Skip to main content

School Workers

Kakien ko an federal im state eo rej aikuj bwe armij ro rej jerbal ilo mon jikuul iloan base year in claim ko aer ren etale pepa in kanne jortoklik in ejelok jerbal (unemployment insurance) ilo ien kakije ko. Juon bael emaron ejaak nan komane jerbal in etale eo ibben juon rijerbal in jikin ekajet (adjudicator) eo im enej kalet ne kolla ko an armij eo jen mon jikuul remaron jerbal nan ebbok jiban jen unemployment insurance ilo ien kakije ko*.

Juon base year ej kwota ko emen moktata iloan kwota ko lalem rej kab dedelok ilo juon kalenta. Nan waan jonok, ne juon armij ear kanne nan jiban ko ilo Maaj 2020, juon base year claim enej kobaiki kwota 4 in 2018 nan kwota 3 in 2019 (Oktoba 1, 2018 mae Jeptemba 30, 2019). Base year ej oktak ibben kajojo kwota ilo juon kalenta im enej alikar ilo kwota eo im claim eo moktata ear komman.

Ne juon armij ejjab maron ebbok jiban jen unemployment insurance iumwin base year eo ekka aer kojerbal, kim enaaj kojerbal kwota ko emen aliktata ilo kalenta eo.

Ta in ien kakije jen mon jikuul?

Ien kakije jen jikuul ej ien ko rijikuul rej kakije jen jikuul. Waan jonok ko rej kakije ilo Spring ak Summer. Ne juon rijerbal in mon jikuul ej kanne nan unemployment insurance ilo ien kakije jen jikuul, jej aikuj in etale claim eo aer in lale ne kolla ko iumwin base year an jikin jerbal eo an remaron in jerbal ilo ien kakije ko jen jikuul.

Iar jerbal aolepen yio eo nan juon mon jikuul. Claim eo ao ej aikuj in ke bed iumwin etale ko nan ien kakije ko jen jikuul?

Bolen. Ej bedbed ioon ien kakije eo im etale eo ej komman im naat eo kwar jerbal nan mon jikuul eo. Etale eo ej bedbed ioon naat eo rijikuul ro rej bok ien kakije, ejjab ien eo rijerbal ro rej jerbal.

Iar jerbal ilo jidik ien ilo juon mon jikuul, botaab iar full-time ilo bar juon jikin ien eo raar jolok ao jerbal. Kakien ko an ien kakije jen jikuul emaron ke jerbal nan na?

Aet, ne ewor am kolla jen mon jikuul ilo base year in claim eo am. Oregon Employment Department ej aikuj in etale claim ko jen rijerbal in mon jikuul ro im raar jerbal full-time, part-time, jidik ien, ak juon jerbal ejjab aitok kitien an juon mon jikuul.

Iar jerbal ilo juon mon jikuul moktalok, botaab raar jolok na jen bar juon jerbal. Claim in unemployment eo ao ej aikuj ke bed iumwin jerbal in etale?

Ne kwar jerbal nan mon jikuul mokta jen an jikin jerbal kaal eo am aer e kwe im kolla ko am jen mon jikuul rebed ilo base year eo, pepa in kanne eo am emaron aikuj in bed iumwin etale ko ilo kajojo ien kakije jen jikuul. Meniin emaron komman jekdoon ne ejako am jerbal nan mon jikuul eo.

Na rikaki botaab ejanin itok ao kojjela ke inaaj rool in jerbal ilo fall in. Imaron ke drelone jiban ko jen unemployment insurance im aikuj in komman claim ilo ien kakije ko jen jikuul?

Kwomaron in ebbok jiban ilo ien kakije jen jikuul ne kwojanin elolo Kajatdrikdrik in Melele ko ak Reasonable Assurance ke kwomaron rool alikin kakije. Ekka an Reasonable Assurance melele in ke ewor jerbal ilo ejja wawein eo mokta ak juon jerbal eo ebaake ibben wonaan am jerbal ekka am boke (ak loan 90% in kolla). Botaab, kim ej aikuj etale nan komman jokalet ak jemlok.

Iar jerbal nan juon kombani ejenolok ej ektak rijikuul ro nan jikuul. Kakien ko ikijen ien kakije jen jikuul rej ke jerbal nan na?

Rejjab. Bijnej ko rej komman jerbal in jiban ko nan mon jikuul ko rejjab bed iumwin jikin jerbal ko an jikuul im rejjab bed ilo etale ko ikijen ien kakije jen jikuul.

Ij jerbal nan juon mon jikuul botaab ejjab na rikaki. Kakien ko ikijen ien kakije jen jikuul rej ke jerbal nan na?

Ejjab lukkun alikar. Oregon Employment Department ejjab etale ien kakije ko jen jikuul nan rijerbal ro rej kareo mon jikuul ko ak ro rej jerbal ilo kamadmod im kamotoki men ko mweien jikuul.

Na juon rikaki substitute, botaab eiet ao awa ilo mon jikuul. Claim in unemployment eo ao ej aikuj in ke bed iumwin etale ko?

Aet, ne kwar jerbal awa ko ilo base year in claim eo am. Rikaki substitute ro rej bed iumwin kakien in etale ko einwot rijerbal ro jet an mon jikuul.

Ewi toon etale claim eo iumwin kakien ko ikijen ien kakije jen jikuul?

Kajojo claim ikijen ien kakije jen jikuul ej aikuj bed iumwin etale ko. Im wawein in emaron bok tarin 14 wiik aitok in.

Iar jerbal nan Head Start im claim eo ao ejanin dedelok kin wot kakien in etale ko ikijen kakije jen jikuul. Juon motta ej jerbal nan Head Start im emoj an bok kolla eo an. Ta in ej walok kio?

Ne kwar jerbal nan juon mon jikuul im ewor burokraam in Head Start ie, claim eo am ej aikuj in etale ilo ien kakije jen jikuul. Ne kwoj jerbal nan douluul ko ejjab an kien ak county eo im ej lorlorjaake Head Start, claim eo am ejjab aikuj in bed iumwin etale ko ikijen kakije jen jikuul.

Ne ijjab maron kojerbal kolla ko ao jen jikuul ilo ien kakije, imaron ke ebbok jiban ko ikijen ejelok jerbal jen jerbal eo ao juon?

Ne ewor am kolla ilo base year im rejjab jen mon jikuul, kim maron kojerbal kolla ko in lale ne kwomaron ebbok kolla jen kadrikdrik in awa ilo juon wiik. Nan maron komman claim ikijen awa ko rejjab itok jen mon jikuul, kwoj aikuj in kar jerbal 500 awa ak kolla ko im jonan wot 1.5x high base kwota.

Imaron ke drelone burkoraam in Jiban Ilo Am Kottar (Benefits While You Wait) ilo tore eo unemployment claim eo ej bed iumwin etale ko?

Ejjab lukkun alikar. Ne wun in am jab jerbal kinke ien kakije, kwojjab maron drelone burokraam in Benefits While You Wait. Ne claim eo ej walok jen COVID, kwomaron in ebbok jiban jen Benefits While You Wait. Rijerbal in Oregon Employment Department ej kirlok armij ro me remaron drelone burokraam in. Kwojjab aikuj in kirtok kim.

*Jemlok ko rej komman ilo alikar in melele ko ilo tore in. Ne ewor oktak nan jekjek in jerbal an juon armij enej walok alikin an komman jemlok, kim enaaj bar kabellok juon etale kaal im maron in kabojrak ak ukot jemlok eo.