Skip to main content

آیا شغل خود را از دست داده‌اید؟

آیا ساعات کاری شما کاهش یافته است؟

شما ممکن است برای چایگزینی بخشی از دستمزد از دست رفته خود واجد شرایط مزایای بیکاری باشید.

این یک نوع مساعدت عمومی محسوب نمی‌شود.

هر فردی که مجوز کار در ایالات متحده آمریکا را داشته باشد می‌تواند واجد شرایط باشد.

قانون مراقبت و COVID-19

قانون مراقبت یک قانون فدرالی جدید است که در 27 مارچ 2020 تصویب شد. براساس آن افراد بسیار بیشتری نسبت به گذشته می‌توانند از مزایای بیکاری بهره مند شوند. به خصوص افرادی که تحت تاثیر COVID-19 بوده‌اند. این قانون جدید سه کار اصلی انجام داد:

  1. مساعدت بیکاری در نتیجه بیماری همه گیر (PUA). افراد خود اشتغال و پیمانکاران مستقل اکنون می‌توانند PUA دریافت کنند (یک برنامه مزایای بیکاری جدید) (خاتمه در 26 دسامبر 2020)
  2. جبران خسارت بیکاری بیماری همه گیر فدرال (EPUC). هر فردی که هر نوع مزایای بیکاری دریافت می‌کند از تاریخ 29 مارچ 2020 تا 25 جولای 2020 هفته‌ای $600 اضافه دریافت می‌کند.
  3. جبران خسارت بیکاری اضطراری در نتیجه بیماری همه گیر (PEUC). اگر مزایای بیکاری عادی شما تمام شود، می‌توانید به مدت 13 هفته دیگر مزایا دریافت کنید (خاتمه در 26 دسامبر 2020)