ແບບຟອມ

Frances Online ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ສໍາລັບ benefits ແລະ ກວດເບິ່ງ claim ທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນໄປແລ້ວ. ລະບົບນີ້ ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານອັບເດດທີ່ຢູ່, ລົງທະບຽນສໍາລັບ direct deposit ແລະ ອື່ນໆອີກ. Frances Online ແມ່ນມີໃຫ້ເປັນພາສາສະເປນ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

ການປະກັນການວ່າງງານ

ແບບຟອມອະນຸຍາດສຳລັບອາກອນຫັກຢູ່ບ່ອນຈ່າຍ (ແບບຟອມ 1040WH)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຫັກອາກອນຢູ່ບ່ອນຈ່າຍຈາກການຈ່າຍສິດທິ ປະໂຫຍດໃນການປະກັນການວ່າງງານຂອງທ່ານ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມອະນຸຍາດສຳລັບການຝາກເງິນຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ (ແບບຟອມ 117H2)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣີກອນສາມາດຝາກເງິນສຳລັບການວ່າງງານຂອງທ່ານຜ່ານອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື ສິດທິປະໂຫຍດ Work Share ໃສ່ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຫຼື ເງິນຝາກປະຢັດຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ຄືການຝາກເງິນໂດຍກົງ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ (ແບບຟອມ 1826)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ຈາກກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣີກອນ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມບັນທຶກການຊອກຫາການຈ້າງງານ (ແບບຟອມ 2554)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອບັນທຶກກິດຈະກຳການຊອກຫາວຽກຂອງທ່ານສຳລັບແຕ່ລະອາທິດ ທີ່ທ່ານອ້າງສິດເອົາສິດທິປະໂຫຍດ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການປະກັນການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ (ແບບຟອມ 115)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອສະໝັກຂໍສິດທິປະໂຫຍດໃນການປະກັນການວ່າງງານ. 

ແບບຟອມຮ້ອງຂໍການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດໃນການປະກັນການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ (ແບບຟອມ 127)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອ້າງສິດເອົາສິດທິປະໂຫຍດໃນການປະກັນການວ່າງງານ ໃນແຕ່ລະອາທິດ.

ແບບຟອມຮ້ອງຂໍສິດທິປະໂຫຍດໃນການປະກັນການວ່າງງານສຳລັບການໄຕ່ສວນ (ແບບຟອມ 2602)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນກ່ຽວກັບການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານສຳລັບ ສິດທິປະໂຫຍດໃນການປະກັນການວ່າງງານ. 

ແບບສອບຖາມພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນ (ແບບຟອມ 385-E)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອຊ່ວຍກຳນົດຄ່າຈ້າງໃນປີຖານຂອງທ່ານທີ່ຫາໄດ້ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາແຫ່ງອື່ນໆ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ການສະຫຼະສິດກໍລະນີຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ

ແບບຟອມຮ້ອງຂໍສຳລັບການສະຫຼະສິດກໍລະນີຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ (ແບບຟອມ 129)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍການສະຫຼະສິດສຳລັບໜີ້ສິນເນື່ອງຈາກການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ ຈາກລັດ Oregon.

ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການປະກັນການວ່າງງານ

ແບບສະໝັກ TUI (ແບບຟອມ 700b)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອສະໝັກຂໍການຝຶກອົບຮົມໃນໂຄງການປະກັນການວ່າງງານ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ

ແບບສະໝັກ SEA (ແບບຟອມ 96-12)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອສະໝັກຂໍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ SEA (UI PUB 2544)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອ້າງສິດເອົາສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ສຳລັບນັກຮົບເກົ່າ

ການອະນຸຍາດເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ພາກສ່ວນທີສາມ (VA ແບບຟອມ 21-0845)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ Department of Veterans Affairs ສາມາດເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຕໍ່ພາກສ່ວນທີສາມ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ

ການອຸທອນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປ່ຽນການຄ້າ (TAA) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປ່ຽນການຄ້າທາງເລືອກ (ATAA) (ແບບຟອມ ETA-9042)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້າສະບັບປີ 1974. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມຮ້ອງຂໍເພື່ອກຳນົດສິດຕໍ່ສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ການບໍລິການຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ (ແບບຟອມ TRA 006)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້າສະບັບປີ 1974. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ຄູ່ມືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ (UI PUB 350TRA)

ນໍາໃຊ້ເອກະສານສະບັບນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດຂອງກົດໝາຍ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມຮ້ອງຂໍສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ - ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ (ແບບຟອມ TRA 8-58A IT)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອ້າງສິດເອົາສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການວ່າງງານ ໃນຂະນະ ທີ່ຮັບການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ໂຄງການໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.

ແບບຟອມຮ້ອງຂໍສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ - ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ (ແບບຟອມ TRA 8-58A NIT)

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມນີ້ເພື່ອອ້າງສິດເອົາສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການວ່າງງານ ໃນຂະນະ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຕາມໂຄງການໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າ. ແບບຟອມນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ໃນພາສາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບການໃຊ້ລ່າມ ແປພາສາ ຫຼື ການແປພາສາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໜ້າ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?.