raan eo enaj ba ewor melele kin kolla. Innem ien eo ne kim naj kōkkaal jekjekin claim eo am.

  Majej: Kim ejañin de kōmmane claim eo an wiik eo ej jemlok ilo <raan eo Jadede> ilo jikin jerbal eo amim. Jouj im rool ñan menu eo im kelet: “Claim ko an juon wiik in Jiban”

  Ta melelein: Kim ejañin baele claim in wiik eo am ñan wiik in.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Baele wiik in claim eo am. Ñan am jino ebōk jiban ikijen an ejellok jerbal, kwōj aikuj baele juon wiik in claim. Mennin oktak jen claim eo jinointata (ablikajon eo am). Kwōj aikuj baele men kein jimor ñan am bōk jiban ko am. Juon wiik in claim ej wewein am lale jete jaan kim ej jilkinwaj ñan wiik eo. Juon wiik ej Jabot ñan Jadede. Kwōban lelok juon wiik in claim mae ejemlok wiik eo. Ñan am wonmaanlok in ebōk jiban, kwōj aikuj baele juon wiik in claim kaal aoleb wiik. Baele juon wiik in claim jekdron ñe war jerbal ilo wiik eo. Ñe ejab, kwōmaron naj aikujin bar jinoe ilo ien eo tōkelok—kwōmaron naj aikujin baele juon claim ekaal jinointata, im kōttar an bar tōbrak.

  Majej: Jikin jerbal eo ejab jerbal kio ilo jidrik ien. Jouj im bar kajeon kiin lok jidrik.

  Ta melelein mennin: Jikin jerbal eo amim ejab jerbal kio kinke emoj kar karōk ien aer kōmmane. Jikin jerbal eo amim ejab jerbal jen 12:30 awa boñ ñan 2:00 awa boñ aoleb boñ ñan aer kōmmane. Ebar moj amim karōke ien kakkije jen 6:00 awa jota ñan 8:00 awa jota Jabot eo kein karuo kajojo allon.

  Ejab maron bael claim kaal ilo raan in jerbal 10:00 awa bon ñan 2:00 awa bon, Jadede jen 8:00 awa bon ñan Jabot 2:00 awa bon, im jen Jabot 8:30 awa bon ñan Mande 5:00 awa jibbon.

  Jikin jerbal eo amim ej bar aikuj kobalok ibben jikin jerbal eo an federal jet ien, im ebañ ñe ejellok ien aer kakkije.

  Ta eo kwōmaron kōmmane: Jouj im bar kajeon kiin lok.

 5. Iar loe juon leta ej ba ablikajon eo aō ear jab teru. Ak iar bar loe juon leta ej ba inaj elo jiban. Inaj ke elo jiban?

  Mennin ej walok ñe armij rar kateruru ñan ruo burokraam im rar jab maron tōbrak ñan juon, ak rar maron tōbrak ñan men eo juon. Ewor ruo burokraam in jiban ikijen ejellok jerbal kwōmaron kateruru ñani: joortoklik ikijen ejellok jerbal (UI), im burokraam eo an Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA). Kwōban maron tōbrak ñan men kein jimor ilo juon wot ien.

  Innem ñe kwar loe juon leta ej kwalok kwōjab teru im juon juon leta ej kwalok kwōteru, leta kein rej kin ruo burokraam roktak. Kwōnaj ebōk jiban jen burokraam eo kwar tōbrak ñane. Loloorjak am baele wiik in claim ko am ñan am bōk jiban ko am kajojo wiik.

 6. Ij kajeon in baele juon claim bōtab ijab maron tōbrak ilo talebon wiik in, imaron ke repoot kake wiik in lal im ebōk wot jiban ñan wiik in?

  Men eo emmon tata ñan kōmmane ej etal ñan online in baele juon claim kaal ak bar jinoe claim eo am. Kin jekjekin mejatoto eo kio lain in talebon ko amim elablok aer boub jen mokta, im kim naj lale jekjek eo am im rool ñan wiik eo mokta elañe ekkar.

 7. Iar loe juon leta ej ba ij aikuj kebaak kwe mokta jen eworjoñan raan ñe ejab emaron wor uwota kin an jako jiban ko aer, bōtab ijab maron tōbar er. Ta eo ij aikuj kōmmane?

  Elañe kwōnaj loe juon leta ak kall jen kim ej ba kim aikuji melele eo kio wot (einwot iloan 7 raan), kim kōnaan melele eo ien eo emokajtata. Elañe kwōjab maron in letok melele in ñan kim kinke kwōjab maron tōbare kim ilo talebon ko, kim naj bar lewaj jidrik ien. Elañe renaj kōmadmōde claim eo am kinke kim ear jab loe melele eo kajitoke, kim maron bar rool lok im kōmman kajimwe.

  Kim ej bar kakobaba lain in talebon, im emoj amim bar kateru im katakin armij ñan uwaak kall im kōmman kall. Emoj an kadu lok ien kōttar, bōtab kim ej kile ke ej to wot kōttar. Kim ej kaju kirlok armij ñan lale jekjekin kein woj.

 8. juon rijerbal in kōmman jemlokear kebaak na kinke ekkar wor jorren kin claim eo aō. Ta eo ij aikuj kōmmane?

  Elañe kwōnaj elo melele in leto letak jen kim ej ba kim aikuj melele kio wot (waanjonok jilimjuon raan, im men ko jet), kim ejab Elañe kwōjab maron letok melele eo ñan kim kinke kwōjab maron tōbare kim ilo talebon, kim naj bar lewaj ien. Elañe kōmadmōd in enaj kōmman ilo claim eo am kinke kim ear jab loe melele eo emoj kar kajitoke, kim maron bar rool lik lok im kōmman kajimwe.

  Kin an lablok claim, kim ej bwinne ke emaron bōk tarrin 10 wiik bwe en wor lomnak kin claim eo am.

 9. Iar loe juon leta ej ba ke ewor bwod kin claim eo aō, bōtab ejab ba ta. Ta eo ij kōmmane kin claim eo aō kio? Ij ke wonmaanlok in bael kajojo wiik einwot ñe ejellok men eo?

  Aet, kwōj aikuj wonmaanlok in baele wiik in claim ko am einwot ñe emmon aoleb men. Jet wun ko ekkā kin wunin am loe leta kein ej:

  • Kwar kōjella ke kwar kamoj kwe ak kwar baer ilo ien eo kwar baele claim eo am jinointata.
  • Claim eo am ejab jerbal kinke kinke ejellok amim rekoot kin an jabikbik wonnam.
  • Etto lok am kōttar jen juon wiik in baele wiik in claim eo am im kio kwōj aikuj bar jinoe.
  • Ilo ien eo kwar baele wiik in claim eo am, kwar repoot ke kwar jab ioon juon laajrak in maron tōbrak.
 10. Alikin an kōmadmōd claim eo aō ewi aitokin bwe in loe juon jek? Ak elañe ijab loe juon jek?

  Loe ke emoj an kōmadmōd claim eo am ejab melele kwōmaron tōbrak ñan jiban. Emaron wor mennin abañ ko rej karumij kolla eo am. Wewein eo emmon tata lale elañe emoj an kōmadmōd claim eo am ak elañe kolla ko am rar etal ej etal ñan Jikin jerbal eo an Claim Online eo an OED ilo Employment.Oregon.Gov/OCS. Elañe emoj am loe ke claim eo am ear kōmadmōd, lale raan eo tokelik elañe emoj aer jilkinlok kolla ko. Mokta jen am kebaak OED, kōttar juon kōjella jen OED ej ba rej aikuj melele ko relablok.

 11. Emoj an jiban ko aō jab tōbrak, driklok, ak bōjrak. Etke?

  Kolla ko rej kolla waj wot elañe kwōmaron tōbrak. wun ko ekkā rej kōmman am jab maron tōbrak ekoba:

  • Kamoje jerbal eo am;
  • Baer ak jejbaan jen jerbal;
  • Jab etal in jerbal ilo wiik eo kwar claim;
  • Makoko in jerbal;
  • Makoko ak jab kebaak jikin jerbal eo ñe emoj an obij eo an droulul eo ej jiban kabok jerbal ilo Oregon lemaanlok kwe;
  • Jab etal ñan juon kwelok in kajinet emoj karoke ibben obije eo an droulul eo ej jiban kabok jerbal ilo Oregon;
  • Nanninmij ak jorren;
  • Likjab in jab kabok jerbal;
  • jede in jikuul;
  • jab bed ilo jikin eo ijenlokin ñe kwōj kabok jerbal;
  • jab mōnōnō ak bōjak in bōke jerbal eo;
  • Ebōk kolla in retirement, kolla in kakkije, ak kolla in holiday;
  • Jolok juon wiik im jab bar jinoe claim eo am; im
  • Uwaake juon kajitok ilo wiik in claim eo am ilo juon wewein eo ej bokloñtak juon abōnōnō.

  Elañe ewor juon jorren, kim naj kebaak kwe ilo talebon ak ilo mael. Kim naj kōmeleleiki jorren eo im wewein an maron jelōte claim eo am. Kim naj kajitok ibbam kin jekjek eo. Jouj im mōkaj in uwaak elañe kwōloe juon beba in kadedelok, juon leta ej kajitok melele, ak majej ilo talebon. Jiban ko am remaron rumijlok mae ien eo kwōnaj uwaak. Elañe kwōjab uwaak, kim maron jab kōtōbrak jiban ko. Wonmaanlok in kōmmane wiik in claim ko am online ak ilo Lain in Claim kajojo wiik eo ilo ien amim etale claim eo am.

  Kim naj kōmmane jemlok eo ekkar ñan melele ko jen kwe, jikin jerbal eo am, ak jikin ko jet. Elañe jemlok eo enaj kōmelim jiban ko im kwōj ioon aoleb wewein ko ikijen maron tōbrak, kim ej kolla jabdrewot jiban ko rej iwoj, ekoba jen wiik ko maanlok. Jabdrewot ien kim naj jab kōtōbrak jiban, kim naj jilkinwaj juon jemlok ej kōmelele wunin amim kar jab kōtōbrak jiban, ñan ien ta, im wewein amim bar kōtōbrak, im wewein jumae elañe kwōjab erra.

 12. Emoj aō loe juon kōjella ke ij aikuj bar jinoe claim eo aō. Etke? Ewi wewein aō kōmmane mennin?

  Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal ej kaju kōbōjrak claim eo am elañe kwōnaj:

  • Jolok juon wiik ak lablok in baele wiik in claim eo am.
  • Bōk joñan wiik in jiban eo am ak lablok
  • Jebral full-time
  • Kōjella kin ejellok kolla alikin wiik eo kwar repoot kin kolla.

  Elañe emoj kōbōjrak claim eo am kin juon ian wun ko ijin lōñ, kwōj aikuj bar jinoe claim eo am. Kwōmaron bōjrak im bar jinoe claim eo am elōñ alen einwot am aikuj ilo yio in jiban eo. Bar jinoe claim eo am ilo ien wiik eo kwōkōnaan jiban ko ñan.

  Elañe claim eo am ear bōjrak kinke kwar jerbal, kwōmaron bar jinoe claim eo am ilo am kōjerbal Jikin Jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata innem kelet “Bar jinoe claim eo am”.

  Elañe kwōjañin jerbal jen ien eo kwar bael wiik in jiban ko am aliktata, kwōmaron kōjerbal Jikin jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata ñan bar jinoe claim eo am.

  Elañe kwar jerbal jen ien eo kwar bael aliktata ñan wiik in jiban ko, kwōj aikuj kirtok kim. Kebooj melele ko an jikin jerbal eo am ilo ien am kirtok. Mennin ekoba raan ko kwar jerbal; et ko, nomba im atorej ko an jikin jerbal eo/ko; im aoleben joñan kolla ko an jen jikin jerbal kein. Ilo ien eo emoj am bar jinoe claim eo am, kwōj aikuj wot bael ñan wiik in jiban

 13. Iar loe juon kōjella ke claim eo aō ejab jerbal. Ta melelein mennin? Ta eo im aron kōmmane?

  Claim eo am ejab jerbal elañe kwōjab ioon aikuj ko ikijen maron tōbrak emoj kōmelele ilo Kajitok 1. Ekkā melelein ear jab bwe am kōmman jaan ak bwe awa in am jerbal ñan maron tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerbal. Elañe claim eo am ñan jiban ikijen ejellok jerbal enaj jerbal, kwōmaron tōbrak ñan burokraam in Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA). Bōk teej in lale elañe kwōmaron tōbrak ñan lale, ak kateruru ñan PUA ijin/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata.

 14. Iar loe juon kōjella ej ba ibañ bōk jiban ko ikijen ejellok jerbal mae wiik in kaje ko aō rejemlok. Ta in wiik in kaje? Ta eo imaron kōmmane?

  Elañe kwar kolla kin jiban ko kwar jab maron tōbrak ñani, kwōj aikuj karool tok jaan eo. Juon wewein kim naj aen jaan in ej ilo amim kōjerbal kolla in jiban an kajojo wiik ilo jeklan ñan bōk jen lab in kolla eo mae ien emoj an rool aoleben jaan eo. Elañe lab in kolla in ear walok kinke kwar kōmman koot, kim maron bar lewaj wiik in kaje. Men kein renaj jinoe wot alikin an lab in kolla eo am rool lok wonnen. Wiik in kaje ko rej wiik ko kwōjab elo jiban in joortoklik eo an ejellok jerbal jekdron kwōmaron tōbrak ñani.

  Kinke kwōjab maron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal ilo wiik in kaje ko am,kwōmaron naj maron tōbrak ñan burokraam eo an Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA). Kwōj aikuj kateruru ñan PUA im baele juon PUA claim an kajojo wiik ñan aoleb wiik ilo wiik in kaje ko am. Joñan jiban in PUA eo an kajojo wiik edriktata ej $205, im elañe kwōj ebōk PUA kwōnaj bar loe $600/wiik (jemlok ilo Julae 25). Wiik ko kwōj ebōk jiban in PUA reban bōnōbōn ñan an jolok wiik in kaje ko am.

  Waanjonok, elañe ear lab aer kolla waj kin $302 moktalok, kolla in wiik in jiban eo am ej kio $151, im ewor ruo am wiik in kaje, innem:

  • Wiik 1: kim naj bōk wiik in jiban eo am kin $151. Lab in kolla eo am emoj an kolla jimetanin.
  • Wiik 2: kim naj bōk wiik in jiban eo am kin $151. Lab in kolla eo am emoj an kolla aoleben.
  • wiik 3: Kwōmaron bōk $0 im mennin enaj kabwe wiik in kaje eo am jinointata, ak kwōmaron tōbrak ñan PUA, ekoba bar $600/wiik (jemlok Julae 25). Elañe kwōkōnaan jiban in PUA, kwōj aikuj baele juon ablikajon in PUA ejenolok im beba in wiik in claim.
  • Wiik 4: Kwōmaron bōk $0 im mennin enaj kabwe wiik in kaje eo am kein karuo, ak kwōmaron tōbrak ñan PUA, ekoba $600/wiik (jemlok Julae 25). Kwōban aikujin baele juon wiik in claim in PUA.
  • Wiik 5: Elañe kwar jab ebōk jiban ilo wiik ko mokta kinke emoj kar lewaj wiik in kaje ko am, kwōmaron kio bōk $151 in jiban im bar $600/wiik (jemlok Julae 25). Elañe kwar jab kabwe wiik in kaje ko am, kwōmaron wonmaanlok in claim jiban in PUA.
 15. Emoj aō loe juon leta ej ba claim eo aō ejab tōbrak. Imaron ke kōmmane juon jumae?

  Jet armij rar jab tōbrak kinke rar jab kabok jerbal ilo jikin jerbal ko jet. Emoj aim kōmmane juon kein kaju kōbōjrak mennin. Claim ko renaj kōmadmōd im kwōnaj wonmaanlok in bael wiik in claim. Elañe kwar jab tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerbal kinke kwōj jerbal ñan kwe make, kateruru ñan burokraam eo an Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA).

  Jabdrewot ien Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal enaj kadriklok ak jab kateru jiban ko am, kim naj jilkinwaj juon kōjella, etannin jemlok jen obij. Elañe kwōjab errā kin jemlok in, ewor am maron in jumae ilo am kajitoke juon ien roñjak. Kōjella in ekoba juon beba kwōmaron kōjerbale in kajitoke juon ien roñjak im kōmelele ko ñan baele juon jumae.

  Elōñ jemlok ko renaj aliktata 20 raan alikin amim mael, im kwōn jab kōttar in baele juon jumae elañe kwōkōnaan juon ien roñjak. Elañe kwōjab baele juon jumae iloan 20 raan, enaj jako am maron janiji jemlok eo. Elañe kwōnaj jumae juon jemlok an obij, wonmaanlok in bael ñan jiban aoleb wiik. Elañe kwōjab claim kajojo wiik ilo ien an jumae eo am kōttar, kwōmaron jab kolla ñan wiik kein elañe kwōnaj wini jumae eo.

  Ien roñjak ko rej kōmman ilo talebon im kōmman jen ibben Administrative Law Judge (ALJ) ejenolok. ALF enaj etale keij eo am im kōmmane juon jemlok ekkar ñan melele ko rebed. Kwōruwanene in kwalok kein kamool ko am ñan ALJ. Bōk katak ko relablok ilo Bok in Melele an Armij ro rej Claim kin Joortoklik eo an Ejellok Jerbal.

ROOL ÑAN JERBAL

 1. Jikin jerbal eo aō ekōnaan bwe in rool in jerbal bōtab ijab tōmak enaj wor kejbarok. Inaj ke maron wot tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal?

  Kwōmaron naj maron wot tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal. Kim bañ jab kōtōbrak jiban ko am elañe kwōjab rool in jerbal kinke wewein ko rejab loor jemlok ko an state kin an ejellok jorren ilo jikin jeral ñan kadriklok an ajeded coronavirus. Kim bañ jab kōtōbrak jiban elañe juon armij enaj “makoko in bōk jerbal” kinke jerbal eo ejab “ekkar.” Melelein renaj etale uwota in ejmour, kejbarok, im wewewein ko jet. Jouj im jelā ke lomnak kin mennin ej aikuj etale an kajojo armij, jejjetin keij, im emaron bōk ien. Ilo ien am baele wiik in claim eo am, ilik naan joñan wot am maron ilo bok in kenono eo. Katman amim kiri kwe im jikin jerbal eo am.

  Men ko raurok rar lale ej:

  • Jerbal eo rej kajitok am kōmmane ej ke “ekkar jerbal eo”? Elañe jerbal eo ejab ekkar, innem jab kōmmane jerbal eo ejab aikuj kōmman am jab ebōk jiban in UI.
  • Ewor ke am kar “wun emmon” kin am jab kōmman jerbal ak kamoj jerbal eo am? An jikin jerbal eo am kajitok am kōmmane juon men eo ejab melim iomwin kakien ej “wun emmon,” elab ñe emoj am ba ñan jikin jerbal eo kin abōnōnō ko am im jikin jerbal eo ejañin lali. Im bareinwot, elañe juon takto enaj ba kwōn jab kōmmane jerbal eo im emoj am lale wewein ko jet ibben jikin jerbal eo emaron kōmelim am kōmmane jerbal eo, bōtab jikin jerbal eo ejab maron ak eban kōmmani, mennin ej bōnōbōn einwot “wun emmon.”

  Kio ebar wor am kakien an jidrik ien ej ba kwōmaron jab tōbrak in ebōk jiban in UI elañe kwōnaj makoko in jerbal “jab ito-tak einwot aikuj ak kōlaajrak eo an Governor eo ikijen kadriklok makitkit ñan kadriklok ajededin coronavirus eo ekaal.” Elañe jikin jerbal eo am ejab loor melele in kajinet ikijen bar bellok (kein kejbarok ko an juon make armij (PPE), kattolok doon, men eo wot ekkar) innem kwōban jab maron tōbrak ñe kwōnaj makoko in jerbal ilo wewein ko.

  Employment Department ej bedbed ioon rikabel ro an jikin ejmour kin abōnōnō ko ikijen kejbarok ilo jikin jerbal. Innem, elañe juon bijnej ebellok im ej loor joñan kejbarok ko emoj an ritol ro an jikin ejmour likit, innem, armij rej aikuj rool in jerbal. Armij rejab aikuj rool in jerbal elañe joñan ko rejab loor kakien.

  Waanjonok, elañe joñan ko ñan juon wewein bijnej ej aikuj an rijerbak ekōnak jet kine PPE, im bijnej eo ejab lelok, innem rijerbal eo ejab aikuj jab maron tōbrak in ebōk jiban in UI elañe renaj makoko in rool in jerbal. Ñe bijnej eo ebellok im ej loor aoleb joñan ko rekkar, innem, makoko in rool in jerbal enaj melelein rijerbal eo ejab maron ebōk jiban.

  Emaron wor elōñ kōmelim in jab kōmmani. Elañe jabdrewot jekjek ko ikijen COVID-19 kakien ko an jidrik ien (lale 3) jerbal ñan kwe, innem kwōmaron wonmaanlok in ebōk UI. Waanjonok, elañe takto eo am enaj rōjañ bwe kwōn jab rool in jerbal.

  Elañe kwōj ebōk jiban in PUA im jabdrewot wun ko an Kakien in CARES (lale Kajitok X) enaj jerbal ñan kwe, innem kwōmaron wonmaanlok in ebōk jiban in PUA.

  Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal ejab aikuj kōttar juon jemlok ikijen kejbarok jen Obij eo an Jerbal ilo Kejbarok im Ejmour (OSHA) ñan lale elañe kwōmaron tōbrak ñan UI. Kim ear kōmmane jemlok in kin melele ko rebed ibbemim.

 2. Iar jab maron in rool ñan jerbal ilo raan eo emoj aō kar likit ilo ablikajon eo aō. Ta eo ij aikuj kōmmane?

  Ilo ien ko ejellok jorren emoj an jelote aoleben lal in, ñe kwōnaj ba tok ke kwōj bebe in rool in jerbal ilo juon raan, jikin jerbal eo amim enaj kaju kōbōjrak kolla jino jen raan eo kinke ej lomnak ke kwōj jerbal kio im ejako am aikuj jiban ikijen ejellok jerbal. Mennin ej jerbal ilo ien ko rekkā, bōtab emoj an kōmman jet jorren kio. Emoj amim kōmman jet oktak ilo jikin jerbal eo amim ñan kōbōjrak jet claim jen aer bōjrak. Elōn ian claim kein rej aikuj an rijerbal ro amim make etale, im jet ien rijerbal ro amim rej aikuj bar kirwaj kwe ñan jolok bōjrak eo.

  Elañe claim eo am enaj bōjrak—elañe kwar jab rool in jerbal im kolla ko am rar bōjrak—kir tok kim ñan jinoe claim eo am. Jab baele juon bar claim ekaal.

 3. Ilo ien eo juon lal enaj bed ilo Ien 1 in an bar bellok, jiban ikijen ejellok jerbal ej ke jemlok ñan jabdrewot armij ej jerbal ilo juon jerbal emoj likit ilo Ien 1?

  Ilo ien eo lal eo am emoj kōmelim ñan bar bellok iomwin melele in kajinet ko an Ien 1, ejellok men eo enaj lelok bwe jikin jerbal eo am an bar bellok elañe rejab maron loor melele in kajinet ko ilo Ien 1. Ak elañe raikuj bar en ñan loor aikuj ko an jikin ejmour.

  Elañe jikin jerbal eo am ejab bar bellok, kwōj maron wot tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerbal.

  Elañe jikin jerbal eo ebar bellok im ewor am abōnōnō in rool in jerbal kinke rejab loor melele in kajinet ko an jikin ejmour, innem kwōmaron naj tōbrak wot ñan jiban. Lale Kajitok 39.

