Skip to main content

Đạo luật Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ của năm 2021

Đạo luật Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ (ARP) là một gói trợ cấp liên bang gia hạn một số điều khoản của Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn từ ngày 14 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2021.

ARP gia hạn các chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp trong Trường Hợp Khẩn Cấp do Đại Dịch (PEUC), Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (PUA) và Bồi thường Thất nghiệp do Đại dịch Liên bang (FPUC) cho những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp đến hết ngày 4 tháng 9 năm 202

Chúng tôi ưu tiên các chương trình tác động đến nhiều người nhất trước và sẽ chia sẻ thông tin chi tiết với quý vị ngay khi có sẵn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chi trả tất cả các yêu cầu trợ cấp PUA và PEUC chưa hết hạn hoặc sử dụng hết. Nếu quý vị còn số tuần trong yêu cầu trợ cấp PUA của mình hoặc số tiền còn lại trong yêu cầu trợ cấp PEUC chưa hết hạn, trợ cấp của quý vị sẽ không bị trì hoãn nếu đủ điều kiện.

Sau đây là thứ tự ưu tiên của chúng tôi để thực hiện các thay đổi chương trình. CHÚ Ý: Nếu yêu cầu trợ cấp PEUC hoặc PUA của quý vị đã hết hạn hoặc sử dụng hết, trợ cấp của quý vị có thể bị trì hoãn.

1. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là các khoản trợ cấp FPUC trị giá $300 hàng tuần. FPUC đã được gia hạn đến hết tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9.

2. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển sang chi trả trợ cấp mở rộng PUA. PUA được gia hạn từ 50 tuần trợ cấp lên đến 79 tuần trợ cấp. Nếu yêu cầu trợ cấp PUA của quý vị đã hết hạn (mốc một năm) hoặc đã sử dụng hết (số dư bằng không), trợ cấp của quý vị có thể bị trì hoãn

3. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển sang chi trả trợ cấp mở rộng PEUC. PEUC đã được gia hạn từ 24 tuần trợ cấp lên 53 tuần trợ cấp. Nếu yêu cầu trợ cấp PEUC của quý vị đã hết hạn (mốc một năm) hoặc đã sử dụng hết (số dư bằng không), trợ cấp của quý vị có thể bị trì hoãn

4. Sau khi chúng tôi bắt đầu chi trả trợ cấp FPUC, PUA và PEUC, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thêm một chương trình mới, MEUC, dành cho những người có cả mức lương theo W2 và ít nhất $5.000 để tự kinh doanh.

5. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng khoảng 6.000 người đã chuyển tuần theo cách thủ công để tránh trội lãnh sẽ nhận được tối đa hai tuần trợ cấp FPUC mà chúng tôi cần phải xử lý thủ công