Skip to main content

Denial of Benefits

Jet wewein ko remaron kōbōjrak ak jab kateru jiban ko am. Jekjek kein rej aikuj bwe Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal eo en etale claim ko, lale elañe tōbrak ak lelok jemlok ko. Ebar koba, bōtab ejab jemlok wot kin:

 • Kōbōjrak am jerbal
 • Kwar bael ak jejbaan jen jerbal
 • Kwōjab maron jerbal
 • Jako jen jikin jokwe eo am
 • Kwōj jikuul ak bōk katak in kaminene
 • Kwōj make jerbal ñan kwe make
 • Kwōj kalbuuj
 • Ejako jabdrewot jerbal
 • Kwōjab bōk jerbal eo rar lewaj
 • Likjab in niknik in kabok jerbal
 • Ebōk kolla in retirement (ijenlokin social security)
 • Likjab in bōk kwōnaam ilo juon ien kajitokin ej Joñe Aurok ko ikijen am bar Jerbal im Maron Tōbrak
 • Jab bōk jerbal in lemaanlok eo ñan jerbal jen obij eo ej jiban kabōk jerbal ñan ro rej kabōk ilo Oregon
 • Likjab in kadedelok makikit in kadrelon etam ibben jikin eo ej jiban kabōk jerbal ñan ro rej kabōk an Oregon ilo bukon eo am
 • Kwōjab jerbal kin jemlok in juon abōnōnō in jerbal, ak
 • Kwar bael jiban ko an kajojo wiik ilo ien kakkije ko ilo summer, winter, ak spring ak kōtaan ien ko ilo ien eo kwōj juon rijebral in jelālokjen ej lelok katak ak ejab.

Abōnōnō kein renaj kōmman juon bōjrak ñan claim eo am mae kim kōmmane juon jemlok in kolla ak jab kollaiki jiban ko am. Wonmaanlok in claim jiban ko am kajojo wiik ilo in etale eo an jabdrewot abōnōnō ilo claim eo am. Mennin ej loloorjak kwōmaron ebōk kolla ñan wiik ko elañe jemlokin etale eo enaj bwe ren kolla waj jiban ko.

Juon rijerbal in kōmman jemlok enaj kadedelok etale eo. Elañe rijerbal eo ej kōmman jemlok enaj aikuj bar jet melele, renaj kebaak kwe. Loloorjak am uwaak ñan kajitok ko kin melele ko rededelok. Likjab in uwaak enaj jemlok ilo an jemlok eo kōmman ekkar ñan melele ko ewor im emaron jemlok ilo an jab teru jiban ko am. Drebdreb melele ak lelok melele ko rejab mool ñan Ra eo ej lale Rijerbal im Jikin Jerbal ewor kaje ko relab.