 4. Ij aikuj jiban kabok jerbal. Ewi wewein am maron jiban?

  Aoleben state eo Jikin droulul ko rej kabok jerbal an Oregonrej lelok elōñ jiban ko ñan jiban am rool in jerbal. Laajrakin jerbal ko ilo jikin jerbal, kein jiban jeje resume, kein jiban in kabok jerbal, im melele kin jerbal ko ewor rej mōttan jiban in jerbal ko rej lewaj. Rijerbal ro rebōjak in jiban kwe im kwalok jiban ko renaj jiban kwe ilo am kabok jerbal. Kwōmaron bar lale website eo an Ra eo ej lale rijerbal im jikin jerbal an Oregon.

Ewi Wawein am Jinoe bar juon Claim in Ejelok Jerbal (Unemployment)

 1. Ta ko emaron bobrae an Oregon Employment Department komane claim ko an juon armij?

  Ewor 4 wun ko im emaron komman bwe en bojrak an armij claim: Kwar:

  • Jolok juon wiik ak laplok jen am kanne claim eo am aolep wiik
  • Komman jaan jonan wot jaan in jiban eo am ak laplok
  • Jerbal full-time
  • Ripoot ejelok am kolla alikin wot wiik eo kwar ripoote kolla ko am
 2. Ewor ke wiik in kottar ne ij jinoe bar juon ao claim?

  Ejelok, ne emoj am kar kottar moktalok innem ejelok wiik in kottar ien eo kwoj jinoe bar juon claim.

 3. Elemen ao jela ke ij aikuj bar jinoe juon ao claim?

  Kim enaaj kenaakik kwe ilo Wawein Komman Claim Online (Online Claim System) ak ilo leta elane kwoj aikuj bar jinoe juon claim.

 4. Melele ta kwoj aikuj jen na nan ao bar jinoe juon claim?

  Kab kebooj melele ko an jikin jerbal eo am ien eo kwoj call. Melele ko einwot raan ko kwar jerbal, etan, talboon nomba im atorej ko an jikin jerbal eo/ko am; im aolepen kolla ko am jen jikin jerbal kein. Alikin am bar jinoe claim eo am, kwoj aikuj kanne am jiban aolep wiik. your employer information ready when you call.

 5. Ne emoj aer jolok kwe jen jerbal ak laid off im kwoj aikuj bar jinoe juon am Jortoklik in Ejelok Jerbal (UI), Kolla jen Ejelok Jerbal Walok jen Pandemic (PEUC) ak Jiban ko Emoj an Aitoklok (EB) claim:

  Jouj im etal nan Online Claim System ne kwar:

  • Jolok juon wiik ak laplok jen am kanne claim eo am aolep wiik. AK-
  • Luuj am jerbal alikin juon tore eo kwar jerbal.

  Online Claim System eo amim ebed iumwin Quick Links ilo https:/unemployment.Oregon.gov.
  Jibede kalet #8 nan bar jinoe juon claim ilo lajrak eo iumwin Online Claims System eo amim.

  Ej wor wot ke aban ko? Kanne Contact Us form nan ebbok jiban. Jibede ‘Contact’ kalet eo ebed ilo kona eo tulon anmiin in unemployment.orgon.gov. Kab jibede im kanne ‘Restarting my claim’ kalet eo iumwin ‘How Can we Help?’ bukwon eo.

  IMPORTANT NOTE: The PEUC burokraam eo ej jemlok ilo Tijemba 26, 2020. Ne kwoj ebbok jiban jen PEUC innem, kim enaaj kajju kamakit kwe nan Jiban ko Emoj an Aitoklok ne kwoj maron drelone. Ne kwojjab maron drelon EB, kim enaaj jilkinwaj juon am leta. Ilo tore in, EB ej kaitoklok jiban tarin 20 wiik laplok.

 6. Ne kwoj bar laid off im kwar ebbok jiban jen PUA

  kwoj aikuj in bar jinoe juon am claim. Jouj im kojerbal Contact Us Form eo amim ak kirtok kim ilo 1-877-345-3484 ne kwar:

  • Jolok juon wiik ak laplok jen am kanne claim eo am aolep wiik. AK-
  • Luuj am jerbal alikin juon tore eo kwar jerbal.

  Online Claim System eo amim ebed iumwin Quick Links ilo Unemployment.Oregon.gov.
  Jibed kalet #8 nan bar jinoe juon claim ilo lajrak eo iumwin Online Claims System eo amim.

  Ej wor wot ke aban ko? Kanne Contact Us form nan ebbok jiban. Jibede ‘Contact’ kalet eo ebed ilo kona eo tulon anmiin in unemployment.orgon.gov. Kab jibede im kanne ‘Restarting my claim’ kalet eo iumwin ‘How Can We Help?’ bukwon eo.

 7. Iar rool im jerbal mokta jen ao kanne nan PEUC. Claim eo ao ebed ilo $0 balen. Ta eo ij komane kio?

  Kwoj aikuj in kanne juon ablikejen online an burokraam in PEUC ilo am kojerbal Online Claim System eo amim. Jibede kalet #4 nan kanne claim in PEUC am kein kajuon. Ewor amim kamelele im bitio ko jet in jiban kwe ikijen komane wawein in.

Kajitōk ko rekut kin Lablok in Kolla

 1. Ta in lablok in kolla? Ta wun ko roktak ñan juon lablok in kolla?

  Juon lablok in kolla ej melelein emōj kolla waj jibañ ko kwar jab maron tōbrak ñani. Elōñ wun ko ñan juon lablok in kolla. Jet rej walok jen an armij lelok melele ko rejab jimwe ak rejabikbik. Jet rej walok jen bōd in jerbal an obij eo, im jet rej kōmman jen juon jemlok kim ear kōmmane im ear oktak ilo juon jumae, ālikin amim loe melele eo oktak jen jemlok eo kim ear kōmmane.

 2. Ijab errā kin jemlok in lablok in kolla eo. Ta eo imaron kōmmane?

  Kim jelā ke mennin elukkun lab an kōmman inebata ñan armij ro rej loi jemlok kein. Kim kōnaan kadiklok jabdewōt inebata im jelōt kin jabdewōt lablok in kolla kein. Ñe kim naj loe ke jemlok eo amim āliktata ear juon bōd, ak kwar maron letok melele ko relablok rej kowalok kwōmaron tōbrak ñan jibañ kein, kim kōnaan bwe kwōn bōk wōt jibañ ko.

  Kakien eo an Federal ej aikuj ke ñe kim naj loe ke kwōjab ioon mennin aikuj ko iomwin kakien ñan jibañ ko, kim aikuj ba waj ke emōj an kar lablok kolla eo ear iwōj im lewaj ien ñan am jumae jemlok eo amim. Kwōmaron jumae jemlok eo amim ilo am kajitōke juon ien roñjak imaan in judge eo ej make kōmadmōd jerbal in kakien.

 3. Ta kōmadmōd eo ñan bar karool kolla in jibañ ko?

  Ilo ien ewōr lablok in kolla ko, ewōr amim eddo iomwin kakien in kajeoñ bar bōki. Elañe lablok in kolla eo ear jab kōmman jen kwe, ekkā amim “bōk” muri in ilo am bar karool tok lablok in kolla eo ilo amim kanōke jen jaan in jibañ ko kim muri ibbam ilo jeklaj. Ñan lablok in kolla ko jet, ewōe kein jerbal in aen ko jet. Ekkā amim karōke bebe in kolla ko ediktata aer naj jelōte kwe kin jaan. Ilo ien jorren in elab im emōj an jelōte aoleben lal in, kim ej bōk eddon wāween ko rebidodo im elab aer kadik amim aen lablok in kolla ko.

 4. Ak ñe ijab maron karool lok jibañ eo an ejellok jerbal iar bōke ak iar jab maron tōbrak ñane?

  Kim melele ke kwōmaron jab maron karool lok kolla eo ilo ien eo wōt. Kim jelā ke armij in Oregon rebed ilo juon jekjek eo ebin, im men eo āliktata kim kōnaan kajitōk ibbam ej bwe kwōn karool tok jibañ ko kwar tōmak kwōj tōbrak ñani.

  Ilo ienjorren in elab im emōj an jelōte aoleben lal in, kim ej bōk eddon ekkāālel in men ko kim maron kōmmani. Kim ej kadiklok amim aen lablok in kolla ko an jiljino allon ilo amim jab kanōki jen jibañ ko an jeklaj ñan amim lewaj jaan eo kim muri ibbam. Elañe mennin ej bin wōt ñan am bar karool jibañ ko ālikin jiljino allon, kwōmaron kajitōk juon kōmelim ñan bar karumijlok ñan jiljino allon. Ilo kakien eo an Oregon, elañe kim ejañin loe kolla eo ālikin lalem yiō, kim maron jolok muri eo.

  Ñan lablok in kolla ko jet, emōj an lab amim jolok jerbal ko ñan karool tok jaan ko kin abañ in jaan ko armij in Oregon rej ioon kiō. Kim naj wonmaanlok in lale jorren eo elab im emōj an jelōte aoleben lal in im jemlok eo ekōmman an wōr jorren ilo jikin ko an armij ñan jemlok eo emmon tata kin wāween amim maron jibañ kwe.

  Kememej: Elañe ewōr amim bōd in kar kadiklok jidikin jibañ eo am ñan karool tōj jaan eo kwōmuri ibbem, kim naj bar lewaj jibañ ko ñan wiik eo. Elañe jekjekin claim eo am ejab kowalok ke jibañ ko am rar jab bar lewaj ālikin lalem raan, jouj im kōjerbal beba in. Kebaak kim(Contact us) ñan kōjellaik kim. Je “BPC” ilo bok eo an “Issue Descripton (Kōmelele abnōnō)” ilo beba eo.

 5. Ewi wāween am lale jete eo ij aikuj karool kajojo wiik ak allon?

  Kim naj kōmmane juon bebe in kolla ibben kajojo armij ekkar ñan jekjek eo aer im wāween lablok in kolla eo.

 6. Imaron ke kajitōk in kollaiki joñan eo ediklok jen ta eo obij eo enaj lemaatok?

  Aet, kwōmaron lelok kajitōk eo. Jeñaj aikuj errā kin joñan karool in kolla eo ediklok.

 7. Ewi wāween aō kateruru ñan juon kōmelim?

  Kajitōke juon kōmelim ilo am kūrlok 503-947-1995 ak kōjerbal beba in.Kebaak kim(Contact us). Jouj im je “BPC” ilo bok in “Issue Description (Kōmelele Abnōnō)” ilo beba eo.

Wiik in Kottar

 1. Ta melele in kabojrak ak waive ‘wiik in kottar’ eo?

  ‘Wiik in kottar’ ej wiik eo jinoin tata in claim eo am ien eo kwoj loore aolep aikuj ko in drelon. Kwoj aikuj claim wiik eo, ak kwojjab kolla jen e. Kin wot COVID-19 pandemic in, kim ej kabojrak wiik in kottar eo, melele in ke kwonej bok kolla ilo wiik eo jinoin tata. Ejjab kalaplok jaan in jiban nan belan in claim eo am (laptata in jonan jaan in jiban eo am). Kwonej baj boke wot 26 wiik in jiban ko jen UI.

 2. Ewi toon an bojrak ‘wiik in kottar’ eo?

  Wiik in kottar eo enej bojrak nan claim ko an Jortoklik in Ejelok Jerbal (UI) ekka an komman im raar bael ilo Maaj 8, 2020, mae Maaj 13, 2021. Claim ko jinoin tata raar drelone jiban eo an UI mae Maaj 13, 2021, renaaj bok kolla jen wiik in kottar.

 3. Elemen ao jela ne ear wor ao ‘wiik in kottar?’

  Kwomaron lale wiik ko kwar claimi im wiik ko emoj kollaiki ilo Online Claim System. Lale jekjek in claim eo am ilo Wawein Komman Claim Online im kalet ‘Ewi Jaak eo ao?’ Where is my check?’

 4. Ak ne iaar claim ‘wiik in kottar’ eo ao mokta jen Maaj 8, 2020?

  Kabojrak in Wiik in kottar ej jerbal ilo tore eo jen Maaj 8, 2020, mae Maaj 13, 2021. Ne kwar claim wiik in kottar mokta jen ien in, kwojjab maron ebbok kolla jen wiik in kottar.

 5. Ne iaar bael ao claim in ejelok jerbal kein kajuon kotaan Thanksgiving 2020 im Maaj 13, 2021, ij aikuj ke loore ‘wiik in kottar’?

  Ne kwoj kab luuji jerbal eo am kio, wiik in kottar eo am enej kajju bojrak. Ne kwoj bael claim eo am jinoin mokta jen amim jinoe komane kolla ko am (mokta jen Thanksgiving), kwoj bojak in loe kolla eo am mokta jen jemlok in allon in. Alikin men in, enej wor am kolla kajju jen wiik in kottar ne kwoj bael mokta jen Maaj 13. Ne kwoj bael claim alikin Maaj 13, kwoban kolla jen ‘wiik in kottar.’

 6. Ta eo ij aikuj in komane bwe in bok kolla jen ‘wiik in kottar’?

  Kwojjab aikuj in komman jabdewot. Employment Department eo ej kajju komman kolla ko nan wiik in kottar ko rekkar ilo tore in ej komman kabojrak ak waiver eo.

 7. Naat eo inej loe ao kolla jen ‘wiik in kottar’ eo ao?

  Ilo iminene, kolla eo am ej aikuj in komman alikin jejjo raan, ilo wawein eo ekka am ebbok kolla.

  Ne kwoj ebbok jiban jen Kolla jen Ejelok Jerbal walok jen Pandemic (PEUC), Jiban Emoj Kaitoklok (EB), ak jiban ko jen Workshare, jej aikuj in kanne kin ba bwe kwon maron kolla. Kim ej antoone ke enej bok mae jemlok in Janode bwe kwon bok kolla eo jen ‘wiik in kottar’ ne kim ej aikuj in kamadmod jaan in jiban eo kin ba. Kwojjab aikuj in kirtok kim in kajjitok an komman jiban eo jen wiik in kottar, jekdoon ne kim ej aikuj in kanne kin ba.

 8. Jete kolla eo inaaj loe jen ‘wiik in kottar?’

  Kwonej bok jonan wiik in kolla eo einwot jonan eo kwoj bok jen jiban eo jen ejelok jerbal. Botaab, kwoban ebbok elaplok jen jonan wiik in claim eo am. Eiten aolep claim rej bok 26 alen jonan kolla eo aer aolep wiik.

 9. Inej ke ebbok kolla ko jet jen Kolla eo jen Federal kin Ejelok Jerbal Walok jen Pandemic (FPUC) koba ibben jaan eo jen ‘wiik in kottar’ jiban eo?

  Toon wot an ‘wiik in kottar’ komman kotaan Maaj 29, 2020, im Julae 25, 2020, im kwoj maron drelone jiban ko, kwonaaj bareinwot kolla $600 jen FPUC. Ne emoj am kojerbal aolepen 26 wiik in jiban ko am, jekdoon ne wiik eo jinoin in an ejelok am jerbal ear komman iloan tore in, kwonej bok $600 kolla jen FPUC.

 10. Inej ke bok kolla ko jet jen LWA kin ‘wiik in kottar’ eo ao?

  Ne ‘wiik in kottar’ ej komman kotaan Julae 26, 2020, im Jept. 5, 2020, im kwoj kwalok kamool ke COVID ej jelete kwe, kwonej bareinwot ebbok $300 kolla toon wot am maron drelon jiban ko.

 11. Inej ke bok kolla jen ‘wiik in kottar’ ne emoj an jemlok claim eo ao ($0 belan)?

  Ne kwoj maron ebbok jiban jen PEUC im EB, kim enaaj ukot jaan in jiban ko am. Kwojjab aikuj in komman jabdewot. Kolla ko am renej kajju komman.

  Ne emoj an maat aolep am jaan in jiban mokta jen an diwojlok kolla jen ‘wiik in kottar’ im emaat jaan in kolla jen claim eo am, kwoban elolo kolla ko jet.

  Nan waanjonok, ilo UI, kwoj bok 26 wiik in jiban ko. Kabojrak ‘wiik in kottar’ ejjab kobaiki bar juon am wiik in jiban, ej kollaiki wot wiik eo jinoin tata. Ne emoj am bok aolepen 26 wiik in jiban ko jen UI, emaat am wiik in jiban. Menin ej bar jerbal nan PEUC — ne emoj am bok aolepen 13 wiik in jiban ko am, emaat am wiik in jiban. Bedbed ioon naat eo kwar bael am claim, kwomaron bok bar juon $600 kolla ken FPUC ak $300 jen LWA.

 12. Ij ke kolla jen ‘wiik in kottar’ ne ewor ao PUA claim ak Jiban jen Ejelok Jerbal walok jen Joraan ak Kauatata (Disaster) claim?

  Jaab, burokraam kein ejelok aer ‘wiik in kottar’. Emoj kadede am bok kolla jen wiik eo kwar jinoe drelone jiban ko.

 13. Rej ke taak e ‘wiik in kottar’ eo?

  Aet, ne kim ej kollaiki kwe kin ‘wiik in kottar,’ kolla eo ej aikuj in loor wawein taak ko iumwin federal im state ejelok oktak jen kolla ko jen ejelok jerbal kwoj boki. Ne emoj am kalet bwe ren bok taak jen jaan in jiban ko am, renej bar bok jen ‘wiik in kottar’ eo.

 14. Ne ij kottar jemlok ak uaak in claim eo ao, inej ke bok kolla jen ‘wiik in kottar?’

  Ne kwoj kottar wot jemlok eo kin wiik in kottar eo am, kwoj aikuj in kottar mae ien ededelok aer komane kalet eo. Jemlok in enaaj kotmane ne kwonaaj ebbok kolla jen ‘wiik in kottar.’

 15. Ne ewor ao kajjitok im ear jab tobrak (denial) im ej kobaiki wiik in kottar, inej ke kolla?

  Jaab, ne ear jab tobrak wiik in kottar eo am, kwojjab maron in bok kolla.

 16. Inej ke ebbok kolla jen wiik in kottar ne ewor jet ao wiik in bakiin nan kollaiki?

  Jaab, ne ewor am wiik in bakiin, kwoj aikuj in kadedelok wiik ko.

 17. Ewor ao le jen jonan kolla jen juon claim im imuri jaan nan Oregon Employment Department, ij ke maron bok kolla jen wiik in kottar?

  Kim enaaj kollaik kwe kin wiik in kottar im lale jonan eo ekkar.

 18. Renej ke ome jaan in jiban nan ajiri (child support) jen kolla eo jen ‘wiik in kottar’ im jen FPUC?

  Aet, ne kwoj kolla child support, renej bar boke jen ‘wiik in kottar’ kolla eo.

KAKIEN IN CARES

 1. Ta Kakien in CARES im ewi wewein an maron jiban kwe?

  CARES Act eo ej juon kien ekaal an federal, jain ilo Maaj 27, 2020. Ear ejaak bwe en komman bwe en lonlok armij ren maron ebbok jiban jen ejelok aer jerbal jen kar mokta. Elaptata armij ro rej enjaak aban ko jen COVID-19. Kakien kaal in ear komman jilu men aurok ko:

  1. Pandemic Unemployment Assistance ak Jiban Jen Ejelok Jerbal walok jen Pandemic (PUA). Armij ro ewor aer make bijnej im ro jet me rejjab maron drelone jiban ko ekka aer komman ikijen ejelok jerbal - im ejelok aer jerbal kio kin wot COVID-19 - remaron kio ebbok PUA, juon burokraam kaal ikijen ejelok jerbal (jemlok Maaj 13, 2021).
  2. Federal Pandemic Unemployment Compensation ak Kolla Jen Federal Ikijen Ejelok Jerbal walok jen Pandemic (FPUC). Aolep ro rej ebbok juon kain jiban ikijen ejelok jerbal renej bar boke $300/wiik (nan kajojo wiik ekkar an bok jiban jen Tijemba 27, 2020 nan Maaj 13, 2021)
  3. Pandemic Emergency Unemployment Compensation ak Kolla Ikijen Ejelok Jerbal walok jen Idun in Pandemic (PEUC). Ne enaaj maat jaan in ejelok jerbal eo am, kwomaron in ebbok jaan in jiban ko emoj kaitoklok emaron 13 wiik laplok (jemlok ilo Maaj 13, 2021).

Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA)

 1. Ta in Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA)?

  PUA ej juon burokraam in jiban ikijen ejellok jerbal ekaal ñan kōmadmōde jorren in COVID-19 eo elab emoj an jelōte aoleben lal in. Ear kōmman ilo Maaj 27, 2020 kakien in CARES eo an federal. Ej lelok jiban ikijen ejellok jerbal ñan rijerbal ro ejellok aer jerbal kin COVID-19 im rejab maron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal eo ekkā.

 2. Won eo emaron tōbrak ñan PUA?

  PUA ej lelok jiban ikijen ejellok jerbal ñan rijerbal ro rejañin kar maron tōbrak ñan jiban. Ñan am maron tōbrak, kwōj aikuj:

  • Ejellok am jerbal kin COVID-19, im
  • Jab maron tōbrak ñan jabdrewot jiban ikijen ejellok jerbal. Mennin ekoba:
   • Armij ro rej jerbal ñan er make
   • Ro ewor aer make koontrak
   • Jet rijerbal ro ewor ien aikuji er (rijerbal rein im jikin jerbal ko aer rejab aikuj kolla eowoj in kolla jen wonneir)
   • Rijerbal ro rejab kōjella kin wonneir ñan joortoklik ikijen an ejellok jerbal, einwot jet rijerbal ro ilo jikin atake.
   • Rijerbal ro ejañin bwe wonneir ak ear jab bwe aer awa ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal ekkā.
   • Rijerbal ro ekkar maat jiban ikijen ejellok jerbal eo ekkā, im rejab maro tōbar ñan bar kaitoklok.
   • Armij ro renkar jino jerbal, ak rejab kin juon jekjek ikijen COVID-19.
 3. Ta melelein “ejellok jerbal kin COVID-19”?

  Kakien eo an federal ej aikuj bwe ñan am ebōk jiban in PUA an kajojo wiik, kwōj aikuj ejellok am jerbal kaju kin juon ian wun ko emoj laajrak ilo Kakien eo an CARES. Men kein rej:

  • Emoj kakōlkōl kwe kin COVID-19. Ñe ejab, ewor am kōkkaale in COVID-19 im kwōj kabok kakōlkōl in takto.
  • Emoj kakōlkōle juon armij ilo mweo mōm kin COVID-19.
  • Kwōj lale juon uwaan baamle eo ilo mweo mōm emoj kakōlkōle kin COVID-19.
  • Ajiri eo nejum eban etal in jikuul kinke jikuul eo ekilok kaju jen idin jorren in ejmour eo ikijen COVID-19, im kwōj aikuj bwe ajiri eo nejum en bed ilo jikuul bwe kwōn jerbal.
  • Juon armij ilo mweo mōm im ej am eddo in lale eban etal ñan jikin eo rej lale kin an kilok jikin eo kin idin jorren in ejmour eo an COVID-19, im kwōj aikuj aer bed ilo jikin lale bwe kwōn jerbal.
  • Kwōjab maron etal ñan jikin jerbal eo kin am jab maron ito-tak emoj kabine jen wot idin jorren in ejmour eo an COVID-19.
  • Kwōban etal ñan jikin jerbal eo am kinke emoj an takto eo am rōjañ waj bwe kwōn jab ito-tak kin abōnōnō ko ikijen COVID-19.
  • Kwar ten jinoe juon jerbal bōtab kwōjab maron jinoe ak etal ñane kin wot idin jorren in ejmour eo ikijen COVID-19.
  • Emoj am erom armij eo elabtata kolla eo an ilo mweo mōm kinke armij eo kar bōran mweo emoj an mij jen COVID-19.
  • Kwar kamoj jerbal eo am kin COVID-19.
  • Emoj an kilok jikin jerbal eo am kin idin jorren in ejmour eo an COVID-19.
 4. Ewi wewein aō kateruru ñan PUA? Ewi wewein aō lelok juon claim ñan PUA?

