Skip to main content

Frequently Asked Questions

ກ່ອນການສະໝັກ

ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດບໍ?

 1. ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດສຳລັບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານບໍ?

  ທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າວ່າງງານໃນອາທິດໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຫາເງິນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດລາຍອາທິດຂອງທ່ານ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລາຍອາທິດທັງໝົດຂອງທ່ານແມ່ນ 1.25% ຂອງປີຖານຂອງທ່ານ* ລາຍໄດ້ທັງໝົດ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຫາໄດ້ $20,000 ໃນປີຖານຂອງທ່ານ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດລາຍອາທິດຂອງທ່ານຈະແມ່ນ $250. ສຳລັບສິດທີ່ໄດ້ຍື່ນໄປກ່ອນເດືອນມິຖຸນາ ວັນທີ 28 ປີ 2020, ເງິນຕອບແທນປະກັນໄພປະກັນໄພຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປຕ່ຳສຸດແມ່ນ $151 ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ສູງສຸດແມ່ນ $648 ຕໍ່ອາທິດ. ສຳລັບສິດໄລຍະທຳອິດທີ່ໄດ້ຍື່ນຫຼັງຈາກເດືອນມິຖຸນາ ວັນທີ 28 ປີ 2020, ຕ່ຳສຸດແມ່ນ $157 ແລະ ສູງສຸດແມ່ນ $673.

  ຖ້າທ່ານມີສິດ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຍື່ນສິດສຳລັບແຕ່ລະອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກົງກັບເງື່ຶອນໄຂການມີສິດທີ່ຈຳເປັນປະຈຳອາທິດ.

  ສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປ, ທ່ານມີສິດ ຖ້າທ່ານກົງກັບເງື່ຶອນໄຂການມີສິດທີ່ຈຳເປັນປະຈຳອາທິດເຫຼົ່ານີ້.

  • ທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າວ່າງງານໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບ,
  • ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ $1,000 ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 500 ຊົ່ວໂມງໃນປີຖານຂອງທ່ານ,
  • ທ່ານຫາເງິນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຄ່າຈ້າງໃນປີຖານຂອງທ່ານໃນໂອເຣກອນ,
  • ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຈ່າຍ ຫຼື ຄວນຈ່າຍພາສີປະກັນໄພຄົນວ່າງງານໃນຄ່າຈ້າງປີຖານຂອງທ່ານ ແລະ
  • ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກ, ພ້ອມສຳລັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຊອກຫາວຽກຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ບັນທຶກວ່າເງື່ອນໄຂຈຳເປັນນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກການລະບາດໄປທົ່ວຂອງເຊື້ອ ໂຄວິດ-19. ເບິ່ງກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວຂອງພວກເຮົາ.

  ສຳລັບໂປຣແກຣມການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດໃໝ່ (PUA), ທ່ານອາດຈະມີສິດ ຖ້າທ່ານວ່າງງານ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PUA ໄດ້ທີ່ນີ້.

  ທ່ານສາມາດເຮັດບົດທົດສອບການມີສິດ ຫຼື ເບິ່ງແບບຟອມກວດສອບການມີສິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານມີສິດ. ທາງດຽວທີ່ຈະຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນແມ່ນການສະໝັກໂດຍການຍື່ນສິດໃນໄລຍະທຳອິດ.

  *ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ປີຖານແມ່ນສີ່ໄຕມາດທຳອິດຂອງຫ້າໄຕມາດທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມປະຕິຖິນກ່ອນອາທິດທີ່ທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ.

  • ຖ້າທ່ານຍື່ນສິດຂອງທ່ານໃນເດືອນມີນາ ປີ 2020, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນເດືອນຕຸລາ ວັນທີ 1 ປີ 2018 ຫາ ເດືອນກັນຍາ ວັນທີ 30 ປີ 2019.
  • ຖ້າທ່ານຍື່ນສິດຂອງທ່ານໃນເດືອນເມສາ, ເດືອນພຶດສະພາ ຫຼື ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນເດືອນມັງກອນ ວັນທີ 1 ປີ 2019 ຫາ ເດືອນທັນວາ ວັນທີ 31 ປີ 2019.
  • ຖ້າທ່ານຍື່ນສິດຂອງທ່ານໃນເດືອນກໍລະກົດ, ສິງຫາ ຫຼື ກັນຍາ ປີ 2020, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນເດືອນເມສາ ວັນທີ 1 ປີ 2019 ຫາ ເດືອນມີນາ ວັນທີ 31 ປີ 2020.
 2. ລາຍຮັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໄດ້ບໍ?

  ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ. ກະຊວງການຈ້າງງານໄດ້ວາງ ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວ ຈຳນວນໜຶ່ງຍ້ອນໂຄວິດ-19. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ວັນທີ 8 ປີ 2020, ເມື່ອພາວະສຸກເສີນທົ່ວລັດໄດ້ຖືກປະກາດ. ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບໃໝ່, ທ່ານມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ ຖ້າທ່ານກົງກັບເງື່ອນໄຂການມີສິດທີ່ຈຳເປັນປະຈຳອາທິດ (ເບິ່ງ ຄຳຖາມ 1).

  ອີກຢ່າງ ກົດໝາຍ CARES ສ້າງໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA) ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ອອກຈາກວຽກ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ PUA ໄດ້ທີ່ນີ້.

 3. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຫດຜົນໂຄວິດ-19 ຂອງຂ້າພະເຈົ້າສຳລັບຄວາມຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຖືວ່າມີເຫດຜົນ ຫຼື ບໍ່? ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງ, “ສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄວິດ-19” ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ?

  ໃນ[1}[2}ກົດລະບຽບ[1}[2}ຊົ່ວຄາວຂອງກະຊວງການຈ້າງງານ{3]{4], “ສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄວິດ-19” ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຍັງສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ--ຕາບໃດທີ່ທ່ານກົງກັບເງື່ອນໄຂການມີສິດທີ່ຈຳເປັນປະຈຳອາທິດ--ຄື:

  • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເພາະວ່າທ່ານປ່ວຍຍ້ອນໄວຮັສໂຄໂຣນາ.
  • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເພາະວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສຳຜັດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະ ຖືກຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ແລະ ກັກໂຕ.
  • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເພາະວ່າທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກແຈ້ງວ່າທ່ານຄວນຈະກັກໂຕເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການໄດ້ຮັບການສຳຜັດ ຫຼື ການແຜ່ກະຈາຍໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
  • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເພາະວ່ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານປິດໂຮງງານ ຫຼື ຫຼຸດການເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກໄວຮັສໂຄໂຣນາ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການປິດໂຮງງານ ຫຼື ຫຼຸດການເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກກິດຈະກຳຄຳສັ່ງຈຳກັດການຢູ່ບ້ານຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ້ວ່າການລັດ ເພື່ອຈຳກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ.
  • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ຢູ່ບ້ານເພື່ອດູແລສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນອື່ນໆທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ນຳ ແລະ ໃຫ້ການດູແລຜູ້ທີ່ປ່ວຍຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ຖືກຕ້ອງການໃຫ້ກັກໂຕ.
  • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຍ້ອນວ່າທ່ານຕ້ອງຢູ່ບ້ານເພື່ອດູແລລູກ ເນື່ອງຈາກການປິດລົງຂອງໂຮງຮຽນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລເດັກ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຄ້າຍຄືກັນເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
  • ທ່ານຖືກເອີ້ນໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກ ເມື່ອກັບໄປອາດຈະຕ້ອງການທ່ານເພື່ອບໍ່ຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງການບັງຄັບກັກຕົວ ຫຼື ກິດຈະກຳຄຳສັ່ງຈຳກັດການຢູ່ບ້ານຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ້ວ່າການລັດ ເພື່ອຈຳກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ
 4. ນາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັດຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ/ຂ້າພະເຈົ້າຖືກໃຫ້ພັກງານບາງເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ?

  ຖ້າຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານຖືກຕັດ, ທ່ານຄວນລົງສະໝັກສຳລັບປະກັນໄພຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປ. ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສະໝັກແມ່ນໂດຍການໃຊ້ລະບົບການອ້າງສິດແບບອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ.

  ທ່ານອາດຈະມີສິດສຳລັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນອີກດ້ວຍ ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປຣແກຣມນັ້ນ. ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນແມ່ນຊະນິດຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທີ່ທົດແທນລາຍຮັບບາງສ່ວນສຳລັບຊົ່ວໂມງທີ່ທ່ານຖືກຕັດ. ຖາມນາຍຈ້າງຂອງທ່ານວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ Work Share ຫຼື ຢາກຈະພິຈະລະນາສະໝັກບໍ່. ນາຍຈ້າງສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນໄດ້ທີ່ນີ້.

  ສຳລັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຕື່ມໃສ່ທັງໝົດຂອງວຽກເອກະສານ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຕື່ມໃສ່ພຽງແຕ່ສອງໜ້າ ຟອມຍື່ນສິດໄລຍະທຳອິດ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວຽກ ຫຼື ຍື່ນສິດປະຈຳອາທິດເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ. ຖ້າທ່ານມີການຈ້າງງານອື່ນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລາຍງານລາຍຮັບຕ່າງໆຈາກການຈ້າງງານນັ້ນ.

 5. ຂ້າພະເຈົ້າຖືກໃຫ້ພັກງານເຕັມເວລາ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ?

  ທ່ານຄວນຈະສະໝັກສຳລັບປະກັນໄພຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປ. ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສະໝັກແມ່ນໂດຍການໃຊ້ ລະບົບການອ້າງສິດແບບອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ.

 6. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຖ້າບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າປິດຊົ່ວຄາວຍ້ອນໂຄວິດ-19?

  ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານອາດຈະມີສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນການເລີກຈ້າງຊົ່ວຄາວ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ປາກົດຂຶ້ນຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານຢຸດການດຳເນີນງານສຳລັບໄລຍະສັ້ນເຊັ່ນ: ການທຳຄວາມສະອາດຫຼັງຈາກປັດໄຈສ່ຽງຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ. ຄົນເຮັດວຽກສາມາດຮັບເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວຽກກັບນາຍຈ້າງອື່ນໆ. ທ່ານຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກເມື່ອຖືກເອີ້ນກັບຄືນ.

 7. ຖ້າສົມມຸດວ່ານາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຖືກປິດເດ?

  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານຍັງຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອຍັງຢູ່ບ່ອນອື່ນຈາກສະຖານທີ່ ຫຼື ການຈ່າຍແບບສຳຮອງ.

 8. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ແຕ່ວຽກບໍ່ເຕັມເວລາເທົ່ານັ້ນ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ “ພ້ອມໃນການເຮັດວຽກ” ຖ້າປົກກະຕິພວກເຂົາເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າວຽກເຕັມເວລາ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກສຳລັບວຽກທີ່ເຮັດໜ້ອຍກວ່າວຽກເຕັມເວລາ.

 9. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານບໍຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກວຽກໂດຍໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ, ມື້ພັກ, ເວລາປ່ວຍ ຫຼື ຈ່າຍການລາພັກທີ່ຍັງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (PTO)?

  ບໍ່. ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບເງິນທຶນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມັກຈັກບໍ່ມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ.

 10. ຖ້າສົມມຸດວ່າຂ້ອຍສາມາດຮັບເງິນຊົດເຊີຍຈາກການພັກ ຫຼື ອອກຈາກວຽກອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ນາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າປິດແລ້ວ?

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຈາກການພັກ ຫຼື ອອກຈາກວຽກອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ນາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າປິດແລ້ວ, ໂດຍທົ່ວໄປທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ.

 11. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທັງເປັນເພາະຂ້າພະເຈົ້າປ່ວຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກັກໂຕ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ; ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ “ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກ: ຖ້າພວກເຂົາ:

  1. ຖືກກັກໂຕໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ໂດຍຄຳແນະນຳທີ່ອອກຄຳສັ່ງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອກັກໂຕເອງເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການສຳຜັດ ຫຼື ແຜ່ກະຈາຍໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ປ່ວຍ.
  2. ຄິດຮອດບ້ານເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ພະຍາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ອາການ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດການສະໜອງວຽກງານຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາເລີ່ມຢູ່ບ້ານເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍ; ຫຼື
  3. ເມື່ອຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ຢູ່ໃນການດູແລຂອງສະຖາບັນອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອຈຸລະໂຣກໂຄໂຣນ່າສາຍພັນໃໝ່, ແຕ່ຕໍ່າກວ່າເຄິ່ງອາທິດ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດການສະເໜີທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນ.
 12. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເບິ່ງແຍງວຽກອື່ນໆບໍ ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກປິດຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ?

  ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານຄາດຫວັງທີ່ຈະເປີດໃໝ່ອີກຄັ້ງໃນອະນາຄົດ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວຽກອື່ນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ທ່ານຕ້ອງ:

   1. ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້;
   2. ຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ແລະ
   3. ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກເມື່ອນາຍຈ້າງຂອງທ່ານເອີ້ນທ່ານກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.

  ສັງເກດວ່າເມື່ອຕື່ມ ສິດອອນລາຍ, ລະບົບຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນການຊອກຫາວຽກ. ທ່ານສາມາດຂ້າມສິ່ງນີ້ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດນີ້ໂດຍການເຮັດທາງເລືອກການເລີກຈ້າງຊົ່ວຄາວ.

 13. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໄດ້ບໍຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊອກຫາວຽກໄດ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19?

  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ທ່ານຈະຖືກຕ້ອງການໃຫ້ຊອກຫາວຽກເຮັດເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ. ແຕ່ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດຊອກຫາວຽກໄດ້ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ສ້າງກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວຂຶ້ນມາ. ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວນີ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ວັນທີ 8 ປີ 2020. ກົດລະບຽບໃໝ່ນີ້ບອກວ່າ: ຖ້າທ່ານໄດ້ຖືກເລີກຈ້າງຊົ່ວຄາວສຳລັບເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19, ທ່ານຍັງສາມາດຮັບເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຊອກຫາວຽກ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບນາຍຈ້າງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ແລະ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເມື່ອນາຍຈ້າງຂອງທ່ານເອີ້ນທ່ານກັບໄປ. ທ່ານສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຖ້າທ່ານບໍ່ໄດຊອກຫາວຽກເພາະວ່າ:

  1. ທ່ານໝໍບອກວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ຢູ່ບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າການກັກໂຕ.
  2. ທ່ານຢູ່ບ້ານປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຢູ່ບ້ານຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ້ວ່າການລັດ.
  3. ທ່ານຢູ່ບ້ານເພື່ອດູແລເດັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການປິດໂຮງຮຽນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ມີການດູແລເດັກນ້ອຍ.

ສະໝັກ

 1. ປະເພດຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄວນສະໝັກ?

  ຖ້າທ່ານເປັນລູກຈ້າງ-- ແລະ ສິ່ງນີ້ລວມທັງ gig workers (ຜູ້ທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍພາສີເງິນເດືອນຂອງຄ່າຈ້າງຂອງທ່ານ)-- ສະໝັກສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປ.

  ຖ້າທ່ານມີອາຊີບອິດສະຫຼະ, ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ ຫຼື gig worker ຜູ້ທີ່ນາຍຈ້າງບໍ່ຕ້ອງການຈ່າຍພາສີເງິນເດືອນຂອງຄ່າຈ້າງຂອງທ່ານ, ສະໝັກສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດ.

  ເຮັດບົດທົດສອບການມີສິດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານແບບໃດທີ່ທ່ານຄວນສະໝັກ.

  ມັນສຳຄັນທີ່ຈະສະໝັກສຳລັບໂປຣແກຣມທີ່ຖືກຕ້ອງ-- ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈະຖືກເລື່ອນກຳນົດອອກໄປ. ຖ້າທ່ານສະໝັກສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບສິດ, ພວກເຮົາຈະບອກທ່ານ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານສະໝັກໃນໂປຣແກຣມທີ່ຖືກຕ້ອງ.

 2. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍື່ນສິດແນວໃດ?

  ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຍື່ນແມ່ນໂດຍການໃຊ້ລະບົບອ້າງສິດອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ​. ຫຼື ທ່ານສາມາດໂທຫາສູນປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ ແລະ ຍື່ນຜ່ານທາງໂທລະສັບ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຍື່ນສິດຂອງທ່ານນັ້ນເປັນໄປໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເສຍວຽກໄປ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຍື່ນສິດ.

 3. ຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍື່ນສິດ?

  ສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທົ່ວໄປ, ທ່ານຈະຕ້ອງການ:

  • ຊື່ຂອງທ່ານ, ຕົວເລກປະກັນສັງຄົມ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່.
  • ປະຫວັດການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງທ່ານສຳລັບ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງລວມມີ:
   • ຊື່ຂອງນາຍຈ້າງ
   • ທີ່ຢູ່
   • ເບີໂທລະສັບ
   • ວັນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດຂອງການຈ້າງງານສຳລັບແຕ່ລະນາຍຈ້າງ
  • ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ເລກບັນຊີຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະໝັກສຳລັບການສັ່ງໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານໂດຍກົງ.

  ສຳລັບໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA), ທ່ານຈະຕ້ອງການສິ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ, ບວກກັບ:

  • ຫຼັກຖານຂອງລາຍໄດ້ (ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລາຍອາທິດທັງໝົດສູງກວ່າຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ $205 ) ເຊັ່ນ:
   • ພາສີຍ້ອນຫຼັງທຸລະກິດ ປີ 2019 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງທ່ານ.
   • ເຊັກເງິນຄ່າຈ້າງ ປີ 2019
   • 2019 W-2
  • ວັນທີທີ່ທ່ານເລີ່ມວ່າງງານເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19
  • ທ່ານຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍສ່ຳໃດໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ທ່ານຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດ.
 4. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດສະໝັກຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດຍ້ອນຫຼັງໄດ້ບໍ? ເວົ້າອີກຢ່າງກໍຄື ຫຼັງຈາກອາທິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດ?

  ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດສະໝັກຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດຍ້ອນຫຼັງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມເຖິງເວລາໃດກໍຕາມ ຫຼັງຈາກອາທິດທຳອິດທີ່ທ່ານເລີ່ມສູນເສຍລາຍຮັບ. ນີ້ແມ່ນກົດລະບຽບໃໝ່ ແລະ ຊົ່ວຄາວໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການແຜ່ລະບາດ.

  ສຳລັບ Pandemic Unemployment Assistance (PUA), ທ່ານສາມາດຍື່ນການອ້າງສິດເບື້ອງຕົ້ນຍ້ອນຫຼັງຈົນເຖິງວັນທີ 2 ກຸມພາ 2020. ວິທີດຽວທີດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຍື່ນແມ່ນຜ່ານ Online Claim System ຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດສຳລັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ພຽງແຕ່ລະບຸໃນການອ້າງສິດເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານສຳລັບທຸກອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຈຳນວນ (ຖ້າມີ) ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສຳລັບແຕ່ລະອາທິດເຫຼົ່ານັ້ນ.

  ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ (UI), ທ່ານສາມາດຍື່ນການອ້າງສິດເບື້ອງຕົ້ນຍ້ອນຫຼັງຈົນເຖິງວັນທີ 15 ມີນາ 2020. ແຕ່ຍ້ອນ Online Claim System ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຍ້ອນຫຼັງໜຶ່ງອາທິດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດ UI ແບບປົກກະຕິ, ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາທິດ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

ຫຼັງຈາກການສະໝັກ

 1. ຂ້ອຍ​ຈະຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດຂອງ​ຂ້ອຍ​ແນວ​ໃດ?

  ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ອາ​ທິດ​ລະ​ຄັ້ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ຄວນ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້​ຜ່ານ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ນອກ​ຈາກວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານພາ​ສາ ຫຼື ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອື່ນ, ທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ.

 2. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າລໍຖ້າສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

  ມັນຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍສີ່ອາທິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຂອງທ່ານທີ່ຈະມາຮອດ. ທ່ານອາດຈະມີສິດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຄືກັນເຊັ່ນ:

  • ຊ່ວຍໃນການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຊອກຫາບ້ານ
  • ຊ່ວຍໃນການຈ່າຍຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ
  • ຊ່ວຍໃນການໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ອາຫານອື່ນໆເຊັ່ນ: ກ່ອງອາຫານ ຫຼື ຕູ້ເກັບອາຫານ
  • ຊ່ວຍໃນການຊອກ ແລະ ຈ່າຍສຳລັບການດູແລເດັກນ້ອຍ
  • ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທັນທີສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
  • ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອການຂົນສົ່ງ
  • ຊັບພະຍາກອນສຳລັບກຸ່ມຄົນອົບພະຍົບເຂົ້າປະເທດ ແລະ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ
  • ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆທີ່ີມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ

  ຢ້ຽມຢາມ: 211info.org

  ໂທ: 2-1-1 ຫຼື 1-866-698-6155 (ມີນາຍແປພາສາຟຣີທາງໂທລະສັບ)

  TTY: dial711and call1-866-698-6155

  ຂໍ້ຄວາມ: ເລກໄປສະນີຂອງທ່ານ 898211 (TXT211) (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ)

  ອີເມລ: : help@211info.org (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ)


  ແລະ ຖ້າທ່ານສູນເສຍ ຫຼື ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ, ທ່ານອາດຈະມີສິດສຳລັບການວາງແຜນສຸຂະພາບຟຣີ ຫຼື ລາຄາຕ່ຳ.

  ຢ້ຽມຢາມ: healthcare.oregon.gov

  ໂທ: 1-855-268-3767

 3. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບ PIN?

  ທ່ານຄວນຈະເລືອກເລກບັດປະຈຳຕົວ (PIN) ເມື່ອທ່ານຍື່ນແບບຟອມວ່າງງານໄລຍະທຳອິດຂອງທ່ານ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຍື່ນແບບອອນລາຍ ຫຼື ຜ່ານທາງໂທລະສັບ. ທ່ານຈະໃຊ້ PIN ອັນດຽວກັນຕະຫຼອດການອ້າງສິດຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງການມັນເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປລະບົບອ້າງສິດອອນລາຍ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອອ້າງສິດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລາຍອາທິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບອອນລາຍ ຫຼື ຜ່ານທາງໂທລະສັບ. ພະນັກງານທີ່ເປັນຕົວແທນບໍ່ຮູ້ PIN ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານລືມມັນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຖາມພວກເຮົາເພື່ອປ່ຽນມັນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກ PIN ໃໝ່ໄດ້. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງ PIN ຂອງທ່ານ. ຫ້າມໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຄົນອື່ນ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ມັນ.

 4. ເລກ PIN ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດປ່ຽນມັນໃໝ່ໄດ້ແນວໃດ?

  ຖ້າບາງຄົນກຳລັງດຳເນີນການໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ, ລະບົບຈະລົບ PIN ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ພະນັກງານ OED ຈະຕ້ອງໃຊ້ຂັ້ນຕອນພິເສດເພື່ອປ່ຽນມັນໃໝ່. ຖ້າພາດຂັ້ນຕອນນີ້ໄປ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນ PIN ຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ໃນລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານເຄີຍໃຊ້ມັນມາກ່ອນໃນອາດີດ ແລະ ທ່ານຈື່ຄຳຖາມຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.

 5. ລະຫັດບັດປະຈຳຕົວຂອງລູກຄ້າຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ (CID)?

  CID ຂອງທ່ານແມ່ນມີ 11 ຕົວເລກທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວສຳລັບທ່ານ. ທ່ານສາມາດຫາຕົວເລກນີ້ໃນເອກະສານໃດກໍໄດ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຕົວເລກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເອົາມັນໂດຍການໂທຫາສູນຕິດຕໍ່ປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ ຫຼື ສຳນັກງານແຫຼ່ງວຽກຂອງລັດໂອຣີກອນ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ຂໍ້ມູນການຢືນຢັນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ.​

 6. ບັນຊີທະນາຄານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກລະງັບ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ?

  ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ສະຖາບັນການເງິນບາງແຫ່ງກຳລັງປິດກັ້ນຜູ້ຄົນອອກຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາເປີດບັນຊີແລ້ວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດ. ທະນາຄານບາງແຫ່ງມີມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ບັນຊີ ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າຈາກການສໍ້ໂກງ ເມື່ອມີກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ OED (Oregon Employment Department) ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂະບວນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທະນາຄານ. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ຕິດຕໍ່ທະນາຄານຂອງທ່ານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອປົດລັອກບັນຊີຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮັບເງິນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ໃຊ້ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ເລືອກ, “ການຊຳລະເງິນປະຈຳອາທິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ການຊຳລະເງິນທີ່ຂາດຫາຍໄປ (My weekly payment or missing payment),” ແລະ ອະທິບາຍສະຖານະການຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ.

ກວດສອບການອ້າງສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

 1. ຂ້າພະເຈົ້າຈະກວດສອບສະຖານະຂອງການອ້າງສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

  ເພື່ອທີ່ຈະກວດສອບສະຖານະຂອງການອ້າງສິດຂອງທ່ານ, ເຂົ້າໄປໃນລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ. ໄປທີ່ພາກສ່ວນ “ສະຖານະຂອງການອ້າງສິດຂອງທ່ານ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດ”. ມັນຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າອາທິດໃດທີ່ທ່ານໄດ້ອ້າງສິດ ແລະ ຖ້າຫາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃດໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ.

 2. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ?

  ປັດຈຸບັນ, ເວລາລະຫວ່າງການລົງທະບຽນ ແລະ ເອົາເຊັກໃບທຳອິດຂອງທ່ານແມ່ນໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ສີ່ອາທິດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລັດຖະບານກາງພິຈາລະນາສາມອາທິດ “ຕົງຕາມກຳນົດເວລາ.” ມັນໃຊ້ເວລາພວກເຮົາຍາວຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19. ຜູ້ຄົນລົງສະໝັກສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າທີ່ເຄີຍມີຜ່ານມາ.

  ຖ້າມັນໜ້ອຍກວ່າສີ່ອາທິດຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ສະໝັກສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໂດຍການຍື່ນການອ້າງສິດໄລຍະທຳອິດ, ກະລຸນາຢ່າຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາເທື່ອ. ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການການສະໝັກຂອງທ່ານ. ການຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາກ່ອນໜ້ານີ້ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄວຂຶ້ນ. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນການການອ້າງສິດສຳລັບທຸກໆຄົນຊ້າລົງ.

  ຖ້າມັນຮອດສີ່ອາທິດແລ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງການອ້າງສິດໄລຍະທຳອິດຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງຈາກພວກເຮົາ, ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ 1-877-FILE4UI (1-877-345-3484) ສຳລັບການອ້າງສິດທົ່ວໄປ ຫຼື 1-877-345-3484 ສຳລັບການອ້າງສິດ PUA.

 3. ມັນຜ່ານມາດົນກວ່າ 4 ອາທິດເປັນຢ່າງໜ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະໝັກ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຄາດຫັວງຈາກພວກເຂົາໄດ້ເມື່ອໃດ?

  ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ 4 ອາທິດ ເພື່ອດຳເນີນການການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຊັບຊ້ອນ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັກຂອງທ່ານຫຼັງຈາກສີ່ອາທິດ, ທ່ານອາດຈະມີການອ້າງສິດທີ່ຊັບຊ້ອນ.

  ນີ້ແມ່ນບາງເຫດຜົນທົ່ວໄປສຳລັບເວລາລໍຖ້າທີ່ດົນກວ່າສີ່ອາທິດ:

  • ທ່ານພາດໜຶ່ງອາທິດ (ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ) ຂອງການຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມລ່າຊ້າໃນການຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ທ່ານຕ້ອງສົ່ງການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດແຕ່ລະອາທິດ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສືບຕໍ່ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າທ່ານພາດໜຶ່ງອາທິດ, ໃຫ້ໄປທີ່ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການອ້າງສິດຂອງທ່ານໃໝ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການອ້າງສິດອອນລາຍຂອງທ່ານໃໝ່, ທ່ານຈະຕ້ອງໂທ ແລະ ເວົ້າກັບພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານ.
  • ທ່ານບໍ່ໄດ້ລາຍງາຍລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ.
  • ທ່ານມີລາຍໄດ້ຈາກກອງທັບ, ລັດຖະບານກາງ ຫຼື ຫາໄດ້ໃນລັດອື່ນ. ມັນໃຊ້ເວລາສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວກັບມາຈາກລະບົບຂອງພວກເຂົາ.
  • ກໍລະນີຂອງທ່ານຕ້ອງການການຕິດຕາມເພີ່ມເຕີມ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານການອ້າງສິດຂອງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລົມກັບທ່ານ, ເຈົ້ານາຍຂອງທ່ານ ແລະ/ຫຼື ຄົນອື່ນໆເພາະວ່າ:
   • ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
   • ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊອກຫາວຽກຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ
   • ທ່ານລາອອກ
   • ທ່ານຖືກໄລ່ອອກ
   • ທ່ານມີລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະກອບເຂົ້າ, ເຊັ່ນການຈ່າຍເງິນບຳນານບາງສ່ວນ)
  • ທ່ານຖືກກຳນົດໃຫ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ສິ່ງນີ້ຈະຢຸດການອ້າງສິດຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດເພາະວ່າພວກເຮົາຄິດວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອີກຕໍ່ໄປ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ. ຫຼື ຖ້າທ່ານໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ, ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານແມ່ນເທົ່າໃດ.

  ຖ້າສິ່ງໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ, ທ່ານສາມາດຫວັງທີ່ຈະຖ້າດົນກວ່າສີ່ອາທິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ການອ້າງສິດຂອງທ່ານຕ້ອງການການພິຈາລະນາທີ່ຂຽນດ້ວຍມືໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດດ້ານການອ້າງສິດ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດດ້ານການອ້າງສິດຈະຕິດຕໍ່ໄປຫາທ່ານ, ສະນັ້ນ, ກະລຸນາຕອບຮັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

 4. ຂໍ້ຄວາມສະຖານະການອ້າງສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ?

  ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມສະຖານະການອ້າງສິດທົ່ວໄປບາງສ່ວນ, ພວກເຂົາໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ແລະ ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້:

  ຂໍ້ຄວາມ: ການອ້າງສິດຂອງທ່ານສຳລັບອາທິດສິ້ນສຸດ <ວັນທີຂອງວັນເສົາ> ໄດ້ຮັບການດຳເນີນການສຳລັບການຈ່າຍໃນ <ວັນທີທີ່ການອ້າງສິດດຳເນີນການແລ້ວ>. ຍ້ອນວ່າເວລາທີ່ໃຊ້ສຳລັບການດຳເນີນການ ແລະ ສົ່ງອີເມລ, ກະລຸນາຍອມຮັບສີ່ມື້ຈາກມື້ທີ່ທ່ານໄດ້ອ້າງສິດອາທິດກ່ອນການສອບຖາມກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຊ້າ.

  ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ: ການອ້າງສິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການດຳເນີນການ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງຈຳນວນເງິນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເຊັກຂອງທ່ານໃນສີ່ມື້ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ.

  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້: ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຫຍັງ.

  ຂໍ້ຄວາມ: ການອ້າງສິດຂອງທ່ານສຳລັບອາທິດສິ້ນສຸດ <ວັນເສົາ> ໄດ້ຮັບແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເພາະວ່າມີບັນຫາ. ຂໍ້ມູນ ແລະ ການແນະນຳໄດ້ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມລຫາທ່ານແລ້ວ.

  ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານເພື່ອທີ່ຈະຄິດ ຖ້າທ່ານເໝາະສົມສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນອາທິດນີ້.

  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້: ໂທຫາພວກເຮົາ.

  ສຳລັບການອ້າງສິດການວ່າງງານທົ່ວໄປ

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  ສຳລັບໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA):

  ຟຣີຄ່າທຳນຽມ: 1-877-345-3484

  ຂໍ້ຄວາມ: ການອ້າງສິດຂອງທ່ານສຳລັບອາທິດສິ້ນສຸດ <ວັນທີຂອງວັນເສົາ> ຖືກຕິດໜີ້ຄືກັບອາທິດຂອງການລໍຖ້າໃນ <ວັນທີທີ່ການອ້າງສິດດຳເນີນການແລ້ວ>.

  ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ: ກ່ອນໂຄວິດ-19, ກົດໝາຍ Oregon ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າໜຶ່ງອາທິດຂອງການວ່າງງານ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ. ສິ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າອາທິດຂອງການລໍຖ້າ. ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດໃນອາທິດນັ້ນ. ຂໍ້ຄວາມນີ້ບອກທ່ານວ່າ ສິດຂອງທ່ານແມ່ນສໍາລັບອາທິດລໍຖ້າ.

  ເມື່ອໄວໆນີ້, ກົດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຕອນນີ້ ຣັດສາມາດລະງັບອາທິດລໍຖ້າ ເພື່ອຜູ້ຄົນຈະສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄວຂຶ້ນໜຶ່ງອາທິດ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອເຮັດການອັບເດດນີ້ຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ. ໜ້າເສຍດາຍ, ພວກເຮົາຄາດວ່າໜ້າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ. ເມື່ອເຮົາເຮັດການອັບເດດແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຮົາຍັງຕິດຄ້າງທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານສໍາລັບອາທິດທໍາອິດນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະໂພສການອັບເດດຢູ່ບ່ອນນີ້ທັນທີທີ່ພວກເຮົາມີການອັບເດດ.

  ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່: ກະລຸນາຢ່າໂທຫາ ຫຼື ອີເມວຫາພວກເຮົາກ່ຽວກັບອາທິດລໍຖ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດແລ້ວ. ການໂທ ຫຼື ການສົ່ງອີເມວກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການເລື່ອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທຸກຄົນລ່າຊ້າ.

  ຂໍ້ຄວາມ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການລາຍງານຂອງທ່ານສໍາລັບທ້າຍອາທິດ <ວັນທີຂອງວັນເສົາ>. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄອມພິວເຕີບໍ່ສາມາດຊອກຫາສິດສໍາລັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດໃໝ່, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ເວລາຫ້າມື້ເຮັດວຽກສໍາລັບການຍື່ນຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນລະບົບ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດໃໝ່, ທ່ານຕ້ອງໂທຫາສູນປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ. ສິດປະກັນໄພຄົນວ່າງງານຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດການຜ່ານຫ້ອງການການຈ້າງງານທ້ອງຖິ່ນອີກຕໍ່ໄປ.

  ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່: ຖ້າທ່ານໄດ້ຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງທ່ານໜ້ອຍກວ່າຫ້າມື້ລັດຖະການທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການໃດໆ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າຫ້າມື້ລັດຖະການທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໃຫ້ໂທຫາເຮົາ.

  ສໍາລັບສິດຄົນວ່າງງານປົກກະຕິ:

  1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

  ຂໍ້ຄວາມ: ການລາຍງານຂອງທ່ານສໍາລັບທ້າຍອາທິດ <ວັນທີຂອງວັນເສົາ> ໄດ້ຖືກຮັບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເທື່ອ ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຫາສິດໃໝ່ສໍາລັບທ່ານໄດ້. ຖ້າທ່ານໄດ້ຍື່ນສິດໃໝ່ ເພື່ອພິຈາລະນາສິດໃນການຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານແລ້ວ, ມັນຍັງຖືກດໍາເນີນການໂດຍຫ້ອງການປະກັນໄພຄົນວ່າງງານຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ພວກເຂົາອີກ. ຫຼັງຈາກທີ່ສິດໃໝ່ຂອງທ່ານໄດ້ດໍາເນີນການແລ້ວ, ອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນສິດຈະຖືກດໍາເນີນການໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຍື່ນສິດໃໝ່ສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໂດຍການໂທໄປຫາສູນປະກັນໄພຄົນວ່າງງານຂອງທ່ານ. ສິດປະກັນໄພຄົນວ່າງງານຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດການຜ່ານຫ້ອງການການຈ້າງງານທ້ອງຖິ່ນອີກຕໍ່ໄປ.

  ສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງ: ທ່ານຍັງບໍໄດ້ຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຖ້າທ່ານຍື່ນ, ມັນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການເທື່ອ. ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນທັງສິດໃນໄລຍະທໍາອິດເພື່ອພິຈາລະນາວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ສິດປະຈໍາອາທິດສໍາລັບແຕ່ລະອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂໍ້ຄວາມນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ ແຕ່ການສະໝັກໃນໄລຍະທໍາອິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຍື່ນ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການເທື່ອ.

  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້: ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດສໍາລັບເິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາລໍຖ້າ. ຖ້າທ່ານມີ ແລະ ມັນກໍກາຍຫ້າມືລັດຖະການຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຍື່ນມັນແລ້ວ ແລະ ທ່ານຍັງເຫັນຂໍ້ຄວາມນີ້, ໃຫ້ໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).

  ຂໍ້ຄວາມ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການລາຍງານຂອງທ່ານສໍາລັບທ້າຍອາທິດ <ວັນທີຂອງວັນເສົາ>. ຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນສໍາລັບອາທິດນີ້ຈະພ້ອມໃຊ້ໃນ <ວັນທີ>. ຍ້ອນເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ກະລຸນາໃຫ້ເວລາສີ່ມື້ຈາກມື້ທີ່ທ່ານຍື່ນໃນອາທິດກ່ອນສອບຖາມກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຊ້າ.

  ສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການສິດຂອງທ່ານ.

  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້: ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງ. ພຽງແຕ່ລໍຖ້າຈົນເຖິງວັນທີ່ມັນບອກວ່າ ມີຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນແລ້ວ. ນັ້ນກໍຄືເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະອັບເດດສະຖານະສິດຂອງທ່ານ.

  ຂໍ້ຄວາມ: ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງການຍື່ນສິດສໍາລັບທ້າຍອາທິດ <ວັນທີຂອງວັນເສົາ> ໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາກັບໄປທີ່ ເມນູ ແລະ ເລືອກ: “ການຍື່ນສິດສໍາລັບອາທິດຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ”

  ສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງ: ຍື່ນບົດລາຍງານການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບອາທິດນີ້

  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້: ຍື່ນບົດລາຍງານການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບອາທິດນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະເລີ່ມຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ. ສິ່ງນີ້ແຕກຕ່າງຈາກສິດໃນໄລຍະທໍາອິດ (ການສະໝັກຂອງທ່ານ) ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນທັງສອງເພື່ອຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ສິດປະຈໍາອາທີດຄືວິທີທີ່ພວກເຮົາປະເມີນໄດ້ວ່າຕ້ອງສົ່ງເງິນໃຫ້ທ່ານສໍາລັບອາທິດນັ້ນເທົ່າໃດ. ໜຶ່ງອາທິດແມ່ນວັນອາທິດເຖິງວັນເສົາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສົ່ງສິດປະຈໍາອາທິດຈົນກວ່າໜຶ່ງອາທິດຈະໝົດໄປ. ເພື່ອທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດໃມ່ທຸກໆອາທິດ. ຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເລີ່ມໃໝ່ພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະໄດ້ຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດໃໝ່ ແລະ ລໍຖ້າເພື່ອຮັບການຮອງຮັບອີກຄັ້ງ.

  ຂໍ້ຄວາມ: ລະບົບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຊົ່ວຄາວ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງພາຍຫຼັງ.

  ສິ່ງທີ່ມັນໝາຍເຖິງ: ລະບົບຢຸດປະຕິບັດງານຍ້ອນການບໍາລຸງຮັກສາຕາມກໍານົດເວລາ. ລະບົບຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈາກ 12:30 ຕອນເຊົ້າ ເຖິງ 2:00 ຕອນເຊົ້າ ແຕ່ລະຄືນ ເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ. ພວກເຮົາຍັງມີກໍານົດເວລາຢຸດປະຕິບັດງານຈາກ 6:00 ຕອນແລງ - 8:00 ຕອນແລງໃນອາທິດທີສອງຂອງແຕ່ລະເດືອນ.

  ການຍື່ນສິດໃໝ່ແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້ບໍລິການຈາກ 10:00 ຕອນແລງ ຈົນເຖິງ 2:00 ຕອນເຊົ້າ, ວັນເສົາຈາກ 8:00 ຕອນແລງ ຈົນເຖິງ ວັນອາທິດ 2:00 ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຈາກວັນອາທິດ 8:30 ຕອນແລງ ຈົນເຖິງ ວັນຈັນ 5:00 ຕອນເຊົ້າ.

  ບາງຄັ້ງ ລະບົບຂອງພວກເຮົາກໍຕ້ອງປະສານກັບລະບົບຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການໄດ້ ເມື່ອເຖິງເວລາຢຸດປະຕິບັດງານ.

  ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້: ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງພາຍຫຼັງ.

 5. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມກ່າວວ່າ ການສະໝັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກປະຕິເສດ. ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບອີດຈົດໝາຍໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

  ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຄົນສະໝັກເຂົ້າສອງໂປຣແກຣມ ແລະ ບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກັບໜຶ່ງໂປຣແກຣມ, ແຕ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກັບອີກອັນໜຶ່ງ. ມີໂປຣແກຣມເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານສອງອັນລັກທີ່ ທ່ານສາມາດສະໝັກໄດ້ຄື: ປະກັນໄພຄົນວ່າງງານປົກກະຕິ (UI) ແລະ ໂປຣແກຣມ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດ (PUA). ທ່ານບໍ່ສາມາດມີສິດສໍາລັບທັງສອງອັນໃນເວລາດຽວກັນ.

  ສະນັ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍປະຕິເສດໜຶ່ງອັນ ແລະ ຈົດໝາຍຮັບຮອງໜຶ່ງອັນ, ຈົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບສອງໂປຣແກຣມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບໂປຣແກຣມທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານໄດ້ຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານແຕ່ລະອາທິດ.

 6. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຍື່ນສິດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຍື່ນໄດ້ທາງໂທລະສັບໃນອາທິດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດລາຍງານມັນອາທິດຕໍ່ໄປ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບອາທິດນີ້ບໍ?

  ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດກໍຄືໃຫ້ຍື່ນ ສິດໃໝ່ ແລະ ເລີ່ມສິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ທາງອອນລາຍ. ດ້ວຍສະພາບການປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ສາຍໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາຫຍຸ້ງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈະກວດສອບສະຖານະການຂອງທ່ານ ແລະ ກັບໄປທີ່ອາທິດກ່ອນໜ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

 7. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທີ່ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຕິດຕໍ່ທ່ານພາຍໃນຈໍານວນມື້ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຫຼື ອາດຈະສ່ຽງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ ຫຼື ການໂທຈາກພວກເຮົາໂດຍບອກວ່າ ພວເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນທັນທີ (ເຊັ່ນ ພາຍໃນ 7 ມື້), ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນນັ້ນໂດຍໄວທີ່ສຸດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຮົາໄດ້ ຍ້ອນທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານສາຍໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາໄດ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ເວລາເພີ່ມເຕີມ. ຖ້າມີການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບສິດຂອງທ່ານ ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເມື່ອຮຽກຮ້ອງໄປ, ພວກເຮົາສາມາດກັບຄືນມາ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້.

  ພວກເຮົາກໍາລັງເພີ່ມສາຍໂທລະສັບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ໄດ້ຈ້າງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບສາຍ ແລະ ໂທອອກ. ເວລາລໍຖ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າມັນຍັງດົນເກີນໄປ. ພວກເຮົາໂທຫາຜູ້ຄົນໂດຍກົງ ເພື່ອແຈ້ງສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້.

 8. ຜູ້ຕັດສິນຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຍ້ອນມີບັນຫາກັບສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດຈັ່ງໃດ?

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການສື່ສານຈາກພວກເຮົາ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນທັນທີ (ຕົວຢ່າງ: ພາຍໃນເຈັດມື້ ຫຼື ອື່ນໆ), ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນນັ້ນໂດຍໄວທີ່ສຸດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຮົາໄດ້ ຍ້ອນທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານສາຍໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາໄດ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ເວລາເພີ່ມເຕີມ. ຖ້າມີການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບສິດຂອງທ່ານ ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເມື່ອຮຽກຮ້ອງໄປ, ພວກເຮົາສາມາດກັບຄືນມາ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້.

  ດ້ວຍການຍື່ນສິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກເຮົາກໍາລັງປະມານການວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ອາທິດສໍາລັບຜູ້ຕັດສິນທີ່ຈະພີິຈາລະນາສິດຂອງທ່ານ.

 9. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈົດໝາຍວ່າ ມີບາງຢ່າງຜິດພາດກັບສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ບອກວ່າແມ່ນຫຍັງ. ຕອນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ຂ້າພະເຈົ້າຄວນສືບຕໍ່ຍື່ນທຸກອາທິດເໝືອນກັບວ່າທຸກຢ່າງປົກກະຕິບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງສືບຕໍ່ຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານເໝືອນກັບວ່າທຸກຢ່າງປົກກະຕິ. ເຫດຜົນທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຄື:

  • ທ່ານໄດ້ດລາຍງານວ່າ ທ່ານຢຸດ ຫຼື ຖືກໄລ່ອອກໃນຕອນທໍາອິດທີ່ທ່ານຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງທ່ານ.
  • ສິດຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາບໍ່ມີບັນທຶກຂອງຄ່າຈ້າງທີ່ພຽງພໍ.
  • ທ່ານລໍຖ້າຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາທິດ ເພື່ອຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ ແລະ ຕອນນີ້ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.
  • ເມື່ອທ່ານຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ, ທ່ານໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານບໍ່ຜ່ານໜຶ່ງໃນເກນຄຸນສົມບັດ.
 10. ສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບດົນປານໃດຫຼັງຈາກການຍື່ນສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ແລ້ວຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບເດ?

  ການເຫັນວ່າສິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການແລ້ວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ອາດຈະເກີດມີບັນຫາການລະງັບການຊໍາລະເງິນ. ທາງທີ່ດີີ່ສຸດທີ່ຈະກວດສອບວ່າສິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການແລ້ວບໍ ຫຼື ຖ້າການຊໍາລະເງິນຂອງທ່ານຖືກສົ່ງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ ລະບົບການຍື່ນສິດອອນລາຍຂອງ OED ທີ່ Employment.Oregon.Gov/OCS/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານສາມາດເຫັນວ່າສິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການແລ້ວ, ກວດເບິ່ງມື້ຕໍ່ໄປວ່າການຊໍາລະເງິນໄດ້ຖືກສົ່ງແລ້ວບໍ. ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ OED, ໃຫ້ລໍຖ້າແຈ້ງເຕືອນຈາກ OED ທີ່ກ່າວວ່າ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

 11. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກປະຕິເສດ, ຫຼຸດລົງ ຫຼື ຢຸດເຊົາ. ເປັນຫຍັງ?

  ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈະຖືກຈ່າຍ ເມື່ອທ່ານມີສິດເທົ່ານັ້ນ. ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດສິດລວມມີ:

  • ຢຸດວຽກຂອງທ່ານ;
  • ຖືກໄລ່ອອກ ຫຼື ໃຫ້ຢຸດວຽກຊົ່ວຄາວ;
  • ບໍ່ມີໂອກາດເຮັດວຽກໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ທ່ານຍື່ນສິດ;
  • ປະຕິເສດວຽກ;
  • ປະຕິເສດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເມື່ອໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກ ຫ້ອງການແຫຼ່ງວຽກຂອງລັດໂອຣີກອນ;
  • ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມການປະຊຸມປະຖົມນິເທດທີ່ກໍານົດໄວ້ກັບ ຫ້ອງການ WorkSource ຣັດອໍຣີກອນ;
  • ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບາດເຈັບ;
  • ບໍ່ສາມາດຫາວຽກໄດ້;
  • ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ;
  • ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ ຍົກເວັ້ນແຕ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາວຽກ;
  • ບໍ່ເຕັມໃຈ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກ;
  • ຮັບເງິນບໍານານ, ເງິນພັກຜ່ອນ ຫຼື ເງິນວັນພັກ;
  • ຂາມໄປໜຶ່ງອາທິດ ໂດຍທີ່ບໍ່ເລີ່ມຍື່ນສິດຄືນໃໝ່; ແລະ
  • ຕອບຄໍາຖາມທີ່ຢູ່ເທິງສິດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ.

  ຖ້າມີບັນຫາໃດ, ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານທາງໂທລະສັບ ຫຼື ຈົດໝາຍ. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍບັນຫາ ແລະ ວິທີທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະຖາມລາຍກ່ຽວກັບສະຖານະການກັບທ່ານ. ຫະລຸນາຕອບມັນຢ່າງວ່ອງໄວ ຖາ້ທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມໃຫ້ປະກອບ, ຈົດໝາຍເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈະລ່າຊ້າຈົນກວ່າທ່ານຈະຕອບ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຕອບເລີຍ, ພວກເຮົາອາດຈະປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ສີບຕໍ່ເຮັດການຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງສາຍໂທລະສັບການຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງກວດສອບສິດຂອງທ່ານ.

  ພວກເຮົາຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ, ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆ. ຖ້າການຕັດສິນໃຈອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເລືອ ແລະ ທ່ານມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ, ພວກເຮົາຈະຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນເຂົ້າມາ ລວມເຖິງສໍາລັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາປະຕິເສດໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງການຕັດສິນໃຈທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາປະຕິເສດການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ເປັນໄລຍະເວລາເທົ່າໃດ, ເຮັດຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະມີສິດອີກ ແລະ ຈະຮ້ອງຂໍຢ່າງໃດ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີ.

 12. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃໝ່. ເປັນຫຍັງ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຢ່າງນັ້ນແນວໃດ?

  ພະແນກການຈ້າງງານຈະໂຈະສິດຂອງທ່ານຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ຖ້າທ່ານ:

  • ຂ້າມການຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດໄປໜຶ່ງອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
  • ຮັບຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
  • ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ
  • ບໍ່ລາຍງານລາຍຮັບຫຼັງຈາກອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ລາຍງານລາບຮັບ

  ຖ້າສິດຂອງທ່ານຖືກໂຈະຍ້ອນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຢູ່ດ້ານເທິງ, ທ່ານຈະຕ້ອງເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ທ່ານສາມາດໂຈະ ຫຼື ຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕາມທີ່ຈໍາເປັນໃນຊ່ວງປີແຫ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.

  ຖ້າການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຖືກໂຈະ ຍ້ອນທ່ານເຮັດວຽກ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ ລະບົບຍື່ນສິດອອນລາຍ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກເອົາທາງເລືອກ “ເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.”

  ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ໄດ້ຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ລະບົບຍື່ນສິດອອນລາຍ/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ເພື່ອເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

  ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໂທຫາພວກເຮົາ. ໃຫ້ກຽມຂໍ້ມູນຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ອມ ເມື່ອທ່ານໂທ. ສິ່ງນີ້ລວມມີວັນທີທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ; ຊື່, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານ; ແລະ ລາຍໄດ້ລວມຂອງທ່ານຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງເຫຼົ່ານັ້ນ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລີ່ມຍື່ນສິດຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງຕ້ອງຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ

 13. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນວ່າການຍື່ນສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່?

  ການຍື່ນສິດຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຄຸນສົມບັດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຄໍາຖາມ 1. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນພຽງພໍ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນຊົ່ວໂມງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະມີສິດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປົກກະຕິ. ຖ້າການຍື່ນສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານອາດຈະຜ່ານເກນສໍາລັບ ໂປຣແກຣມ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດ (PUA). ລອງຮັດແບບທົດສອບຄຸນສົມບັດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊອກຫາ ຫຼື ສະໝັກສໍາລັບ PUA ຢູ່ບ່ອນນີ້/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ.

 14. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ, ແຕ່ວ່າພະແນນການຈ້າງງານລະງັບມັນ ຍ້ອນການຊໍາລະເງິນເກີນ ຫຼື ການສໍ້ໂກງ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າເມື່ອໃດ?

  ການຊໍາລະເງິນເກີນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ, ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊໍາລະເງິນເກີນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນເກີນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນການຊໍາລະເງິນຄືນ ແລະ ສິດທິການຮ້ອງຂໍ. ແຈ້ງເຕືອນຂອງທ່ານຈະປະກອບມີການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, ເຊິ່ງຈະສະແດງເຫດຜົນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນເກີນ. ການຊໍາລະເງິນເກີນສາມາດເກີດຂຶ້ນໂດຍ:

  • ການລາຍງານລາຍຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເມື່ອຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ
  • ການລາຍງານເງິນບໍານານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
  • ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່າທ່ານມີສິດຈະປີ້ນຄືນພາຍຫຼັງເມື່ອຮ້ອງຂໍ
  • ການຊໍາລະເງິນກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການຍື່ນສິດຂອງທ່ານ.
  • ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານຈະຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກການແກ້ໄຂຄ່າຈ້າງໃນຖານປີ
  • ບໍ່ຍອມໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອຈະຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊໍາລະເກີນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄືນເຕັມຈໍານວນ. ຢ່າລ່າຊ້າໃນການຊໍາລະຄືນ. ການເກັບຄືນອາດຈະລວມມີ:

  • ການຍຶດຄ່າຈ້າງ
  • ຂໍ້ຜູກມັດຊັບສິນ
  • ການສະກັດກັ້ນການຄືນເງິນອາກອນລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື ຣັດ
  • ການຮັກສາການຊໍາລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປະຈໍາອາທິດໃນອະນາຄົດ

  ຢ່າຢຸດທີ່ຈະຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນເກີນ. ເມື່ອການຊໍາລະເງິນເກີນໄດ້ຖືກຊໍາລະຄືນ, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຊໍາລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ. ກິດຈະກໍາການເກັບການຊໍາລະເງິນຄືນໄດ້ຫຼຸດລົງ ຫຼື ໂຈະໄວ້ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາບນີ້.

  ການສໍ້ໂກງ. ການສໍ້ໂກງຄືການຕັ້ງໃຈລາຍງານຜິດ ຫຼື ບໍ່ຍອມໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈຈະປົກປິດ ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນກໍເປັນການສໍ້ໂກງ. ການສໍ້ໂກງເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດໄດ້ ແລະ ລວມເຖິງການຟ້ອງຮ້ອງ. ຕົວຢ່າງບາງສ່ວນທີ່ອາດຈະເປັນການສໍ້ໂກງ:

  • ບໍ່ລາຍງານວຽກທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ວຽກທີ່ທ່ານປະຕິເສດ
  • ໃຫ້ຂໍ້ມູນເທັດ ຫຼື ບໍ່ຍອມໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
  • ບໍ່ລາຍງານລາຍຮັບທັງໝົດຂອງທ່ານ ເມື່ອຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ
  • ບໍ່ລາຍງານການແຍກວຽກຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ເບິ່ງລາຍງານການແຍກຈາກວຽກ)
  • ຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຄຸກ

  ການຕັ້ງໃຈບໍ່ລາຍງານ ຫຼື ລາຍງານກ່ຽວກັບລາຍຮັບໃຫ້ຕໍ່າເມື່ອທ່ານຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດແມ່ນການສໍ້ໂກງ. ການສໍ້ໂກງບໍ່ພຽງແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊໍາລະເງິນເກີນ, ແຕ່ຍັງສາມາດນໍາທ່ານສູ່ ‘ອາທິດລົງໂທດ’ ທີ່ໂຈະບໍ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນອະນາຄົດ.

 15. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຈົນກວ່າຈະຜ່ານອາທິດແຫ່ງການລົງໂທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ? ແມ່ນຫຍັງຄືອາທິດລົງໂທດ? ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່?

