فرم‌ها

Frances Online بهترین راه برای ثبت درخواست اولیه خود جهت دریافت مزایا و بررسی درخواست غرامتی است که ثبت کرده‌اید. این سیستم همچنین به شما این امکان را می‌دهد که آدرس خود را به روز کنید و برای امکانات واریز مستقیم و غیره ثبت نام کنید. Frances Online به زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی در دسترس است.

بیمه بیکاری

مجوز مالیات تکلیفی (فرم 1040WH)

برای اجازه دادن مالیات تکلیفی از پرداخت‌های مزایای بیمه بیکاری خودتان، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

مجوز سپرده گذاری الکترونیکی (فرم 117H2)

برای اینکه به اداره کار و اشتغال اورگان اجازه دهید بصورت الکترونیکی مزایای بیکاری یا سهم کاری شما را به حساب جاری یا پس انداز شما واریز کند، از این فرم استفاده کنید. نام این وجه، واریز مستقیم نیز می‌باشد. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

افشای مجوز اطلاعات (فرم 1826)

برای اینکه به شخصی اجازه دهید اطلاعات شخصی شما را از اداره کار و اشتغال اورگان درخواست کند، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

سابقه جستجوی اشتغال (فرم 2554)

برای اینکه فعالیت‌های جستجوی کاری‌تان را برای هر هفته‌ای ثبت کنید که مزایا درخواست می‌کنید، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

اولین درخواست دعوی برای بیمه بیکاری معمول (فرم 115)

برای ارائۀ درخواست برای مزایای بیمه بیکاری، از این فرم استفاده کنید.

درخواست دعوی هفتگی برای بیمه بیکاری معمول (فرم 127)

برای ارائه درخواست مزایای بیمه بیکاری هر هفته، از این فرم استفاده کنید.

درخواست مزایای بیمه بیکاری برای رسیدگی (فرم 2602)

برای ارائه درخواست رسیدگی درباره حکم اداری مزایای بیمه بیکاری، از این فرم استفاده کنید. 

پرسشنامه کارفرمای مدرسه (فرم E-385)

برای اینکه بتوانید حـقوق و دستمزد سال مبنای بدست آورده در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی را تعیین کنید، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

انصراف از پرداخت اضافی

درخواست انصراف از پرداخت اضافی (فرم 129)

برای ارائه درخواست انصراف از بدهی پرداخت اضافی از ایالت اورگان، از این فرم استفاده کنید.

بیمه بیکاری آموزشی

درخواست TUI (فرم 700b)

برای ارائۀ درخواست برای برنامه بیمه بیکاری آموزشی، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

دستیار خوداشتغالی

درخواست SEA (فرم 12-96)

برای ارائۀ درخواست برای برنامه دستیار خوداشتغالی، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

فرم درخواست هفتگی SEA (UI PUB 2544)

برای ارائۀ درخواست مزایای هفتگی برای برنامه دستیار خوداشتغالی، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

برای کهنه‌سربازان

مجوز افشای اطلاعات شخصی به یک شخص ثالث (VA فرم 0845-21)

برای اینکه به وزارت امور کهنه‌سربازان اجازه دهید اطلاعات شخصی شما را به یک شخص ثالث بدهد، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

قانون تجارت

دادخواست برای دستیار تنظیم تجارت (TAA) و دستیار جایگزین تنظیم تجارت (ATAA) (فرم ETA-9042)

برای درخواست کردن مزایا و کمک مطابق با قانون تجارت 1974، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

درخواست تعیین استحقاق مزایای قانون تجارت و خدمات (فرم TRA 006)

برای درخواست کردن مزایا و کمک مطابق با قانون تجارت 1974، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

کتابچه قانون تجارت (UI PUB 350TRA)

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ برنامه قانون تجارت و مزایای آن، از این سند استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

درخواست هفتگی مزایای قانون تجارت - در حال آموزش (فرم TRA 8-58A IT)

برای درخواست مزایای بیمه بیکاری در زمان آموزش و مطابق با برنامه قانون تجارت، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.

درخواست هفتگی مزایای قانون تجارت - خارج از زمان آموزش (فرم TRA 8-58A NIT)

برای درخواست مزایای بیمه بیکاری در خارج از زمان آموزش و مطابق با برنامه قانون تجارت، از این فرم استفاده کنید. این فرم به زبان شما در دسترس نیست. لطفاً برای دریافت ترجمه شفاهی یا کتبی، با ما تماس بگیرید. اطلاعات مربوط به نحوۀ انجام این کار در صفحه کمک نیاز دارید؟ موجود است.