  Online. Wewein eo emmon tata ñan kateruru ej baele claim in PUA eo jinointata online ilo Jikin Jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata. Ewor ablikajon ko ilo kajin Belle, Spanish, Vietnam, Rusiia, China eo ebidodo, Rarbic, Fari, Romania, Hmong, Khmer, Mien, Korea, im Lao.

  Kin an ablikajon in maron kabokbok,kim ear kōmmane bideo im melele in kajinet kin laajrak ko ñan jiban kwe. Ilo ien eo kwōnaj kanne beba in PDF eo ñan claim eo jinointata ak an kajojo wiik, enaj kwōn am upload online ilo link eo ijin lōñ.

  Ilo talebon. Elañe kwōban kateruru online, kwōmaron kateruru ilo talebon. Rej lewaj ukok ejellok wonnen.

  Lain in Kir eo an PUA ejellok wonnen kirlok: 1-877-345-3484

  Ilo mael. Kwōmaron maele ablikajon in PUA eo am im repoot in wiik in claim ñan Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal an Oregon ilo P.O. Box 14165, Salem, OR 97311.

  Ilo fax: Kwōmaron fax ae ablikajon in PUA eo am im repoot in wiik in claim ñan 503-371-2893.

  Kelet in jiban ikijen bar juon kajin: Ñan jiban ikijen ukok in kajin ñan bael claim eo jinointata ak an kajojo wiik (ejellok jerbal eo ekkā, Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in, ak Jiban ikijen ejellok jerbal jen idin jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in) ilo talebon, kwōmaron bar kebaak Kein jerbal in kōmadmōd ilo 1-503-606-6969. Kein jerbal in kōmadmōd eban jiban kwe kin kajitok ko kin claim ko rebellok ibben Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal. Remaron wot jiban kin bael claim eo jinointata ak an kajojo wiik ilo talebon.

  Lain in talebon eo rej jiban kin kajin an Jikin jerbal in kōmadmōd ko ewor rijerbal ilo awa ko laajrak:

  Mande, Wenje, im Bolaide jen 1:00 -5:00 awa jota

  Tuje im Taije jen 9:00-12:00 raelab.

  Elañe kwōj kirlok alikin awa in an rijerbal ro bed, likit majej eo im renan karool waj kir eo am iomwin juon raan bijnej.

 5. Ij ke aikuj baele juon claim kajojo wiik?

  Aet. Juon claim an kajojo wiik ej wewein amim lale jete jaan kim ej jiklkinwaj ñan wiik eo. Juon wiik ej Jabot ñan Jadede. Kwōban letok juon claim an kajojo wiik mae wiik eo ejemlok.

  Ñan am jino im wonmaanlok in ebōk jiba, kwōj aikuj baele juon claim an kajojo wiik aoleb wiik. Baele juon claim an kajojo wiik jekdron ñe kwar jerbal ilo wiik eo. Ñe ejab, kwōmaron naj bar aikuj rumij am jinoe—kwōmaron naj aikujin baele claim eo jinointata ekaal, im kōttar am bar tōbrak.

  Baele claim ko am kajojo wiik jekdron ñe kwōjab jelā ñe emoj an tōbrak ablikajon eo am. Emaron bōk ejab lablok jen 4 wiik ñan amim kōmadmōde ablikajon in UI eo am, im lok ñan 6 wiik ñan kōmadmōde ablikajon in PUA ko. Elañe ablikajon eo am enaj tōbrak, kim naj jilkinwaj jaan ñan aoleben wiik ko maanlok kwar maron tōbrak, toon wot am kar baele claim ko am an kajojo wiik.

 6. Ewi wewein aō bael claim in PUA an kajojo wiik? Emoj aō roñ ij aikuj kōmmane online im ilo talebon—emool ke mennin?

  Ejimwe mennin—kwōjab aikuj bael wiik in claim ilo talebon. Kwōj aikuj wot bael wiik in claim juon alen kajojo wiik. Kwōj aikuj bael wiik in claim eo am online ilo Jikin Jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata eo amim. Ijenlokin ñe kwōaikuj jiban in kajin ak bar juon jiban, kwōjab aikuj kirto kim in bael claim an kajojo wiik.

 7. Etke elukkun to aō tōbrak?

  PUA ej juon burokraam ekaal ej kōmelim amim kolla claim ñan armij ro emoj aer kar maron tōbrak ñan jiban moktalok. Melelein kim ear aikujin kōmman kōmadmōd ko relukkun kaal im beba ko, koba ñan kōmman oktak ilo burokraam ko.

  PUA ej bar aikuj lale melele ko raurok rekaal, einwot melele in eowoj rejab kujon kar lale mokta ilo Employment Department. Ear bōk ñan jemlokin Ebrol ñan likit mennin kaal ko ilo kōmadmōd kein, innem ear jab maron tōbrak in jino ebōk ak kajeon kōmadmōd claim jen ien eo.

  Ebōk PUA bwe en bar jinoe ekkar juon mennin aban elab nan aoleb state, ejab Oregon wot. Kim ear jelā enkar bōk taujin awa in kakoba kōkkaale ñan PUA ilo jikin jerbal in kombuitor eo amim. Innem kim ear jino jerbal kin aban ko ilo kombuitor:kim ear kōmman ablikajon ilo beba im PDF. Kin mennin, kim ear maron in bōk taujin ablikajon ilo beba im PDF im kōmadmōdi mokta jen an kar kein jerbal kabel ko jino kōmadmōd.

  Kim ej jerbal ñan an kein jerbal in kombuitor ko amim kōmadmōd elōñlok claim. Ak kio, kōmadmōd claim in PUA ej kōmman wot ibben armij.

  Aliktata, elablok jen 100,000 armij emoj aer kateruru ñan jiban in PUA. Ej bōk ien ñan etale aoleb claim. Kim ej kateru im katakin elōñ armij kōmadmōd claim, im jerbal ñan kamōkaj kōmadmōd claim aoleb wiik.

 8. Ewi toon an naj PUA jemlok? Ewi joñan liklok imaron ebōk jiban in PUA?

  Jiban in PUA emaron jemlok ilo 39 wiik elañe kwar maron tōbrak im jab jerbal kin jorren in COVID-19 elab im emoj an jelōte aoleben lal in. Burokraam eo ear jinoe ilo wiik eo an Babode 2, 2020 im wonmaanlok ilo wiik eo ej jemlok ilo Tijemba 26, 2020. Ejab melele ke kwonaj kaju bōk PUA ñan kajojo wiik jen Babode ñan Tijemba. Kwōj aikuj wot kateruru im bael wiik in claim, im maron tōbrak.

  Kwōmaron bōk jiban in PUA jen torre ko maanlok. Melelein kwōmaron ebōk jiban jen torre ko maanlok jen wiik eo jinoin ekkar jako jerbal eo am (bōtab ejab moktalok jen Babode 2, 2020), jekdron ne kwar jab kateruru ñan PUA mae tokelik. Ñan ebōk jiban jen wiik ko maanlok, laajrak wot ilo claim eo am jinointata aoleb wiik ko rar jelōte kwe, jete (elañe ewor) wonnam ñan kajojo in wiik ko. Ilo ien eo kim naj kōmadmōd claim in PUA eo am, kwōnaj elo jiban ñan aoleb wiik ko kwar maron tōbrak. Kwōnaj bar bōk lablok in $600 kajjo wiik kin jiban in FPUC ñan kajojo wiik kwar maron tōbrak ñan PUA (mennin ej jerbal wot jen Maaj 29, 2020 ñan Julae 25)

 9. Jete inaj bōk kin jiban in PUA? Ewi wewein am lale jet kwōnaj loe?

  Jiban in PUA eo edriktata ej $205 kajojo wiik. Kwōnaj loe joñan in elane kwōmaron tōbrak. Joñan eo elabtata ej $648 kajojo wiik. Joñan jiban an kajojo wiik ej 1.25 bujeen in kolla ko am jen allon ko 12 remootlok. Enaj bwe in kolla (kolla jolok muri ko) ñan rijerbal ro rej jerbal make iar, bōtab joñan kolla mokta jen kankan (aoleben joñan kolla) ñan rijerbal ro jet.

  Ñan am bōk lablok jen $205 kajojo wiik, kwōj aikuj kar kōmmane lablok jen $16,480 ilo yio in eowoj eo 2019. Kwōaikuj letok kein kamool in kolla jen yio in eowoj eo ededelok (2019 ñan elōñ armij).

  kwōmaron kōjerbal Kein bōnōbōn jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (ettanin bar beba 196PUA) ñan bwinne jete kwōmaron naj maron tōbrak in bōke.

  Elañe kwōj bōk jiban in PUA, kwōnaj bar loe lablok in $600 kajojo wiik kin kakien eo an CARES. Lablok in $600 kajojo wiik etannin Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in an Federal(FPUC). Enaj wor wot ilo Maaj 29, 2020 ñan Julae 25, 2020. Ejab melelein kwōnaj kaju bōk lablok in $600 ñan kajojo in wiik ko. Kwōnaj bōke wot ñan wiik ko kwōmaron tōbrak ñan PUA.

  Emaron bōk ejab driklok jen jiljino wiik ñan amim kōmadmōd ablikajon in PUA eo am. Elañe ablikajon eo am enaj tōbrak, kim naj jilkinwaj $205 (ak lablok) kajojo wiik in jiban in PUA koba lablok in $600 kajojo wiik jen aoleben wiik ko maanlok kwar maron tōbrak. Kwōmaron naj loe elōñ jek ilo juon wot ien.

 10. Kwōj ke bwinne jiban in PUA eo aō ekkar ñan aoleben kolla ko aō ak bwe in kolla ko aō?

  Elañe kwōj jerbal ñan kwe make, kakien eo an federal ej aikuj bwe kwōn kōjerbal bwe in kolla (kolla jolok muri) jen 2019 ñan lale ta joñan jiban eo an kajojo wiik elabtata kwōmaron bōke. Ej aikuj bwe kim ej kōjerbal aoleben joñan kolla an kajojo wiik (aoleben joñan kolla ilo wiik eo) ñan lale jete kim ej jilkinwaj ñan jabdrewot wiik. Joñan jiban eo am emaron walallok ak ilo jet ien emaron $0, ekkar ñan jete eo kwar kōmmane ilo wiik eo.

  Enaan eo aliktata 8/5/20:
  Ilo Okoj 5, 2020, U.S. Department of Labor emoj an kaweppen juon kamelele kaal kin wawein an state ko kwalok ta in “kolla mokta jen kankan (gross earning)” ikijen kolla ko rej komman aolep wiik jen PUA claim ko. Oregon Employment Department ej kio kwalok melele in “gross earning” einwot: aolep kolla mokta jen kankan kwar boki iloan wiik eo (aolepen jaan eo ear drelone bijnej eo) boke 25% in aolep muri im aikuj ko ilo allon eo mokta. Aikuj im muri ekoba wonaan rent e bijnej eo, wonaan dren im jarom, wonaan mweiuk ko kwoaikuj nan komane men ko kwoj wiakake, im kein jerbal ko an obiij eo am.

  Ilo waan jonok: Kolla ko an wiik eo mokta jen kankan rej $1,000. Muri im aikuj ko an allon eo mokta rej $4,000. Im 25% in $4,000 = $1,000. “Gross earning” ko an wiik eo ej $1,000 - $1,000 jen $25% in muri im aikuj ko an allon eo mokta lok = $0. Emoj kwoj aikuj in ripoot $0 iumwin “gross earning” ilo pepa in kanne PUA claim eo an wiik eo. Kwonej loe kolla eo elaptata an wiik eo (toon wot an bijnej eo am ioon aban ko jen COVID-19), jekdoon ne kwar komman $1,000. Mokta jen kamelele kaal eo an “gross earning,” kwoj aikuj in kar ripoot $1,000 ilo pepa in kanne PUA eo an wiik eo, im kwojjab maron kar ebbok jaan in jiban an wiik eo.

  Jaan in jiban eo am emaron driklok ak ilo jet ien ko emaron in $0, bedbed ioon “gross earning” ko am ilo wiik eo. Ne “gross earning” enegative, likit $0. Jab likit negative nomba.

  Kwoj aikuj in kanne claim eo an wiik eo ilo am kojerbal jekjek kaal in ikijen “gross earning” jen kio maanlok. Kappe in jen Department of Labor emaron jerbal nan wiik ko moktalok. Melele in ke ej jelet claim ko an wiik ko moktalok. Kim ej jerbale juon wawein eo nan am komman oktak ko nan PUA claim ko am jen wiik ko moktalok, bwe kwon ebbok jiban ko im ekkar am boki bedbed ioon kien kaal in. Kim enaaj kollaiki kwe, botaab enaaj bok ien.

 11. Imaron ke bar tōbrak ñan lablok in $600 ilo juon wiik ilo aō ebōk PUA?

  Elañe kwōmaron tōbrak ñan PUA, kwōmaron bar tōbrak ñan lablok in $600 kajojo wiik. Mennin ej mōttan kakien eo an CARES, im etannin Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in an federal (FPUC). Ejellok men eo kwōj aikuj kōmmane ñan bōke. Elañe kwōmaron tōbrak ñan PUA ilo juon wiik, kim naj kaju jilkinwaj lablok in $600 ilo bar wiik eo. Elañe kwōjab maro tōbrak ñan PUA ilo jejjetin wiik eo, kwōban bōk kolla in $600 ñan wiik eo. Ewor wot FPUC jen Maaj 29, 2020 ñan Julae 25, 2020.

 12. Ta beba ko ij aikuj ñan kamool kolla eo aō moktalok?

  Elañe kwōmaron tōbrak ñan PUA kwōnaj bōk joñan eo edriktata kin $205 kajojo wiik jekdron ñe ejellok kein kamool kin kolla. Bōtab, kwōj aikuj baj aen im kejbarok beba ko am ñe renaj baj bwinne claim eo am.

  Elañe kwōkōnaan lablok jen $205 kajojo wiik, kwōnaj aikuj jilkintok kein kamool in kolla jen yio in eowoj eo aliktata kwar kadedelok, einwot:

  • 2019 beba in eowoj in bijnej ej kwalok bwe in kolla eo am
  • 2019 beba ko rej kwalok kolla ko am
  • 2019 W-2

  Ñan lale joñan jiban eo am, kim aikuj jelā aoleben joñan kolla ko am jen allon ko 12 remootlok. Kim ej bwinne kolla jen jikin jerbal im jerbal eo am make. Ñan amim maron kōmmane bōnōbōn kein, kwōj aikuj letok kein kamool in kolla kin bwe in kolla ko am jen jerbal eo am make jen yio in eowoj eo aliktata kwar kadedelok.

  Claim in PUA remaron bwinni, ekoba bōnōbōn ko ejellok kōjella waj. Ilo ien bōnōbōn kein kim maron kajitok kamool in kolla jen jikin jerbal ak jerbal eo am make. Kim naj bōk elōñ beba in kamool ko ilo ien kōmadmōd in. Kim maron bar kajitok kein kamool kin jekjekin am maron tōbrak.

  Likjab in letok melele ko rejimwe kin am make kamool enaj jemlok ilo am jab teru ilo jiban in PUA ko kio im jeklaj. Kwōnaj aikujin karool tok jabdrewot jiban emoj kar lewaj, im kwōmaron naj ioon kaje ibben kien eo an federal.

 13. Etke ij bōk wot joñan eo edriktata $205 kajojo wiik ak emoj aō kar kwalok kamool ke imaron tōbrak ñan lablok?

  Kim ej kajeon in likit elōñ armij ñan aer bōk jiban in PUA ko aer ilo ien eo emokajtata. Melelein kim ej jino jilkinlok kolla eo edriktata $205 ilo elōñ keij. Ebōk kolla in PUA melelein armij remaron jino bōk lablok in $600 kajojo wiik in kolla in FPUC bareinwot.

  Kim naj bar rool liklok im etale claim ko armij rar jilkintok beba ñan ebōk lablok in jiban in PUA. Elañe kwōmaron tōbrak ñan jiban ko relablok, kim naj jilkinwaj ñan aoleben wiik ko liklok kwar maron tōbrak ñani. Emoj de amim kōmmane jerbal in, im kim ej kolla jet armij elablok jen joñan eo edriktata.

  Bōtab ilo torre in, aurok eo aim ej kajeon in men bwe en lōñlok armij rej bōk jiban ko redriktata.

 14. Ta oktak in burokraam in jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal im im jiban ikijen ejellok jerbal eo ekkā?

  Oktak eo ej won eo enaj maron tōbrak. Im enaj ikijen wewein an kolla burokraam kein. PUA ej kolla jen kien eo an federal. Jban ikijen ejellok jerbal eo ekkā rej kolla jen eowoj in kolla jikin jerbal ko rej kollaiki. Kin jorren in COVID-19 eo elab emoj an jelote aoleben lal in, ear jab drelon armij ro rej make jerbal ñan er make, rijerbal in koontrak, jet rijerbal ewor ien aikuj aer jerbal, im ro jet. Innem kien eo an federal ear kōmmane PUA in jiban rijerbal rein kollaiki muri ko aer ilo ien jorren in elab.

 15. Elañe inaj bōk juon kolla in Burokraam in kejbarok jek in kolla (PPP) jen jikin jerbal eo aō, ij ke aikujin repoot kin kolla ko aō?

  Elañe rijerbal eo am enaj jilkinwaj kolla in PPP jen wiik ko remootlok im emoj de am bael wiik in claim ñani, rej likit mennin kolla ko maanlok im kwojab aikuj repoot kake. Elañe kwōnaj bōk PPP ñan juon wiik kwōjañin de claim, kwōj aikuj repoot ae tok ñan kim ilo wiik eo kwōnaj bōke.

 16. Imaron ke bed ilo PUA elañe inaj maron tōbrak ñan juon claim kaal bōtab edriklok joñan wiik in jiban eo?

  Jab. Kwōjab maron tōbrak ñan PUA elañe ewor am jiban ko rekkā jekdron joñan jiban an wiik eo.

 17. Ij ebōk jiban in UI ko rekkā. Imaron ke bar tōbrak ñan jiban in PUA?

  Jab. PUA ewor wot ñan ro rejab maron tōbrak ñan claim ikijen joortoklik in ejellok jerbal eo ekkā ak ro emoj aer maat jiban in kaitoklok ejellok jerbal remaron kar bōki.

 18. Emoj an maat jiban in UI ko aō ilo claim eo aō ekka. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Kwōmaron tōbrak ñan jiban in PUA elañe kwōjab maron tōbrak ak emaat Jiban ikijen ejellok jerbal jen idin jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC) im jabdrewot kein kaitoklok ewor kio.

 19. Elane ewor aō kolla ilo bar juon state, imaron ke bed wot ilo PUA ilo Oregon im jab bael claim ilo bar juon state?

  Jab. PUA ewor wot ne ejellok am bar claim in jiban ikijen ejellok jerbal eo ekkā ilo jabdrewot state ak Canada.

 20. Ñan juon rijerbal ewor ien aikuj aō jerbal. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Elañe kwe juon rijerbal eo ewor ien aikuj an jerbal im jikin jerbal eo am enkar aikuj kolla eowoj ilo kolla ko wonnam, innem kwōj juon rijerbal, im kwōj aikuj kateruru ñan jiban ikijen ejellok jerbal eo ekkā.

  Elañe kwōj jerbal ñan kwe make, ewor am make koontrak, ak rijerbal ewor ien aikuj an jerbal im jikin jerbal eo an ejab aikuj kolla eowoj ilo kolla eo wonnam, kateruru ñan PUA.

  Elañe kwōnaj kateruru ñan UI ko rekkā, im kwōmaron tobrak ñan PUA im kim naj ba waj im kwōnaj aikujin baele juon claim in PUA ejenolok. Innem ñe kwōnaj kateruru ñan PUA bōtab kwōmaron tōbrak ñan UI eo ekkā, kim maron kōmakitlok ablikajon eo am.

 21. Iar make jerbal ñan ña make im iar aikuj bōjrak aō jerbal kin jorren in COVID-19 eo elab emoj an jelōte aoleben lal in. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Kwōmaron tōbrak ñan PUA elañe an jako am jerbal ej jen idin ejmour eo an COVID-19:

  • Kwōjab maron tōbrak ñan claim ikijen ejellok jebral eo ekkā, im
  • Kwōjab maron tōbrak ñan, im emoj an maat Jiban ikijen ejellok jorren jen idin jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC) ak juon bar kein kaitoklok ewor kio.
 22. Ij jerbal ñan ña make im ij kōmadmōd wot, bōtab elab an bijnej eo aō driklok an kōmadmōd kin COVID-19. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Kwōmaron naj tōbrak ñan PUA. Elañe kwōj ebōk kolla in joortoklik ñan bijnej eo am, ak kwōj ebōk kolla ñan bijnej eo am kin jebral ko rar kōmman ilo wiik ko jet, jouj im repoot kin men kein ilo wiik in claim ko am. Ilo am maron tōbrak wot, jabdrewot kolla in bijnej emaron jelōt jete kwōmaron tōbrak in bōke jen PUA.

 23. Ij bōke jet wewein kolla ak jiban in jaan. Imaron ke tōbrak ñan PUA

  Enaj alikar. Kwōj aikuj repoot ilo wiik in claim ko am elañe:

  • Juon jikin jerbal ej kollaiki kwe
  • Kwōj ebōk kolla in joortoklik ñan bijnej eo am
  • Kwōj ebōk kolla ñan bijnej eo am jen jerbal eo ear kōmman ilo wiik ko jet

  Jekdron ñe kwōmaron wot tōbrak, kolla rot kein ak kolla kein remaron jelot jete kwōmaron tōbrak in bōke iomwin PUA.

 24. Ewor aō claim ekkā, bōtab ij bed ilo wiik in kaje. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Aet, elañe ebar ejellok am jerbal kin COVID-19. Kwōmaron naj tōbrak ñan PUA elañe:

  • Kwōjab maron ebōk jiban jen claim eo am ekkā kin juon men ear kōmman am jab maron tōbrak im ej bōbrae jen am ebōk kolla (einwot wiik in kaje), im
  • Ejellok am jerbal ak kwōjab maron jerbal kin juon ian wun ko ikijen COVID-19.

  Kwōj aikuj kateruru ñan PUA, im kim naj lale elañe kwōmaron tōbrak. Jabdrewot wiik kwōnaj ebōk jiban in PUA ebañ bōnōbōn einwot juon ian wiik in kaje ko am ñan jiban ko ekkā. Kajojo wiik, kwōmaron kelet in bōk jiban in PUA ak kwōmaron kelet in karool lok jiban ko ekkā jen wiik in kaje eo am. Ñe kwōj ebōk PUA, kwōj muri wot kin wiik in kaje ko am jen jiban ko am ekkā tokelik.

 25. Ewor aō claim in UI ekkā, bōtab iar jab maron tōbrak kin jekjekin an jako jerbal eo aō maanlok. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Kwōmaron tōbrak ñan PUA elañe:

  • Kwōjab maron ebōk jiban jen claim eo am ekkā kin am kar juon men ear kōmman am jab maron tōbrak ej bōbrae am ebōk kolla, IM
  • Ejellok am jerbal im kwōjab maron jerbal kin juon wun ko ikijen COVID-19.

  Kwōj aikuj kateruru ñan PUA, im kim naj lale elañe kwōmaron tōbrak.