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ, ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນນັ້ນກັບຄືນມາໃຫ້ພວກເຮົາ. ທາງດຽວທີ່ພວກເຮົາຈະເກັບມັນຄືນກໍຄື ໂດຍການນໍາໃຊ້ການຊໍາລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດໃນອະນາຄົດ ເພື່ອຊົດເຊີຍການຊໍາລະເງິນເກີນຂອງທ່ານຈົນກວ່າມັນຈະຖືກຈ່າຍຄືນມາທັງໝົດ. ຖ້າຫາກການຊໍາລະເງິນເກີນເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນທ່ານໄດ້ສໍ້ໂກງ, ພວກເຮົາກໍສາມາດກໍານົດອາທິດລົງໂທດໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ການຊໍາລະເງິນເກີນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຈ່າຍຄືນ. ອາທິດລົງໂທດແມ່ນອາທິດທີ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບມັນ.

  ຍ້ອນທ່ານບໍ່ມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປົກກະຕິໃນຊ່ວງອາທິດລົງໂທດ, ທ່ານ ອາດ ມີສິດສໍາລັບໂປຣແກຣມ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດ (PUA). ທ່ານຄວນສະໝັກ PUA ແລະ ຍື່ນສິດຂອງ PUA ປະຈໍາອາທິດສໍາລັບແຕ່ລະອາທິດຂອງອາທິດລົງໂທດຂອງທ່ານ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ PUA ຂັ້ນຕໍ່າປະຈໍາອາທິດແມ່ນ $205 ແລະ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບ PUA ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເພີ່ມ $600/ອາທິດ (ໝົດວັນທີ 25 ກໍລະກົດ) ອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ PUA ຈະບໍ່ນັບລວມໃນການຍົກເລີກອາທິດລົງໂທດຂອງທ່ານ.

  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນເກີນ $302 ໃນອະດີດ, ຕອນນີ້ ການຊໍາລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານແມ່ນ $151 ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອາທິດລົງໂທດສອງອາທິດ, ແລ້ວ:

  • ອາທິດ 1: ພວກເຮົາຈະລະງັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ $151. ການຊໍາລະເງິນເກີນຂອງທ່ານຖືກຊໍາລະແລ້ວເຄິ່ງໜຶ່ງ.
  • ອາທິດ 2: ພວກເຮົາຈະລະງັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ $151. ການຊໍາລະເງິນເກີນຂອງທ່ານຖືກຊໍາລະແລ້ວທັງໝົດ.
  • ອາທິດ 3: ທ່ານສາມາດຮັບ $0 ແລະ ໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນໄປຕາມອາທິດລົງໂທດທໍາອິດຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານອາດມີສິດສໍາລັບ PUA ລວມທັງເງິນພິເສດ $600/ອາທິດ (ໝົດວັນທີ 25 ກໍລະກົດ) ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ PUA, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກ PUA ແລະ ຟອມຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດແຍກກັນ.
  • ອາທິດ 4: ທ່ານສາມາດຮັບ $0 ແລະ ໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນໄປຕາມອາທິດລົງໂທດທີສອງຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານອາດມີສິດສໍາລັບ PUA ລວມທັງເງິນພິເສດ $600/ອາທິດ (ໝົດວັນທີ 25 ກໍລະກົດ) ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດຂອງ PUA.
  • ອາທິດ 5: ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນອາທິດກ່ອນໜ້າ ຍ້ອນທ່ານຢູໃນອາທິດຮັບໂທດ, ບັດນີ້ ທ່ານສາມາດເລີ່ມຮັບ $151 ໃນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປົກກະຕິຂອງທ່ານ ແລະ ເງິນພິເສດ $600/ອາທິດ (ໝົດວັນທີ 25 ກໍລະກົດ) ຖ້າທ່ານບໍ່ພໍໃຈອາທິດລົງໂທດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ຍື່ນສິດເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ PUA.
 16. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈົດໝາຍວ່າ ການຍື່ນສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກປະຕິເສດ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດການຮ້ອງຂໍໄດ້ບໍ?

  ບາງຄົນຖືກປະຕິເສດຍ້ອນພວກເຂົາເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຊອກຫາວຽກກັບຜູ້ວ່າຈ້າງຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດສໍາລັບສິ່ງນັ້ນ. ການຍື່ນສິດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກດໍາເນີນການ ແລະ ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດ. ຖ້າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດຍ້ອນທ່ານເປັນພະນັກງານອິດສະຫຼະ, ສະໝັກ ໂປຣແກຣມ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດ (PUA).

  ທຸກຄັ້ງທີ່ພະແນກການຈ້າງງານຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ປະຕິເສດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ການຕັດສິນຂອງບໍລິຫານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບການຕັດສິນ, ທ່ານມີສິດທີ່ຈະຍື່ນຮ້ອງຮຽນ ໂດຍການຮ້ອງຂໍການຮັບຟັງ. ການແຈ້ງເຕືອນປະກອບມີແບບຟອມທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍການຮັບຟັງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຍື່ນຮ້ອງຮຽນ.

  ການຕັດສິນດ້ານບໍລິຫານຈະກາຍເປັນຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ 20 ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຂົາ ສະນັ້ນຢ່າງລໍຖ້າທີ່ຈະຍື່ນຮ້ອງຮຽນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຮັບຟັງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນຮ້ອງຮຽນພາຍໃນ 20 ມື້, ທ່ານຈະສູນເສຍໂອກາດໃນການປ່ຽນແປງຄໍາຕັດສິນ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຮຽນການຕັດສິນຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະອາທິດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນສິດແຕ່ລະອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນການ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບອາທິດເຫຼົ່ານັ້ນ ຖ້າການຮ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບການຕັດສິນຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

  ການຮັບຟັງແມ່ນຈັດຂຶ້ນທາງໂທລະສັບ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍ ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍຝ່າຍການບໍລິຫານ (ALJ) ອິດສະລະ. ALJ ຈະທົບທວນກໍລະນີຂອງທ່ານ ແລະ ຕັດສິນອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້. ທ່ານສາມາດນໍາສະເໜີລັກຖານຂອງທ່ານຕໍ່ ALJ ໄດ້. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນ ຄູ່ມືຜູ້ຍື່ນສິດປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ.

ວິທີການຂໍຮັບເງິນຈາກການຫວ່າງງານຂອງທ່ານໃໝ່

 1. ເປັນຫຍັງ Oregon Employment Department (ພະແນກຈ້າງງານຂອງລັດໂອເຣກອນ) ຈິ່ງຢຸດການຂໍຮັບເງິນຂອງບຸກຄົນ?

  ມີ​ເຫດ​ຜົນ 4 ຢ່າງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ຖືກ​ຢຸດ​ຊະ​ງັກຄື: ທ່ານ:

  • ຂາດ​ການ​ຍື່ນ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ປະຈຳອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ
  • ໄດ້​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ
  • ເຮັດ​ວຽກ​ເຕັມ​ເວ​ລາ.
  • ລາຍ​ງານ​ວ່າບໍ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບຫຼັງ​ຈາ​ກ​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານລາຍງານ​ລາຍ​ຮັບ
 2. ຖ້າຂ້ອຍຂໍຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຂ້ອຍໃໝ່, ມັນມີອາທິດການລໍຖ້າບໍ?

  ບໍ່, ຖ້າ​ຫາກ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ທິດ​ການ​ລໍ​ຖ້າ​ແລ້ວ, ຈະບໍ່​ມີ​ອາ​ທິດ​ການ​ລໍ​ຖ້າ​ອີກ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຂໍ​ການ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃໝ່.

 3. ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງເລີ່ມການຂໍຮັບເງິນຂອງຂ້ອຍໃໝ່?

  ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ທ່ານ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ ຫຼື ທາງ​ເອ​ກະ​ສານ, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເລີ່ມ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃໝ່.

 4. ຂໍ້ມູນອັນໃດທີ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງການຈາກຂ້ອຍເພື່ອເລີ່ມການຂໍຮັບເງິນຂອງຂ້ອຍໃໝ່?

  ກຽມ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ພ້ອມເມື່ອ​ທ່ານ​ໂທ​ມາຕິ​ດ​ຕໍ່. ນີ້​ລ​ວມ​ເອົາ​ວັນ​ທີທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ, ຊື່, ເບີ​ໂທ​ລະ​ສັບ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ທັງ​ໝົດ​ຈາກ​ນາຍ​ຈ້າງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃໝ່​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ທຸກໆ​ອາ​ທິດ.

 5. ຖ້າຫາກທ່ານຖືກປົດອອກຈາກວຽກອີກຄັ້ງ ແລະ ຕ້ອງການເລີ່ມຂໍຮັບເງິນປະກັນໄພການຫວ່າງງານ (Unemployment Insurance, UI) ແບບປົກກະຕິ, ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກການແພ່ລະບາດ (Pandemic Unemployment Compensation, PEUC) ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ (Extended Benefits, EB) ຂອງທ່າ

  ກະ​ລຸ​ນາ​ໄປ​ທີ່​ລະ​ບົບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ:

  • ຂາດ​ການ​ຍື່ນ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ປະຈຳອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ. ຫຼື-
  • ກຳ​ລັງ​ຫວ່າງ​ງານຢູ່​ໃນ​ຕອນ​ນີ້ຫຼັງ​ຈາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ໄດ້​ໄລ​ຍະ​ໜຶ່ງ.

  ລະ​ບົບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ​ຂອ​ງ​ພວກ​ເຮົາຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ລິ້ງດ່ວນ​ທີ່ https:/unemployment.Oregon.gov.
  ຄ​ລິກ​ຕົວ​​ເລືອກ #8 ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານໃໝ່​ໃນ​ເມ​ນູ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

  ຍັງ​ພົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫ​ຍຸ້ງ​ຍາກ​ບໍ? ຕື່ມ ຟອມ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເພີ່ມ​ເຕີມ. ຄ​ລິກ​ຕົວ​ເລືອກ ‘ຕິດ​ຕໍ່’ ທີ່​ຢູ່​ແຈ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ທາງ​ເທິງ​ຂອງ unemployment.orgon.gov. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ເລືອກ ແລະ ຕື່ມຕົວ​ເລືອກ ‘ເ​ລີ່ມ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໃໝ່’ ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ພາກ ‘ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?’.

  ໝາຍ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ: ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ PEUC ສິ້​ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2020. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈາກ PEUC, ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍ້າຍ​ທ່ານ​ໄປ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເ​ຕີມ​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເ​ຕີມ (EB), ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ໜັ​ງ​ສື​ໄປ​ຫາ​ທ່ານ. ໃນ​ເວ​ລານີ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ (EB) ຂະ​ຫຍາຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໄປ​ອີກ 20 ອາ​ທິດ.

 6. ຂ້ອຍກັບໄປເຮັດວຽກກ່ອນຂ້ອຍຕ້ອງສະໝັກຂໍ PEUC. ການຂໍຮັບເງິນຂອງຂ້ອຍແມ່ນຢູ່ທີ່ຍອດຄົງເຫຼືອ $0. ຕອນນີ້ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

  ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຕື່​ມ​ໃບ​ສະ​ໝັກ​ອອນ​ລາຍ​ສຳ​ລັບ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ PEUC ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຄ​ລິກ​ຕົວ​ເລືອກ #4 ເພື່ອ​ຢື່ນ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ PEUC ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ ວີ​ດີ​ໂອ​ອ້າງ​ອີງເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນນີ້.

ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ

 1. ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນບໍ່ປອດໄພ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຢູ່ບໍ?

  ທ່ານຍັງມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຕິເສດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂລະເມີດຄໍາສັ່ງຂອງຣັດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເພື່ອຈໍາກັດການແຜ່່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຕິເສດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຖ້າຄົນໃດໜຶ່ງ “ປະຕິເສດວຽກ” ຍ້ອນວຽກບໍ່ “ເໝາະສົມ”. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມີຄວາມສ່ຽງທາງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຈິງອື່ນໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບ. ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ການຕັດສິນໃຈເຊັ່ນນີ້ຕ້ອງໃຊ້ການກວດສອບສະເພາະເຈາະຈົງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເວລາໄດ້. ເມື່ອຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ຕື່ມໃສ່ກ່ອງບັນລະຍາຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ຄາດຫວັງວ່າເຮົາຈະໂທຫາທ່ານ ຫຼື ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານ.

  ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເພື່ອເຮົາເບິ່ງກໍຄື:

  • ວຽກທີ່ທ່ານຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດເປັນ “ວຽກທີ່ເໝາະສົມ” ບໍ? ຖ້າວຽກບໍ່ເໝາະສົມ, ການບໍ່ເຮັດວຽກຈຶ່ງບໍ່ຄວນກີດກັນທ່ານຈາກການໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ UI.
  • ທ່ານມີ “ສາເຫດທີ່ດີ” ສໍາລັບການບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ອອກຈາກວຽກຂອງທ່ານບໍ? ການທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານຂໍໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຖືເປັນ“ສາເຫດທີ່ດີ,” ໂດຍສະເພາະເມື່ອທ່ານບອກຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂໍ້ກັງວົນຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງມັນ. ນອກຈາກນີ້, ຖ້າທ່ານໝໍບອກທ່ານວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ສະເໜີທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານທີ່ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກດ ແຕ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດມັນ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ນັ້ນກໍນັບວ່າເປັນ “ສາເຫດທີ່ດີ.”

  ຕອນນີ້ ພວກເຮົາກໍມີ ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວ ຂອງພວກເຮົາທີ່ບອກວ່າ ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ UI ຖ້າທ່ານະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກ “ທີ່ເປັນການລະເມີດມາດຕະການກັກໂຕ ຫຼື ການຊີ້ນໍາຂອງລັດກ່ຽວກັບການຈໍາກັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອຈໍາກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.” ຖ້າບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເປີດຄືນໃໝ່ (ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ (PPE), ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ, ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ມີຢູ່) ທ່ານກໍຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິດ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນສະພາບເຫຼົ່ານັ້ນ.

  ພະແນກການຈ້າງງານເພິ່ງພາຜູ້ຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ສະນັ້ນ, ຖ້າທຸລະກິດເປີດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ວາງອອກໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄົນຄວນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ. ຄົນບໍ່ຄວນກັບໄປເຮັດວຽກຖ້າມັນລະເມີດມາດຕະຖານເຫຼົ່ານັ້ນ.

  ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າມາດຕະຖານສໍາລັບທຸລະກິດບາງປະເພດຕ້ອງມີການໃຫ້ PPE ບາງປະເພດແກ່ພະນັກງານ ແລະ ທຸລະກິດກໍບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ເຂົາ, ພະນັກງານກໍຈະບໍ່ຖືກຕັດສິດຈາກການໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ UI ຖ້າພວກເຂົາປະຕິເສດທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກ. ຖ້າທຸລະກິດເປີດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ບັງຄັບໃຊ້ທັງໝົດ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ການປະຕິເສດທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກຈະໝາຍເຖິງ ພະນັກງານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ.

  ມັນມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບສິ່ງນີ້. ຖ້າສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ໃນ ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວຂອງພວກເຮົາ (ເບິ່ງ ຄໍາຖາມ 3) ທີ່ມີຜົນກັບທ່ານ, ທ່ານກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ UI ເປັນປົກກະຕິ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານແນະນໍາທ່ານບໍ່ໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກ.

  ຖ້າທ່ານຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ PUA ແລະ ເຫດຜົນຂອງ CARES Act ໃດໆ (ເບິ່ງ ຄໍາຖາມ X) ທີ່ມີຜົນກັບທ່ານ, ທ່ານກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ PUA.

  ພະແນກກນຈ້າງງານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າການຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຈາກ ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອານາໄມການປະກອບອາຊີບ (OSHA) ເພື່ອຕັດສິນວ່າທ່ານມີສິດສໍາລັບ UI ຫຼື ບໍ່. ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີ.

 2. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຕາມວັນທີທີ່ຈ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນໃບສະໝັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?

  ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ມີການແຜ່ລະບາດ, ເມື່ອທ່ານບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານາວງແຜນທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກໃນວັນທີທີ່ລະບຸໄວ້, ລະບົບຂອງພວກເຮົາຈະໂຈະການຊໍາລະອັດຕະໂນມັດເລີ່ມຈາກມື້ນັ້ນ ຍ້ອມມັນຄິດວ່າ ຕອນນີ້ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກ ແລະ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານອີກຕໍ່ໄປ. ສິ້ງນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນເວລາປົກກະຕິ, ແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການປ່ຽນແປງຕໍ່ລະບົບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໂຈະການຍື່ນສິດບາງສິດຈາກການຍຸດຊົ່ວຄາວ. ການຍື່ນສິດຈໍານວນຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີການທົບທວນໂດຍພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບາງຄັ້ງ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງມີການຕິດຕາມໂດຍການໂທຫາ ເພື່ອຍົກເລີກການຢຸດຊົ່ວຄາວ.

  ຖ້າການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ແລະ ການຊໍາລະເງິນຂອງທ່ານຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອເລີ່ມການຍື່ນສິດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຢ່າຍື່ນສິດໃນໄລຍະທໍາອິດຄືນໃໝ່.

 3. ເມື່ອເຂດຢູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງການເປີດເຂດ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຈະຢຸດລົງສໍາລັບຄົນໃດທີ່ເຮັດວຽກໃນວຽກງານທີ່ລວມຢູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ບໍ?

  ເມື່ອເຂດຂອງທ່ານຖືກຮອງຮັບໃຫ້ເປີດຄືນໃໝ່ພາຍໃຕ້ຄໍາແນະນໍາຂອງໄລຍະທີ 1, ບໍ່ມີຫຍັງບັງຄັບໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານເປີດຄືນໃໝ່ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງໄລຍະທີ 1. ຫຼື ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອທີ່ຈະປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງສາທາລະນະສຸກ.

  ຖ້າສະຖານທີ່ແຫ່ງການຈ້າງງານຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່, ທ່ານຍັງມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ.

  ຖ້າສະຖານທີ່ແຫ່ງການຈ້າງງານຂອງທ່ານເປີດຄືນໃໝ່ ແລະ ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກ ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານກໍຍັງສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ເບິ່ງຄໍາຖາມ 39.

 4. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາວຽກ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຢ່າງໃດ?

  ສູນ ແຫຼ່ງວຽກທົ່ວລັດຂອງລັດໂອຣີກອນ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ. ລາຍຊື່ວຽກງານຜູ້ວ່າຈ້າງ, ຂໍ້ມູນການຂຽນຊີວະປະຫວັດ, ເຄື່ອງມືການສໍາຫຼວດອາຊີບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານແມ່ນຢູ່ໃນການບໍລິການທີ່ມີໃຫ້. ມີພະນັກງານທີ່ພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ແລະ ແນະນໍາທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຄົ້ນຫາວຽກຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ ເວັບໄຊ້ພະແນກການຈ້າງງານຣັດອໍຣີກອນ.

ຄຳຖາມໃໝ່ໆທີ່ຖືກຖາມເປັນປະຈຳກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ

 1. ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດຜົນຕ່າງໆສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ?

  ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ. ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດໃນບາງກໍລະນີເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ຄົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບາງສ່ວນ. ເຫດຜົນອື່ນໆແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງໜ່ວຍງານ ແລະ ເຫດຜົນອື່ນໆອາດເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາມີການປ່ຽນແປງຕາມການອຸທອນ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່.

  ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດສາມາດເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຫຼາຍເຫດຜົນ ເຊິ່ງລວມເຖິງເຫດຜົນທີ່ກະຊວງຄົ້ນພົບບັນຫາໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນບາງກໍລະນີຂອງສາເຫດທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳຂອງການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ:

  • ລາຍງານລາຍຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ
  • ບໍ່ລາຍງານ ຫຼື ລາຍງານເງິນບຳນານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
  • ຄຳຕັດສິນຈາກຝ່າຍປົກຄອງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຖືກຍ້ອນກັບຕາມຄຳອຸທອນ
  • ການຈ່າຍເງິນເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ
  • ທ່ານນໍາສະເໜີຜິດ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ
  • ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກການແກ້ໄຂໃນຄ່າຈ້າງພື້ນຖານປະຈຳປີຂອງທ່ານ
  • ພວກເຮົາດຳເນີນຂໍ້ຜິດພາດດ້ານການບໍລິຫານຈັດການສຳລັບການອ້າງສິດຂອງທ່ານ
  • ທ່ານມີຂໍ້ຜິດພາດ ເມື່ອກຳລັງຍື່ນເອກະສານ
 2. ແມ່ນຫຍັງຄືຂະບວນການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຄືນ?

  ເມື່ອມີການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ, ພວກເຮົາມີພັນທະດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະພະຍາຍາມຮຽກເງິນເກີນກຳນົດເຫຼົ່ານັ້ນຄືນ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກທ່ານ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາຈະ ‘ຊົດເຊີຍ’ ໜີ້ສິນນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄືນຈຳນວນເງິນທີ່ຕິດໜີ້ຈາກຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງໃນອະນາຄົດທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ.

  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊໍາລະໜີ້ເຕັມຈຳນວນ, ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃນໃບຮຽກເກັບເງິນ ເພື່ອຊໍາລະເງິນ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜນການຊໍາລະ, ທ່ານຄວນໂທຫາໝາຍເລກໂທລະສັບໃນໃບຮຽກເກັບເງິນ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງທ່ານ.

  ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໂຣກລະບາດນີ້, ພວກເຮົາກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນການເກັບເງິນເກີນກຳນົດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕອນນີ້, ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (U.S. Department of Labor) ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ລະເວັ້ນການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດໃນບາງກໍລະນີ ຖ້າເງິນເກີນກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຄືນຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

 3. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີເງິນເກີນກຳນົດ ຫຼື ບໍ່?

  ພວກເຮົາຈະສົ່ງອີເມວກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນຈາກຝ່າຍປົກຄອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ມັນຈະລະບຸເຫດຜົນສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ ແລະ ຈຳນວນທັງໝົດທີ່ທ່ານຕິດໜີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງໃບຮຽກເກັບເງິນໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ໃບຮຽກເກັບເງິນຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບວ່າທ່ານຕ້ອງຊໍາລະເງິນພາຍໃນວັນທີໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຈະເລີ່ມມີການເກັບໜີ້ຢ່າງຫ້າວຫັນ. ໃບຮຽກເກັບເງິນອາດຟັງຄືເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈ, ແຕ່ມັນຈະໃຫ້ທາງເລືອກກ່ຽວກັບວິທີການຕອບໂຕ້ໃບແຈ້ງໜີ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

  • ຖ້າການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດບໍ່ໄດ້ມາຈາກທ່ານ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ມີສິດ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການລະເວັ້ນ ເພື່ອວ່າທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊໍາລະໜີ້ຄືນ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍການລະເວັ້ນ ໂດຍຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ຍື່ນແບບຟອມການລະເວັ້ນທີ່ປະກອບໄວ້ໃນຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມການລະເວັ້ນ, ທ່ານສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ ທາງອອນລາຍ.
  • ຖ້າການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດມາຈາກທ່ານ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການຊໍາລະໜີ້ເຕັມຈຳນວນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃນໃບຮຽກເກັບເງິນ ເພື່ອຊໍາລະເງິນ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຕິດຕັ້ງແຜນການຊໍາລະ, ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກໂທລະສັບໃນໃບຮຽກເກັບເງິນ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງທ່ານ.
 4. ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນທີ່ລະບຸວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເກີນກຳນົດ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊໍາລະໜີ້ຄືນໝົດ ຫຼື ຮ້ອງຂໍການລະເວັ້ນແລ້ວ?

  ພວກເຮົາມີພັນທະດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະໃຫ້ຄຳຕັດສິນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບເຖິງສິດການອຸທອນຕ່າງໆຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງ, ຜູ້ຄົນຊໍາລະເງິນເກີນກຳນົດຂອງພວກເຂົາຄືນກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ ແຕ່ໄດ້ຊໍາລະໜີ້ຄືນແລ້ວ, ໃຫ້ຕິດຕາມພວກເຮົາ ໂດຍນໍາໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄຳຕັດສິນ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ຊໍາລະເງິນເກີນກຳນົດຂອງທ່ານເຕັມຈຳນວນ.

 5. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນທີ່ລະບຸວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດ ຫຼັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດ້ວຍຄຳຕັດສິນ?

  ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາ ຫຼື ‘ອຸທອນ’ ຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂອງກົມກ່ຽວກັບການປະຕິເສດຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ຄຳຕັດສິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈະປະກອບຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບວິທີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຫັນດ້ວຍ ຫຼື ບໍ່, ທ່ານສາມາດໂທຫາ 1-877-345-3484 ເພື່ອລົມກັບຄົນທີ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນຖັດໄປ.

  ທ່ານຕ້ອງຍື່ນການອຸທອນຂອງທ່ານພາຍໃນເວລາກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຈົດໝາຍຄຳຕັດສິນ. ຖ້າທ່ານພາດເວລາກຳນົດຂອງການອຸທອນ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍສິດຂອງທ່ານໃນການອຸທອນຄຳຕັດສິນທີ່ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

  ພວກເຮົາຈະສົ່ງຄຳຕັດສິນຕ່າງຫາກໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເຊິ່ງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບວ່າທ່ານມີການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ. ຄຳຕັດສິນສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດຂອງທ່ານຈະປະກອບຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບວິທີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ, ບັນຫາດຽວທີ່ທ່ານສາມາດໂຕ້ແຍ່ງໄດ້ຄືກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາຄິດໄລ່ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  ທ່ານຕ້ອງຍື່ນການອຸທອນຂອງທ່ານພາຍໃນເວລາກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຈົດໝາຍຄຳຕັດສິນ. ຖ້າທ່ານພາດເວລາກຳນົດຂອງການອຸທອນ, ທ່ານຈະສູນເສຍສິດຂອງທ່ານໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາການອຸທອນ.

  ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຕັດສິນຕ່າງຫາກທີ່ແນະນໍາວ່າ ທ່ານມີເງິນເກີນກຳນົດ. ທ່ານສາມາດອຸທອນຄຳຕັດສິນນີ້ເຊັ່ນກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສິ່ງດຽວທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການອຸທອນໃນຈຸດນີ້ກໍຄືວິທີການຄິດໄລ່ເງິນເກີນກຳນົດຂອງພວກເຮົາ. 6. ຂ້ອຍພະເຈົ້າຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຊໍາລະເງິນເກີນກຳນົດຄືນບໍ ຖ້າຂໍ້ຜິດພາດເກີດຈາກກົມການຈ້າງງານ (Employment Department)?

  ຕອນນີ້, ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (U.S. Department of Labor) ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາມອບໂອກາດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເພື່ອຮ້ອງຂໍການລະເວັ້ນ ສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງ ຖ້າພວກເຮົາຕັດສິນວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ ແລະ ການຊໍາລະເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ. ການລະເວັ້ນນີ້ພຽງແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ໂຄງການຊົດເຊີຍການວ່າງງານສຸກເສີນຈາກໂຣກລະບາດ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation : PEUC)
  • ໂຄງການຊົດເຊີຍຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ການວ່າງງານຈາກໂຣກລະບາດ (Federal Pandemic Unemployment Compensation : FPUC)
  • ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານຈາກໂຣກລະບາດ (Pandemic Unemployment Assistance : PUA)
  • ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍໄປ (Lost Wages Assistance : LWA)

  ທ່ານສາມາດ ຮ້ອງຂໍການລະເວັ້ນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະຊໍາລະໜີ້ຄືນ ໂດຍຍື່ນ ແບບຟອມການລະເວັ້ນ ນີ້.

 7. ຖ້າການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດມາຈາກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຄືນເດ?

  ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໂດຍທັນທີ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນລັດອໍຣີກອນຫຼາຍຄົນກຳລັງຢູ່ໃນສະຖານະການຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດກໍຄື ຂໍໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄືນຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນ.

  ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ອາຍັດເງິນຄ່າຈ້າງ ຫຼື ເງິນຝາກໃນທະນາຄານ. ພວກເຮົາຈະພັດທະນາແຜນການຊໍາລະກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການ ແລະ ປະເພດການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ. ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໂຣກລະບາດນີ້, ພວກເຮົາກຳລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກຳການເກັບເງິນເກີນກຳນົດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໂຣກລະບາດນີ້.

  ຖ້າການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດມາຈາກທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເນື່ອງຈາກຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ການເຈດຕະນາຕີນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຢ່າງຜິດໆ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເຄື່ອງເກັບໜີ້ຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງລວມເຖິງ:

  • ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊໍາລະເງິນເກີນກຳນົດຄືນ.
  • ສະກັດກັ້ນການຄືນເງິນພາສີຂອງລັດສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດທຸກກໍລະນີທີ່ເກີດມາຈາກການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຢ່າງຜິດໆໃນການອ້າງສິດ ຫຼື ໂດຍເຈດຕະນາ.
  • ສະກັດກັ້ນການຄືນເງິນພາສີຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຜູ້ອ້າງສິດສຳລັບລາຍຮັບທີ່ລາຍງານຜິດ ແລະ ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດທຸກກໍລະນີທີ່ມີການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນຢ່າງຜິດໆ.

  ໝາຍເຫດ: ຖ້າພວກຮອງຮັບການລະເວັ້ນຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຫັກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານຕິດໜີ້ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະອອກຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ສຳລັບອາທິດນັ້ນ ຕາບໃດທີ່ບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດທີ່ຄ້າງຈ່າຍ. ຖ້າສະຖານະການອ້າງສິດຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ສະແດງວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອອກຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທ່ານຫຼັງຈາກເວລາຫ້າມື້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງການວ່າການລະເວັ້ນຂອງທ່ານຖືກຮອງຮັບ, ກະລຸນາໂທຫາ 503-947-1995 ຫຼື ໃຊ້ແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຊາບ. ຂຽນວ່າ “ການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ” ໃນກ່ອງ “ຄຳອະທິບາຍບັນຫາ” ທີ່ຢູ່ໃນແບບຟອມ.

ອາທິດລໍຖ້າ

 1. ການຍົກເວັ້ນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?

  ‘ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’ ແມ່ນ​ອາ​ທິດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ມີ​ສິດໄດ້​ຮັບຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຂໍ​ເງິນປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ, ແຕ່​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບເງິນ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ແພ່ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຄ​ວິດ-19, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ, ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນສຳລັບ​ອາ​ທິດ​ທຳ​ອິດນີ້. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເພີ່ມຈຳ​ນວນເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃດໆໃນ​ຍອດ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ (ຈຳນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ). ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິຈຳ​ນວນ 26 ອາ​ທິດ.

 2. ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນດົນປານໃດ?

  ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນສຳ​ລັບ​ການເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິທີ່​ໄດ້​ຍື່ນເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນທີ 8 ມີ​ນາ 2020 ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2021. ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນຂໍ​ຮັບ​ເງິນທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບສຳ​ລັບ UI ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້ຍື່ນ​ຈົນ​ຮອດວັນ​ທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2021, ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈາ​ກ​ອາ​ທິດລໍ​ຖ້າ.

 3. ຂ້ອຍຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍໄດ້ຍື່ນເລື່ອງ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຫຼືບໍ່?

  ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ກວດ​ສອບ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ ແລະ ບັນ​ດາ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນແລ້ວ​ໃນ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ). ເບິ່ງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນລະ​ບົບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ອອນ​ລາຍ ແລະ ເລືອກ ‘ການກວດ​ສອບ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ໃສ?’

 4. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫາກຂ້ອຍຂໍຮັບເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຂອງຂ້ອຍກ່ອນວັນທີ 8 ມີນາ 2020?

  ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນໃນໄລ​ຍະ​ວັນທີ 8 ມີ​ນາ 2020 ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2021. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄ​ດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ຂອງ​ທ່ານອີກ.

 5. ຖ້າຫາກຂ້ອຍຍື່ນຂໍຮັບເງິນຈາກການຫວ່າງງານເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໄລຍະວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າ 2020 ຫາວັນທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2021, ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຍື່ນຂໍ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ບໍ?

  ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ປົດ​ອອກວຽກ​ໃໝ່, ອາ​ທິ​ດ​ລໍ​ຖ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການຍົກ​ເວັ້ນ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຍື່ນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ກ່ອນ​ພວກ​ເຮົາ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ (ກ່ອນ​ວັນ​ຂອບ​ໃຈ​ພະ​ເຈົ້າ), ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ທ້າຍ​ເ​ດືອນນີ້. ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ, ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດຖ້າ​ຫາກ​ຍື່ນ​ມັນ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2021. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຍື່ນຂໍ​ຮັບ​ເງິນຂອງ​ທ່ານຫຼັງ​ຈາກວັນ​ທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2021, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄ​ດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​’ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ຂ’ອງ​ທ່ານ.

 6. ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຂອງຂ້ອຍ?

  ທ່ານບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ. Employment Department (ພະ​ແນກ​ການ​ຈ້າງ​ງານ) ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຂອງງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າ​ງ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຍົ​ກ​ເວັ້ນ.

 7. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຂອງຂ້ອຍເມື່ອໃດ?

  ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ, ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ອອກ​ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ວັນ​ໂດຍ​ວິ​ທີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ.

  ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ສຸກ​ເສີນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ (Pandemic Unemployment Emergency Compensation, PEUC), ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ (Extended Benefits, EB) ຫຼື ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜ່ານ Workshare, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ພ​ວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ການ​ວ່າ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຈົນ​ຮອດ​ຕອນທ້າຍ​ຂອງ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ ‘ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’ ຂອງ​ທ່ານ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ທ່ານບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາພ​ວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຂໍ​ເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າຂອງ​ທ່ານ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການດ້ວ​ຕົນ​ເອງກໍ່​ຕາມ.

 8. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຫຼາຍປານໃດ?

  ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ລາຍ​ອາ​ທິດຈຳ​ນວນເທົ່າ​ກັບ​ກັບເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນຫຼາຍກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສູງ​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ. ສຳ​ລັບ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່, ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ 26 ເທົ່າຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລາຍ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

 9. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍສຸກເສີນການຫວ່າງງານຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈາກລັດຖະບານກາງ (FPUC) ພ້ອມກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຂອງຂ້ອຍຫຼືບໍ່?

  ຕາບ​ເທົ່າ​ທີ່ ‘ອ​າ​ທິ​ດ​ລໍ​ຖ້າ’ ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 29 ມີ​ນາ 2020 ຫາ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ 2020 ແລະ ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ FPUC ເພີ່ມ​ເຕີມຈຳ​ນວນ $600. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ 26 ອາ​ທິດ​ໝົດ​ແລ້ວ, ເຖິງວ່າ​ອາ​ທິດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະເວ​ລາ​ນີ້, ທ່ານຈະ​ໄດ່​ຮັບ​ເງິນ FPUC ຈຳ​ນວນ $600 ເທົ່າ​ນັ້ນ.

 10. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ LWA ເພີ່ມເຕີມສຳລັບ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຂອງຂ້ອຍຫຼືບໍ່?

  ຖ້າ​ຫາກ ‘ອ​າ​ທິ​ດ​ລໍ​ຖ້າ’ ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 26 ກໍ​ລະ​ກົດ 2020 ຫາ​ວັນ​ທີ 5 ກັນ​ຍາ 2020 ແລະ ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໂຄວິດ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນເພີ່ມ​ເຕີມຈຳ​ນວນ $300 ຕາບ​ເທົ່າ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ເງິນ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ.

 11. ຂ້ອຍຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຂອງຂ້ອຍບໍ, ຖ້າຫາກການຂໍຮັບເງິນຂອງຂ້ອຍໝົດແລ້ວ (ມີຍອດຄົງເຫຼືອ $0)?

  ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ສິດໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ສຸກ​ເສີນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດຂອງ​ພະ​ຍາດ (PEUC), ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ (EB), ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປັບປ່​ຽນເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ. ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຈ່າຍ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.

  ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ​ໝົດຈົນ​ໝົດກ່ອນຈະ​ມີ​ການ​ອອກ​ເງິນ ’ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’ ແລະ ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ທ່ານຈ່າຍແລ້ວ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

  ຕົວ​ຢ່າງ: ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິ, ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຈຳ​ນວນ 26 ອາ​ທິດ. ການຍົກ​ເວັ້ນ ‘ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອີກ​ໜຶ່ງອາ​ທິດ, ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ທຳ​ອິດເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI ຈຳ​ນວນ 26 ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານແລ້ວ, ທ່ານບໍ່​ເຫຼືອ​ຈັກ​ອາ​ທິດອີກ. ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ PEUC -- ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈຳ​ນວນ 13 ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ທ່ານບໍ່​ເຫຼືອ​ຈັກ​ອາ​ທິດ, ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ໃນ FPUC ເພີ່ມ​ເຕີມ $600 ຫຼື ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໃນ LWA $300.

 12. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ບໍ, ຖ້າຫາກຂ້ອຍໄດ້ຂໍຮັບເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ຫຼື ການຂໍຮັບເງິນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານຈາກໄພພິບັດ (Disaster Unemployment Assistance, DUA)?

  ບໍ່, ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ບໍ່​ມີ ‘ອ​າ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈາກ​ອາ​ທິດທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ສິດແລ້ວ.

 13. ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ຕ້ອງເສຍພາສີບໍ?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ‘ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’ ໃຫ້​ແ​ກ່​ທ່ານ, ມັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເສຍ​ພາ​ສີ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອການ​ຫວ່າງ​ງານ​ອື່ນໆ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີພາ​ສີ​ທີ່ຫັກຈາກ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຫັກ​ຈາກ​’ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​’.

