Skip to main content

Adjudication

Ien en jej jela ke ewor aban ko rej komman bwe jen aikuj in kalikar ne juon emaron ebbok jiban ko, iumwin kakien ko kim ej aikuj in etale men kein. Mene elon men ko im emaron mokaj kamadmodi ilo ad komman kajjitok ko, ewor ien ej aikuj wor jerbal in etale ilo juon wawein ibben jikin ekajet. Jet aban ko ekka aer walok im aikuj etale iumwin jikin ekajet ej:

 1. Ne juon armij ej kamoj an jerbal, etale im komane juon kalet eo im lale ne jekjek eo ear walok ekomman bwe en jab maron bok jiban
 2. Ne juon armij emoj aer baer e, jela ne jekjek eo ear walok ekomman bwe en jab maron ebbok jiban
 3. Ne juon armij ejjab boke jerbal eo im ewor ej lelok nan e, jela ne jekjek eo ear walok ej komman bwe en jab maron ebbok jiban
 4. Nan armij ro rej jerbal ilo jikin jelalokjen ko, aolep ien kakije ilo jemlok in jikuul, jej aikuj in kwelok im komman juon jemlok ne remaron komman ejja jerbal rot eo aer alikin ien kakije einwot mokta nan kalikar ne remaron ebbok jiban ilo ien kakije
 5. Ne juon armij ejjab bojak in jerbal

Kien ko im ejjab aitok kitier an Ra eo, im raar kaweppen er jinoin pandemic eo, emoj aer lukkun kadriklok nomba in aban ko im rej aikuj in jelmae jerbal ko an jikin ekajet nan komman jemlok. Jekdoon, jonan an lap armij im rej kappok jiban melele in ke kim ej jelmae nomba in keij ko laptata ilo bwebwenato im rej aikuj in etal nan jikin ekajet.

Buromoj bwe, melele in ke ne kim enej kwalok aban eo rainin im ej aikuj in etal nan jikin ekajet, enej aikuj in bok 12-14 wiik ko nan kadedelok jerbal eo. Kim jela ke men in ejjab jimwe im ekkar im eniin ej men ko kim ej komane:

 1. Emoj amim aer elonlok rijerbal ro nan etale keij ko (adjudicator). Mokta jen pandemic, ear wor tarin 80 adjudicator; kio elonlok jen 300.
 2. Emoj amim komman jerbal in kaminene kaal, elap lemnake im ej kutbuuj melele ko, kadriklok awa ko ekka in kaminene jen 15 wiik nan 5 - jidik in oktak in ej walok jen an adjudicator ro ekatak juon kain aban im tijemlok ie bwe en mokajlok aer jerbale im bukot jimwe im uaak eo.
 3. Adjudicator ro rej jerbal oba, im elap aer jela ke armij rej kajatdrikdrik kake er.
 4. Emoj amim Janij wawein an jerbal ko komman bwe jen bobrae rumuj ko im kwalok nan armij ro ke jej kajjeon kadedelok keij ko aer ilo ien eo emokajtata.
 5. Kim ej ekatak aolep melele ko bwe jen jela ta ko elaptata aer komman aban, im wawein bukot mejlan aban ko. Kim ej bareinwot bukot wawein ko nan kokamanmanlok jekjek in jerbal bwe en maron etal jiban ko nan armij ilo juon ien emokaj.

Enaan eo Aliktata 7/31/20:
Emoj amim loe juon wawein nan kollaiki armij ro rej kottare dedelok in etale claim ko aer nan kalikar ne rej maron ebbok jiban eo ekka an komman jen unemployment ak burokraam eo an PUA. Kim ej kir meniin “Jiban Ilo Am Kottar.”

Kim enaaj kenaanik kwe ne kwomaron ebbok “Jiban Ilo Am Kottar.” (BWYW) Kwomaron ebbok jiban ne kwar::

 1. Kanne am jiban ko jen jortoklik in ejelok jerbal (UI);
 2. Kajjitok bwe jikin ekajet en etale claim eo am kinke Employment Department ej aikuj kalikar ne kwoj lore aikuj ko an kien nan ebbok jiban jen umemployment;
 3. Jako am jerbal kin juon wun walok jen COVID-19; IM
 4. Maron in ebbok jiban jen PUA ne kwojjab ebbok jiban eo ekka an komman jen an ejelok am jerbal.

