Skip to main content

Miyaad weyday shaqadaada?
Miyaa saacadahaaga la jaray?
Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta.

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta.

Faa’idooyinka shaqo la’aanta waa lacag oo si gaar ah u badaleyso mushaaradaada lumay. Waxay kugu caawiyaan inaad bixisid qarashaadka iyada oo la fiirinayo shaqo cusub. Ama iyada oo goobaha shaqada loo damiyay sabab la xiriirto COVID-19.

Afar marka laga saaro shan qof oo Mareykanka waxay u baahanayaan faa’idooyinka shaqo la’aanta oo qodobada qaar ee nololahooda shaqeynta. Faa’idooyinkaan waxay ka imaadaan canshuurraha oo badrooniyada bixiyaan. Ma ahan iyaga nooca caawinta bulshada. Kuma saleysno baahida dhaqaalaha.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Dadka iskood u shaqeysto, shaqaalaha qandaraaslaha, iyo qandaraaslaha madaxabanaan hadeer way u qalm i karaan.

Sida loo helo faa’idooyinkaaga

 1. Si loo ogaado haddii aad u qalantid, waxaad u baahantahay inaad buuxisid arjiga. Kani waxaa loo yaqaan xareynta sheegashada koowaad.
 2. Si loo bilaabo helitaanka faa’idooyinka shaqo la'aanta, waxaad u baahantahay inaad xareysid sheegashada isbuuclaha. Tani way ka duwantahay sheegashada koowaad.
 3. Si aad u joogteysid helitaanka faa’idooyinka, waxaad u baahantahay inaad xareysid sheegashada isbuucle cusub isbuuc walba.

Faa’idooyinka kale ee adiga laguugu tallogalay

Waxay qaadaneysaa ugu yaraan afar isbuuc oo ku imaaneyso faa’idooyinkaaga shaqo la’aanta. Waad u qalmi kartaa faa’idooyin kale sidoo kale, sida:

 • Caawinta kiro bixinta ama guri helitaanka
 • Caawinta bixinta biilasha korontada
 • Caawinta helitaanka bagaashka ama cuntada kale, sida kartoomada cuntada ama qeybaha cuntada
 • Caawinta raadinta iyo bixinta daryeelka carruurta
 • Faa’idooyinka kaashka
 • Caawinta degdega ah oo dadka ku jiro xaalada rabshada qoyska
 • Warbixinta guud ee ku saabsan COVID-19
 • Caawinta gaadiidka
 • Illaha socdaalka iyo bulshooyinka aan sharciyeysneyn
 • Illaha kale ee laga heli karo bulshadaada

Booqo: 211info.org

Soo wac: 2-1-1 ama 1-866-698-6155 (turjubaanada luuqada bilaashka ah ee lagu heli karo taleefon ahaan)

TTY: garaac 711 iyo soo wac 1-866-698-6155

Fariin qoraalka: furahaaga zip-ka ee ku 898211 (TXT211) (Ingiriis iyo Isbaanish)

I-meelka: help@211info.org (Ingiriis iyo Isbaanish)


Iyo haddii aad lumisay ama aadan laheyn caymis, waad u qalmi kartaa qorshaha caafimaadka bilaashka ama hooseeyo.

Booqo: healthcare.oregon.gov

Soo wac: 1-855-268-3767