Skip to main content

شرکا

ما از شرکای اجتماعی خود جهت کمک به ما در تماس با تمامی اهالی Oregon که می‌توانند واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری باشند، تشکر می‌کنیم. لطفا از ابزارهای تماس زیر برای مطلع کردن افراد اجتماع خود از مزایای بیکاری استفاده کنید.