Skip to main content

Employers

Nếu doanh nghiệp của quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19, quý vị và nhân viên của quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết:

Nếu doanh nghiệp của quý vị đang mở cửa trở lại, hãy xem danh sách các câu hỏi thường gặp này. Dưới đây là một số thông tin để giúp quý vị điều hướng thời gian không chắc chắn này cho mình và nhân viên của mình.

  • Doanh nghiệp của quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình San sẻ Việc làm. Chương trình này là một thay thế cho việc sa thải nhân viên của quý vị. Nó cho phép quý vị giữ chân những nhân viên có kỹ năng trong thời gian chậm bằng cách giảm giờ làm việc. Tìm hiểu xem doanh nghiệp của quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình San sẻ Việc làm hay không và đọc danh sách các câu hỏi thường gặp.
  • Nếu chủ lao động không thể trả thuế bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho quý đầu tiên của năm 2020 (trong đó thời hạn thanh toán theo luật định là ngày 30 tháng 4 năm 2020) vì các yếu tố liên quan đến COVID-19, Bộ Lao động Oregon sẽ cung cấp cứu trợ cho bất kỳ doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch và các biện pháp được thực hiện để làm chậm sự lây lan của nó.
  • Nếu quý vị làm việc tự do, hoặc là một lao động hợp đồng hoặc lao động theo yêu cầu, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thông qua chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA).
  • Đảm bảo người lao động nhanh chóng bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp bằng cách xác minh việc làm và lý do chấm dứt hoặc giảm giờ làm của họ. Nếu ai đó từ Bộ Lao động Oregon liên lạc với quý vị, vui lòng trả lời nhanh chóng. Nếu không, điều này có thể làm treo các khoản trợ cấp.
  • Điều quan trọng là quý vị phải kịp thời nộp báo cáo thuế theo sổ lương hàng quý của mình. Bằng cách đó, chúng tôi có thể xác minh thu nhập của nhân viên của quý vị và nhanh chóng chi trả trợ cấp nếu họ đủ điều kiện.
  • Để biết thêm thông tin về mức độ COVID-19 có thể ảnh hưởng đến việc mở lại doanh nghiệp của quý vị, hãy xem hướng dẫn được thiết lập bởi văn phòng của Thống đốc.
  • Truy cập vào mục “Doanh nghiệp” trên trang web của Bộ Lao động Oregon để biết thêm thông tin.