Skip to main content

Doanh nghiệp của quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn và giảm thuế tiền lương BHTN

Vào Ngày 27, tháng 06, năm 2021, Thống đốc Brown đã ký Dự Luật Hạ viện bang 3389 có hiệu lực, trong đó quy định giảm thuế tiền lương bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để đối phó với đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Mục tiêu của kế hoạch giảm thuế này là kích thích sự phục hồi ngay lập tức sau đại dịch COVID-19 trong khi duy trì sự ổn định lâu dài cho Quỹ Tín thác BHTN.

Nỗ lực này phản ánh sự công nhận của Sở Việc làm tiểu bang Oregon, Cơ quan lập pháp tiểu bang Oregon, Thống đốc Brown và một loạt các nhóm lợi ích mà COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến nhiều doanh nghiệp tiểu bang Oregon. Kế hoạch miễn giảm thuế theo Dự Luật hạ viện bang 3389 quy định mở rộng các nỗ lực liên tục nhằm giúp các chủ lao động chịu thuế BHTN bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đối với năm tính thuế BHTN năm 2021, luật này cho phép chủ lao động đủ điều kiện hoãn một phần ba nghĩa vụ thuế BHTN năm 2021 của họ cho đến ngày 30 tháng 06 năm 2022 và không bị tính lãi và phạt liên quan.

Luật này cũng quy định giảm tối đa 100% các khoản thuế BHTN có thể hoãn của năm 2021, dựa trên mức thuế suất BHTN của chủ lao động đã tăng từ năm 2020 đến năm 2021:

  • Mức tăng thuế suất thuế BHTN từ 0,5% đến 1% sẽ chỉ mới đủ điều kiện để hoãn lại
  • Mức tăng thuế suất hơn 1,0 điểm phần trăm và không quá 1,5 điểm phần trăm sẽ đủ điều kiện được miễn 50% thuế BHTN có thể hoãn lại
  • Mức tăng thuế suất hơn 1,5 điểm phần trăm và không quá 2,0 điểm phần trăm sẽ đủ điều kiện được miễn 75% thuế BHTN có thể hoãn lại
  • Mức tăng thuế suất hơn 2,0 điểm phần trăm sẽ đủ điều kiện được miễn 100% thuế BHTN có thể hoãn lại.

Chủ lao động phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây để đủ điều kiện được hoãn và miễn thuế BHTN.

  • Đến ngày 01 tháng 01 năm 2021, đã thanh toán tất cả các khoản thuế BHTN còn thiếu và các khoản nợ liên quan, bao gồm cả những khoản xác định trong kế hoạch thanh toán được Giám đốc Sở Việc làm tiểu bang Oregon chấp nhận
  • Nộp tất cả các báo cáo tiền lương năm 2021 bắt buộc đúng hạn
  • Thanh toán đúng hạn tất cả các nghĩa vụ thuế năm 2021 áp dụng theo ORS chương 657 mà không được hoãn hoặc được miễn.

Ngoài ra, thuế suất thuế BHTN của chủ lao động từ năm 2022 đến năm 2024 sẽ quay trở lại với tỷ lệ đã áp dụng trước đại dịch năm 2020 (tỷ lệ phụ cấp). Thuế suất của quý vị có thể dao động trong giai đoạn 2022 - 2024 do thay đổi biểu thuế; tuy nhiên, tỷ lệ sẽ dựa trên mức đã áp dụng của quý vị trước đại dịch.

  • Các chủ lao động đủ điều kiện sẽ được đăng ký tự động. Không có ứng dụng nào cho kế hoạch giảm này. Bộ Việc làm tiểu bang Oregon sẽ liên hệ với các chủ lao động trong suốt năm thuế BHTN 2021 để cập nhật về tình trạng đủ điều kiện hoặc các yêu cầu.
  • Việc tham gia vào phần hoãn lại của kế hoạch giảm thuế này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tín dụng Thuế Thất nghiệp Liên bang của quý vị, để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cố vấn thuế tiền lương của quý vị hoặc truy cập (liên kết đến trang web với thông tin Câu hỏi thường gặp và liên kết trang IRS)

Khoản giảm thuế này chỉ áp dụng cho thuế tiền lương BHTN của tiểu bang Oregon. Sở Việc làm tiểu bang Oregon không có thẩm quyền đối với các loại thuế tiền lương khác, chẳng hạn như Thuế khấu trừ, Chuyển tuyến các tiểu bang, Quỹ phúc lợi cho người lao động và thuế Chuyển tuyến hoặc Tri-met.