 26. Ij kab jino jerbal eo jinoin ilo Janode 2020, im kio ejellok aō jerbal kin COVID-19. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Elañe kwar jerbal ilo ien eo idin ejmour eo ikijen COVID-19 emoj kar kamoole ilo Janode 30, 2020, kwōmaron tōbrak ñan COVID-19. Kwōj aikuj ioon aoleb laajrak ikijen maron tōbrak emoj kalikar ilo melele in kajinet ko an federal.

 27. Imaron jerbal jen mweo mō. Imaron ke aen jiban ko iomwin PUA?

  PUA ekkā an jab kolla ñan armij ro remaron jerbal jen mweo mweer kin kolla ko an ejjā awa ko rar jerbal elañe rar jab jerbal jen mweo mweer.

 28. Jikin jerbal eo aō ebellok, bōtab ij kolla in kakkije. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  PUA ekkā an jab kolla ñan armij ro rej kolla jen kakkije in nanninmij ak kolla in kakkije ko jet.

 29. Jikin jerbal eo aō ekilok im rej kollaiki na ilo ien an bōjrak aō jerbal? Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  PUA ekkā an jab kolla ñan armij ro rej kolla jen kakkije in nanninmij ak jiban in kolla in kakkije ko jet.

 30. Iar aikujin kamoj jerbal eo aō kin COVID-19. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Kwōmaron naj tōbrak ñe kwōjab jerbal kin COVID-19 im kwōmaron jab tōbrak ñan jabdrewot jiban in joortoklik ikijen an ejellok jerbal. Bōk teej in lale elañe kwōmaron tōbrak ñan lale burokraam in jiban ikijen ejellok jerbal ta eo kwōmaron tōbrak ñane.

 31. Emoj kar baere na jen jerbal eo aō kin COVID-19? Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Kwōmaron tōbrak elañe ejako am jerbal kin COVID-19 im kwōjab maron tōbrak ñan jabdrewot jiban in joortoklik ikijen ejellok jerbal. Bōk teej in lale elañe kwōmaron tōbrak ñan lale burokraam in jiban ikijen ejellok jerbal ta eo kwōmaron tōbrak ñane.

 32. Ijañin kar jerbal moktalok. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  PUA ekkā an jab kolla ñan armij ro rejañin kar jerbal moktalok. Bōtab, kwōmaron tōbrak ñe emoj kar karok am jinoe juon jerbal kaal im ear jab jinoe ak kwōjab kar maron bōke kin COVID-19 im ej idin jorren in ejmour.

 33. Ewor aō jerbal im ij kōmman jerbal ilo ien aikuj ak jerbal in koontrak einwot mōttan jerbal ko jet. Ejako jerbal in ien aikuj/koontrak ko aō kin COVID-19, bōtab ij jerbal wot. Imaron ke ebōk jiban in PUA kin jerbal in ien aikuj ko aō rejako?

  Elañe jerbal eo am kein kajuon ej wonmaanlok wot im kwōj jerbal wot, kwōjab maron tōbrak ñan jabdrewot jiban ikijen ejellok jebral ekoba PUA.

 34. Ewor ruo aō jerbal - juon kin jerbal in kolla W-2 an jikin jerbal im juon 1099 ij jerbal ñan na make. Emoj an jako jerbal ilo jikin kein jimor kin kilok ko jen COVID-19. Jiban ta ko ij aikuj kateruru ñani? Imaron ke kelet PUA kinke elablok joñan eo an

  Jiban ta ko kwōj aikuj kateruru ñani enaj ekkar ñan melele in jerbal ko am maanlok. Elañe ear bwe am kōmman ilo jerbal in W-2 eo am ñan ebōk jiban in UI ko rekkā, kwōj aikuj kateruru ñan UI ko rekkā. Elañe kwōmaron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal ko rekkā, innem iomwin kakien eo an federal kwōjab maron tōbrak ñan PUA. Bōtab, kwōban kelet PUA jen UI eo ekkā. Kwōmaron wot bōk PUA elañe kwōjab maron tōbrak ñan jabdrewot jiban ikijen ejellok jerbal eo ekkā. Bōk teej in lale am maron tōbrak ñan lale jiban ta ko kwōmaron kateruru ñani.

 35. Ij jerbal kin awa ko emoj kadriklok. Imaron ke tōbrak ñan PUA?

  Elañe emoj jolok awa ko am, kwōmaron tōbrak ñan PUA elañe:

  • Kwōjab maron tōbrak ñan claim ikijen ejellok jerbal (ekoba burokraam eo ej binej jenkwan kolla ko rejako ñe ejako awa in jerbal ko am), ak
  • Kwōjab maron tōbrak ñan, ak emoj an maat Jorren ikijen ejellok jerbal jen idin jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC) im jabdrewot kaitoklok in jiban ko,
  • Im kwōj jerbal driklok jen 40 awa im kōmman driklok jen joñan jiban eo am kajojo wiik.

  Elañe emoj jolok awa ko am, kwōmaron tōbrak ñan burokraam eo ej binej jenkwan kolla ñe edriklok awa in jerbal elañe jikin jerbal eo am ej bōk kwōnaan ilo burokraam eo. Jiban eo ej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa in jerbal ej juon burokraam in jiban ikijen ejellok jebral ej binej jenkwan jidrikin kolla ko am kin awa ko emoj kar jolok. Kajitok ibben jikin jerbla eo am elañe rej kobalok ibben Jiban eo ej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa , ak rej lomnak in kateruru. 
7a7a2582-ef74-4c6b-9343-0e68abe29687 Jikin jerbal ko remaron katak kin burokraam eo ej binej jenkwan kolla ñe ej driklok awa in jerbal ijin.

  Ñan burokraam eo ej binej jenkwan kolla ko rejako jen an driklok awa in jerbal, jikin jerbal eo am elab an kanne beba eo. Kwōnaj aikujin kanne wot ruo-beij beba in claim eo jinointata. Kwōjab aikuj kabok jerbal ak bael wiik in claim in bōk jiban in burokraam eo ej binej jenkwan kolla ko rejako ñe edriklok awa in jerbal. Elañe ewor bar am jerbal, kwōjab aikuj repoot kin jabdrewot kolla jen jikin jerbal eo.

 36. Jikin jerbal eo aō emoj an belok wot kinke aurok, ak emoj an bar belok iomwin melele in kajinet ko an jikin ejmour. Ijab nanninmij im ejellok armij mweo mō enanninmij. Ijab lelok kejbarok eo kein kajuon ñan jabdrewot. Ijab bed ilo juon jikin elōñ armi

  Jab. Iomwin kakien in CARES, kwōmaron tōbrak ñan jiban wot ñe kwōj ioon wun ko kin am jab jerbal ilo kakien eo emoj laajrak, bōtab ejellok ekoba ta eo ej kab mōj am kalikar. Buromoj, kamoj kwe kin am mijak COVID-19 ej bōnōbōn einwot am make kamojkwe, ejab aikujin kamoj kwe. Armij ro wot rar aikuj kamoj er remaron ebōk jiban iomwin kakien eo an CARES.

 37. Elañe ijab maron tōbrak ñan jiban in Joortoklik ikijen an ejellok jebral (UI), bōtab ij lomnak imaron tōbrak ñan Jiban ikijen ejellok jebral jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA), OED enaj ke kaju kōmakiti claim eo aō ñan PUA ak ij ke aikujin baele juon claim kaal?

  Jab, OED ejab kaju kōmakiti claim in UI eo moktata ñan PUA. Kakien eo an federal ej aikuj bwe kwōn kateruru ñan jiban in PUA, im kwōnaj aikujin baele juon claim in PUA ejenolok ilo Kein jerbal eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata eo amim.

 38. Iar baele ablikajon in PUA eo aō moktata ilo ien beba in claim in kamool PUA ejañin kar walok. Iar bael wiik in claim ñan joortoklik in ejellok jerbal eo ekkā. Iar jab jelā kin beba in PUA an kajojo wiik mae wiik ko tokelik. Kio ij ke aikujin bael claim in PUA an kajojo wiik ñan aoleben wiik ko maanlok?

  Elañe emoj am kateruru ñan jiban in PUA, kwōj aikuj bael wiik in claim ko am ilo jikin jerbal eo an PUA, ejab ilo jikin jerbal eo an UI ekkā. Elañe emoj de am bael jet wiik ilo jikin jerbal in UI eo ekkā, kim naj kōmakiti men ko jen ien eo kim ear jino claim in PUA eo am mōkatata. Elañe kwōjañin bael wiik in claim ko am ilo jikin jerbal kein jimor, bael ñan wiik kein ilo jikin jerbal eo an PUA. Kwōj aikuj bael wiik in claim elañe kwōkōnaan ebōk jiban ñan wiik eo.

 39. Ta melelein “bar jino claim”?

  Ekkā an melelein emoj am jolok juon wiik in claim jiban. Ñan am wonmaanlok in ebōk jiban, kwōj aikuj bael juon wiik in claim ekaal aoleb wiik. Bael juon wiik in claim jekdron ñe kwar jerbal ilo wiik eo. Ewor jet kolla ejab aikuj juon ablikajon ekaal ñan jiban in PUA. Kwōnaj repooti kolla ko ilo wiik in claim eo am.

  Ilo jet keij ko, kwōmaron bar jinoe claim eo am online. Ilo jet keij ko, kwōnaj aikujin kenono ibben juon an rijerbal in claim ro amim.

 40. Kolla in PUA eo aō ear bōjrak an itok. Ta eo ear walok?

  Juon wun ej kinke rijerbal ro amim rej etale claim in PUA an kajojo wiik, im kim ej loe elab joñan claim ko. Kim ej kateru im katakin elōñlok rijerbal ñan jiban kōmadmōdi claim kein.

  Juon bar wun kolla in PUA ko am rar bōjrak ej elañe kwar uwaake juon kajitok ilo wiik in claim eo am ear kōmman bwe en bōjrak claim eo am. Waanjonok, juon wun ekkā kin an claim ko bōjrak kio ej ñe armij eo ej ba ejab maron jerbal kinke rej lale juon ajiri ekilok jikuul eo an. Kinke aoleb jikuul rekilok kio ilo ien kakkije in summer, kakien eo an federal ejako an mennin kōmman am maron tōbrak ñan jiban in PUA ñan wiik eo. Bōtab elañe kwōjab maron jerbal kinke kwōj lale juon ajiri ekilok kaam in summer ak jikin lale eo an, mennin ej juon wun ewor tokjen.

  Juon claim emoj kōbōjrak ej aikuj an juon rijebral in claim kenono ibbam mokta jen an claim eo kōmadmōd.

 41. Iar loe juon leta ej ba ewor jorren kin claim eo aō. Ear jab ba ta jorren eo, ak ta eo ij aikujin kōmmane. Etke? Ta eo imaron kōmmane?

  Emoj kōkkaale kōjella kein iloan jikin jerbal in kombuitor eo amim. Ukoti enaj bōk taujin awa in kōmman kōkkaale. Ilo tōrre in ewor amim armij remaron kōmmane kōkkaale eo ñan loloorjak jikin jerbal eo amim emaron jiban an aoleb bōk jiban ko aer. Kim naj aikuj kōttar ñan janiji kōjella ko.

  Ñe kwar loe juon leta ej ba ewor kar jorren kin claim eo am, kirlok lain in kir eo an PUA ilo:

  Ejellok wonnen: 1-877-345-3484

 42. Iar loe juon leta ej ba imaron tōbrak ñan PUA. Bōtab aoleb wiik ij bar loe juon leta ej ba ijañin kolla kin juon kajitok kin jerbal eo aō make. Ta eo imaron kōmmane?

  Kim ej aikuj loloorjak an armij maron tōbrak ñan jiban im ñan burokraam ta. Jet ien melelein jej bar lale kajitok ko. Kim ej kaju kirlok armij in lale abōnōnō ko ilo claim in PUA ko aer.

  Im bareinwot, elōñ armij rar kateruru ñan jiban iomwin UI im PUA, im rej elo leta ikijen claim ko jimor, im emaron kabokbok. Einwot, kajitok ko ikijen jerbal eo am make emaron ikijen claim in UI eo ekkā, im ejab ablikajon in PUA eo am.

 43. Won eo ej kōmadmōd claim in PUA? Iar roñ ke ej juon obij in eowoj?

  Juon kumi in claim ewor aer kabel jen Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal rej kōmadmōde elōñ claim in PUA ko. Kin wot an PUA im UI jerbal ibben doon, ewor jet abōnōnō ko, ilo jet claim,im kumi ko jet rej kōmadmōdi. Waanjonok, ewor jet amim rijerbal jen jikin UI Tax rej lale abōnō ko ikijen jerbal eo an juon elañe ej “jerbal” ak bōnōbōn einwot juon ej make koontrak ibben make iomwin kakien eo an Oregon. Jerbal in ej make wot, im jerbal ko rijerbal in eowoj ko an UI ekkā aer kōmmane, im kim ej loloorjak aer lale abōnōnō kein ñan aer maron mōkaj in kōkmanmanlok.

 44. Rikattor wa in Uber im Lyft rej ke maron tōbrak ñan PUA?

  Buromoj, kim ejab maron lewaj melele in kin jejjetin jikin jerbal im bijnej ko. Ekkā, rijerbal ro remaron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal ko rekkā, im armij ro rej make koontrak remaron tōbrak ñan PUA. Kim ej aikuj lale elañe juon armij ear rijerbal ak juon eo ej make koontrak iomwin kakien eo an state.

  Elañe kwar kōmman jebral ewor ien aikuj im rijerbal eo an ear aikuj kolla eowoj ilo kolla ko wonnen, innem kwōj juon rijebral im kwōj aikuj kateruru ñan jiban ikijen ejellok jerbal ekkā. Elañe kwōj make jerbal ñan kwe make, juon eo ej make koontrak, ak juon eo ewor ien aikuj an jerbal im jikin jerbal eo an ejab aikuj kolla eowoj ilo kolla ko wonnen, kateruru ñan PUA.

  Bōk teej in maron tōbrak ñan lale burokraam ta eo kwōj aikuj kateruru ñane.

  Enaan eo aliktata:
  Emoj amim loe elon kajjitok ko ikijen juon eo im ej “jerbal jiddik” ne emaron kanne an jortoklok in ejelok jerbal (unemployment) ak jiban jen ejelok jerbal eo an PUA. Uaak eo ej bedbed ioon jet jekjek ko, im ewor kien ko rebben ikijen ajeej melele im rej bobrae an Employment Department eo kenono kake claim ak bijnej ko kajojo. Kim jela ke men in ej komman inebata nan elon armij, im ej kabenlok amim lelok jiban ko ilo ejelok rumuj. Kajojo keij ej aikuj in etale ekkar nan armij eo. Ne kwoj kanne nan juon burokraam in jiban eo im kwojjab maron drelone, kim enaaj jerbal ibbam nan kadrelon kwe ilo burokraam eo ejimwe im ekkar.

  Jerbal jiddik kojerbal app eo an Lyft.
  Lyft ej kalikar ke ejjab aer rikattor ro im rej kojberal app eo aer botaab rej komman bwe rikattor ro ren jerbal einwot koontrak im kojerbal men ko emoj aer kaloki nan rijerbal ro. Botaab, nan jiban rijerbal ro ebbok jiban jen unemployment ilo ien eo emokajtata, OED ej karon rikattor ro bwe ren kanne jiban ko ikijen unemployment ijin. Kim konaan kalikar ke Lyft ejjab erra kin men in, botaab wun eo de in ej nan jiban rikanne ro ilo ien eo emokaj nan burokraam eo rej aikuj kanne iumwin bwe ren maron lore kajjitok ko an OED. Jekdoon ne jejjab erra kin jekjek in, kim ej kamoloole Lyft kin an kotlok amim aje melele in bwe ro rej kojerbal Lyft ren maron bukot jiban eo ekkar ilo juon tore ejjab aitok.

 45. Etke claim ko rejab kōmadmōd ilo laajrak eo rar loi?

  Kim ear jino kōmadmōd ablikajon ilo beba im PDF mokta jen an bed jikin jerbal eo an kombuitor bwe kim en maron lelok jiban ko ilo wewein eo emōkaj tata. Kin mennin, ekkar bin karoki kin laajrak in aer kar itok.

  Im bareinwot, jet claim rebidodo im remaron mōkaj aer kōmadmōd im kotlok an armij ro loe jiban ko aer. Men ko jet rebin lok im aikuj ien ko raitoklok. Kim ejab kōnaan karumij claim ko rebidodo im kim ej kōmadmōdi einwot amim bar jerbale claim ko rebin.

 46. Jet ke armij, ak kumi rej ebōk jiban eo emmonlok?

  Jab. Kim ej kaurok, ñan joñan amim maron, armij ro etto tata aer kōttar. Ilo amim kadrelone claim ko ilo beba im PDF ñan kombuitor, kim maron lale won ro etto tata aer kōttar. Im claim ko rebidodo enaj mōkaj lok aer tōbrak jen claim ko rebin.

 47. Ewi wewein aer lale claim ko rebin?

  Claim ko rebin rej lemaanlok ñan rijerbal in claim ko emoj aer bōk joñan katak im iminene ko rekkar ñan aer kōmadmōdi.

Lablok kin $300/wiik (FPUC)

 1. Ta in jibañ eo jen Federal ikijen Bōjrak Jerbal jen Jorren eo Elab Emoj an Jelōte Aoleben Lal in (Federal Pandemic Unemployment Compensation - FPUC)?

  FPUC ej juon lablok in jibañ in kolla ñan kajojo wiik kwar claim jibañ ko an bōjrak jerbal. Iomwin kakien eo an wonmaanlok jibañ ñan rijerbal ro ebōjrak jerbal ko aer (CAUW), kwōnaj bōk lablokin $300 kajojo wiik ālikin joñan jibañ eo am ekkā ñan wiik ko kwar bōk jibañ ko am ikijen bōjrak jerbal. Jibañ ko an FPUC rar jen Tijemba 27 ñan wiik eo ej jemlok Maaj 13. Mennin ejab melelein kwōnaj kaju bōk lablokin $300 ñan aoleben wiik ko kajojo. Kwōnaj bōke wōt ñan wiik ko kwōj bar bōke juon jibañ ikijen bōjrak jerbal.

  Ilo ien rar jino kōwebben kakien eo an CARES, FPUC ear lelok lablok kin $600 jibañ kajojo wiik im ear wōr wōt ikōtaan Maaj 29 2020 im ñan Julae 25, 2020.

 2. Ta eo ij kōmmane ñan aō bōk lablok in $300 kajojo wiik?

  Kwōj aikuj kanne am beba ñan jibañ ko an bōjrak jerbal mokta, jibañ ko ekkā ñe ejab burokraam eo an Jibañ eo an Bōjrak Jerbal jen Jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). . Bōk Teej in Maron Tōbrak eo amim ñan lale jibañ eo kwōj kateruru ñane. Kwōnaj bōk wōt lablok kin $300 ñan wiik ko kwōmaron tōbrak ñan jibañ ko jet an bōjrak jerbal. Mennin ekoba jibañ ko an bōjrak jerbal ekkā (Unemployment Benefits), Jibañ ko an bōjrak jerbal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in Pandemic Unemployment Compensation - FPUC): , jibañ eo an bōjrak jerbal jen idin jorren eo emōj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Emergency Unemployment Compensation - PEUC), Burokraam eo ej jibañ rijerbal im jikin jerbal ko jab kōbōjrak an rijerbal maron jerbal (Work Share), jibañ eo an ro rej jerbal ibbeir make (Self Employment Assistance), jibañ ko relablok (Extended Benefits), im jibañ ko jet.

  Ñe kwar bael claim ñan jibañ in bōjrak jerbal ko am an kajojo wiik im kwōmaron tōbrak ñan jibañ ko ñan wiik eo, ejellok jabdewōt men eo kwōj aikuj bar kōmmane. Kim naj kaju jilkinwaj lablok in kolla eo kin $300 kajojo wiik kwōmaron tōbrak ñane.


 3. Ñaat eo imaron katmān in loe lablok in $300 ilo akkoun eo aō?

  Emaron bōk jab diklok jen emen wiik ñan amim kōmadmōde ablikajon eo aikjen bōjrak jerbal. Jibañ ko renaj jino jen raan ko maanlok im kwar maron teru. Melelein mennin kwōnaj bōk jibañ ko am "kolla jen tōrre ko maanlok" ñan aoleb wiik ko maanlok kwar maron tōbrak ñani. Mennin ekoba lablok in $300 kajojo wiik kin jibañ ko an FPUC.


  Ñan jabdewōt wiik kwar maron tōbrak ñan jabdewōt jiban ikijen bōjrak jerbal (ekkā, PUA, ak lablok), kwōnaj bōk jibañ ko am ilo ien eo enaj madmōd claim eo am. Ñe kwōmaron tōbrak in ebōk jibañ ko ikōtaan Tijemba 27, 2020 mae wiik eo ej jemlok ilo Maaj 13, 2021, kwōnaj bōk lablok eo kin $300 kajojo wiik ñan wiik ko ilo ien eo enaj madmōd claim eo am.

  Ñe kwar maron tōbrak ñan jabdewōt jibañ ko ikōtaan Maaj 29 im Julae 25, kwōnaj bōk lablok eo kin $600 kajojo wiik ñan wiik ko ilo ien eo enaj madmōd claim eo am. Kwōmaron naj bōk elōñ kolla ko ilo juon wōt ien. 4. Imaron ke bōk lablok eo kin $300 kajojo wiik ñe ij jerbal ñan na make, juon rijerbal in koontōreak, ak juon rijerbal eo ewōr ien aer kōjerbal?

  Aet, ñe kwōmaron tōbrak ñan Jibañ eo an bōjrak jerbal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in (PUA). Ñan kajojo wiik ko kwōj bōk jibañ ko an PUA (kōtaan Tijemba 27 im Maaj 13, 2021), kim naj kaju jilkinwaj lablok eo kin $300.

 5. Etke ij bōk aoleben $300 ñan Jibañ eo an Bōjrak jerbal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in an Federal (FPUC)?

  Lablok in kolla eo kin $300 an jibañ ikijen bōjrak jerbal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in an federal (FPUC) ej aikuj kolla eowoj. Ñe kwōnaj kelet bwe eowoj ko an state im/ak federal dābdeb jen jibañ ko am ikijen bōjrak jerbal, renaj bōki eowoj kein jen kolla eo an $300 mokta jen ear jilkinwaj ñan kwe. Im bareinwōt, ñe ewōr am eddo in kolla wonnen kejbarok ajiri, jaan ko rej aikuj bōki jen lablok in kolla eo an FPUC kin $300 mokta jen amim jilkinwaj ñan kwe.


  Waanjonok:
  1) Ewōr am dābdeb in eowoj an state im federal jen jibañ ko am ikijen bōjrak jerbal. Dābdeb in eowoj an Oregon ej 6%, im dābdeb in eowoj an kien eo an federal ej 10%. Kwōmaron katmāne kolla in FPUC eo am kin $300 ñan an diklok kin aoleben joñan eo 16% im kwōnaj loe bwe eo kin $252.


  2)Ewōr am dābdeb in eowoj an state wōt jen jibañ ko am ikijen bōjrak jerbal. Kolla in FPUC kin $300 enaj diklok kin 6%, im bwe eo am enaj $282.


  3)Ewōr am dābdeb in eowoj an federal wōt jen jibañ ko am ikijen bōjrak jerbal. Kolla in FPUC kin $300 enaj diklok kin 10%, im bwe eo am enaj $270.