 14. ຖ້າຫາກຂ້ອຍກຳລັງລໍຖ້າການຕັດສິນກ່ຽວກັບການຮັບເງິນຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ບໍ?

  ຖ້າ​ຫາກ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລໍ​ຖ້າ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າ​ຈົນ​ກວ່າ​ຄຳຕັດ​ສິນ​ຈະ​ອອກ. ຄຳ​ຕັດ​ສິນນີ້​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ ‘ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ’ ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ບໍ່.

 15. ຖ້າຫາກຂ້ອຍໄດ້ຮັບການປະຕິເສດທີ່ຈະຄອບຄຸມອາທິດລໍຖ້າ, ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບເງິນບໍ?

  ບໍ່, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃດໆ.

 16. ຂ້ອຍຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນ ອາທິດລໍຖ້າບໍ, ຖ້າຫາກຂ້ອຍມີອາທິດການລົງໂທດທີ່ຕ້ອງຍຶ່ນ?

  ບໍ່, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ອາທິດ​ການ​ລົງ​ໂທດ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງຍື່ນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

 17. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນເກີນໃນຂໍຮັບເງິນ ແລະ ເປັນໜີ້ Oregon Employment Department (ພະແນກການຈ້າງງານລັດໂອເຣກອນ), ຂ້ອຍຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອາທິດລໍຖ້າຫຼືບໍ່?

  ພວກ​ເຮົາ​ຈະໃຊ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

 18. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈະຖືກຕັດຈາກການຈ່າຍເງິນ ‘ອາທິດລໍຖ້າ’ ແລະ FPUC?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ທ່ານ​ຖືກ​ຫັກຈາກ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເດັກ, ມັນ​ຈະຖືກ​ຫັກ​ຈາກ​’ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າ​’.

ສືບຕໍ່ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ

 1. ກົດໝາຍ CARESແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ?

  ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ CARES ແມ່ນກົດ ໝາຍ ລັດຖະບານກາງສະບັບ ໃໝ່, ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020. ມັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານກ່ວາເກົ່າ. ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19. ກົດ ໝາຍ ສະບັບ ໃໝ່ ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ວຽກໃຫຍ່ຄື:

  1. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA) ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງແລະຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ - ແລະຜູ້ທີ່ອອກຈາກວຽກຍ້ອນ COVID-19 - ດຽວນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບ PUA, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ ໃໝ່ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 13 ມີນາ, 2021).
  2. ການຊົດເຊີຍຈາກລັດຖະບານກາງສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (FPUC). ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປະເພດໃດກໍ່ໄດ້ຮັບເງິນພິເສດ 300 ໂດລາ / ອາທິດ (ສຳ ລັບແຕ່ລະອາທິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂນັບແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 13 ມີນາ 2021.
  3. ການຊົດເຊີຍສຳລັບການວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂຣກລະບາ (PEUC). ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານ ໝົດ ໄປ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມອີກເຖິງ 13 ອາທິດຕໍ່ໄປ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 13 ມີນາ 2021).

ໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA)

 1. Pandemic Unemployment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA) ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  PUA ແມ່ນ​ໂຄງ​ການ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ COVID-19. ມັນ​ມີ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ ແລະ ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ອື່ນໆ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

  American Rescue Plan (ແຜ​ນ​ການ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ARP) ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຄອນ​ເກ​ຣດ ແລະ ລົງ​ນາມ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ. ມັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ PUA ເຖິງ 79 ອາ​ທິດ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

  ມັນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ Continued Assistance Act (ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສືບ​ຕໍ່ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, CAA) ທີ່ມີຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ໃຫ້​ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ຮອດ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 13 ມີ​ນາ 2021. CAA ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ເຖິງ 11 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ອີກ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 50 ອາ​ທິດ.


  CARES Act (ກົດ​ໝາຍ CARES) ໄດ້ສ້າງໂຄງ​ການ PUA ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໄດ້ມີ​ໃຫ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດ​ຂອງວັນ​ທີ 2 ກຸມ​ພາ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ອາ​ທິດຂອງວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2020.
  File a claim (ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ).

 2. ແມ່ນ​ໃຜ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA?

  PUA ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ແກ່​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ບໍ່ເຄີຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມາ​ກ່ອນ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ບໍ່​ມີ​ວຽກເຮັດ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19 ແລະ
  • ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ອື່ນ​ໃດໆ. ອັນ​ນີ້ລວມ​ມີ:
   • ຄົນ​ທີ່ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ
   • ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເອ​ກະ​ລາດ
   • ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເອ​ກະ​ລາດ​ບາງ​ຄົນ (ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເອ​ກະ​ລາດ​ທີ່ບໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ນາຍ​ຈ້າງ​ຈ່າຍພາ​ສີ​ເງິນ​ເດືອນຕາມ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ)
   • ລູກ​ຈ້າງ​ຜູ້​ທີ່​ຄ່າ​ຈ້າງບໍ່​ໄດ້ຮັບການລາຍງານສຳ​ລັບການປະກັນໄພຫວ່າງງານເຊັ່ນ: ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ບາງ​ຄົນ
   • ລູກ​ຈ້າງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັ​ບ​ຄ່າ​ຈ້າງບໍ່​ພ​ຽງ​ພໍ ຫຼື ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ບໍ່​ພຽພໍ​ສຳ​ລັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ
   • ລູກ​ຈ້າງ​ຜູ້​ທີ່​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕໍ່​ອັນ​ອື່ນ
   • ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ, ແຕ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ໄດ້ເນື່ອງ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ COVID-19

  ຄ​ລິກ​ບ່ອນ​ນີ້​ເພື່ອຍື່ນ PUA claim (ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA).

 3. “ອອກ​ຈາກ​ວຽກ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19” ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

  ກົດ​ໝາຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຫວ່າງ​ງານ​ໂດຍ​ກົງເນື່ອງ​ຈາກ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາເຫດ​ຜົນທີ່​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ CARES Act (ກົດ​ໝາຍ CARES). ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ແກ່:

  • ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ເປັນ COVID-19. ຫຼື ທ່ານ​ມີ​ອາ​ການຂອງ COVID-19 ແລະ ກຳ​ລັງ​ຂໍ​ການ​ວິ​ນິ​ໄສ​ທາງ​ການ​ແພດ.
  • ມີ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ COVID–19.
  • ທ່ານກຳ​ລັງເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ ຫຼື ຄົນ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້ຖືກ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ COVID-19.
  • ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນໄດ້​ເພາະ​ວ່າໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາປິດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະ​ນະ​ສຸກ COVID-19 ແລະ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ.
  • ຄົນຢູ່​ໃນຄົວ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານຜູ້​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລຕົ້ນ​ຕໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປສະ​ຖານ​ບໍ​ລິ​ການ​ເພື່ອ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ໄດ້ເພາະ​ວ່າ​ສະ​ຖານ​ບໍ​ລິ​ການ​ປິດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະ​ນະ​ສຸກ COVID-19 ແລະ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ບໍ​ລິ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ.
  • ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງທ່ານ​ໄດ້​ຍ້ອນການ​ກັກ​ຕົວ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ເນື່ອງ​ຈາກຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 (COVID-19).
  • ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກັກ​ຕົວ​ເອງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ COVID-19.
  • ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ວຽກ, ແຕ່​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ມັນ​ໄດ້ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ຫາ​ມັນ​ໄດ້​ເນື່ອງ​ຈາກຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ COVID-19.
  • ທ່ານ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຫາລາຍ​ໄດ້​ລ້ຽງ​ຄອບ​ຄົວຕົ້ນ​ຕໍຂອງ​ທ່ານເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ COVID–19 ໂດຍ​ກົງ.
  • ທ່ານ​ຕ້ອງລາ​ອອກຈາກວຽກຂອງ​ທ່ານເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 (COVID-19).
  • ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງທ່ານປິດ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 (COVID-19).
  • U.S. Dept. of Labor (ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ) ໄດ້​ເພີ່ມ​ເຫດ​ຜົນ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2021. ມັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຈ່າຍຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ຫວ່າງ​ງານ ຫຼື ມີ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຫຼຸດ​ລົງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ຂອງ COVID-19. ນີ້​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ປິດ​ໄປ​ບາງ​ສ່ວນ. ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຈ່າຍ​ແຕ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລ​ຍະ​ການ​ພັກ​ຜ່ອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 4. ຂ້ອຍ​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ PUA ໄດ້​ແນວ​ໃດ? ຂ້ອຍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ PUA ໄດ້ແນວ​ໃດ?

  ມີ​ຫຼາຍ​ວິ​ທີ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ PUA ແລະ ສົ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້:
  ທາງ​ອອນ​ລາຍດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ. ວິ​ທີ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ການ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຜ່ານ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ. ນີ້​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.

  ທາງໂທລະສັບ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບໄດ້. ມີ​ບໍ​ລິ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໃຫ້. ກະ​ລຸ​ນາ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຈຳ​ນວນ​ສາຍ​ໂທ​ມີ​ເພີ່ມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ຈິ່ງ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ລໍ​ຖ້າ​ອອກ​ໄປ.

  ສາຍ​ດ່ວນ PUA ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ: 1-877-345-3484

  ໂດຍ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ PUA ແລະ ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດຂອງ​ທ່ານໄປ​ຫາ Oregon Employment Department (ພະ​ແນກ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ລັດ​ໂອ​ເລກອນ) ໄດ້​ທີ່ P.O. Box 14165, Salem, OR 97311. ໝາຍ​ເຫດ: ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ, ຖ້າ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ໂດຍ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ.

  ໂດຍ​ທາງ​ແຟັກ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ແຟັກ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ PUA ແລະ ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານໄປ​ທີ່​ເບີ 503-371-2893. ໝາຍ​ເຫດ: ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ, ຖ້າ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ໂດຍ​ທາງ​ແຟັກ.

 5. ຂ້ອຍ​ຈະຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດຂອງ​ຂ້ອຍ​ແນວ​ໃດ?

  ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ອາ​ທິດ​ລະ​ຄັ້ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ຄວນ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້​ຜ່ານ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ນອກ​ຈາກວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານພາ​ສາ ຫຼື ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອື່ນ, ທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ.

 6. ຈະ​ເກີດ​ອັນ​ໃດ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແລ້ວ?

  ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະດຳ​ເນີນ​ການໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ຖ້າ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ມັນ​ຈະ​ຍົກ​ທຸງ​ຂຶ້ນ​ໃຫ້​ລູກ​ຈ້າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ. ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ວ່າບັນ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ແມ່ນ​ຫຍັງ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ມັນ​ຫຼັງ​ຈາກທົບ​ທວນ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ ຫຼື ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

  ກະ​ລຸ​ນາ​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ເຫັນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທື່ອ. ເມື່ອ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແລ້ວ, ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ່າຍ. 7. ເປັນຫຍັງຈໍານວນຜົນປະ​ໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງ​ຂ້ອຍ​ຈິ່ງ​ປ່ຽນ​ແປງ?

  ທຸກໆ​ໄຕ​ມາດ, ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI (ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ) ປົກ​ກະ​ຕິຫຼືບໍ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI ປົກ​ກະ​ຕິ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ນັ້ນ. ບາງ​ຄັ້ງ​ຈຳ​ນວນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຫຼຸດ​ລົງ.

  ປີ​ນີ້, ວັນ​ທີການທົບ​ທວນຄືນປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ 3 ເມ​ສາ, 3 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2 ຕຸ​ລາ ແລະ 1 ມັງ​ກອນ 2022.

 8. PUA ຈະ​ມີ​ຢູ່​ດົນ​ປານ​ໃດ?

  ຕາມ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ ARP, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຖິງ 79 ອາ​ທິດ​ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ຕໍ່​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາຂອງ PUA ສິ້ນ​ສຸດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

 9. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໄດ້​ດົນປານ​ໃດ?

  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມີ​ຜົນ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ. ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຖ້າ​ທ່ານ​ຍັງ​ລໍ​ຖ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຫຼື “ຈ່າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ (back pay)” ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເມື່ອ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ.
  ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ໃໝ່:

  • ໃນ​ວັນ​ທີ ຫຼື ຫຼັງ​ຈາກວັນ​ທີ 28 ທັນ​ວາ 2020, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃສ່​ວັນ​ທີ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຖິງວັນ​ທີ 6 ທັນ​ວາ 2020.
  • ໃນ​ວັນ​ທີ ຫຼື ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃສ່​ວັນ​ທີ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ ຫຼື ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ອາ​ທິດ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໄດ້​ຮອດ​ວັນ​ທີ 2 ກຸມ​ພາ 2020.
 10. ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ເທົ່​າ​ໃດ? ເຈົ້າ​ຕັດ​ສິນ​ແນວ​ໃດ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເທົ່າ​ໃດ?

  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ PUA ແມ່ນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ $205 ຕໍ່​ອາ​ທິດ. ຢ່າງ​ໜ້ອຍທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ, ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ. ຈຳ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ແມ່ນ $648 ຕໍ່​ອາ​ທິດ. ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ 1.25 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ​ຕະ​ຫຼອດ 12 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ. ມັນ​ເປັນ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ສຸດ​ທິ (ລາຍ​ໄດ້​ລົບ​ລາຍ​ຈ່າຍ) ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ແຕ່​ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ (ລາຍ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ) ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ອື່ນ.

  ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ $205 ຕໍ່​ອາ​ທິດ, ທ່ານ​ຕ້ອງຫາ​ເງິນ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ $16,480 ໃນ​ປີ​ເສຍ​ພາ​ສີ 2020. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ຫຼັກ​ຖານລາຍ​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ປີ​ພາ​ສີ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ຫຼ້າ​ສຸດ (2019 ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່). ເບິ່ງ PUA Income Documentation Guide (ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ເອ​ກະ​ສານ​ລາຍ​ໄດ້ PUA) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ໄດ້.


  ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້ Pandemic Unemployment Assistance Benefit Calculator (ເຄື່ອງ​ຄິດ​ໄລ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ) (ຍັງ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ແບບ​ຟອມ 196PUA) ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເທົ່າ​ໃດ.

 11. ທ່ານ​ຄຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ PUA ຂອງຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ລາຍ​ຮັບ​ລວມ ຫຼື ລາຍ​ຮັບສຸດ​ທິບໍ?

  PUA ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ນົດ “ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ” ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ລາຍ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ທິດ (ຈຳນວນທັງໝົດທີ່ມາຈາກທຸລະກິດ) ລົບ 25% ຂອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້. (ອ່ານ​ປະ​ກາດ​ແຈ້ງ​ການ here (ຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້).) ລາຍ​ຈ່າຍ​ລວ​ມ​ມີ​ສິ່ງ​ຕ່າງ​ໆ​ເຊັ່ນ: ຄ່າ​ເ​ຊົ່າ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ, ຄ່າ​ສາ​ທາ​ລະ​ນຸ​ປະ​ໂພກ, ວັດ​ສະ​ດຸ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ ເຄື່ອງ​ໃຊ້ຫ້ອງ​ການ​ອື່ນໆ.

  ຕົວ​ຢ່າງ: ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $1,000. ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ແມ່ນ $4,000. ແລະ 25% ຂອງ $4,000 = $1,000. ລາຍ​ຮັບ​ລວມທັງ​ໝົດຂອງ​ທ່ານ​ສຳລັບ​ອາ​ທິດນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ $0 ($1,000 ໃນ​ລາຍ​ໄດ້​ລວມທັງ​ໝົດ - $1,000 25% ຂອງ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ເດືອນ​ກ່ອນ = $0). ສະ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ $0 ສຳ​ລັບ “ລາຍ​ຮັບ​ລວມ” ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ແບບ​ຟອມ​ການ​ຂໍ​ຮັບ​ເງິນ PUA ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ເງິ​ນ​ຊົ​ດ​ເຊີຍ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ສູງ​ສຸດ (ຕາບ​ເ​ທົ່າ​ທີ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ COVID-19 reason (ເຫດ​ຜົນ​ຂອງໂຄວິດ-19)), ເຖິງວ່າຈະ​ມີ $1,000 ໃນ​ລາຍ​ຮັບ​ທັງ​ໝົດ​ກໍ່​ຕາມ.


  ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະຫຼຸດ​ລົງ ຫຼື ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ອາດ​ຈະ​ເປັນສູນ, ຂຶ້ນ​ກັບຈຳ​ນວນ ລາຍ​ໄດ້ລວມທັງ​ໝົດທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໃນ​ອາ​ທິດນັ້ນເປັນ​ເທົ່າ​ໃດ. ຖ້າ​ຫາກລາຍ​ໄດ້ລວມທັງ​ໝົດຂອງທ່ານເ​ປັນ​ຕົວ​ເລກ​ຕິດ​ລົບ, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ລາຍ​ງານ​ເປັນສູນ. ຢ່າ​ໃສ່​ຕົວ​ເລກ​ຕິດ​ລົບ.


  ຖ້າ​ທ່ານ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ຂໍ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ສູງ​ຂຶ້ນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລາຍ​ງານເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ອັບ​ເດດ​ໄດ້​ເຖິງ 20 ອາ​ທິດ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ PUA Updated Gross Earnings (ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ອັບ​ເດດ​ແລ້ວຂອງ PUA) . ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ເຖິງ​ຫົກ​ອາ​ທິດ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ​ທາງ​ອີ​ເມວ​ເມື່ອ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປ່ຽນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ທ່ານ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ພາຍ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ສຳ​ເລັດ.
  ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ທ່ານ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ:

 12. ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບເງິນ​ພິ​ເສດ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ອີກ​ບໍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ PUA?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA, ທ່ານອາດ​ຈະມີ​ສິດໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ພາຍ​ໃຕ້ American Rescue Plan (ແຜນ​ການ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ) ແລະ Continued Assistance Act (ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສືບ​ຕໍ່ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, CAA). Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC) ແມ່ນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ກະ​ຕຸ້ນ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ. ພາຍ​ໃຕ້ CAA ແລະ ARP, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ $300 ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ເກີນ​ໄປ​ກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ. ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ FPUC ແມ່ນ​ມີ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ ຫາ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

  ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃດໆ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບມັນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ​ກຳ​ນົດ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ເງິນ​ພິ​ເສດ $300 ຂອງ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຄື​ກັນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ໃນ​ອາ​ທິດ​ສະ​ເພາະ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ $300 ໃນ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ.

  ເມື່ອ​ອອກ CARES Act (ກົດ​ໝາຍ CARES) ຂຶ້ນ​ມາ​ທຳ​ອິດ, FPUC ໄດ້​ໃຫ້​ເງິນ​ພິ​ເສດ $600 ຕໍ່ອາ​ທິດ​ເປັນ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນທີ່​ມີ​ໃຫ້​ພຽງ​ແຕ່​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 29 ມີ​ນາ 2020 ຮອດ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ 2020 ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ, ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຕື່ມ​ອີກ $600.

