Skip to main content

Quý vị đã bị mất việc?
Giờ làm của quý vị bị cắt giảm?
Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp là tiền để thay thế một phần tiền lương của quý vị. Các khoản trợ cấp này giúp quý vị trả các chi phí trong khi tìm kiếm công việc mới. Hoặc trong thời gian nơi làm việc bị đóng cửa do COVID-19.

Cứ năm người ở Mỹ thì có bốn người cần trợ cấp thất nghiệp tại một số thời điểm trong suốt quãng thời gian làm việc của họ. Những khoản trợ cấp này đến từ các khoản thuế mà chủ lao động phải trả. Chúng không phải là một loại hỗ trợ công cộng. Chúng không dựa trên nhu cầu tài chính.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp tại Mỹ đều có thể đủ điều kiện.

Những người làm tự do, lao động hợp đồng và lao động theo yêu cầu bây giờ có thể đủ điều kiện.

Làm thế nào để nhận được trợ cấp

 1. Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không, quý vị cần điền vào một đơn. Nó được gọi là đơn xin trợ cấp lần đầu.
 2. Để bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Đơn này khác với đơn xin trợ cấp lần đầu.
 3. Để tiếp tục nhận được trợ cấp, mỗi tuần quý vị cần nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần mới.


Những trợ cấp khác cho quý vị

Sẽ mất ít nhất bốn tuần để quý vị nhận được trợ cấp thất nghiệp của mình. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận các trợ cấp khác, như:
 • Giúp trả tiền thuê nhà hoặc tìm nhà ở
 • Giúp thanh toán hóa đơn tiện ích
 • Giúp nhận được đồ tạp hóa hoặc thực phẩm khác, như hộp thức ăn hoặc tủ đựng thức ăn
 • Giúp tìm và trả tiền chăm sóc trẻTrợ cấp bằng tiền mặt
 • Giúp đỡ ngay lập tức cho những người ở hoàn cảnh bị bạo lực gia đình
 • Thông tin chung về COVID-19
 • Trợ giúp vận chuyển
 • Các nguồn lực dành cho người nhập cư và cộng đồng người không có giấy tờ
 • Các nguồn lực khác có sẵn trong cộng đồng của quý vị

Truy cập: 211info.org

Gọi: 2-1-1 hoặc 1-866-698-6155 (thông dịch viên ngôn ngữ miễn phí có sẵn qua điện thoại)
TTY: quay số 711 và gọi số 1-866-698-6155
Văn bản: mã zip của quý vị gửi tới 898211 (TXT211) (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
Email: help@211info.org (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

Và nếu quý vị bị mất hoặc không có bảo hiểm y tế, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp.
Truy cập: healthcare.oregon.gov
Gọi: 1-855-268-3767