 6. Etke iar jab loe aoleben kolla in jibañ eo aō?

  Ñe kwōmuri jāān ñan Obij eo ej bōk eddon Jikin Jerbal an Oregon kinke kwar bōk lablok in kolla, jibañ ko am ilo tōrre in renaj diklok ñan karool joñan eo muri eo am. Mennin ekoba 100% in jibañ ko am an kajojo wiik im emaron lablok ñan 50% in kolla in jibañ eo am kin $300 ikijen bōjrak jerbal an Federal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in (FPUC). Ilo ien eo joñan lablok in kolla eo am enaj jiro, kwōnaj bar loe aoleben jiban ko am.


  Waanjonok: Ewōr am lablok in kolla kin $1,000. Joñan jibañ eo am kajojo wiik (WBA) ej $200 im kwōj bōk kolla eo kin $300 kin jibañ eo an federal kin bōjrak jerbal jen jorren eo elab im emōj an jelōte aoleben lal in (Federal Pandemic Unemployment Compensation- FPUC).


  Ilo ien eo kwōnaj claim ae jibañ ko am an kajojo wiik, aoleben WBA ko am kin $200 im $150 in kolla in FPUC eo am enaj bar jerbal ñan karool jāān eo kwōmuriki. Labtata joñan kwōnaj loe ñan wiik eo enaj $150. Jibañ ko am renaj diklok kajojo wiik mae ien joñan lablok in kolla eo am enaj jiro. Tōkelik, kwōnaj loe aoleben jibañ eo am an kajojo wiik.

Mixed-Earners Unemployment Compensation ak Kolla jen Ejelok Jerbal nan RiJerbal ro Ekarere aer Kolla (MEUC)

 1. Ta melele in Kolla jen Ejelok Jerbal nan RiJerbal ro Ekarere aer Kolla (MEUC)?

  Kolla jen Ejelok Jerbal nan RiJerbal ro Ekarere aer Kolla (MEUC) ej juon burokraam kaal iumwin Continued Assistance Act ak Wonmaanlok in Jiban Act eo (CAA). Ej lelok nan ‘rijerbal ro ekarere aer kolla’ ak ‘hybrid workers’ bar juon jiban tarin $100 kolla aolep wiik. Juon ‘rijerbal ekarere an kolla’ ej juon armij ej bok kolla jen W-2 IM komman an make bijnej.

 2. Won emaron bok jiban jen MEUC?

  Nan bok jiban jen MEUC, kwoj aikuj:

  • Komman $5,000 im laplok jen kolla jen bijnej eo am make ilo yio eo eliktata kwar kolla tax mokta jen am kar kanne am ablikejen in ebbok kolla jen jortoklik in ejelok injuran (UI).

   IM
  • Jilkinlok pepa ko in kwalok ke ewor am make bijnej.

  Ne kwoj maron ebbok MEUC im kwoj bok kolla $1 ak laplok jen UI kolla ko ilo jabdewot wiik, innem kwonaaj bok juon bar kolla tarin $100. $100 in ej bar juon jiban in kolla koba ibben FPUC.

 3. Naat enaaj jinoe komman burokraam in?

  Burokraam kaal in ej aikuj komman kamool in jerbal ko, kamadmod ko ebok ien ikijen kadrelone melele ko ilo kambiutor, im jerbal in kaminene nan rijerbal ro. Kim ej kotmene ke jaan in jiban kein renej jinoe komman ilo Maaj 2021, im renaaj kolla ki allon ko mokta lok mae Maaj 13, 2021.

  Kim enaaj kwalok melele kaal ijin elane enaaj wor amim jela kake er.

Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC)

 1. Ta in Jiban ikijen an ejellok jerbal jen idin jorren eo elab im emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC)?

  Jiban ikijen an ejellok jerbal jen idin jorren eo elab im emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC) ej ñan armij ro emaat jiban ikijen ejellok jerbal ko aer. Ej kotlok bar 13 wiik in jiban.

 2. Imaron ke tōbrak ñan PEUC?

  Elañe claim eo am kio ewor $0 joñan ak ewor am claim emoj an jemlok, kwōmaron tōbrak ñan PEUC. Ewor ruo wewein am maron tōbrak:

  • Kelet 1:
   • Joñan claim eo am ej $0,
   • Claim eo am ejañin jemlok, im
   • Ejellok am bar claim ilo bar juon state, Canada, ak ibben bar juon burokraam in federal.
  • Kelet 2:
   • Claim eo am aliktata ear jemlok alikin Juun 29, 2019, im
   • Ejellok am bar claim ilo Oregon, bar juon state, Canada, ak ibben bar juon burokraam an federal.
 3. Ewi wewein ak ñaat eo imaron kateruru ñan PEUC?

  Kim bañ bōk ablikajon eo am ñan PEUC mae ien eo enaaj maat jiban ko aikijen an ejello jerbal, ak ñe claim eo am enaj jemlok. Elōñ wewein ko kwōmaron kateruru ñan PEUC:

  Kein Jerbal in Claim Online. Elañe:

  • Emoj an maat jiban ko am ikijen ejellok jerbal,
  • Claim eo am emaat jiban bōtab aoleben yio eo ejañin jemlok, im
  • Kwar bael kajojo wiik ilo Kein jerbal in claim online eo amim, Kwōnaj loe juon kelet in bael ñan PEUC ilo ien a lelok claim eo am an kajojo wiik im joñan eo am ej $0. Elañe kwōnaj kelet wewein in, kwōnaj kaju etal ñan burokraam eo an PEUC. Loloorjak am wonmaanlok in bael claim in jiban kajojo wiik.

  Ekwōn an Kadrelon beba im melele ko. Elañe emoj an jemlok claim in jiban ikijen ejellok jerbal im kwōmaron tōbrak ñan PEUC, kim naj jilkinwaj juon leta. Leta in enaj ba waj wewein am kanne ablikajon in PUEC eo im wewein am bar jinoe claim eo am. Kwōmaron kateruru ilo am kanne ablikajon in PEUC eo im kōjerbal ekwōn am kadrelon beba im melele/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata ñan lelok. Kwōjab aikuj kōttar in bōk leta eo amim ñan kateruru.

  Mael. Elañe kwōmaron tōbrak ñan PEUC bōtab kwōjab maron loe kein jerbal ko amim online, kwōmaron maele ablikajon eo am. Ewor ablikajon eo amim ilo Kein jerbal eo an Claim online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata ak ilo am kirlok 503-947-1563 im likit juon majej ej kajitoke juon ablikajon. Ablikajon eo ededelok emaron fax ñan 866-345-1878.

  Kirlok 1-877-FILE-4-UI (1-877-345-3484) im juon armij enaj jiban kwe bael ilo jabdrewot kajin.

  Kelet in jiban ikijen bar juon kajin: Ñan jiban ikijen ukok in kajin ñan bael claim, kwōmaron bar kebaak Kein jerbal in kōmadmōd ilo 1-503-606-6969. Kein jerbal in kōmadmōd ebañ jiban kwe kin kajitok kin juon claim emoj an bellok ibben Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin jerbal. Remaron wot jiban bael claim eo am jinointata im an kajojo wiik ilo talebon.

  Rijerbal ro ilo lain in talebon rej lewaj jiban ikijen kajin an Kein jerbal in kōmadmōd rej jerbal ilo awa ko laajrak:

  • Mande, Wenje, im Bolaide jen 1:00-5:00 awa jota
  • Tuje im Taije jen 9:00- 12:00 awa raelab.
  • Elañe kwōnaj kirtok nabojin awa in jerbal kein, likit majej eo am im renaj karool waj kir eo am iloan juon raan in bijnej.
 4. Ewi toon an PEUC jemlok?

  Kwōmaron ebōk lok ñan 13 wiik in jiban in PEUC. Ewor jiban kein emoj kaitoklok ñan wiik ko kōtaan Maaj 29, 2020 im Tijemba 26, 2020. Kwōj aikuj wot baele juon wiik in claim in ebōk jiban kajojo wiik einwot am kar kin UI.

 5. Jete inaj bōk kin jiban in PEUC?

  PEUC ej ejjā joñan eo einwot ilo joñan jiban eo am ikijen ejellok jerbal. Ñan aoleb wiik ko kwōmaron tōbrak (kōtaan Maa 29, 2020 im Julae 25, 2020), kwōnaj bar bōk kolla kin $600.

 6. Ij ebōk jiban ikijen ejellok jerbal. Imaron ke bar bōk PEUC?

  Jab. PEUC ewor wot ñan ro emaat jiban ikijen ejellok jerbal ko aer.

 7. Imaron ke ebōk jiban in PEUC ñan wiik ko emoj aer mootlok?

  Aet. Elañe kwar tōbrak ñan PEUC ñan wiik ko emoj aer mootlok, jiban ko am renaj kolla kajojo wiik ñan wiik eo jinointata kwar jino maron tōbrak. Kwōmaron bōk lok ñan 13 wiik in PEUC jen Maaj 29, 2020 ñan Tijemba 26, 2020. Elañe kwar jab bael wiik in claim ilo ien in, jouj im lelok, koba ibben ablikajon in PEUC eo am. Kwōmaron loe claim ko an kajojo wiik ilo Kein jerba eo an Claim Online/Kateruru ilo am kanne claim eo am jinointata eo amim.

 8. Imaron ke bar tōbrak ñan $600 kajojo wiik elañe ij ebōk PEUC?

  Elañe kwōmaron tōbrak ñan PEUC, kwōnaj bar loe $600 lablok kajojo wiik, etannin Jiban ikijen an ejellok jerbal jen idin jorren eo elab im emoj an jelōte aoleben lal in an Federal (FPUC). Labok in $600 kajojo wiik ewor wot jen wiik eo jino jen Maaj 29, 2020 ñan Julae 25, 2020. Ejellok men eo kwōj aikuj kōmmane ñan kateruru ñane. Elañe kwōj ebōk jiban in PEUC ilo wiik eo ilo ien eo, kim naj bar jilkinwaj bar $600 ilo wiik eo.

 9. Imaron ke kelet in bed wot ilo PEUC elañe imaron tōbrak ñan juon claim kaal, bōtab edriklok joñan jiban in wiik in claim eo aō ekkal?

  Jab. Kakien eo an federal ej bar kwōjab maron tōbrak ñan PEUC elañe ewor am jiban in joortoklik ikijen ejellok jerbal, jekdron ñe kwōnaj bōk driklok in joortoklik ikijen ejellok jerbal.

 10. No. PEUC is onlJab. PEUC ewor wot ñe ewor am bar claim in maron tōbrak ilo bar juon state.y available if you have no other regular claim eligibility in any state.

 11. Ij jerbal ñan na make im ijab maron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal. Imaron ke tōbrak ñan PEUC?

  Elañe kwōjab tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerba, kwōmaron jab bar tōbrak ñan PEUC. Elañe kwōj make jerbal ñan kwe make, juon rijerbal in koontrak, ak kwōj jerbal ilo ien aikuj, ak bar juon kine rijerbal ejab maron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal, kwōmaron tōbrak ñan Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in.

 12. Jikin jerbal eo aō ear bar kirlok ña ñan jerbal, bōtab iar jab etal kin wun eo ikijen COVID-19. Imaron ke tōbrak ñan PEUC?

  Bolen. Kwōmaron tōbrak ñan PEUC elañe kwōnaj jab jerbal kin juon wun ikijen COVID-19.

 13. Jikin jerbal eo aō ear bar kirlok ña ñan jerbal, bōtab iar jab etal kinke elablok aō kōmman jaan jen jiban eo an ejellok jerbal. Imaron ke ebōk wot jiban in PEUC?

  Jab. Kwōjab maron tōbrak ñan PEUC elañe kwōjab bōk juon jerbal ekkar kinke elablok am kōmman jaan ilo am jab jerbal.

 14. Claim eo aō ekkar ejellok likio in jiban ko an 26 wiik. Jete wiik inaj bōk PEUC?

  Kaitoklok in enaj 13 wiik in jiban jekdron ne aoleben joñan eo elabtata jen claim eo am mokta.

 15. Ta eo enaj walok ñe enaj maat aō PEUC?

  Elañe enaj maat am PEUC im kwōjab maron tōbrak ñan claim ak kein kaitoklok ko jet, kwōmaron tōbrak ñan jiban ko rej aitoklok ak Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in.

 16. Imaron ke kelet kaitoklok rot ak burokraam eo ikōnaan kōjerbale mokta?

  Jab. Jiban ko rej aikuj kolla mokta jen PEUC. PEUC aikuj kolla mokta jen jabdrewot kaitoklok.

 17. Ewor ke ao wiik in kōttar ekaal ilo PEUC?

  Jab. Ejellok wiik in kōttar ilo PEUC.

 18. Ewor ke jejjetin aikuj ko ñan PEUC?

  Jab. Aoleb kakien ko an Oregon an tōrre in im laajrak ko ikijen maron tōbrak ñan joortoklik ikijen ejellok jerbal rej einwot PEUC einwot ilo jiban ko rekkā.

 19. Ij ke aikujin kōmmane wiik in claim ikijen ejellok jerbal?

  Elañe ejellok am jiban ikijen ejellok jerbal ilo tōrre in, wonmaanlok in kōmman wiik in claim ikijen ejellok jerbal ñan kajojo wiik ejellok am jerbal. Elañe kim naj loe ke kwōmaron tōbrak ñan jiban, ekkā ak kaitoklok, kim maron bar lewaj jiban ikijen maron tōbrak ñan wiik ko emoj am claimi.

 20. Emoj aō bō ablikajon in PEUC einwot mōttan wiik in claim eo aō im ej ba iar aikujin lelok ablikajon eo aō ilo jikin upload eo ekwōn. Etke?

  Elañe kwar kōjella ke kwar jerbal nabojin state eo, ak ñan kien eo an federal ak military, kim aikuj etale ablikajon eo am mokta jen an bael ablikajon in PEUC eo am. Wonmaanlok in baele wiik in claim ko am mae ien eo kim maron lale ke kwōmaron tōbrak ñan PEUC.

 21. Ne ear wor bwe in jaan ilo PEUC claim eo ao mokta jen Tijemba 27, 2020?

  Ne ear wor am bwe in jaan ilo PEUC claim eo am, wonmaanlok wot im file am claim. Kwojjab aikuj in loe juon kota ilo kolla ko im kakobaba in 11 wiik in jiban enaaj kajju drelone claim eo am alikin an jinoe kitien PEUC aitoklok eo.

 22. Ak ne iaar emakut nan Aitoklok in Jaan in Jiban mokta jen Tijemba 27, 2020? Ij ke maron boke kakopapa in 11 wiik in PEUC kolla eo?

  Aet, ne kwoj drelone Aitoklok in Jaan in Jiban (EB) ilo tore in, im kwar ebbok kolla jen EB ilo wiik eo jemlok ilo Tijemba 26, 2020, kwoj aikuj in komaat aolepen kolla ko innem kim maron karool kwe nan PEUC nan am boke 11 wiik in jiban ko.

 23. Ak ne emoj ao komaate PEUC kolla eo ao ilo wiik eo jemlok ilo Tijemba 26, 2020? Inej ke kajju drelone Aitoklok in Jaan in Jiban?

  Jaab, ne emoj am komaate jaan in jiban ko am ilo wiik eo jemlok ilo Tijemba 26, 2020 kwojjab maron in kajju drelone Aitoklok in Jaan in Jiban (EB). Ijoke kwoj aikuj in kottar mae ien eo enej jinoe komman 11 wiik aitoklok in kolla ko jen PEUC.

  Kwoj aikuj in wonmaanlok in kanne aolep wiik kinke rej maron wan liklok kolla ko nan jaan in jiban in.

 24. Ak ne emoj ao komaate aolep jaan in jiban, bareinwot PUA?

  Ne emoj an maat aolep jaan in jiban ko, kwoj maron in wot ebbok kakopapa in kolla ko 11 wiik aitokin jen PEUC. Botaab, kwojjab maron in ebbok kolla ko jen wiik ko mokta jen Tijemba 27, 2020.

 25. Ne jonan jaan in PUA aolep wiik elaplok jen jaan in PEUC eo aolep wiik, ij aikuj in ke kollaiki damolok eo ien eo ij roollok nan PEUC?

  Jaab, kwojjab aikuj in kollaiki damolok eo botaab kwoj aikuj in roollok nan PEUC nan juon kolla im edriklok aolep wiik.

 26. Ak ne emoj ao komaate PEUC im EB jimwor, im ij kio claim PUA? Ij maron ke ebbok jaan in jiban ko tarin 11 wiik jen PEUC?

  Aet, ne emoj am komaate aolepen kolla ko jen ejelok jerbal im aitoklok in jaan in jiban im kio kwoj claim PUA, kim enaaj kamakut kwe nan PEUC mokta jen wiik eo jemlok ilo Janode 23, 2021 nan am claim kakopapa in 11 wiik in jaan in jiban.

Jiban ko emoj an Aitok lok Kitien ak Extended Benefits (EB)

 1. Ta in Jibañ ko emōj kaitōklok (Extended Benefits, EB)? #

  Jibañ ko Emōj Kaitōklok (EB) ej juon burokraam ej kaitōklok jibañ ko an Joortokik eo an Ejellok Jerbal (Unemployment Insurance, UI) ilo ien eo elab joñan armij ro ejellok aer jerbal ilo juon state. Joñan armij ro ejellok aer jerbal ekkā rej etale iomwin juon ien 3 allon ñan lale elañe state eo ej bed ilo jerbal in kaitōklok in. Ñe joñan eo ej 8% ak lablok, jej bed ilo HEB, im lok nań 20 bar wiik in jibañ rej lelek. Elañe ebed ilal in 8% bōtab loñin 6.5%, innem jebed ilo EB, im ej lelok lok ñan 13 wiik in lablok in jibañ ko.

 2. Ewi toon EB?

  Ewōr jibañ ko emōj kaitōklok (EB) mae ien eo Oregon enaj tōbare juon joñan eo ekkā kin 3 allon in an armij ro ejellok aer jerbal diklok jen 6.5%. Kajojo armij ro rej ebōk EB renaj kōjellāik er ilo jeje ilo ien eo EB eo ilo Oregon enaj jemlok.


  Ra eo ej bōk eddon rijerbal ilo Amelka (US Dept of Labor) emōj an kōjellāik kim ke kin an diklok joñan armij ro ejellok aer jerbal, EB enaj bōjrak. Emōj lelok juon ien emōj kaitōklok kin jilu wiik, innem wiik eo āliktata ñan am kateruru ñan EB ej ilo wiik eo ej jemlok ilo Babode 20, 2021.

 3. Ta eo ij kōmmane ilo ien eo Jibañ ko emōj kaitōklok (Extended Benefits, EB) enaj bōjrak?

  Ilo ien enaj jemlok jilu wiik eo emōj kaitōklok ñan jibañ ko emōj kaitōklok (EB) ilo Babode 20, wonmaanlok in bael aoleb wiik. Kwōnaj bar emakūtlok ñan burokraam eo an PEUC im loe bar 11 wiik in jibañ iomwin Kakien eo an Wonmaanlok in Jibañ (Continued Assistance Act, CAA).

 4. Ñe enaj bar walōñlok joñan an ejellok jerbal, enaj ke bar rool tōk jibañ ko emōj kaitōklok (EB)?

  Aet, kinke Emōj an Governor Brown jejbaane ien kōttar eo ej 13 wiik mokta jen an EB maron bar jinoe. Kōbōjrak kakien in ej jibañ loloorjak ke armij in Oregon rebañ jab bōki jibañ ko rej ellā iioer.

 5. Ta eo ij kōmmane elañe EB enaj bar jinoe?

  Ñe EB enaj bar jinoe ālikin Babode 20, kwōnaj aikujin kōjerbal aoleben jibañ in PEUC ko am mokta jen am bar rool ñan jibañ ko emōj kaitōklok (EB). Jibañ ko am rej maat ilo ien eo enaj jiro joñan eo ilo kajitōk eo am. Ilo ien am bar rool ñan EB, jibañ ko am renaj jinoe jen ijo kwar jemlok im kwōnaj wonmaanlok kin wiik ko rar bed ilo ien eo ear bōjrak ilo EB. Ejab bar jinoe ilo wiik eo kein 13.

 6. Ewōr ke juon wāween eo ebidodo ñan jelā mōttan jete aō wiik in jibañ ko emōj kaitōklok (EB)?

  Kwōmaron lale wiik eo kwōbed ie ilo EB ilo am etale jekjekin claim eo am ilo Jikin Jerbal in Claim eo Online (Online Claim System. Kim naj mael ae waj juon leta ej ba waj ke jibañ in EB eo mōttan jidik ebōjrak.

 7. Iar loe juon beba ilo mael ej ba joñan jibañ eo aō emōj kaitōklok (EB) emōj an diklok. Etke?

  Ekkā, EB ej lewaj lok ñan 13 ak 20 wiik in jibañ, ekkar ñan joñan an ejellok rej jerbal ilo ien eo ewōr jibañ in kaitōklok. Emōj an emmonlok joñan armij ro rejab jerbal ilo Oregon, ear bōk kij jen jiban ko emōj kaitōklok elab (HEB) ñan jibañ ko emōj kaitōklok (EB) ilo Tijemba 12, 2020. Melelein mennin ej joñan wiik ko ewōr im emōj kaitōklok jibañ emōj an diklok ñan aoleb.

 8. Ñe iar ebōk PUA, imaron ke ebōk EB?

  Jab. Ekkā, ewōr EB ñan armij ro rar ebōk jibañ eo an joortoklik an ejellok jerbal eo ekkā (UI), bōtab jet armij ro rej ebōk UI eo ekkā remaron jab tōbrak.


 9. Ewi wāween aō kateruru ñan jibañ ko emōj kaitōklok?

  Ñan kateruru, wonmaanlok in bael aoleb wiik einwōt am kujoñ kōmmane. Enaj kaju deloñ etam elañe kwōmaron tōbrak. Kim maron bar kebaak kwe, innem jouj im kuñe an walok ñe ejab bineje etan rikall ilo talebon eo nejum kinke nomba in talebon eo amim ebañ kowalok ke kall eo ej jen Ra eo ej bōk eddon kakien ko rej Kejbarok Rijerbal (Employment Department) Kim maron likūt juon majej ñe kim jab tōbar kwe. Loloorjak an jerbal jikin ilik majej eo am im ejab obrak ñan am elo majej kāāl. Elañe ewōr bōjrak ilo kolla eo am, jouj im ba tōk ñan kim ilo am lale website eo amim ilo beba in Kebaak Kim (Contact Us).

 10. Joñan PEUC eo aō ebed ilo jiro, bōtab ijañin maron kenono ibben jabdewōt kin jibañ ko emōj kaitōklok (EB). Ij ke aikuj kōttar in bael nar juon wiik in jibañ mae ien eo maron kateruru ñan EB?

  Ñe jeñaj rool ñan EB, kwōnaj wonmaanlok in bael ae claim ko am kajojo wiik ilo ien am jab jerbal ak jerbal jidik. Ñe kwōmaron tōbrak, kim naj kaju kadeloñ etam ñan wiik eo an jibañ in burokraam ko maanlok im ear maat (joñan eo ebed ilo $0).

  Ra eo ej bōk eddon rijerbal ilo Amedka (U.S. Dept of Labor) emōj an kōjellāik kim ke kin an diklok joñan armij ro rejab jerbal, EB ej ten bōjrak. Emōj lewaj juon ien kaitōklok ien kin jilu wiik, innem wiik eo āliktata ñan kateruru ñan EB ej wiik eo ej jemlok ilo Babode 20 2021.

 11. Ewi wāween aer loe joñan jibañ ko aō emōj kaitōklok (EB)?

  EB ej kolla kin ejjā joñan kolla eo ilo claim eo am ekkā. Joñan jibañ eo am an kajojo wiik ej 1.25% in aoleben joñan wonnam ilo yiō eo am jinointata. Iomwin kakien eo an Oregon, enaj diklok jen joñan eo ediktata ak joñan eo elabtata kwōmaron loe. Ilo tōrre in, joñan eo ediktata an juon wiik ej $157 im joñan eo elabtata an juon wiik ej $673.


