رویه‌ی تجدیدنظر

هر زمان که مزایای شما را کاهش دهیم یا آن را رد کنیم، یک رأی اداری برای شما پست می‌کنیم. اگر با رأی اداری موافق نیستید، این حق را دارید که از دفتر دادرسی‌های اداری درخواست دادرسی کنید و رأی را از طریق رویه تجدیدنظر به بازبینی ببرید. کارفرمای شما نیز در برخی شرایط همین حق را دارد.

در طول یک دادرسی‌، یک قاضی حقوق اداری از دفتر دادرسی‌های اداری شهادت افراد دخیل را می‌شنود و حکم می‌دهد. جلسات دادرسی‌ معمولاً تلفنی انجام می‌شود.

اگر به یک رأی اداری اعتراض دارید، هر هفته به ثبت مزایای خود ادامه دهید. اگر تجدیدنظر به نفع شما تصمیم‌گیری شود، فقط هزینه‌‌ی هفته‌هایی که به موقع مطالبه کرده‌اید، به شما پرداخت می‌شود.

درخواست تجدید‌نظر را به موقع ارائه دهید

آراء اداری 20 روز پس از ارسال پستی قطعی می‌شوند، بنابراین اگر می‌خواهید جلسه دادرسی‌ داشته باشید، سریعاً درخواست تجدید‌نظر کنید. در صورت عدم ارائه به موقع درخواست تجدیدنظر، رأی اداری اصلی مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت.

درخواست یک دادرسی کنید

فرم ارائه شده در رأی اداری شما، شامل دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه ثبت درخواست تجدید نظر است.  همچنین می‌توانید به روش‌های زیر یک تجدیدنظر ثبت کنید و درخواست دادرسی داشته باشید:

  • درخواستی را از طریق فرم تماس با ما ارسال کنید.
  • درخواست را به شماره 503-947-1335 فکس کنید.
  • درخواستی را به Unemployment Insurance – Hearings, 875 Union St NE, Salem, OR 97301 پست کنید.
  • با شماره 503-947-3149 تماس بگیرید و در پیغام خود، تمام اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهید.

می‌توانید درخواست دادرسی (فرم 2602) را پر کنید تا مطمئن شوید همه اطلاعات لازم را درج کرده‌اید. اطلاعات زیر را در درخواست خود ارائه دهید:

  • شماره تامین اجتماعی  (SSN)یا شماره شناسایی مشتری شما (CID)
  • شماره رأی اداری این شماره در نامه‌ای است که برای شما پست کردیم.
  • تاریخ رأیی که شما برای آن درخواست تجدید‌نظر می‌کنید.
  • اطلاعاتی که به ما در درک دلیل مخالفت شما با این تصمیم کمک می‌کند.
  • تاریخ‌ها یا زمان‌های خاصی که برای دادرسی در دسترس نخواهید بود.

ما به شما کمک زبانی و سایر امکانات را بدون هیچ هزینه‌ای ارائه خواهیم کرد.

می‌توانید اطلاعات بیشتر درباره جلسات دادرسی و فرآیند تجدیدنظر را در وب‌سایت دفتر دادرسی‌های اداری بیابید.

آدرس خود را به‌روز کنید

اگر درخواست دادرسی کرده اید و باید آدرس خود را به‌روز کنید، بایستی هم به دفتر دادرسی‌های اداری به شماره 1515-947-503 و هم به مرکز بیمه بیکاری اطلاع دهید.