Skip to main content

Partners

ما از شرکای اجتماعی خود جهت کمک به ما در تماس با تمامی اهالی Oregon که می‌توانند واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری باشند، تشکر می‌کنیم. لطفا از ابزارهای تماس زیر برای مطلع کردن افراد اجتماع خود از مزایای بیکاری استفاده کنید.

شفایه رایگان را از طریق خطوط تلفن ویژه این اداره ارائه یمدهیم. عالوه بر در اداره اشتغال Department( )Employment، خدمات ترجمه

این، خدمات کمک زبا ن زیر را ن ب ارائه یمدهیم:

تلفن خود را به آدرس ایمیل OED_LanguageAccess@employ.oregon.gov ارسال کنید تا با زبان .1 نام، زبان درخواس ت و شماره

تماس تلف ت برقرار شود. شما، با شما

.2 «با مرکز تماس بيمه بيکاری به شماره 1-877-345-3484 تماس بگيريد.»