Skip to main content

Quý vị đã bị mất việc?
Giờ làm của quý vị bị cắt giảm?

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để thay thế một phần tiền lương bị mất của mình.

Đây không phải là một loại hỗ trợ công cộng.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp tại Mỹ đều có thể đủ điều kiện.


Thông báo này mô tả một thủ tục dàn xếp đề xuất cho vụ kiện tập thể. Trong thủ tục dàn xếp đề xuất, Sở Lao Động Oregon đồng ý thực hiện các thay đổi chính sách để đẩy nhanh quy trình quyết định về phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp. Các thành viên cá nhân trong vụ kiện tập thể sẽ không nhận được tiền từ thủ tục dàn xếp này. Để biết thêm thông tin bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho Trung Tâm Luật Oregon theo số 503-473-8682. Tất cả các báo cáo quyết toán có thể được tìm thấy ở đây.