  Yiō eo jinointata ej juon ien 12 allon im ej allon ko emen jinoin ilo kuwata ko lalem kwar kamōji. Ej ekkar ñan raan eo kwar baele ilo ablikajon in claim eo am, ejab raan eo ear ejellok am jerbal. Ñe kwōjab tōbrak ñan juon claim ilo am kōjerbal yiō eo am jinointata, kim naj kaju etale claim eo am ñan lale elañe kwōmaron tōbrak ñan bar juon yiō eo jinointata.
  Juon kuwata ilo kōlantā ej juon ien 3 allon im ej jemlok ilo Maaj 31, Juun 30, Jebtomba 30, ak Tijemba 31.

 12. Imaron tōbrak ñan juon claim ekkā ekkāāl, botab claim eo aō emōr ekkar lablok joñan jibañ eo kajojo wiik. Imaron ke bael ae jibañ ko emōj kaitōklok (EB) ilo claim eo aō emōr?

  Jab. EB emaorn wōt bael ilo claim eo ekkāāl tata elañe kwar jab bar maron tōbrak ilo Oregon ak jabdewōt bar state.

 13. Imaron ke kelet juon ian Jibañ ko emōj kaitōklok (Extended Benefits, EB) im Jiban ikijen an ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA)?

  Jab, ewōr wōt PUA ñe kwōjab maron tōbrak ñan claim eo an joortoklik ikijen ejellok jerbal eo ekkā ak jabdewōt jerbal in kaitōklok ko. PUA ej jemlok ilo Maaj 13, 2021.

 14. Ewōr ke aō wiik in kōttar ilo jibañ ko emōj kaitōklok (EB)? #

  Jab. Ejellok an EB wiik in kōttar ejenolok.

 15. Ta eo enaj walok ñe enaj maat jibañ ko emōj kaitōklok (EB) im ijañin de elo aō jerbal?

  Ñe kwōnaj kōmaat EB im kwōjab maron tōbrak ñan juon claim kāāl ilo Oregon ak ilo bar juon state, kwōmaron tōbrak ñan jibañ eo an ejellok jerbal jen jorren eo elab emōj an jelōte aoleben lal in (PUA). Jekdon mōttan jidik burokraam in PUA enaj jemlok, enaj wōr jaan mae wiik eo ej jemlok ilo Maaj 13, 2021.

  Kwōmaron kateruru ñan burokraam in ilo Ablikajon in PUA. Ewōr an PUA jejjetin wun ko ikijen COVID-19 im rej aikuj dedelok. Ej ñan armij ro rejab jerbal kin COVID-19 im rejab maron tōbrak ñan jiban ko ikijen an ejellok jerbal.

 16. Ta mennin aikuj ko aō ikijen kabok jerbal ilo ien aō ebōk jibañ ko emōj kaitōklok (EB)?

  Ewōr an EB mennin aikuj ko rejenolok ñan kabōk jerbal, bōtab kwōmaron wonmaanlok in loor melele in kajinet eo emōj an obij eo lewaj im kakien ko an kōtaan amim kin COVID-19. Kim naj kōjellāik kwe kin mennin aikuj ko rekāāl ikijen kabōk jerbal ilo ien eo enaj jemlok kūtien kakien ko an kōtaan ien kin COVID-19 ak ejako aer jerbal.

 17. Ewōr ke jabdewōt mennin aikuj ko jet ñan jibañ ko emōj kaitōklok (EB)?

  Aet. Kajojo armij ro rej ebōk EB rej aikuj mōnōnō in ebōk jerbal eo remaron kōmmani im ej kolla jab diklok jen joñan eo ediktata an state ñe ejab juon joñan eo elablok jen joñan jibañ eo am kajojo wiik. Ñe kwōjab bōk jerbal eo iomwin wāween kein, kwōban teru mae ien eo kwōnaj jerbal ilo emen (4) wiik ko rejenolok im kolla emen alen joñan jibañ eo am kajojo wiik. Jerbal ñan kwe make ebañ kōtōbrak aikuj in.

 18. Ij jokwe ilo Oregon im ear wōr aō claim ijin ilo yiō eo lok, bōtab claim eo aō āliktata ear bael ilo Idaho. Ia eo ij bael jibañ ko emōj kaitōklok (EB)?

  Kwōj bael EB ilo state eo kwar kōmmane claim eo am āliktata. Ilo jekjekin, kwōnaj kebaak Idaho ñan bael EB.

 19. Ewōr aō claim in Oregon, bōtab ij jokwe ilo bar juon state ejellok jibañ ko emōj kaitōklok (EB). Ij maron wōt ke bōk jibañ in?

  Kajojo armij ro rej jokwe ilo juon state ejellok EB remaron wōt bōk ruo wiik in EB. Kwōmaron naj tōbrak in ebōk jibañ in EB ko relablok elañe state eo am enaj jinoe jerbal in kaitōklok eo tōkelik.

 20. Ewi wāween aō maron jelā kin nuuj ko ikijen ejellok jerbal im oktak in jibañ ko?

  Kadeloñ etam ñan elo email kin melele kāāl ilo https://unemployment.oregon.gov/mh/

Jibañ kin Kolla ko Rejako (LWA)

 1. Ta in burokraam eo an Jibañ an Kolla ko Rejako (LWA)?

  Burokraam eo an kolla ko rejako (LWA) ej juon burokraam an idin ien im an jidik ien ej lelok $300 lablok kajojo wiik ñan armij ro rejab maron jerbal kin jorren in COVID-19 im emōj an jelōte aoleben lal in im rej ebōk jibañ eo an bōjrak jerbal. Emōj kar kōmelim LWA eo ñan Okwoj 8, 2020 kin Juon Kōjellā jen President eo.

 2. Jete jaan inaj loe kajojo wiik?

  Armij ro remaron tōbrak ñan LWA renaj loe $300 lablok koba ibben jibañ eo aer ikijen bōjrak jerbal kajojo wiik.

 3. Jete wiik inaj kolla iomwin burokraam in?

  Burokraam eo an LWA emaron kōjerbal lok ñan $44 billien kin jaan in jibañ ikijen jorren. Burokraam eo enaj kōmadmōd jen ien eo an Julae 26, 2020 mae Jebtomba 5, 2020. Emōj kōmelim an Oregon lelok jiljino wiik kin $300 kolla koilo an jibañ ko etal ñan armij in Oregon ro rej ebōk jibañ eo an bōjrak jerbal jen Julae 26 mae Jebtomba 5.

 4. Wōn eo emaron tōbrak ñan LWA?

  Ejab aoleb ro rej bael beba in bōjrak jerbal remaron tōbrak ñan kolla kein. Ñan am maron tōbrak ñan burokraam eo, kwōj aikuj:

  • Mōj am kar ebōk jibañ eo an bōjrak jerbal ñan jabdewōt wiik ko ikōtaan Julae 26, 2020 ñan Jebtomba 5, 2020, im
  • Make kamool ke kwōjab jerbal ak kwōj jerbal jidik kin bōjrak ko rar walok jen COVID-19. Mennin enaj aikuji juon laajrak kāāl ñan armij ro rej claim ilo tōrre in im rej ebōk jibañ eo ekkā ikijen bōjrak jerbal, Jibañ eo an Bōjrak Jerbal jen Idin Jorren eo emōj an Jelōte aoleben lal in (Pandemic Emergency Unemployment Compensation - PEUC), im Jibañ ko emōj Kaitōklok (Extended Benefits - EB). Armij ro rej ebōk jibañ eo an bōjrak jerbal jen jorren eo emōj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Unemployment Assistance - PUA) rebañ aikuj kamool kinke emōj aer kar kōmmane mennin ilo ien eo rar kanne aer beba ñan jibañ ko an PUA.
 5. Kajojo armij ro rej ke aikuj kanne aer beba ñan LWA?

  Jab. Ejellok ablikajon ejenolok ñan burokraam eo an LWA. Armij ro renaj kōtōbrak aikuj ko ñan aer make kamool renaj maron tōbrak ñan jibañ in LWA ko relablok. Kajojo armij ro rej ebōk jibañ ko ekkā renaj aikujin bar make kamool ke rar jab jerbal, jerbal jidik, rar jab maron, ak jab maron etal in jerbal kin abañ ko rar walok jen COVID-19. Mennin enaj aikuj bar juon laajrak kāāl ñan ro rej claim kiō im ebōk jibañ eo ekkā an bōjrak jerbal, PEUC, im EB.

 6. Ta melelein make kamool?

  Kajojo armij ro renaj aikuj kadedelok juon kein kamool kin er make an juon wōt ien ej kalikar ke rejab jerbal, rej jerbal jidik, ak rejab maron ak rebañ etal in jerbal kin abañ ko rar walok jen COVID.

  Armij ro emōj kar kōmelim ñan PUA emōj aer kar make kamool ilo ien eo rar kanne aer beba in kateruru. Armij ro rej claim kin PUA rej bar uwaake kajitōk ko an kajojo wiik kin aer maron tōbrak innem armij rein kajojo emōj aer kadedelok aikujin eo an LWA ñan aer kamool er make.

  AUROK: Kwōj aikuj make bar kamool kwe make mokta jen Tijemba 27 ñan am maron ebōk kolla eo/ko an LWA relablok!

 7. Ia eo imaron etal in kōmmane kamool eo ñan LWA?

  Ñan am make kamool, etal ñan Jikin Jerbal in Claim eo Online (Online Claim System - OCS) innem jibed batin eo ej ba "Jibañ an Kolla ko Rejako (Lost Wage Assistance)." Kememej, kwōnaj aikuj wōt baele claim eo am an kajojo wiik ñan jibañ ko ālikin am make kamool. Melele in kajinet kin laajrak ko an LWA amim enaj kowalok waj wāween am make kamool online.

  AUROK: Kwōj aikuj make kamool mokta jen Tijemba 27 ñan am ebōk kolla eo/ko relablok an LWA.

 8. Ak ñe ejellok aō PIN ak ijañin bael ñan jibañ ko an injuran eo an bōjrak jerbal?

  Elañe ejellok am PIN ej melelein kwōjañin bolen bael am claim. Kwōnaj aikujin baele claim eo am jinointata. Baele juon claim ijin ñe ejab kūrlok 877-345-3484.

 9. Ij bōk kwōnaer ilo burokraam eo an Work Share im ejellok aō PIN. Ewi wāween aō make kamool?

  Ñe kwōj bōk kwōnaam ilo burkraam eo an Work Share ñan LWA, kwōjab aikuj make kamool. Jikin jerbal eo am enaj kamool ikijem.


  Jikin jerbal ko rej bōk kwōnaer ilo burokraam eo an Work Share renaj aikuj jilkinlok juon email ñan OED_workshare@oregon.gov im kamool ke diklok in awa ko an rijerbal ej kin COVID-19.

 10. Ak ñe ijañin kar bael ñan jibañ eo an injuran in bōjrak jerbal? Ewi toon aō aikuj bael ñan jibañ kein?

  Kwōj aikuj kar bael juon claim in injuran eo an bōjrak jerbal im kajitōke jibañ ko ālikin Julae 26, 2020, ñan kamool ke ear bōjrak am jerbal ak ediklok am kar jerbal kin COVID-19. Baele juon claim online ñe ejab kūrlok 877-345-3484.

 11. Ta eo ij aikuj kōmmane ñan aō ebōk kolla in LWA?

  Wonmaanlok in baele claim ko am an kajojo wiik einwōt am kar kōmmane. Renaj kajitōk elañe ear bōjrak am jerbal, kwar jerbal jidik, kwar jab maron, ak kwar jab etal in jerbal kin abañ ko rar walok jen COVID-19.

 12. Ewi toon ālikin aō kamool bwe in loe jaan eo?

  Ñe emōj am kamool mokta jen Tijemba 27, 2020 kwonaj kolla kin jibañ eo an LWA ilo ien eo wōt kim naj loe ke emōj am kadedelok aikuj ko an burokraam eo IM jaan ko rebed ñan amim kollaiki kwe.

 13. LWA ej ke ejjā burokraam eo ear kollaiki lablok eo kin $600 an kajojo wiik iomwin kakien eo an CARES im ej ej kaju lelok jibañ ñan armij, baamle, im bijnej ko jen jorren ko rar walok jen coronavirus. (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security

  Jab.
  ​ Lablok in $600 an kajojo wiik iomwin kakien eo an CARES ear bōjrak ilo jemlokin Julae eo. Jidik wōt an oktak mennin aikuj ko ñan maron tōbrak an LWA im ewōt jejjetin joñan jaan eo ej ajej ibben aoleb state ko rej kateruru im tōbrak.

  Ñan am maron tōbrak ñan jibañ ko rekāāl im lablok an kajojo wiik an federal, Obij eo ej bōk eddon kōlaajrak kōmadmōd ko ñan jorren ko rej walok (Federal Emergency Management Agency - FEMA), im U.S. Ra eo ej bōk eddon kakien in jerbal (Department of Labor) ej aikuj am make kamool mokta jen Tijemba 27, 2020.

 14. Ewōr ke joñan eo ediktata kin jibañ eo an kajojo wiik ij aikuj loe ñan aō bōk LWA?

  Burokraam eo an LWA ej aikuj am ebōk jab diklok jen $100 ilo jibañ kajojo wiik. Kinke joñan diktata in jibañ kajojo wiik an Oregon elablok jen $100 ej mennin aikuj ilo LWA, ejab mennin inebata ñan ro rej claim ilo Oregon.


  Elōñ armij ro rej loe diklok jen $100 kajojo wiik ilo jibañ ko ekkā an injuran eo an bōjrak jerbal, PUA, PEUC, ak EB kinke jibañ eo aer ear diklok kin kankan ko ñan wonnen kejbarok ajiri, eowoj, ak kolla jen jerbal. Remaron naj tōbrak wōt ñan aoleben $300 toon wōt aer maron tōbrak in loe jab diklok jen $1 in jibañ alikin an kankan ko.

 15. Ewōr ke eowoj ñan kolla ko an LWA?

  Aet. Kolla ko an LWA rej kolla eowoj iomwin kakien eo an federal, einwōt joortoklik eo ikijen bōjrak jerbal (Unemployment Insurance - UI) eo ekkā im jibañ ko relablok ñan ro emōj an bōjrak jerbal ko aer jen jorren eo elab im emōj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Unemployment Assistance - PUA). Elañe ewōr eowoj ko rar dābiji jen jibañ ko jet am, renaj bar dābdeb jen jibañ in LWA ko.

 16. Elañe emōj aō bōk kolla in jibañ ko aō jen Julae 26, 2020 ñan Jebtomba 5, 2020, inaj ke loe jibañ in LWA jen raan ko moktalok?

  Aet. LWA enaj jino jen raan ko moktalok ñan armij ro rej claim im remaron tōbrak jino jen wiik eo an Julae 26, 2020. Bōtab, ñe enaj jako am jerbal ālikin wiik eo an Julae 26, 2020, kwōmaron ebōk wōt LWA ñan wiik ko kwōmaron tōbrak ñan jibañ ko an bōjrak jerbal ñan am ioon aikuj ko ikijen maron tōbrak ñan LWA.

 17. Ñe Ra eo ej bōk eddon kakien ko an rijerbal (Department of Employment) enaj loe ke imaron tōbrak ñan wiik eo moktalok jen ien an kar bōjrak jerbal eo ālikin an jemlok burokraam eo an LWA, kolla in LWA ko renaj ke kolla ñan wiik eo?

  Ra eo ej bōk eddon kakien ko an rijerbal emaron kollaiki jibañ kein ñan jabdewōt armij emōj an kamool mokta jen Tijemba 27, 2020 toon wōt an wōr jaan ñe ejab mae Maaj 27, 2021.

 18. Ij kab loe juon kōjellā ej ba ij aikuj make kamool LWA. Aoleb rej ke loe mennin?

  Jab. Ro rej ebōk PUA rebañ loe kōjellā in kinke rej kamool ke rar jelōt jen COVID-19 ilo ien eo rar claim jibañ kajojo wiik.

 19. Ij kab loe juon kōjellā ej ba ij aikuj make kamool LWA. Emōj aō kōmmane, ij aikuj ke bar make kamool?

  Jab. Kwōj make kamool juon wōt alen. Aoleb kōjellā kein rej etal ñan armij ro rej claim ilo Oregon im rejañin de make kamool. Ewōr ien eo emaron kar mōj am make kamool ikōtaan ien eo kōjellā eo ear iwōj im ien eo kwōloe.

 20. Ak ñe iar bōk kolla in jibañ in LWA ko bōtab ear jemlok ilo aō jab maron tōbrak?

  Ñe kwar ebōk jaan jen Jibañ an Kolla ko Rejako (LWA) im kwōjab maron tōbrak ñani, kwōnaj aikujin bar karool lok jaan ko ñan Ra eo ej bōk eddon kakien kin jerbal an Oregon (Oregon Employment Department).


  Kwōmaron karool lok kolla kein online ilo am kelet Kōmmane Juon Kolla (Make a Payment)iloJikin Jerbal eo an Claim Onlineak kin jek. Jouj im jeiki jek ko ñan LWA-Oregon Employment Department, kobaiki nomba in customer eo am (Customer Identification Number, CID) im jeiki LWA ilo jikin jeje eo ilo jek eo am. Mael ae lok jek eo am ñan:

  LWA - Oregon Employment Department
  PO BOX 5307
  Portland, OR 97228-5307

  Ñe kwar ebōk jibañ in LWA kin jek ko ilo beba im jek eo/ko rar lewaj rej bed wōt ibbam, kwōmaron mael ae lok ñan:

  Oregon Employment Department

  PO Box 14130

  Salem OR 97309

 21. Ak ñe ijab make kamool ñan LWA?

  FEMA im Ra eo ej bōk eddon kakien an Amedka (U.S. Department of Labor) ej aikuj an aoleb armij make kamool ñan LWA mokta jen Tijemba 27, 2020 ñan aer ebōk lablok in jibañ eo an federal an kajojo wiik. Ñe KWŌJAÑIN make kamool bōtab emōj am claim jibañ in injuran eo an bōjrak jerbal kōtaan Julae 26, 2020 im Jebtomba 5, 2020 kwōban maron tōbrak ñan lablok in kolla kin $300.

KAJITOK KO IKIJEN JOORTOKLIK IN EJELLOK JERBAL (UI)

 1. Ewi toon aō maron ebōk jiban ikijen ejellok jebral?

  Mokta jen COVID-19, kwōmaron bōk lok ñan 26 wiik kajojo yio in jiban ikijen ejellok jerbal. Kio, kin Kakien eo an CARES, kwōmaron bar bōk 13 wiik in jiban in PEUC. Kinke elab joñan armij ro ejellok aer jerbal, ebar wor kein kaitoklok jerbal ko, im elōñ armij remaron tōbrak ñan joñan eo 59 wiik elañe remaron tōbrak aoleb kajojo wiik.

 2. Jete jaan inaj bōke ikijen jiban kin ejellok jebral?

  Jiban ikijen ejellok jerbal ekkā 1.25% in wonnen rijerbal iomwin juon ien 12 allon aitokin. Waanjonok, juon rijerbal wonnen ear $12.50 juon awa, ej jerbal 40 awa kajojo wiik ilo yio eo emootlok enaj bōk $325 kajojo wiik kin jiban ikijen an ejellok jerbal. Kolla eo edriktata ikijen jiban in ejellok jerbal ej $151 kajojo wiik. Joñan eo labtata ej $648 kajojo wiik. (Claim ko rekaal rar bael ilo Juun 28 ak alikin, joñan eo edriktata ej $157 im labtata eo ej $673.).

  Joñan jiban eo kajojo wiik in PUA ej bōnōbōn einwot jiban ikijen ejellok jerbal, bōtab elablok joñan eo edriktata an PUA. Jiban in PUA eo edriktata ej $205 kajojo wiik. Labtata eo ej $648 kajojo wiik.

  Kin Kakien eo an CARES, aoleb ro rej ebōk jiban ikijen an ejellok jerbal renaj bar bōk $600 ilo wiik eo. Mennin ej etal ñan ien eo Maaj 29, 2020 ñan Julae 25, 2020.

 3. Iar loe juon kōjella kin jiban ko ikijen ejellok jebral im iar jab bael ñane. Ij lomnak ewor armij emoj an koote melele ko aō ñan an kateruru ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal. Ta eo ij kōmmane?

  Armij ro rej riab ke er juon armij rej bōk edoon jorren in elab an coronavirus ñan bael claim ikijen an ejellok jerbal ilo aer kōjerbal et im melele ko an armij rejañin bael claim. Armij in Oregon rej jelā kin koot ilo ien aer loe juon kōjella jen obij eo an jiban ikijen ejellok jerbal an state ak jikin jerbal eo aer kin ablikajon eo aer ñan jiban.

  Elañe mennin enaj walok ñan kwe, melelein juon armij ej kōjerbale melele ko am make, ekoba emaron nomba in social security eo am im raan in lotak eo am. Aurok bwe kwōn kōbōjrak mennin kio wot. Men kein rej laajrak ko emen kwōmaron bōki ñan jiban kwe kejbarok jaan ko am im kredit eo am:

  1. Kōjella kin koot ñan Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal an Oregon online ilo www.workinginoregon.org.
  2. Kōjella kin koot ñan jikin jerbal eo am.
  3. Lale www.IdentityTheft.gov ñan kōjella kin koot ñan FTC in bōk jiban kin laajrak ko jet raurok ñan jiban. Men kein rekoba am likit juon kōjella kin koot ejellok wonnen an juon yio ilo kredit eo am, bōke repoot in kredit ko am ejellok wonnen, im kili jabdrewot akkoun ko emoj kooti im rar bellok iomwin etam. IdentityTheft.gov enaj bar jiban kwe kobaiki juon aitoklok in kōjella kin koot ejellok wonnen ak kwinne kredit eo ilo repoot in kredit eo am. Men kein remaron lablok aer bin ñan an juon rikoot bōk melele ko am ñan kōbellok akkoun ilo etam.
  4. Ikut am etale repoot in kredit ko am. Ñan yio eo juon, kwōmaron lale repoot ko am ñe ewor bwōd aoleb wiik ejellok wonnen ilo www.AnnualCreditReport.com.

  Kwōj aikuj jelā kin jet men ko raurok:

  Elañe rikoot eo enaj tōbrak in bōk kolla ko ikijen ejellok jerbal, renaj ekkā aer drelon ilo akkoun ko an rikoot eo. Bōtab jet ien kolla kein rej etal ñan akkoun eo an moolin armij eo. Elañe mennin enaj walok, rikoot ro remaron kall, text, ak email ae kwe im kōmman bwe kwōn jilkinlok jaan eo ñan er. Remaron riab ke er Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal an Oregon im ba ear bwōd aer jilkinwaj jaan eo. Etan mennin “jaan in koot.”

  Elañe kwōnaj elo jaan kwar jab kateruru ñani, kōjella kaki ñan Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal an Oregon. Jab uwaak kall, email, majej in text, ak majej ko ilo social media rej ba kwōn wire jaan, jilkinlok jaan, ak ilik jaan ilo gift card. Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal an Oregon eban kajiok bwe kwōn karoollok jaan eo ilo wewein in, im rebañ kajitok bwe kwōn lelok melele ko am make ilo social media. Jabdrewot armij enaj ba kwōn kōmmane mennin ej rikoot. Aoleb ien.

  Ñan melele ko relablok kin koot im riab ko ikijen jorren in COVID-19, lale www.oregonconsumer.gov/COVID-19.

