Skip to main content

Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn (Continued Assistance Act, CAA)

Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn (CAA) là một gói trợ cấp liên bang gia hạn một số điều khoản của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 cho đến ngày 13 tháng 3 năm 2021.

CAA gia hạn các chương trình trợ cấp Bồi Thường Thất Nghiệp trong Trường Hợp Khẩn Cấp do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) và Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) và lập ra một chương trình trợ cấp mới - Bồi Thường Thất Nghiệp cho Người Có Thu Nhập Kết Hợp (Mixed Earner Unemployment Compensation). Đạo luật này cũng cấp thêm $300 trợ cấp Bồi Thường Thất Nghiệp trong Đại Dịch của Liên Bang (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) theo tuần cho người yêu cầu chi trả đang nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào đến ngày 13 tháng 3 năm 2021.

Benefits20 21 Timeline 1