قوانین و مقررات بیمه بیکاری

در این صفحه:

سابقه

کنگره در 1935 و در واکنش به رکود بزرگ، یک برنامه بیمه بیکاری را به بعنوان بخشی از قانون تأمین اجتماعی (SSA) تصویب کرد. این برنامه امروزه، یک شراکت فدرالی-ایالتی با نظارت وزارت کار ایالات متحده آمریکا می‌باشد. قانون تأمین اجتماعی به ایالات دارای قوانین بیمه بیکاری کمک‌هایی ارائه می‌کند که شرایط فدرالی اجرای بیمه بیکاری و نظارت بر پرداخت‌های مزایا را رعایت می‌کند. ایالات می‌توانند تنها برای اجرا و مدیریت برنامه‌های بیمه بیکاری از این بودجه فدرالی استفاده کنند.

هر ایالت برنامه بیمه بیکاری خاص خودش را دارد. آیین‌نامه ایالتی، که برای سازگاری با مقررات فدرالی تنظیم شده، مزایای بیکاری قابل ارائه توسط ایالت و نیز نحوه و زمان واجدشرایط بودن کارگران / کارکنان را مطرح می‌کند. این آیین‌نامه همچنین سهم‌های مالیاتی کارفرمایان شاغل در ایالت را مشخص می‌کند که باید به حساب امانی بیمه بیکاری ایالتی پرداخت کنند.

اداره اشتغال اورگان، برنامه بیمه بیکاری ایالت اورگان را مدیریت می‌کند. قانون‌گذاران هیئت قانون‌گذاری ایالت اورگان، قوانین بیمه بیکاری را در آیین‌نامه‌ بازنویسی شده اورگان 657 تصویب کرده‌اند.

اداره ایالتی اورگان نیز، قوانین مدیریتی را ایجاد کرده‌اند که در اجرا و تفسیر مرجعیت قانونی به آنها کمک می‌کند. قوانین اداره کار و اشتغال اورگان در فصل 471 قوانین مدیریتی اورگان مطرح شده است. این قوانین، شامل قوانین برنامه بیمه بیکاری می‌شود. اداره کار و اشتغال اورگان گاهی قوانین پیشنهاد یا موقتی جدید را ارائه می‌کند.

همچنین، برنامه‌های قانونی در اورگان و در سطح فدرالی ممکن است تغییراتی را در برنامه بیمه بیکاری اورگان ایجاد کنند. برای مثال، اداره کار و اشتغال اورگان چند برنامه فدرالی جدید را اجرا کرده و در نتیجه دعوی‌های متعدد قانونی فدرالی و ایالتی، مقررات ایالتی را در طول همه‌گیری کووید-19 به‌روزرسانی کرده است.