 4. Emoj aō loe UI jek ko an bar juon ilo mael im ejako aer jokwe ijo. Ta eo ij kōmmane kin jek kein?

  Jouj im bar maeli tok ñan kim (kwōnaj aikuj kolla wonnen jitaam) ilo PO BOX 14135, Salem, OR 97309-5068. Ñe ejab kwōmaron boklok ñan jikin droulul eo ej kabok jerbal ilo bukon eo am. Kwōmaron loe jikin droulul ko rej kabok jerbal ijin: worksourceoregon.org/Centers.html

 5. Emoj aō roñ ke kien eo an federal ak Governor Brown emoj an kōmelim in jolok wiik in kōttar eo. Ta melelein mennin ñan na?

  Mokta jen COVID-19, kakien eo an state ear aikuj bwe kwōn kōttar juon wiik in ejellok am jeral mokta jen am jino ebōk jiban ikijen ejellok jerbal. Etan mennin ej wiik in kōttar. Kwōj aikuj wot baele juon claim ilo wiik eo.

  Kakien ko rar oktak raan ko maanlok im kio state ko remaron kōmelim in jolok wiik in kōttar eo bwe armij ren ebōk jiban juon wiik emokajlok. Kim ej kōmadmōd in likit melele kaal kein ilo jikin jerbal in kombuitor eo amim. Bōtab, kim ej katman enaj bōk elōñ allon. Ilo ien eo kim naj kōmmane kōkkaal kein, kim naj jilkinwaj jiban ko kim muri waj ñan wiik eo moktata. Kim naj likit juon kōkkaal in melele ijin ilo ien eo ewor ibbemim.

 6. Kajitok eo aō ear jab uwaak ijin. Ta eo imaron kōmmane?

  Kajeone beij in Jiban ko amim. Elañe kwōjab loe men ko kwōj bukoti ijen, jouj im lelok kajitok eo am ilo beij in Facebook eo amim. Kim ej lukkun lale social media, im likit kajitok ko ekkā tata kajitoki kim ej loe ijen ñan beij in.

Wonar ro an Bijnej

 1. What is the Payment Protection Plan (PPP)?

  Burokraam in Kejbarok Paycheck (PPP) ear weppen ibben Congress einwot mottan CARES Act eo. Ne ej itok nan PPP im jiban ko nan jikin jerbal im rijerbal ro ikijen jortoklik in ejelok jerbal, ejelok juon uaak eo im ej jonan wot juon. Kajjitok ko ekka komman ak FAQs ilal rej juon wawein jiban lewaj melele ko ikijen naat eo kwoj aikuj in ripoot jaan in PPP einwot kolla.

 2. Ne ewor ao loon in PPP, imaron ke bar ebbok jortoklik in ejelok jerbal?

  Kwomaron. Juon loon in PPP ejelok oktak jen bar loon ko jet. Ebbok loon in ejjab kabojrak am ebbok Jortoklik in Ejelok Jerbal (UI) ak Jiban ikijen Ejelok Jerbal jen Pandemic (PUA). Ne kwoj kojerbal jaan in loon in PPP nan kollaiki kwe make, innem jaan eo kwoj kollaiki kwe make ej jerbal einwot kolla, ejelok oktak jen ne kwar kojerbal bar jet kain jaan ejjab jen jaan in PPP.

  Ne kwoj kojerbal loon in PPP nan kollaiki wonaan komane bijnej eo am (einwot wonaan reene jikin bijnej eo am, kein jerbal in obiij, mweiuk ko jet im kein kadeleel ko an bijnej eo am, im men ko jet), im ejjab melele in kwoj kollaiki kwe make. Ne kwoj kojerbal loon in PPP nan kollaiki muri ko im ejjab an bijnej eo, einwot kollaiki wonaan wa eo waam make, mona ko kijom im men ko jet, jej likit men kein einwot kolla nan kwe im kwoj aikuj in ripooti.

  Ne kwoj kojerbal jaan in loon in PPP nan kollaiki muri ko am make, uaak eo ej ‘aet’ eo alikar ke kwomaron ebbok jiban jen jortoklik in ejelok jerbal. Ej “aet” uaak eo toon wot am jab komman elap lok jen jonaan jaan in jiban eo am ilo juon wiik. Ilo waan jonok, ne jaan in jiban eo am ilo juon wiik ej $300 im kwoj komane $301 ilo juon wiik, kwoban ebbok jiban ilo wiik eo.

 3. Ij make komman ao bijnej im ewor ao claim in PUA. Ij aikuj in ke ripoot jaan ko ij loe jen loon in PPP ilo claim eo ao aolep wiik?

  Kwomaron. Ne kwoj kojerbal jaan ko jen Burokraam in Kejbarok Paycheck (PPP) wot nan kollaiki muri ko an bijnej eo am innem kwojjab aikuj in ripoot er ilo claim eo am ilo wiik eo.

  Ne jaan in PPP rej jerbal nan kwe make, ak nan kollaiki kwe make, innem kwoj aikuj ripoot er einwot kolla ilo wiik eo kwoj kojerbali. Waan jonok in am kojerbal nan kwe make ej einwot wia mona, kolla reen, kolla wonaan wa eo waam, im wonaan jarom im dren.

 4. Kwoj aikuj ke ripoot kolla ko jen PPP iumwin wiik/allon ko ak juon wot alen?

  Enej bedbed ioon naat eo kwoj kojerbal jaan in PPP ko. Jaan eo ej aikuj in ripoot ne kwoj kojerbale nan kollaiki kwe make ak kolla muri ko ejjab an bijnej. Ilo waan jonok, ne kwoj kollaiki kwe make juon likio in kolla, kwoj aikuj ripoot aolepen likio in jaan eo ilo wiik eo kwar kollaiki kwe make. Ne kwoj kollaiki kwe make aolep allon jen kojerbal jaan in PPP, ripoote jonan kolla eo am kwar kollaiki kwe make kajojo wiik im kwoj ebbok kolla. Ne kwoj kamakit jaan in PPP kajojo wiik nan akkaun eo am make, innem kwoj aikuj in ripoot jaan ko kwar kamakit kajojo wiik ne kwoj komman am claim in ebbok jiban.

 5. Iar jab ripoot loon in Burokraam in Kejbarok Paycheck (PPP) eo ao einwot kolla ilo wiik in claim eo ao jekdoon ne iar kollaiki na make, ak ebwor ao ripoot jaan ko. Ta eo ij aikuj komane?

  Kwoj aikuj in kajimwe claim in wiik eo am kin ien eo kwar kollaiki kwe make ak kojerbal jaan in PPP nan aikuj ko am make. Jilkinlok juon oktak ilo wiik in claim eo ilo am kojerbal Pepa in Kanne ikijen Oktak in Aolepen Kolla eo am ilo unemployment.oregon.gov. Ne enej driklok jaan in jiban ko am kin wot meniin, kim enaaj kojjelaik kwe kin an lap kolla eo am. Kwoj aikuj in karool tok jaan ko amim ne ewor lap in kolla. Ne kwoj aikuj in kar ebbok laplok in kolla, kim enaaj kollaiki kwe damolok kein.

 6. Elap aer kar kollaiki na kin PUA jaan in jiban, ak kio ij ioon aban ko ikijen bijnej eo ao. Naat eo ij aikuj in karool lok jaan ko ear lap aer letok nan na?

 7. Ne jikin jerbal eo ao ej kollaiki na kin jaan in PPP, imaron ke ebbok jiban jen ejelok jerbal nan wiik eo?

  Kwomaron. Kolla eo am ejelok oktak jekdoon ne jikin jerbal eo am ej kojerbal PPP jaan ko, ak jabdewot jaan nan kollaiki kwe. Ne kwoj kolla elaplok jen jaan in jiban eo am ekka am boke ilo juon wiik (ilo waan jonok, jaan in jiban eo am ej $300 im jikin jerbal eo am ej kollaiki kwe $301), uaak eo ej jaab. Ne jikin jerbal eo am ej kollaiki kwe $200 im jaan in jiban eo am ej $300, kwonaaj ebbok jaan in jiban jen ejelok jerbal nan wiik eo, ijoke kolla ko am ilo jet jekjek ko remaron kadriklok jonan jaan in jiban eo am ilo wiik eo.

 8. Ewor ao juon iaan UI ak PUA claim im ejelok ao make bijnej. Iar ebbok kolla jen jikin jerbal jen loon in Burokraam in Kejbarok Paycheck kin wiik ko emoj ao kar claimi. Ij aikuj ke ukot claim ko an wiik ko im ripoot kolla ko einwot kolla jen jerbal?

  Jaab. Men in ej kolla ko raar muri nan kwe im kwojjab aikuj in ripoot er ilo wiik ko emoj am kadede claim.

 9. Ewor ao juon iaan UI ak PUA claim im ejelok ao make bijnej. Iar ebbok kolla jen jikin jerbal jen loon in Burokraam in Kejbarok Paycheck kin wiik in. Kinke ijanin claim wiik in ij aikuj in ke ripoote einwot kolla jen jerbal?

  Aet. Men in ej aikuj in ripoot einwot kolla ne kwonej claim wiik eo.

JIKIN JERBAL KO

Bar kōbelloke bijnej eo am

 1. Ak ñe ij aikuj kōbōjrak an rijerbal jerbal ilo kōtaan ien ñan kilōke bijnej eo aō kin abōnōnō ko ikijen COVID-19?

  Rijerbal rein remaron naj ebōk jiban jen joortoklik eo an ejellok jerbal. Jiban in UI emaron world ñan ro rar kōbōjrak aer jerbal ilo kōtaan ien. Jiban kein rej walok ñan armij ro rej claim im jikin jerbal eo aer enaj kōbōjrak aer kōmadmōd ilo ien ekadu, einwot karreo alikin an kar wor coronavirus, ak aikuj jen kien. Rijerbal ro remaron ebōk jiban in UI, im rejab aikuj kabok jerbal ibben jikin ko jet. Rej aikuj maron jerbal, kebaak kwe einwot aer jikin jerbal, im maron jerbal ilo ien eo kwōnaj kir er bwe ren rool waj in jerbal.

 2. Ikōnaan lelok jiban ñan rijerbal ro aō. Mennin enaj ke jelōte jiban ko aer ikijen an ejellok jerbal?

  Jab. kolla in jiban ejab einwot kolla. Ejab aikuj kōjella ilo claim eo an kajojo wiik ñan jiban.

 3. Imaron ke ebōk jiban ñe ij jerbal ñan na make, koontrak, ak jerbal in ien aikuj?

  Aet. Kakien eo an CARES ear kōmmane burokraam in jiban eo ekaal Jiban ikijen an ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PUA) ñan armij ro rej ebōk jiban ikijen an ejellok jerbal, einwot make iar, koontrak, ak jet rijerbal in ien aikuj. Kwōmaron baele claim eo am jinointata im kajojo wiik, im bukot kobban ablikajon im kōmelele ijin PUA

 4. Ewi wewein an kakien eo an CARES jiban droulul ko rejab an bijnej, jowi, im kien ko an bukon?

  Kakien eo an CARES ej lewaj jaan jen federal ñan bineje jimetanin wonnen jiban ko remaron bar rool waj wonneir. Rijerbal ro an jikin kein remaron tōbrak ñan $600 kajojo wiik jen Jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in an federal.

 5. Emoj aō bōk juon loan jen Burokraam eo ej kejbarok jek in kolla (PPP) bōtab ewor aō abañ in karool tok aoleben rijerbal ro aō bwe ren jerbal. Ta eo ij kōmmane?

  Ra eo ej lale Rijerbal im jikin jerbal ejab maron lelok rōjañ ñan armij kin Burokraam eo ej kejbarok jek in kolla. Jouj im kebaak Obij eo an Bijnej ko redrik ñan melele in kajinet ilo sba.gov.

  Burokraam in PPP ejab jelōte an juon armij maron tōbrak ñan jiban ko ikijen ejellok jerbal. Wewein ko rej jelōt jiban ko ikijen ejellok jerbal ekoba elañe juon bijnej ejab maron kōmadmōd iomwin melele in kajinet ikijen jemlok ak an ejellok jorren ñan armij, joñan kolla ko ewor ñan am rool in jerbal, im jekjek ko remaron ikijen COVID-19 emaron kōmman bwe kwōn jab rool in jerbal.

 6. Eowoj ko aō renaj ke lablok elañe elōñlok armij in Oregon renaj maron tōbrak im ebōk jiban ikijen an ejellok jerbal?

  Wonnen eowoj in joortoklik an ejellok jerbal ej kōmman aoleb yio. Ien lale eo juon enaj kōmman ilo Nobomba in yio in ñan yio in Kolanta 2021. Wonnen eowoj in joortoklik ikijen ejellok jerbal an Oregon ej kōmman jen juon ian ruwalitok wonnen ko (ak laajrak ko) ekkar ñan joñan jaan ko ilo trust fund bwe jaan eo en bed wot im maron wonmaanlok in kolla lok jiban ñan ro ejellok aer jerbal ilo an ejab aer make bwōd.

  Laajrakin eowoj eo emoj an kar kōmman iomwin elōñ yio im emoj an jiban rijerbal, bijnej, im jukjukinbed ko ilo Oregon ñan kajojo jekjek ko ñan an lelok jiban im kwōn. Ilo ien elōñ wewein ko roktak ilo bōnōbōn ej lale wonnen eowoj in UI an jikin jerbal, ilo ien in Employment Department eban katmane an kaju ak lab oktak ilo laajrak in eowoj eo.

 7. I emoj an itok juon leta ej ba enaj wor aō jaaj. Muri ke mennin? Jikin jerbal ko rar kōjella kin aer elo kōjella kin an ejellok jerbal ñan rijerbal ro aer im rej einwot muri.

  Nuuj emmon, ejab muri men eo. Kim ej lewaj melele in ñan jikin jerbal ko kinke kim aikujin. Kōjella kin Muri ko remaron ej kōjellaik jikin jerbal ko ta jelōt eo elabtata enaj walok ilo jeklaj “iminene in joñjoñ” (juon wewein kōjerbal ñan lale joñan eowoj in UI ikijen kolla ilo jeklaj) elañe armij eo ej kabok jiban enaj bōk aoleben jiban ko remaron tōbrak ñani. Bōnōbōn kin iminene eo ibben jikin jerbal eo ej kōmman aoleb yio, im lale ien eo Julae 1 - Juun 30. Kin ien coronvirus eo, jelot in mennin enaj maron lablok an ajeded ñan elōñ yio in eowoj, kadriklok jabdrewot oktak ko rejidimkij ak lab.

Droulul ko rej jiban kabok jerbal

 1. Ta Burokraam eo an droulul ko rej kabok jerbal?

  Burokraam in ej lelok ñan rijerbal ro juon bar wewein kōbōjrak an rijerbal ro aer jerbal. Ej kōmman am maron likit wot rijerbal ro ewor aer kabel ilo ien ko ejab lab boub ilo am kadriklok awa in jerbal ko aer. Rijerbal ro remaron tōbrak im emoj kadriklok awa ko aer renaj bōk jidrikin jiban in joortoklik ikijen an ejellok jerbal ñan bōk kolla ko rejako.


  Ñan melele ko relablok kin Burokraam in droulul ko rej kabok jerbal eo amim. Lale Burokraam in droulul ko rej kabok jerbal laajrakin beba kin mool ko im Burokraam in droulul ko rej kabok jerbal Kajitok ko ekut kajitoki. Ewor melele online ilo burokraam eo an burokraam in droulul ko rej kabok jerbal im kim ej rōjañ ñan am jinoe ijin www.oregonworkshare.com kin melele in ablikajon. Emoj an burokraam in lablok an emmon ibben aoleb im ej juon wewein claim eo elab jerbale.

  Kakien ko an Federal ej lelok aoleben wonnen federal ñan jiban in burokraam ko an droulul ko rej kabok jerbal jen jemlokin Maaj ñan Tijemba 2020. Kim ej kōlablok rijerbal ro ñan ioon aikuj ko relab ñan burokraam in. Melele in kebaak ñan burokraam ko an droulul ko rej kabok jerbal:

   1. Email: OED_WorkShare@oregon.gov​
   2. Talebon: (503)-947-1800
   3. Ejellok wonnen kirlok: (800)-436-6191

  Ekkā, jiban kein rej kolla iomwin bebe in burokraam in droulul ko rej kabok jerbal enaj jelōte wonnen eowoj in UI eo jeklaj an jikin jerbal eo einwot jabdrewot jiban in joortoklik in ejellok jerbal enkar kōmman. Iomwin kakien eo an federal kio, bōtab, ewor juon bar jiban ñan rijerbal ro bwe ren kōjerbal burokraam in droulul ko rej kabok jerbal. Jiban in burokraam in droulul ko rej kabok jerbal jen Maaj 29 ñan Tijemba 26, 2020 kien eo an federal ej karool waj, im melelein ebañ jelōte joñan eowoj eo an jikin jerbal eo.

 2. Jete jaan rijerbal ro remaron kōmman jen burokraam in droulul ko rej kabok jerbal?

  Jiban eo an kajojo wiik enaj ekkar ñan kolla eo an rijerbal im joñan awa ko emoj kadriklok. Elañe emoj kadriklok awa ko an rijerbal eo kin 20%, enaj bōk 20% in jiban in joortoklik ikijen ejellok jerbal im renkar bōk ñe renkar jerbal wot. WAANJONOK: Elañe Jim ear jerbal lalem raan ilo juon wiik im kolla $500, enaj kio jerbal emen raan im kolla $400 jen jikin jerbal eo an. Elañe Jim emaron tōbrak ñan $275 kajojo wiik ñan jiban in joortoklik ikijen an ejellok jerbal, enaj kio bōke $400 in kolla jen jikin jerbal eo an im $55 jen jiban in burokraam in droulul ko rej kabok jerbal ñan wiik eo (20% in $275 im ej jiban eo an kajojo wiik), ñan aoleben joñan eo $455. Rijerbal ro am remaron kōjerbal kein bōnōbōn jiban eo online ñan bukot jete remaron tōbrak in bōke jen burokraam in droulul ko rej kabok jerbal.

 3. Won ej lelok jaan ñan burokraam in droulul ko rej kabok jerbal im enaj ke jelōte joñan eowoj eo aō?

  Jaan ej etal ñan burokraam in droulul ko rej kabok jerbal einwot an bar etal ñan joortoklik eo an ejellok jerbal, jen eowoj ko ilo kolla jikin jerbal ko rej kollaiki. Oktak eo ej jet jikin jerbal an kien, jowi, im droulul ko rejab bijnej rej “karoollok an jikin jerbal ko.” Rej bar kollaiki Jaan in Trust eo an Joortoklik ikijen Ejellok Jerbal kin jabdrewot kolla emoj kolla im ejab eowoj.

  Kōtaan Maaj 2, 2020 im Tijemba 26, 2020, aoleben jiban in burokraam in droulul ko rej kabok jerbal renaj kolla jen federal. Mennin ekoba bar kolla ko rar bōki iowin Jiban ikijen ejellok jerbal jen idin jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (PEUC[RTL1] ) ak jiban ikijen ejellok jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in an Federal (FPUC[RTL2] ). Jabdrewot jiban ear kolla jen burokraam kein eban muri lok ñan jikin jerbal ko rej kolla eowoj. Rebañ muri ñan jikin jerbal ko rej karool jaan ko aer.

 4. Rijerbal in burokraam in droulul ko rej kabok jerbal remaron ke tōbrak ñan bar $600 kajojo wiik?

  Aet. Elañe armij eo kajojo emaron tōbrak ñan burokraam in droulul ko rej kabok jerbal, renaj ebōk juon kolla kin $600 ejenolok iomwin burokraam eo an jiban ikijen ejellok jerbal jen idin jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in an Federal (FPUC) (kolla jen Maaj 29 ñan Julae 25, 2020).

 5. Ta eo rijerbal ro rej aikuj kōmmane ilo ien aer bed ilo burokraam eo an burokraam in droulul eo ej kabok jerbal?

  Rijerbal ro renaj kadedelok juon beba ebidodo ewor ruo beij ablikajon in claim eo jinointata. Rejab aikujin kabok jerbal ak lelok kein kamool aoleb wiik ilo ien aer bed ilo burokraam eo. Elañe ewor aer bar jerbal, armij eo ej claim aikuj kōjella kin jabdrewot wonnen ak kolla jen jikin jerbal eo.

 6. Rijerbal ro aō remaron ke kōjerbal kakkije ko einwot nanninmij ilo aer kolla ak bōk kakkije elañe rejab jerbal kin nanninmij ak rekōnaan ito-tak?

  Kwōj aikuj wot maron jerbal im maron jerbal ñan maron tōbrak ñan burokraam in droulul ko rej kabok jerbal. Elañe ewor jerbal ñan rijerbal eo am im renaj kelet in jab jerbal kin jabdrewot wun, remaron jab tōbrak ñan burokraam in droulul ko rej kabok jerbal ñan wiik eo.

  Ijenlokin: Elañe rijerbal ro am rejab jerbal kin COVID-19, jouj im ba tok ñan kim. Kim naj bōk claim eo aer an kajojo wiik bōtab kim aikuj naj etale iomwin melele in kajinet ko an UI, im ejab iomwin burokraam in droulul ko rej kabok jerbal. Kolla ko an armij eo emaron jab jelōte wewein aer maron tōbrak ñan wiik eo.

  Enaan eo Aliktata: Jino jen Okoj 2, 2020 mae Tijemba 26, 2020, juon rijerbal emaron kojerbal liib emoj kappeiki im ear aini einwot ne ear jerbal awa ko iloan wiik eo, einwot liib bwe ear aikuj kin jet wun ko, ekoba ne rijerbal eo ear naninmij, ej kauki juon eo enaninmij, ej aikuj bed ilo juon jury an jikin ekajet, ak bar wun ko jet walok jen COVID-19. Meniin ejjab jerbal ne kwar aikuj in bok raan in kakije nan itotak (vacation).

  Nan waan jonok: Ne juon rijerbal ear komman an raan in kakije tarin 40 awa juon wiik kinke enaninmij ak ej kauki juon rinanmij, ej aikuj in kojerbal 24-32 awa in liib ko ear aini nan lore kadrikdrik in awa ko an Work Share. Ne enej bok elaplok jen 32 awa ak driklok jen 24 awa, eban ioone kadrikdrik in awa tarin 20-40%.

An bar bellok bijnej

 1. Bijnej eo aō ej bar bellok. Ta eo ij aikuj kōmmane?

  Emoj an stat eo bōk idin joñan ko ñan kadriklok ajejedin COVID-19, jemlok ilo elōñ bijnej rej kilok ilo jidrik ien. Ilo an elōñ kōmadmōdin bijnej ko jino belok ilo Oregon, emaron walok wewein ko rijerbal ro reban maron ak rejab kōnaan rool in jerbal, ak renaj kajitok aer rool in jerbal kin oktak in laajrak im joñan awa. Elañe kwōbōjak in bellok, bōtab kwōjab maron in karooltok aoleben rijerbal ro am ilo juon wot ien, burokraam in droulul ko rej kabok jerbal emaron jiban kwe karool tok rijerbal ro kin part-time.

 2. Emoj aō kirtok rijerbal ro aō bwe ren rool tok in jerbal, bōtab, jet rej kelet in jab rool tok kinke emmonlok aer kōmman jaan jen aer ebōk jiban ko ikijen ejellok jerbal. Ta eo ij kōmmane?

  Elañe rijerbal eo am ejab kōnaan rool in jerbal, im ejab kin wun ko emoj laajrak ijin lōñ, jouj im ba tok ñan kim. Jikin jerbal ko reban kōmman jemlok ko ikijen lale tōbrak in jiban ko ikijen ejellok jerbal ñan rijerbal ro.

 3. Emoj aō kirtok rijerbal ro aō bwe ren rool tok in jerbal bōtab jet rejab kōnaan rool tok kinke renaj kebaak COVID-19 jekdron ñe jikin jerbal eo ej loor melele in kajinet ikijen ejmour an kien im armij ilo tōrre in. Ta eo ij kōmmane?

