Skip to main content

Media

Đối với các yêu cầu về truyền thông, xin vui lòng liên hệ với OED_Communications@oregon.gov.

Quyền Giám đốc Bộ Lao động Oregon David Gerstenfeld đang tổ chức các buổi họp báo ngắn vào các thứ Tư trong tương lai gần. Để nhận được lời mời, hãy liên hệ với OED_Communications@oregon.gov.

Daily Unemployment Dashboard 11 13