Các Mẫu đơn


Bảo hiểm Thất nghiệp

Ủy quyền Khấu trừ Thuế (Mẫu đơn 1040WH)

Sử dụng mẫu đơn này để cho phép khấu trừ thuế từ các khoản thanh toán trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp của quý vị. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Giấy Ủy quyền Gửi tiền Điện tử (Mẫu đơn 117H2)

Sử dụng mẫu đơn này để ủy quyền cho Sở Việc làm Oregon chuyển tiền điện tử các khoản trợ cấp thất nghiệp hoặc Work Share của quý vị vào tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm của quý vị. Điều này còn được gọi là gửi tiền trực tiếp. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Ủy quyền Tiết lộ Thông tin (Mẫu đơn 1826)

Sử dụng mẫu đơn này để cho phép một người yêu cầu thông tin cá nhân của quý vị từ Sở Việc làm Oregon.

Hồ sơ Tìm kiếm Việc làm (Mẫu đơn 2554)

Sử dụng mẫu đơn này để ghi lại các hoạt động tìm kiếm việc làm của quý vị cho mỗi tuần mà quý vị yêu cầu trợ cấp.

Đơn Yêu cầu Thanh toán Bảo hiểm Thất nghiệp Thông thường Lần đầu (Mẫu đơn 115)

Sử dụng mẫu đơn này để đăng ký trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Yêu cầu Yêu cầu Thanh toán Bảo hiểm Thất nghiệp Thông thường Hàng tuần (Mẫu đơn 127)

Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tuần.

Yêu cầu một phiên Điều trần về Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp (Mẫu đơn 2602)

Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu một phiên điều trần về quyết định hành chính về trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp.

Bảng câu hỏi Nhân viên Trường học (Mẫu 385-E)

Sử dụng mẫu đơn này để giúp xác định mức lương năm cơ sở của quý vị kiếm được tại trường học và các tổ chức giáo dục khác. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Miễn trừ thanh toán vượt mức

Yêu cầu Miễn trừ Thanh toán Vượt mức (Mẫu đơn 129)

Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu miễn trừ khoản nợ thanh toán vượt mức từ tiểu bang Oregon.

Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo

Đơn đăng ký TUI (Mẫu đơn 700b)

Sử dụng mẫu đơn này để đăng ký chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp Đào tạo. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Hỗ trợ Tự Kinh doanh

Đăng ký SEA (Mẫu đơn 96-12)

Sử dụng mẫu đơn này để đăng ký chương trình Hỗ trợ Tự Kinh doanh. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Mẫu đơn Yêu cầu Thanh toán Hàng tuần SEA (UI PUB 2544)

Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu trợ cấp hàng tuần trong chương trình Hỗ trợ Tự Kinh doanh. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Dành cho Cựu chiến binh

Ủy quyền Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Bên thứ Ba (Mẫu đơn VA 21-0845)

Sử dụng mẫu đơn này để cho phép Sở Cựu chiến binh tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Đạo luật Thương mại

Đơn xin Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại (TAA) và Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại Thay thế (ATAA) (Mẫu đơn ETA-9042)

Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu trợ cấp và hỗ trợ theo Đạo luật Thương mại năm 1974. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Yêu cầu Xác định Quyền được hưởng các Lợi ích và Dịch vụ theo Đạo luật Thương mại (Mẫu TRA 006)

Sử dụng mẫu này để yêu cầu các lợi ích và hỗ trợ theo Đạo luật Thương mại năm 1974. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Sổ tay Đạo luật Thương mại (UI PUB 350TRA)

Sử dụng tài liệu này để tìm hiểu thêm về chương trình Đạo luật Thương mại và các lợi ích của nó.

Yêu cầu Quyền lợi theo Đạo luật Thương mại Hàng tuần - Trong Đào tạo (Mẫu đơn TRA 8-58A IT)

Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu thanh toán trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp trong khi đào tạo theo chương trình Đạo luật Thương mại. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.

Yêu cầu Trợ cấp theo Đạo luật Thương mại Hàng tuần - Không phải Đào tạo (Mẫu đơn TRA 8-58A NIT)

Sử dụng mẫu đơn này để yêu cầu trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp trong khi không được đào tạo theo chương trình Đạo luật Thương mại. Mẫu đơn này có sẵn bằng các ngôn ngữ của quý vị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông dịch hoặc phiên dịch. Thông tin về cách thực hiện điều đó có trên trang Cần Trợ giúp?.