Nan ebbok “Jiban Ilo Am Kottar,” kanne jiban ko jen PUA im kenaanik kim ilo pepa in kanne eo am kin: 1) Wun eo walok jen COVID-19 in an ejelok am jerbal, im 2) raan eo meniin ear jelete eok. Alikin am kanne nan PUA, kwoj aikuj kanne UI claim ko aolep wiik nan wiik ko kwoj konaan ebbok jiban. Jab kanne PUA claim aolep wiik.

Kim enaaj etale pepa in kanne nan PUA nan kalikar ne kwomaron drelone burokraam in jiban in. Ne kwoj drelone, kim enaaj jela ke kwomaron drelone juon burokraam ak laplok, melele in ke kim maron jinoe kollaiki kwe jiban ko. Kim enaaj kollaiki jiban ko jen UI mae ien emoj an dedelok an jikin ekajet etale UI claim eo am. Ne, alikin an dedelok jerbale claim eo ilo jikin ekajet, im alikar ke kwomaron ebbok jiban jen UI, ejelok oktak enej komman. Kwonaaj ebbok jiban ko an UI toon wot am kanne claim ko am aolep wiik im ewor am maron. Ne enej alikar ke kwojjab maron ebbok jiban jen UI, innem kim enaaj ukot claim eo am nan burokraam eo an PUA. Ne elaplok kolla eo am aolep wiik jen PUA, kim enaaj jilkinwaj laplok eo nan aolep wiik ko kwar ebbok jiban jen UI. Kwomaron bok kolla ko ilo juon wot ien.

Kim ej aikuj in kenaanik eok ke emaron wor jidilok in jerbal im komman an lap jen jonan kolla eo am im kwonej aikuj in karooli. Ne kwoj konaan kottar wot, ejelok men eo kwoj aikuj in komman.

Emoj ao loe juon kojjela kin jiban ilo ao kottar, botaab ij ebbok jiban ko ekka jen UI im ejelok ao keij ilo jikin ekajet.

Kwar loe melele in kin kolla kwomaron boke ilo jidilok ak bwod in melele. Ejelok makitkit kwoj aikuj in komane.

Ewor ao UI claim im ej kottar etale ko an jikin ekajet im emoj ao kanne kadede nan PUA. Ta kio?

Ejelok makitkit kwoj aikuj in komane, rijerbal ro an OED rej lukkun jerbal nan bukot rikajjitok ro im rej maron drelone BWYW im renaaj kenaanik rikajjitok eo ne rej aikuj bar jet melele jen e. Rikajjitok eo ejjab aikuj in bar kanne an pepa in drelone PUA. Kwoj aikuj in kanne claim eo aolep wiik nan UI, im kwojjab aikuj kanne aolep wiik nan jiban jen PUA.

Ewor ao claim in UI ej kottar wot jerbal ko an jikin ekajet im ijanin kanne nan PUA. Ta kio? Ne rikajjitok eo ejelok an jerbal kin wun ko walok jen COVID-19, kwoj aikuj kanne am claim in PUA im komane aolep wiik nan UI claim eo am. Ne ejjab jen COVID-19, rejjab maron in drelone BWYW. Ne kwonej kanne nan PUA, kwonej loe juon kojjela im kambiutor eo ej make jeiki ke kwojjab maron drelone PUA kinke kwoj maron ebbok UI. Meniin ejjab melele in ke kwojjab maron drelone BWYW im ejelok makitkit kwoj aikuj komane. Jenej kenaanik eok ne kim aikuj bar jet melele jen kwe.

Ewor ao wiik in bakiin ilo UI claim eo ao, imaron ke drelone BWYW?

Kwoj maron kalet kotaan kollaiki wiik in bakiin ko ilo claim in UI eo am ak kajjitok jiban jen PUA burokraam eo ne COVID-19 ej wunin am aikuj.

Ewi toon an rikajjitok eo im emaron drelone BWYW aikuj kottar nan an ebbok kolla? Emaron emen wiik.

Ta melele in kolla eo im jej tomak kwomaron boke (presumptive pay) im BWYW?

Presumptive pay ej kolla in jiban ko nan armij kinke kim ej tomak ke rikajjitok eo emaron drelone juon iaan burokraam in ejelok jerbal ak PUA. BWYW ej at eo kim ej kojerbal ijelokin presumptive pay nan kameleleiki armij in Oregon.

Jiban ko jen BWYW rej ke maron ebbok jiban jen Jaan in Jiban jen Kien eo Iolap ikijen Pandemic (FPUC)?

Aet, jiban ko jen BWYW rej bareinwot jiban ko jen UI. Rikajjitok eo enaaj ebbok kolla jen FPUC nan aolep wiik in kolla kotaan wiik 14/20 im 30/20.