Skip to main content

Media

Ñan kajitok ko ikjen kein roñjak ko, jouj im kebaak OED_Communications@oregon.gov.

Armij eo ej binej jenkwan Director eo, David Gerstenfeld jen Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal ilo Oregon ej kōmman ien roñjak kin kein roñjak ko ilo Wenje ñan jeklaj. Ñan am loe juon kein kir, kebaak OED_Communications@oregon.gov.

[Melele an kajojo raan kin bija ak kōmelele kin PNG]

[Upload in nuuj ko rar kajeded maanlok, kwelok kin kein roñjak]

Unemployment Claims Progress Dashboard

This dashboard is updated each weekday.

Unemployment Claims Progress as of 7 13 1