  Ñe jikin jerbal eo emaron ioon aoleb melele in kajinet ikijen ejmour an kien im armij, im juon wewein mwe rijerbal eo emaron wonmaanlok in claim ikijen jiban ejab jerbal, rijerbal ro emoj loe ke remaron jerbal im ejako aer maron tōbrak ñan jiban.

 4. Ta wewein ko juon rijerbal emaron wonmaanlok in claim jiban ikijen ejellok jerbal elañe rejab rool in jerbal ñe emoj kar kir er?

  Rijerbal ro remaron wot tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerbal elañe renaj jab bōk jerbal eo ekkar kin COVID-19 einwot emoj kōmelele ilo kakien ko amim an jidrik ien. Remaron wot tōbrak ñan jiban ikijen an ejellok jerbal elañe renaj:

  1. Nanninmij kin COVID-19.
  2. Maron kar kebaak COVID-19 im aikuj bed ilo aer jab ito-tak ñan joñan ien.
  3. Bed wot mweo mōm in lale juon baamle, ak bar juon armij kwōj jokwe ibben ak kwōj kejbaroke, im enanninmij kin COVID-19 ak ej aikuj jab ito-tak.
  4. Jab maron jerbal kinke rej aikuj bed mweo mōn in lale juon armij kin an kilok jikuul, rilale ajiri, ak jikin ko einwot kin COVID-19.
  5. Emoj kajitok an jerbal elañe enkar aikuj bwe ren rubrub kakien ikijen jab ito-tak ak jemlok jen kien.
  6. Jab maron jerbal kinke emoj an takto ak jikin ejmour rōjañ bwe ren jab ito-tak kin an maron wor uwota kin aer kar kebaak ak ajededin COVID-19.

  Kim jelā ke jet armij remaron naj bōk lablok jen jiban ko aer kajojo wiik ilo ien an wor $600 in kolla ko jet jen ñe rar jerbal. Bōtab, jab rool in jerbal kin mennin, enaj kōmman an juon armij jab maron tōbrak ñan jiban im emaron lelok bwe ren bar kolla jet jaan ak kaje ko jet. Beba in online https://secure.emp.state.or.us/public/FraudIntake/ ewor ñan kōjella ilo ien rijerbal ro rejab maron rool in jerbal ñe emoj kar kajitok bwe ren rool in jerbal im EJAB kin juon ian wun ko ikijen COVID-19.

 5. Emoj aō kirtok bwe rijerbal ro aō ren rooltok in jerbal bōtab jet remakoko kinke jikin jerbal eo ejab loor wewein kattolok doon jen melele in kajinet emoj an itok jen ritol ro an kien ak jikin ejmour. Remaron ke wonmaanlok in ebōk jiban ikijen an ejellok

  Elañe juon jikin jerbal ejab maron loor an rijerbal ro kattolok jen doon melele in kajinet ko emoj lelokjen ritol ro an kien ak jikin ejmour, rijerbal eo emaron wonmaanlok in claim jiban kajojo wiik. Joñan ko emoj an Governor eo lelok rejab einwot juon ñan aoleb bijnej ko roktak. Koba ibben jemlok ko an, joñan ko rej kakoba melele in kajinet emoj lelok jen Obij in Ejmour eo an Oregon

 6. Emoj aō kirtok aoleb rijerbal ro aō bwe ren rooltok in jerbal bōtab jet remakoko kinke remijak. Ta eo ij kōmmane?

  Idin kakien ko rej kōmelele jet men ko rebidodo kin wewein an employment department eo kōmelele ewor ien jerbal, lukkun kabok jerbal, im maron jerbal. Im kōmelele ko elab aer kobalok ñan wun ko ikijen COVID-19 (emoj laajrak ijin lōñ). Bōtab, ilo am kebaak armij ilobelej ejab wun eo ikijen COVID-19.

  Ñe jikin jerbal eo am emaron loor melele in kajinet ko ikijen kattolok doon emoj an ritol ro an kien im jikin ejmour lelok, im armij eo ejellok wun ikijen COVID-19 ibben ñan an rool in jerbal, emoj loe ke remaron jerbal. Kelet in jab rool in jerbal emaron jelōte aer maron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal. Jikin jiban eo kim ej lale ñan melele in kajinet ko emoj an itok jen ritol ro an kien im jikin ejmour ilo website eo an Governor kin kein jiban ikijen COVID-19 an armij in Oregon https://govstatus.egov.com/or-covid-19

Trust Fund eo an Joortoklik eo an Bōjrak Jerbal im Eowoj ko ikijen Kolla

 1. Won ro rej ebōk jibañ ikijen bōjrak jerbal kio ak ilo tōrre ko maanlok rejab kujon?

  Armij ro rej jerbal ibbeir make, rijerbal ro rej koontoreak, im ro ejabwe wonneir ak jerbal ko aer maanlok ekkā aer jab maron tōbrak ñan jibañ in UI ko rekkā, bōtab remaron tōbrak ñan jet burokraam ko ilo kakien eo an CARES (CARES Act) im bukroraam ko ikijen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in. Ro jet ekkā aer jab ebōk jibañ bōtab rej bōki kio, waanjonok, ej armij ro rar lelok jerbal ñan er innem rekōbōjrak kin bōjrak ko ikijen COVID-19 im ikkil ko.

 2. Jikin jerbal ko Oregon rej ke kollaiki jibañ ko ikijen bōjrak jerbal rejab kujon kolla lok ñan rijerbal ilo tōrre ko maanlok?

  Jab. Ilo ien eo Congress ear kōwebben Kakien eo an CARES (CARES Act), ear kōmmane im kollaiki aoleben wonnen burokraam in jibañ eo ikijen bōjrak jerbal jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in (Pandemic Unemployment Assistance Program - PUA) ñan jibañ armij ro rej jerbal ibbeir make, rijerbal ro rej koontotreak, im ro ejab wonneir ak melele ko maanlok ikijen jerbal ko kar aer. Burokraam ko jet ilo kakien eo an CARES (CARES Act) im burokraam ko ikijen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in rar kōmman im kolla jen ibben kien eo an federak ekoba:

  • ● Jibañ eo ikijen Bōjrak Jerbal jen Idin Jorren eo Elab Emoj an Jelōte Aoleben Lal in (Pandemic Emergency Unemployment Compensation - PEUC): Burokraam in ej kaitoklok jibañ in UI ko lok ñan 13 wiik im ej jemlok kutien ilo Tijemba 26, 2020.
  • ● Jibañ ko Emoj Kaitoklok (Extended Benefits - EB): Burokraam in ej kaitoklok jibañ ko ñan 13-20 wiik ilo ien an lab joñan jerbal ko emoj kōbōjrak. Kien eo an federal ej kolla aoleben wonnen EB jen Maaj 19 - Tijemba 26, 2020 ekkar ñan kakien eo an CARES (CARES Act). Ñe ejab, 50% in jibañ in EB rej kolla jen trust fund eo an UI.
  • ● Jibañ eo jen Federal ikijen Bōjrak Jerbal jen Jorren eo Elab Emoj an Jelōte Aoleben Lal in (Federal Pandemic Unemployment Compensation - FPUC): Burokraam in emoj an jemlok kutien ear lelok lablok in $600 jibañ kajojo wiik ñan armij ro rar ebōk jibañ eo an bōjrak jerbal jen Maaj 29 - Julae 25, 2020.
  • Work Share (Short-Term Compensation -Jibañ Ekadu Kutien): Burokraam in ej lelok ñan bijnej ko juon bar wewein ñan aer jab kōbōjrak an rijerbal ro jerbal. Ej kōjerbal UI ñan jibañ mōttan kolla ko rejako ñan jikin jerbal ko emoj kadiklok awa in jerbal ko aer kin an wor oktak ak mennin abañ ko jet ñan bijnej ko. Jen Maaj 19-Tijemba 26, 2020, kien eo an federal ej karool lok jaan ñan state ko ñan aoleb jibañ in Work Share ko emoj aer kollaiki. Ñe ejab, jibañ ko an Work Share rej kolla jen trust fund eo an UI.
  • Jibañ an Kolla ko Rejako (Lost Wages Assistance - LWA): Burokraam in im emoj an maat kutien ej kujon lelok $300 jibañ kajojo wiik ñan armij ro emoj an kar bōjrak jerbal ko aer ak ear bōjrak aer jerbal kin COVID-19 jen Julae 26 - Jebtomba 5.
 3. Ta eo enaj walok ñan kolla ko an eowoj jikin jerbal ko ilo Oreogon rej kollaiki?

  Jikin Jerbal (Employer) Eowoj jen kolla ko an SUTA rej likūt ilo Trust Fund in UI eo an Oregon ilo Jikin Jaan eo Elab an Amedka. Jaan kein remaron wot jerbal ñan kolla jibañ in UI. Rikwelok ro an Oregon rar kōmmane kein jerbal in eowoj eo an UI bwe Trust Fund eo bwe jaan ko iloan ñan kollaiki 18 allon in kolla ko an jibañ in UI ilo ien enaj jorren lal eo.

 4. Ewi wewein an kein jerbal eo an eowoj im ej kollaiki Trust Fund eo an UI jerbal?

  Jekjek in eowoj eo an Oregon ej make jejjetin an bōnōbōn im ewor ruo mōttan ko relab. Mōttan eo juon ej emakūt ei ikōtaan ruwalitok laajrakin eowoj ko. Ilo ien eo enaj oktak laajrakin eowoj eo, aoleb rijerbal ro rej emakūtlok ñan laajrakin eowoj eo.

  Mōttan eo juon ej lale wewein eo renaj likūt juon jikin jerbal kin juon joñan eowoj iloan juon laajrak. Joñan eowoj ko an kajojo jikin jerbal ej ekkar ñan 'joñan iminene' eo aer ak bōnōbōnin jiban, im elab an joñe joñan eo rijerbal ro aer rej ebōk jen jibañ in UI.

  Ilo ien aer lale joñan eowoj ko an 2021, ien eo rar kōjerbal ej Julae 1, 2017 ñan Juun 30, 2020. Ien eo ej kollaiki akkoun in jorren eo elab an COVID-19 im emoj an jelōte aoleben lal in ñan 8% wot ilo ien in. Elōñ kolla ko emoj kollaiki ilo Oregon ilo ien in ejorren lal eo rej kolla jen kien eo an federal im rejab jelōt joñan iminene ko an jikin jerbal ko.

 5. Jikin jerbal ko aoleb rej ke kollaiki ejjā joñan eowoj eo?

  Jab. Joñan eowoj ko an jikin jerbal ko kajojo ej ekkar ñan "joñan iminene' eo an jikin jerbal eo ak joñan jiban eo.

  Joñan jibañ eo ej ekkar ilo aer ajeje jibañ in UI ko emoj aer lelok ñan jikin jerbal eo am kolla in eowoj ko an jikin jerbal eo.

  Jikin jerbal ko rijerbal ro aer rej bōk juon bōjjāān eo elablok kin jibañ in UI jen kolla ko rej ewor eowoj in UI an jikin jerbal eo im emaron lablok joñan eowoj eo.

  Mennin ekoba ilo bōnōbōnin kakien eo kakien eo an Oregon ej aikuj bwe Ra eo an Jikin Jerbal (Employment Department) kōjerbale ñan lale joñan eowoj in kolla ko an jikin jerbal eo ñan yio eo juon ej beddo tok. Kakien eo an federal ej aikuj bwe an wor jet jikin jerbal ko rej kolla jab diklok jen 5.4% in eowoj in UI kajojo yio. Edik bōjjāā in jikin jerbal ko ilo Oregon rej kollaiki joñan in im jikin jerbal ko ilo Oregon rebañ kolla lablok jen 5.4%. Ilo state ko 40 jet, jikin jerbal ko rej kolla lablok jen 5.4% ilo an juon state wor joñan eo elabtata ej 18.55%.

 6. Kim ear aikujin kōbōjrak elōñ armij jen jerbal kin COVID-19. Jeñaj ke loe juon lablok in wonnen eowoj ilo kolla kin an lal eo jorren jen COVID-19?

  Jorren in lal eo ear jemlok ilo an lōñ jerbal ko rar bōjrak ilo jet bijnej ko im jet jikin jerbal ko ewor aer inebata ke renaj loe juon lablok in eowoj ilo kolla ilo ien eo rejab maron kollaiki. Jekdoñ ilo ad ioon joñan bōjrak jerbal elukkun lab joñan ilo bwebwenato in Oregon, jej katmāne ke Oregon enaj emakūtlok ñan iolabin laajrakin eowoj in UI--laajrak 4--ñan 2021. Jej kamoolol {Bōnōbōn eo an Trust Fund eo an UI im emoj an emmon an jibañ Oregon iomwin yio ko 45 remootlok. Emoj an likūt bwe Oregon en maron kollaiki muri ko an, im kejbarok an jikin jerbal ko an Oregon kollaiki wonnen ko relablok,jen Jorren eo Elabtata an kar lal eo (Great Recession) im ej wonmaanlok ilo an naj maron kollaiki muri ko ilo jorren elab an lal eo kio.

  Ilo an jorren eo an lal in wor juon jelōt eo elab ñan jikin jerbal ko kio, ewor ruo wewein ko wunin amim katmāne juon lablok wot edik ilo laajrakin eowoj in kolla eo an Oregon. Moktata, burokraam in jibañ ko rej kolla jen federal rejab etal wonneir ñan akkoun ko an jikin jerbal. Kein karuo, ñan lale joñan eowoj in kolla, Ra eo an Jikin Jerbal (Employment Department) ej etale jilu yio in jibañ in UI. Melelein ke jorren eo an lal in kio ej kollaiki wot ruwalitok bōjjāānin aoleb ien eo ej jerbal ñan lale joñan eowoj in kolla eo an 2021 am.

  Jen Oktoba 22, 2020, 21 state emoj aer muri jen aoleben joñan eo ej $38.4 billion. Joñan wonnen muri ko ej etal ñan jikin jerbal ko aer im emoj katmāne enaj wonmaanlok in lablok iomwin jet ien. Ebañ endeiñ ilo Oregon Jet jikin jerbal ko ilo state ko jet renaj loe lablok in eowoj in UI im wonnen ko jet, jikin jerbal ko an Oregon emoj aer jab kollaiki $685 milion ilo eowoj in kolla iomwin yio ko jonoul ko remottolok kin interest eo an Trust Fund eo an UI.

  KEMEMEJ: Joñan eowoj kein rej ilo ien eo jinointata. Ra eo an Jikin Jerbal (Employment Department) enaj jilkinlok ñan kajojo jikin jerbal ko joñan eowoj eo aer, im wewein bael jumae elañe rejab errā kin joñan eo, ilo Nobomba 13. Jikin jerbal ko REJAB aikuj kebaak kim kin joñan eowoj ko aer kajojo.

 7. Jikin jerbal ko emoj de aer ioon jorren jen jorren eo elab emoj an jelōte aoleben lal in. Etke jebañ karumijlok lablok in eowoj in kolla eo ñan yio eo ej beddo tok?

  Oregon aikuj loloorjak Jaan in Trust Fund eo an UI ewor kobban ñan kollaiki jibañ in UI elañe tōbrak jen jorren eo an lal eo kio erumij. Karumij lablok in an joñan wot juon ibben laajrakin eowoj eo ak ñan joñan eowoj eo an jikin jerbal iloan laajrak eo, jekdon ñan juon wot yio, enaj:

  • Kōlablok uwōta in an maat jaan eo an Trust Fund eo an UI.
  • Kōlablok uwōta ñan eowoj in FUTA an federal ilo kolla.

  Mennin emaron etal ñan laajrakin eowoj eo elablok ilo yio ko jeklaj. Wunin eo kein kajuon in an Trust Fund in UI eo an Oregon emmon jen yio ñan yio ej kinke jejab rumij ilo ad kolla lok ñane im jej loor kakien eo an joñan wot juon bōnōbōn eo emmon emoj an kar kōmman.

 8. Etke ej aikuj wor ad jaan jejab jibwe? Etke jejab muri jaan einwot state ko jet?

  Ñe jeñan muri jaan in kolla jibañ in UI, jikin jerbal ko renaj aikujin kollaiki muri ko koba ibben eowoj in kolla ko aer. Kien eo an federal ej kadiklok Kakien in Eowoj eo kin Bōjrak Jerbal an Federal (Federal Unemployment Tax Act) ((FUTA)jibañ in eowoj in kolla ñan state ko rej aikuj muri in kollaiki jibañ ko. Jibañ in eowoj in kolla eo emoj kadriklok ej lablok kajojo yio rej muri jaan ko rejab kollaiki likio. Waanjonok, jet state im territory ko rej kollaiki wot loon in federal ko aer jen Jorren eo Elab ear Walok (Great Recession) im ear wor joñan jibañ eo ediklok kin 3.7% ilo 2020.

  Bareinwot, ilo ien eo ewor jaan ilo Trust Fund in UI eo an Oregon, ewor ad orlok jen jaan kein. Iomwin yio ko 10 remootlok, orlok in Trust Fund eo ear lablok ñan $685 million. Melelein 20% in lablok eo ilo joñan eo an Trust Fund eo an UI ilo yio ko 10 remootlok ear itok jen orlok ko jar kōmmani jen Trust Fund eo—)ejab jen eowoj in kolla ko an jikin jerbal. Kin kein jerbal n eowoj in kolla eo an Oregon, jikin jerbal ko emoj aer kolla wot kolla 80 cent jen juon tala ñan jibañ ko rej kollaiki kio. Kin an emmon kein jerbal in bōnōbōn eo an Oregon, lablok in orlok, elablok an maron wor ad laajrak in eowoj ediklok.

  Emmon trust fund eo an Oregon, innem jikin jerbal ko an Oregon rej kolla wot 80 cent ñan juon tala ñan jibañ ko rej kollaiki. State ko rej muri rej kolla lablok jen $1 ñan kajojo tala in jibañ ko rej kollaiki.

 9. Ij roñ ke elōñ trust fund ko an state ko jet rejab maron kollaiki muri ko aer. Enaj ke walok mennin ñan Oregon?

  Trust Fund in UI eo an Oregonear mour jen jorren eo elab an kar lal in (Great Recession) ilo an jaan eo jab diklok jen jiro, jekdoñ ñe jar kollaiki labtata in jibañ in UI ilo bwebwenato in state eo. Ilo ejjā ien in, 36 state rar muri jaan jen kien eo an federal ñan kolla jibañ in UI. State ko rar elo muri in orlok im diklok in jibañ jen federal, im ear kōmman an lablok eowoj in kolla im muri ñan jikin jerbal ko.

  Ilo Maaj 2020, mōkta jen jorren eo ear walok jen COVID-19, joñan Trust Fund in UI eo an Oregon ear $5.1 million. Jen Oktoba 21, jaan eo ad ej $4.1 billion. Jekjekin emmon oktak jen state im territory ko 21 jet im emoj aer muri $38.1 billion jen kien eo an federal ñan kolla jibañ in UI*. Oregon ejañin muri jabdewot jaan im ejab katmān enaj.

 10. Etke emmon Trust Fund in UI eo an Oregon jen state ko jet?

  Jekdoñ ewor mennin aikuj an federal bwe aoleb state ko ren loor kin Trust Fund in UI ko aer, ewor jet men ko state ko remaron kōmmani ilo wewein aer karōke eowoj ko aer. Trust Fund in UI eo ad emmon kin kein jerbal eo jej kōjerbale ñan lelok jaan ñane. Ilo 1975, Rikwelok ro an State eo an Oregon rar jerbal ibben bijnej ko im doulul in jerbal ko ñan kōwebben oktak in kakien ko relab ñan binej jenkwan juon kein jerbal in eowoj ej make bōnōbōn. Waanjonok in ej bedbedin kein jerbal eo jej kōjerbale rainnin.

  Ilo ien ko elab oktak ikijen jaan, laajrakin eowoj eo ej lablok bwe jen maron kanne Trust Fund in UI eo. Ilo ien eo elab jaan ko ad, laajrakin eowoj eo ej jino diklok. Bareinwot, joñan eowoj eo an kajojo jikin jerbal enaj oktak ekkar ñan joñan eo an jikin jerbal ko aerear loe jen jibañ in UI.

 11. Ewi wewein an jibañ in UI jibañ jukjukinbed eo aō?

  Ijellokun an lewaj jibañ in jaan ñan rijerbal ro emoj kōbōjrak aer jerbal, jaan eo ej jibañ jukjukinbed ko ilo an loloorjak ke jaan eo ej etal ñan jikin eo ilo ien eo ewor jorren. Ilo ien jorren eo an lal in kio, Trust Fund in UI eo an Oregon emoj an kolla $1.7 billion ñan jibañ in UI ko rekkā jen Ebrol ñan Jebtomba 2020. Mennin elablok jen ruo alen in kolla in jibañ in UI ko rekkā ilo jabdewot ruo kuwota ilo kolanta jen jorren eo elab ear walok (Great Recession).

  Kwōmaron loe joñan eowoj ko kio ijin.​

BWYW

 1. Iar roñ ke ekkar wor oktak ñan burokraam in jibañ ilo ien am kōttar (BWYW). Ta eo ear walok?

  Ra in Jerbal eo an Amedka (U.S. Department of Labor) ear rōjañ bwe (Oregon Employment Department) Ra in Jikin Jerbal an Oregon ke ebañ lab ad kōmadmōde BWYW einwot ad kar kōmmane.

 2. Ijañin elo jabdewot jibañ bōtab Ra in Jikin Jerbal eo an Oregon ear ba tok ñan na ke imaron tōbrak ñan BWYW.

  Jolok aō bōd ke rar rōjañ kwe ke kwar maron tōbrak ñan burokraam in. Melele eo rar lewaj ear mool ilo ien eo, Oktoba 13, Ra in Jerbal eo an Amedka ear rōjañ tok bwe kim en kōbōjrak burokraam eo. Buromoj bwe kim ejab maron kōmadmōde claim eo am ñan BWYW.

 3. Enaj ke bar rool tok BWYW?

  Jab. Kim ejab tōmak Ra in Jerbal eo an Amedka enaj ukote melele in kajinet eo aer.

 4. Elañe ij ebōk BWYW kio jibañ ko reñaj ke bōjrak ibben melele in kajinet eo an Ra in Jerbal eo an Amedka?

  Jab. Elañe emoj de amim lewaj jibañ in kolla, kim maron wonmaanlok in lewaj. Ilo jet bar enaan, melele in kajinet kāāl eo ej kamo wewein an lab amim maron kōjerbal BWYW ñan jino lelok jibañ in kolla alikin Oktoba 13. Ejab jelōte ro rej ebōk kadede jibañ iomwin BWYW.

 5. Won ro remaorn ebōk BWYW kio kin melele in kajinet kāāl eo jen Ra in Jerbal eo an Amedka?

  Kwōmaron ebōk BWYW ñe kwōj bed ilo jekjekin "claim eo ej wonmaanlok". Melelein mennin kim ej lewaj jibañ in kolla bōtab ear bōjrak claim eo am kinke ekkar wor juon amim kajitok. Emoj de amim etale claim ko ilo jekjekin "claim eo ej wonmaanlok" im kim naj kebaak kwe elañe kim aikuj melele ko relablok.

 6. Ak ñe kwōnaj loe ke kwar jab maron tōbrak ñan BWYW im kwar ebōk jibañ in kolla?

  Elañe emoj loe ke kwar jab maron tōbrak ñan Joortoklik eo an Ejellok Jerbal (UI), ak jabdewot burokraam in jibañ, im kwar ebōk jibañ in BWYW, enaj lablok in kolla mennin. Iomwin kakien kim ej aikuj wonmaanlok in karool tok jibañ ko emoj am kar bōki.