 13. ອີງ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ກຳ​ນົດ​ອັນ​ໃໝ່​ຂອງ CAA, ຂ້ອຍຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ/ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ລາຍ​ໄດ້​ເມື່ອ​ທ່ານ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ PUA, CAA ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານສົ່ງ proof of employment or self-employment (ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ) ພາຍ​ໃນ 90 ວັນ (ຫຼື 21 ວັນ, ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ໝັກ​ໃນ​ວັນ​ທີ ຫຼື ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 31 ມັງກອນ). ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງແຈ້ງ​ການ​ທາງ​ອີ​ເມວໄປ​ຕາມ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ສຳ​ນວນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ​ໄລ​ຍະ 90 ວັນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເມື່ອ​ໃດ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ເມື່ອ​ໃດ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ໃນ​ສຳ​ນວນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕາມ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ສຳ​ນວນ.


  ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສົ່ງ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ກ່ອນ​ໄລ​ຍະ 90 ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ, ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ. ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ການຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ ແລະ ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 2 ມັງ​ກອນ 2021 ນັ້ນ​ຄືນ.


  ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ໝັກ​ຂໍ PUA ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ 2021 ຫຼື ຕໍ່​ມາ, ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ເວ​ລາ 21 ວັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຫຼັກ​ຖານ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ນັບ 21 ວັນ​ເລີ່ມ​ຈາກ​ອັນ​ທີ່​ມາ​ພາຍ​ຫຼັງ, ວັນ​ທີ​ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ໝັກ ຫຼື ວັນ​ທີ​ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ເອ​ກະ​ສານ.

  ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເອ​ກະ​ສານ, ກະ​ລຸ​ນາ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ PUA. ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ລິ້ງ​ຂ້າງ​ເທິງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເມື່ອ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົບ​ທວນ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ການ​ວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການຍອມ​ຮັບ​ຫຼື​ບໍ່.

  ການ​ບໍ່​ໃຫ້​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ອະ​ນາ​ຄົດ. ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ກັບ​ຄືນ ແລະ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ທາງ​ອາ​ຍາຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

 14. ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ແດ່​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຕ່ຳ​ສຸດ $205 ຕໍ່​ອາ​ທິດ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ລາຍ​ໄດ້​ກໍ​ຕາມ.
  ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຫຼາຍກວ່າ $205 ຕໍ່​ອາ​ທິດ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ (ເບິ່ງ PUA Income Documentation Guide (ບົດ​ແນະ​ນຳ​ເອ​ກະ​ສານ​ລາຍ​ໄດ້ PUA ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ) ສຳ​ລັບ​ປີ​ເສຍ​ພາ​ສີ​ສຳ​ເລັດ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ເຊັ່ນ:

  • ແບບ​ຟອມ 1065 ແລະ K-1 ຫຼື W-2
  • ແບບ​ຟອມ 1040 ຫຼື 1040-RS ແລະ ຕາ​ຕະ​ລາງ​ກຳ​ນົດ C
  • ແບບ​ຟອມ 1120-S ຕາ​ຕະ​ລາງ​ກຳ​ນົດ E ຫຼື W-2

  ເພື່ອກຳ​ນົດ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ, ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ລາຍ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕະ​ຫຼອດ 12 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ. ພວກ​ເຮົາ​ນັບ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາ​ກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ. ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຫຼັກ​ຖານ​ລາຍ​ໄດ້​ສຸດ​ທິ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ປີ​ເສຍ​ພາ​ສີ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ຫຼ້າ​ສຸດ.


  ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການກວດ​ສອບ, ລວມ​ທັງ​ການກວດ​ສອບ​ແບບ​ສຸ່ມ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການກວດ​ສອບ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຂໍ​ຫຼັກ​ຖານ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍອມ​ຮັບ​ຫຼັກ​ຖານ​ຫຼາຍໆຮູບ​ແບບ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ຂໍ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃໝ່, ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ເນື່ອງ​ຈາກ Covid-19.

 15. ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ໂຄງ​ການ Pandemic Unemployment Assistance (ເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ) ແລະ ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານປົກ​ກະ​ຕິ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໃຜ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ ແລະ ໂຄງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ແນວ​ໃດ. PUA ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ. ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ພາ​ສີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ນາຍ​ຈ້າງ​ຈ່າຍ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປົດ​ອອກວຽກ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ​ດ້ວຍ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ COVID-19, ຄົນ​ທີ່ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ພະ​ນັກ​ງານ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ, ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ຜູ້​ອື່ນໆ​ຖືກ​ປະ​ປ່ອຍ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງໄດ້​ສ້າງ PUA ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ.
 16. ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ Unemployment Insurance (ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ, UI) ປົກ​ກະ​ຕິ, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ Pandemic Unemployment Assistance (ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA), OED ຍ້າຍ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ຫາ PUA ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດບໍ ຫຼື ຂ້ອຍ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍື່ນການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່?

  OED ຈະ​ບໍ່​ຍ້າຍການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ UI ໄປ​ຫາ PUA ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ກົດ​ໝາຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສະ​ໝັກ​ຂໍຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​ຜ່ານ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

 17. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI ໃນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແລ້ວ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ການ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ: PEUC, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ PUA. ອາ​ທິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ 79 ອາ​ທິດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສູງ​ສຸດ​ພາຍ​ໃຕ້ PUA.

 18. ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ, ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ກັບ PUA​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ​ໄດ້​ບໍ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ?

  ບໍ່. PUA ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ອື່ນ​ສຳ​ລັບເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ ຫຼື ກາ​ນາ​ດາ.

 19. ຂ້ອຍ​ມີ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ໃຊ້​ອາ​ທິດ​ການ​ປັບ​ໄໝ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ມີ, ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19. ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ PUA, ຖ້າ:

  • ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ຕັດ​ສິດ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ (ເຊັ່ນ: ອາ​ທິດ​ການ​ປັບ​ໄໝ) ແລະ
  • ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ ຫຼື ບໍ່​ສາ​ມາດ ຫຼື ບໍ່​ພ້ອມ​ເຮັດ​ວຽກ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເຫດ​ຜົນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ COVID-19.

  ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ PUA ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກວດ​ເບິ່ງວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ບໍ່. ອາ​ທິດ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ PUA ຈະ​ບໍ່​ນັບ​ເປັນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ການ​ປັບ​ໄໝ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ PUA, ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ຕິດ​ໜີ້​ອາ​ທິດ​ການ​ປັບ​ໄໝ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພາຍ​ຫຼັງ.

 20. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ຢູ່​ໃນ PUA ໄດ້​ບໍ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່, ແຕ່​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ​ຕ່ຳ​ກວ່າ?

  ບໍ່. ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃຫ້​ຢູ່​ໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ.

 21. ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ ຕ້ອງ​ຢຸດ​ວຽກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ COVID-19. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ທ່ານ​ອາດ​ຈະມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA, ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ແລະ:

  • ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ
  • ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ ຫຼື ໄດ້​ໝົດ Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC) ຫຼື ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ໃຫ້​ອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.
 22. ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢູ່, ແຕ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຊ້າ​ລົງ​ຫຼາຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ PUA. ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນປະ​ກັນ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ທີ່​ໄດ້​ໃນ​ອາ​ທິດ​ອື່ນໆ, ກະ​ລຸ​ນາ​ລາຍ​ງານ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ລາຍ​ໄດ້​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບເທົ່າ​ໃດ​ຜ່ານ PUA.
 23. ຂ້ອຍ​ລາ​ອອກວຽກ ຫຼື ຖືກ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກວຽກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ຂອງ COVID-19 ໂດຍ​ກົງ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19 ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ​ອື່ນໃດ​ໜຶ່ງ. ຕອບ Eligibility Quiz (ຄຳ​ຖາມ​ທົດ​ສອບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ໂຄງ​ການ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາໂຄງ​ການ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ.

 24. ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ກ່ອນ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ PUA ແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ກັບ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ກ່ອນ​ໄດ້. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ຖ້າ​ທ່ານ​ຖື​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໃຫ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃໝ່​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ຫຼື ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມາດ​ໄປ​ໄດ້​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ຂອງຄວາມສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາສຸກ COVID-19.

 25. ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ການ​ຮຽກ​ໃຊ້. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ຖ້ານາຍ​ຈ້າງຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຈ່າຍ​ພາ​ສີ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃຫ້​ຕາມ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ລູກ​ຈ້າງ ແລະ ຄວນ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ.


  ຖ້າ​ທ່ານ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເອ​ກະ​ລາດ ຫຼື ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ການ​ຮຽກ​ໃຊ້ຜູ້​ທີ່​ນາຍ​ຈ້າງ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ພາ​ສີ​ເງິນ​ເດືອນ​ຕາມ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ, ສະ​ໝັກຂໍ PUA.

  ຖ້າ​ທ່ານສະ​ໝັກ​ຂໍປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້ ແລະ ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຕ່າງ​ຫາກ. ແລະ ຖ້າ​ທ່ານສະ​ໝັກ​ຂໍ PUA, ແຕ່​ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ UI ປົກ​ກະ​ຕິ, ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຍົກ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ອອກ​ໄປ​ໄດ້.

 26. ຂ້ອຍ​ມີ​ວຽກ ແລະ ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ເອ​ກະ​ລາດ ຫຼື ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ຢູ່​ອີກ​ດ້ານ. ຂ້ອຍ​ເສຍ​ວຽກ​ເອ​ກະ​ລາດ/ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄປ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ມີ​ວຽກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຢູ່. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ເອ​ກະ​ລາດ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ເສຍ​ໄປ​ບໍ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຍັງ​ມີ​ວຽກ​ຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ້າງ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຕັມ​ທີ່​ຢູ່, ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປະ​ເພດ​ໃດໆ, ລວມ​ທັງ PUA. ເມື່ອ​ໂຄງ​ການ Mixed Earner Unemployment Compensation (ໂຄງ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຫາ​ເງິນ​ແບບ​ປະ​ສົມ, MEUC) ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເພີ່ມ​ອີກ $100 ຕໍ່​ອາ​ທິດ, ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ $5,000.

 27. ຄົນ​ຂັບ​ລົດ Uber ຫຼື Lift ມີເງື່ອນ​ໄຂໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນາຍ​ຈ້າງ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ​ສະ​ເພາະ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ, ລູກ​ຈ້າງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເອ​ກະ​ລາດອາດ​ຈະ​ມີເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ PUA. ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ເປັນ​ລູກ​ຈ້າງ ຫຼື ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເອ​ກະ​ລາດພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ບໍ່.


  ຖ້ານາຍ​ຈ້າງຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຈ່າຍ​ພາ​ສີ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃຫ້​ຕາມ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ລູກ​ຈ້າງ ແລະ ຄວນ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເອ​ກະ​ລາດ ຫຼື ມີ​ນາຍ​ຈ້າງຜູ້ທີ່ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ພາ​ສີ​ເງິນ​ເດືອນ​ຕາມ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ, ສະ​ໝັກຂໍ PUA.


  ຕອບ Eligibility Quiz (ຄຳ​ຖາມ​ທົດ​ສອບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ໂຄງ​ການ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ຄວນ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ.

  ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຫຼາຍຄຳ​ຖາມກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ເ​ຮັດວຽກ “ອາ​ຊີບ​ຊົ່ວ​ຄາວ” ຄວນ​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຫຼື ໂຄງ​ການ Pandemic Unemployment Assistance (ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA) ຫຼືບໍ່. ມັ​ນ​ຂຶ້ນ​ກັບຫຼາຍ​ປັດ​ໄຈ ແລະ ມີ​ກົດ​ໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລັບ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ທີ່​ປ້ອງກັນພະ​ແນກ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ບໍ່​ໃຫ້​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ຫຼື ທຸ​ລະ​ກິດຂອງ​ບຸກ​ຄົນ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່​າອັນນີ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ແກ່​ຜູ້​ຄົນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ມັນ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຍາກໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາໃນ​ການ​ທີ່​ຈະເອົາ​ຄົນ​ມາຮັບ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໄວເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້. ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກວດ​ສອບ​ເປັນ​ລາຍ​ບຸກ​ຄົນ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ສະ​ໝັກຂໍ​ໂຄງ​ການທີ່​ທ່ານບໍ່​ມີ​ສິດໄດ້​ຮັບ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທ່ານ​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນໂຄງ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ວຽກອາ​ຊີບ​ຊົ່ວ​ຄາວທີ່​ໃຊ້​ແອັບ Lyft.
  Lyft ຢືນ​ຢັນວ່າບໍ​ລິ​ສັດ​ບໍ່​ຈ້າງ​ຄົນຂັບ​ລົດ​ຜູ້​ໃຊ້​ແອັບ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ. ແຕ່​ເວົ້າ​ແທນ​ວ່າ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ເອ​ກະ​ລາດ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຜູ້​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເພື່ອ​ຊ່​ວຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານຢ່າງ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ, OED ກຳ​ລັງ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ສະ​ໝັກຂໍການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ here (ຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້). ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງວ່າ Lyft ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ນີ້, ແຕ່​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ດຽວ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນນີ້​ແມ່ນ​ເພື່​ອ​ຊ່ວຍ​ແນະ​ນຳ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໂຄງ​ການທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ຂໍ​ຂອງ OED ໄດ້​ໄວ​ຂຶ້ນ. ນອກ​ຈາກ​ການບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຂອບ​ໃຈ​ທາງ Lyft ທີ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນນີ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ແພ​ລດ​ຟອມນີ້​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມຊ່ວຍ​ເຫຼືອໄດ້ໄວ​ຂຶ້ນ.

 28. ຂ້ອຍ​ມີ​ສອງວຽກ – ວຽກ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ W-2 ໜຶ່ງວຽກ​ສຳ​ລັບ​ນາຍ​ຈ້າງ ແລະ ວຽກ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ 1099 ຢູ່​ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ. ຂ້ອຍ​ເສຍ​ທັງ​ສອງວຽກ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປິດ​ຍ້ອນ COVID-19. ຂ້ອຍ​ຄວນ​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃດ? ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ PUA ໄດ້​ບໍ​ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ສູງກວ່າ $205?

  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃດ​ທ່ານ​ຄວນ​ສະ​ໝັກ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຫາ​ເງິນ​ໄດ້​ພຽງ​ພໍ​ໃນ​ວຽກ W-2 ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI (ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ) ປົກ​ກະ​ຕິ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ UI ປົກ​ກະ​ຕິ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA. ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ, ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເລືອກ PUA ຜ່ານ UI ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານປົກ​ກະ​ຕິ​ໃດໆ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຕອບ Eligibility Quiz (ຄຳ​ຖາມ​ທົດ​ສອບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ) ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເບິ່ງວ່າ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ.

  ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ​ຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ​ບັດ Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC) benefit for ‘hybrid-workers.’ (ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຜູ້​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ແບບ​ປະ​ສົມສຳ​ລັບ ‘ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ປະ​ສົມ.’) ນີ້​ແມ່ນ​ໂຄງ​ການ​ໃໝ່ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ວ່າ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນີ້​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈ່າຍ​ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ເມື່ອ​ມີ​ພ້ອມ​ໃຫ້.

 29. ຂ້ອຍ​ກຳ​ລັງເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼຸດ​ລົງ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ຖ້າ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຕັດ, ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ PUA, ຖ້າ:

  • ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ (ລວມ​ທັງ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ວຽກ ຫຼື Work Share) ຫຼື
  • ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ລັບ ຫຼື ໄດ້​ໝົດ Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC) ແລະ ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ໃຫ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເ​ຫຼືອ​ອື່ນໆ.
  • ແລະ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໜ້ອຍກວ່າ 40 ຊົ່ວ​ໂມງ ແລະ ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ໜ້ອຍກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

  ຖ້າ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຕັດ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ Work Share (ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ວຽກ), ຖ້າ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ນັ້ນ. Work Share (ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ວຽກ) ແມ່ນ​ໂຄງ​ການ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແທນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ​ບາງ​ສ່ວນ​ສຳ​ລັບ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່​ຖືກ​ຕັດ. ຖາມ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການ Work Share (ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ວຽກ) ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສະ​ໝັກ. Employers can learn about Work Share here (ນາຍ​ຈ້າງ​ສາ​ມາດ​ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ Work Share ໄດ້​ຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້).

  ສຳ​ລັບ Work Share, ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ກອບ​ໃສ່​ເອ​ກະ​ສານ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ. ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ຕື່ມ​ໃສ່​ແຕ່​ສອງ​ໜ້າ​ໃນ initial claim form (ແບບ​ຟອມ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ) ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຊອກວຽກ ຫຼື ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ເພື່ອ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ Work Share. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ອື່ນ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ລາຍ​ໄດ້​ໃດໆ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ນັ້ນ.

 30. ຂ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້ ຫຼື ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ເງິນປະ​ເພດ​ອື່ນ. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ?

  ມັນ​ແລ້ວ​ແຕ່. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ, ຖ້າ:

  • ນາຍ​ຈ້າງ​ກຳ​ລັງ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ທ່ານ
  • ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄ່າ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ
  • ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ທິດ​ອື່ນໆ

  ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ລາຍ​ໄດ້ ຫຼື ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ປະ​ເພດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບເທົ່າ​ໃດພາຍ​ໃຕ້ PUA.

 31. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ (telework) ໄດ້. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພາຍ​ໃຕ້ PUA ໄດ້​ບໍ?

  ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ PUA ຈະ​ບໍ່​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ (telework) ທີ່​ມີຄ່າ​ຈ້າງ​ສຳ​ລັບ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ, ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ.

 32. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA ບໍ, ຖ້ານາຍຈ້າງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ປິດ ແລະ ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປົດ​ຂ້ອຍ​ອອກ?

  ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ PUA ຈະ​ບໍ່​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ກັບ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນໃຫ້​ຕອນ​ລາ​ປ່ວຍ ຫຼື ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ລາ​ພັກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຢູ່​ອື່ນໆ.

 33. ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ເປີດ​ຢູ່​ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ຈຳ​ເປັນ ຫຼື ມັນ​ໄດ້​ເປີດ​ຄືນ​ພາຍ​ໃຕ້​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ. ຂ້ອຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ບໍ່​ໄດ້​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເຈັບ​ປ່ວຍ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ແລ​ວ່າ​ໃຫ້​ກັກ​ກັນ​ຕົວ​ເອງ, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ຢ້ານ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ. ຂ້ອຍ​ລາ​ອອກ​ຈາກວຽກ ແລະ ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ?

  ບໍ່. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເຫດ​ຜົນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຫ້​ອອກວຽກ​ຕາມ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ເຮັດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ question three (ຄຳ​ຖາມ​ສາມ), ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ລວມ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຫາ​ກໍ​ອະ​ທິ​ບາຍນັ້ນ. ໜ້າ​ເສຍ​ດາຍ, ການ​ລາ​ອອກວຽກ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນັບ​ເປັນ COVID-19 ເປັນ​ການ​ລາ​ອອກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ, ບໍ່​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ລາ​ອອກ. ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ລາ​ອອກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.

 34. ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ກູ້ Paycheck Protection Program (ໂຄງ​ການປົກ​ປ້ອງໃບ​ເຊັກ​ຈ່າຍ​ເງິນ, PPP), ຂ້ອຍ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ມັນ​ເປັນ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ບໍ?

  ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລາຍ​ງານ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້ Payment Protection Program (ໂຄງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໃບ​ເຊັກ​ຈ່າຍ​ເງິນ, PPP), ໃຫ້​ອ່ານ PPP FAQ (ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ​ຂອງ PPP) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.
 35. “ການ​ເລີ່ມ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄືນ​ໃໝ່” ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

  ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ​ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ທ່ານ​ພາດ​ອາ​ທິດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ໃໝ່ໃນ​ທຸກໆ​ອາ​ທິດ. ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ. ການ​ມີ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA. ທ່ານ​ຈະລາຍ​ງານ​ພຽງ​ແຕ່​ບັນ​ດາ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ.
  ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່​ໄດ້​ທາງ​ອອນ​ລາຍ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ອື່ນໆ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

  ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໂຄງ​ການ PUA, ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ໄດ້. ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່, ກະ​ລຸ​ນາ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ Contact Us form (ແບບ​ຟອມ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ—ເລືອກ​ຕົວ​ເລືອກ “Restarting my claim (ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຄືນ​ໃໝ່)”. ຫຼື ໂທ​ຫາສາຍ​ໂທ PUA ຂອງ​ພວກ​ເຮົາທີ່​ເບີ 1-877-345-3484. ກະ​ລຸ​ນາ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຈຳ​ນວນ​ສາຍ​ໂທ​ມີ​ເພີ່ມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ຈິ່ງ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ລໍ​ຖ້າ​ອອກ​ໄປ.

 36. ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ PUA ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄດ້ຢຸດ​ການເຂົ້າ​ມາແລ້ວ. ເກີດ​ອັນ​ໃດ​ຂຶ້ນ?

  ເຫດ​ຜົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຢຸດ​ແມ່ນ​ຖ້າ​ທ່ານ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດຂອງ​ທ່ານທີ່​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຢຸດ​ໄປ​ຊົ່ວ​ຄາວ. ເຫດ​ຜົນ​ທົ່ວ​ໄປອັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຢຸດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ແມ່ນ​ຖ້າ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງລ້ຽງ​ດູ​ລູກ​ຜູ້​ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ປິດ. ຖ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປິດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພັກ (ລະ​ດູ​ຮ້ອນ, ລະ​ດູ​ໜາວ, ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່), ກົດ​ໝາຍລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງກ່າວ​ວ່າ​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ. ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ລ້ຽງ​ດູ​ລູກ​ຜູ້​ທີ່​ແຄ້ມ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ຫຼື ສະ​ຖານ​ລ້ຽງ​ເດັກ​ປິດ, ນັ້ນ​ຍັງ​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້.

  ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຢຸດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ລົມ​ກັບ​ທ່ານ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໄດ້.

 37. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ບອກວ່າ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກວ່າ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ຫຍັງ ຫຼື ຂ້ອຍ​ຄວນ​ເຮັດ​ຫຍັງ. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໄດ້?

  ແຈ້ງ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່​ລະ​ຫັດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພວກ​ມັນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ການ​ໃສ່​ລະ​ຫັດ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ. ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້, ທີມ​ງານ IT ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ທຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບພວກ​ມັນ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖ້າ​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງ​ແຈ້ງ​ການ.


  ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງວ່າ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ, ໃຫ້​ໂທ​ຫາ​ສາຍ​ດ່ວນ PUA ທີ່​ເບີ
  ເກັບ​ເງິນ​ປາຍ​ທາງ: 1-877-345-3484

 38. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສືແຈ້ງວ່າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PUA. ແຕ່​ທຸກໆ​ອາ​ທິດ​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງວ່າ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ຍ້ອນຫຍັງ?

  ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຄົນ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ໃດ. ບາງ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໝາຍ​ເຖິງ​ຄຳ​ຖາມ​ຕິດ​ຕາມ​ຄືນ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ໂທ​ຫາ​ຄົນ​ໂດຍ​ກົງ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ຄືນ​ບັນ​ຫາ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ

  ນອກ​ນັ້ນ, ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ພາຍ​ໃຕ້​ທັງ UI ແລະ PUA ແລະ ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທັງ​ສອງ, ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ເກີດ​ຄວາມສັບ​ສົນ​ໄດ້. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຄຳ​ຖາມ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ອາດ​ຈະ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ UI ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ທ່ານ.

 39. ຂ້ອຍ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ PUA ບໍ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ PIN ສຳ​ລັບ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ແລ້ວ, ໃຊ້​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ PUA.

 40. ຂ້ອຍ​ຄວນ​ຈະ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຄືນ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມອອນ​ລາຍ PUA ບໍ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ເທື່ອ?

  ບໍ່, ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ (ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ) ໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ຍື່ນ​ແບບ​ໃດ. ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ​ໃໝ່​ຈະ​ບໍ່​ເລັ່ງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນ.

 41. ຂ້ອຍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ PUA ໄດ້​ແນວ​ໃດ?

  ຢູ່​ໃນ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ), ຄ​ລິກ​ໃສ່ “Pandemic Unemployment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ)” ແລະ ເລືອກ “ແມ່ນ​ແລ້ວ” ເມື່ອ​ມັນ​ຖາມ​ວ່າ​ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ (ແບບ​ຟອມ) ລະ​ບົບ​ອອນ​ລາຍ PUA ໃໝ່​ບໍ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ສູ່ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ແລ້ວ, ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ຫັດ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ດຽວ​ກັນ. ໃຊ້​ລິ້ງ​ການ​ສະ​ໝັກ​ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ມາ​ກ່ອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

 42. ຂ​ອ້ຍ​ໄດ້​ຕື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ກອບ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ຂ້ອຍ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ. ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອີ​ເມວ​ຢືນ​ຢັນ​ບໍ?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອີ​ເມວ​ຢືນ​ຢັນ​ພາຍ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ມື້​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ລວມ​ເອົາ​ໝາຍ​ເລກ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ອີ​ເມວ​ທີ່​ຢືນ​ຢັນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ.

 43. ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ, ຂ້ອຍ​ໄດ້ຮັບການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ທີ່​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້. ຂ້ອຍ​ຄວນ​ຈະ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ໃໝ່​ບໍ?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຄວນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ໃໝ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໃໝ່​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ ແລະ ດຽວ​ນີ້​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້, ໄປ​ທີ່ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ເລືອກ “Status of Your Claim and Weekly Reports (ສະ​ຖາ​ນະຂອງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດຂອງ​ທ່ານ).”

  ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖືກບອກ​ໃຫ້​ສ້າງ PIN ໃໝ່. ຫຼັງ​ຈາກ​ສ້າງ PIN ໃໝ່, ໃຫ້​ລໍ​ຖ້າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ໃໝ່​ດ້ວຍ SSN ຂອງ​ທ່ານ ແລະ PIN ໃໝ່​ທີ່​ທ່ານ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ.
  ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ລູກ​ຄ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຄືນ​ໃໝ່​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້. ລູກ​ຄ້າ PUA ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ແນວ​ນີ້​ແມ່ນ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຖືກບອກ​ໃຫ້​ສ້າງ PIN ໃໝ່ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ໄດ້, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່ WorkSource office (ຫ້ອງ​ການ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ສູນ​ຕິດ​ຕໍ່ PUA ທີ່​ເບີ 1-877-345-3484, ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ອັນ​ໃໝ່ ຫຼື ໃຊ້ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ເພື່ອ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່.
  ເບິ່ງ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ step-by-step guides (ຂໍ້ແນະນໍາໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

 44. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໜ້າ​ຈໍ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້ ແລະ ໄດ້ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ໃໝ່. ນັ້ນ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແນວ​ໃດ?

  ການ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ໃໝ່​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ທີ່​ມີ​ຢູ່ ຫຼື ຄ້າງ​ຢູ່​ຂອງ​ທ່ານ. ທຸກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປ້ອນ​ເຂົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ໂອນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຫາ​ລະ​ບົບ​ໃໝ່ ແລະ ຄັດ​ຕິດ​ໃສ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ທ່ານ.

 45. ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ​ກຳ​ລັງ​ບອກ​ຂ້ອຍ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຄືນ​ໃໝ່. ຂ້ອຍຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?

  ເມື່ອ​ລູກ​ຈ້າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​ການສະ​ເພາະ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA, ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລກ PIN ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄືນ​ໃໝ່. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄປ​ທີ່ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ເລືອກ “Your Claim and Weekly Reports (ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ ແລະ ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳອາ​ທິດຂອງ​ທ່ານ).” ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖືກບອກ​ໃຫ້​ສ້າງ PIN ໃໝ່. ລໍ​ຖ້າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສ້າງ PIN ໃໝ່​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ SSN ຂອງ​ທ່ານ ແລະ PIN ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ.

  ເບິ່ງ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ step-by-step guides page (ໜ້າຂໍ້ແນະນໍາໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

  ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ລູກ​ຄ້າ​ຜູ້​ທີ່​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຄືນ​ໃໝ່​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້. ລູກ​ຄ້າ PUA ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ແນວ​ນີ້​ແມ່ນ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໄດ້ ຫຼື ກຳ​ລັງ​ສືບ​ຕໍ່ປະ​ສົບ​ກັບ​ບັນ​ຫາກັບ PIN ຂອງ​ທ່ານ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່ WorkSource office (ຫ້ອງ​ການ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ສູນ​ຕິດ​ຕໍ່ PUA ທີ່​ເບີ 1-877-345-3484, ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ອັນ​ໃໝ່ເພື່ອ​ຕັ້ງ PIN ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່.

 46. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ PUA ຂອງ​ຂ້ອຍ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ອອນ​ລາຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ ແລະ ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ສະ​ແດງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃນ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ). ຂ້ອຍ​ຄວນ​ຈະ​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ເຫັນ​ມັນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ໃດ?

  ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງເລີ່ມ​ຕົ້ນ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ສະ​ແດງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ. ການ​ດຳ​ເນີນ​ການເກີດ​ຂຶ້ນ​ຂ້າມ​ຄືນ ແລະ ໃຊ້​ເວ​ລາ​ໜຶ່ງວັນ​ເຮັດ​ວຽກ. ຖ້າ​ທ່ານ​ສົ່ງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ, ມັນ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ ຫຼື ວັນ​ອັງ​ຄານ, ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ເວ​ລາ​ຂອງວັນ​ທີ່​ທ່ານ​ສົ່ງ​ມັນ.

 47. ຂ້ອຍ​ຈະ​ເຫັນ​ເງິນ​ໃນ ReliaCard® ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເມື່ອ​ໃດ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ, ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ຈັນ, ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ເຂົ້າ​ຄິວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ແລະ ມັນ​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ.

  ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ມັນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ 2 ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ, ບໍ່​ລວມ​ວັນ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ໃນ ReliaCard® ຂອງ​ທ່ານ.

 48. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ເວົ້າ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຮອດ​ຈຳ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແລ້ວs

  ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ນີ້. ໜັງ​ສື​ນີ້ບອກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຈຳ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແລ້ວ:
  ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານສຳລັບອາທິດຂອງວັນ ດດ/ວວ/ປ ຈົນຮອດ ດດ/ວວ/. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບອາທິດນີ້ໄດ້:
  ບໍ່ໄດ້ເຮັດການຈ່າຍເງິນໃດໃຫ້ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດທີ່ຕ້ອງຈ່າຍແລ້ວ. ທ່ານອາດຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ຫາ UI Center (ສູນ UI) ຂອງທ່ານເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ່. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ສູນ UI ຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບທຸກຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີໃຫ້ກັບທ່ານຈາກທຸກໂຄງການແລ້ວ (ມີລາຍຊື່ໂຄງການຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ WorkingInOregon.org) ແລະ ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່. ຫ້ອງການ WorkSource Oregon (ແຫຼ່ງເຮັດວຽກລັດໂອເລກອນ) ຂອງພວກເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວຽກຜ່ານບໍລິການຈັດວາງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອາດຈະສາມາດນຳເອົາທ່ານໄປສູ່ໂອກາດການຝຶກອົບຮົມໄດ້.

 49. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງວ່າ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ (ຍອດ​ເຫຼືອ $0). ນັ້ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

  ໜັງ​ສື​ສະ​ບັບ​ນີ້​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ​ທ່ານ​ຮອດຍອດ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ສູນ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ໃຫ້​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນັ້ນ​ອີກ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງອັບ​ເດດ​ໜັງ​ສື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວັນ​ທີ​ສິ້ນ​ສຸດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຈາກ ARPA. ອາດ​ຈະ​ມີ​ໂຄງ​ການ​ອື່ນ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໂຄງ​ການ​ອື່ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ໂຄງ​ການ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ:
  ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫວ່າງງານສຳລັບອາທິດສິ້ນສຸດວັນທີ ດດ/ວວ/ປ ແລ້ວ. ການຊຳລະເງິນນີ້ໄດ້ຫຼຸດຍອດເຫຼືອການຮຽກຮ້ອງປົກກະຕິຂອງທ່ານເປັນສູນ (0) ແລ້ວ. ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນໂຄງການອື່ນທີ່ມີໃຫ້ໃນລຳດັບທີ່ມີລາຍຊື່ຂອງພວກມັນຢູ່ລຸ່ມນີ້:


  1. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (
  ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກຄວາມສຸກເສີນພະຍາດລະບາດ, PEUC)


  PEUC
  ແມ່ນມີໃຫ້ໃນລະຫວ່າງອາທິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021. ມັນຈ່າຍໃຫ້ເຖິງ 24 ອາທິດໃນຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ.


  2. Extended Benefits (
  ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ​, EB)

  • ຖ້າທ່ານໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ PEUC ຂອງທ່ານໝົດ ແລະ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານໝົດກຳນົດວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2020 ຫຼື ຕໍ່ມາ, ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ EB (ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ). EB (ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ) ແມ່ນມີໃຫ້ໃນອາທິດເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ແລະ ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການຫວ່າງງານສູງຢູ່ໃນລັດໂອເລກອນ.
  • EB (ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ) ຈ່າຍໃຫ້ເຖິງ 13 ອາທິດໃນຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ. ຈຳນວນອາທິດຕົວຈິງທີ່ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຈະຂຶ້ນກັບອັດຕາການຫວ່າງງານ ແລະ ຄ່າຈ້າງຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າການຮຽກຮ້ອງປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດອື່ນທີ່ກຳລັງຈ່າຍ EB, ທ່ານຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເວລາສອງ (2) ອາທິດເທົ່ານັ້ນ.


  3. Pandemic Unemployment Assistance (
  ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຫວ່າງງານຈາກພະຍາດລະບາດ, PUA)

  • PUA ແມ່ນມີໃຫ້ໃນລະຫວ່າງອາທິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2020 ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021. ມັນມີໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ PEUC ແລະ EB ໝົດແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບພວກມັນ.

  • PUA
   ກຳນົດວ່າທ່ານຫວ່າງງານຕາມເຫດຜົນສະເພາະທີ່ກຳນົດເປັນລາຍການໄວ້ໃນກົດໝາຍ Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (ກົດໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄວຣັໂຄໂຣນາ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, CARES). ທ່ານສາມາດຊອກຫາບັນດາເຫດຜົນໄດ້ຢູ່ທີ່ govstatus.egov.com/PUA


  ເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບໂຄງການໃດໜຶ່ງ, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານອື່ນໆຢູ່ໃນລັດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ການາດາໃນເວລານີ້ ຫຼື ໃນເວລາໃດໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຮຽກເອົາຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ນີ້ລວມມີການລວມເອົາຄ່າຈ້າງຈາກໜຶ່ງ ຫຼື ລັດເຂົ້ານຳກັນ.
  • ບັນລຸໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບປະຈຳອາທິດທີ່ນຳໃຊ້ກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງປົກກະຕິຂອງລັດໂອເຣກອນ. ເບິ່ງເງື່ອນໄຂກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບປັດຈຸບັນໃນໜ້າ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19.


  ເພາະວ່າການຕໍ່ເວລາແຕ່ລະເທື່ອມີເງື່ອນໄຂກຳນົດແຕກຕ່າງກັນ, ຂະບວນການສະໝັກສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນແຍກກັນ. ຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ວິທີສະໝັກແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ໃນ webpage (ໜ້າເວັບ) COVID-19 ຂອງ​ພະ​ແນກ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ໂທຫາພວກເຮົາທີ່ເບີ 877-345-3484 ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.


  ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ມີການໂທເຂົ້າມາຫຼາຍເປັນພິເສດໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໂດຍທາງໂທລະສັບໄດ້, ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຍື່ນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດໃນຂະນະທີ່ຫວ່າງງານ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນບາງສ່ວນ. ພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານນຳ, ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລັອກການໂທໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານເພາະວ່າເບີໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາບໍ່ລະບຸຕົວພວກເຮົາວ່າເປັນ Employment Department (ພະແນກການຈ້າງງານ). ພວກເຮົາອາດຈະຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້, ຖ້າຫາກພວກເຮົາໂທຫາທ່ານບໍ່ໄດ້. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງທ່ານຖືກຕັ້ງໄວ້ ແລະ ມີພື້ນທີ່ເພື່ອຮັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່.

 50. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ບອກວ່າຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ແລ້ວ. ນັ້ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?

  ໜັງ​ສື​ນີ້​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ແລ້ວ. ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສົ່ງ​ອີ​ເມວ​ນີ້​ອອກ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຫຼັງ​ຈາກຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PUA ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍ​ໜຶ່ງ​ປີ. ມັນ​ກຳ​ລັງ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານເຮັດແນວນັ້ນເພາະ​ວ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຊ້າ​ລົງເພື່ອຊ່ວຍຄົນ​ອື່ນໃນ​ເລື່ອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ແທນ​ທີ່: ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ.


  ການຈ່າຍເງິນສຳລັບອາທິດສິ້ນສຸດ XX-XX-XX ແມ່ນການຈ່າຍເງິນຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງນີ້. ປີຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານສິ້ນສຸດແລ້ວ.
  ຖ້າທ່ານຢາກຈະຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່, ໃຫ້ໂທຫາຫ້ອງການຂ້າງເທິງສຳລັບການຍື່ນຂໍ້ມູນ ຫຼື ຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່ທາງອອນລາຍທີ່ www.WorkinglnOregon.org.


  ເພື່ອຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່, ໃຫ້ກຽມສະໜອງປະຫວັດການຈ້າງງານຂອງທ່ານເປັນເວລາ 18 ເດືອນຜ່ານມາ. ນີ້ປະກອບມີຊື່ເຕັມ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ, ວັນທີເຮັດວຽກ, ເຫດຜົນສຳລັບການແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ລວມທັງໝົດສຳລັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກ.
  ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ສູນ UI ສຳລັບທາງເລືອກຕ່າງໆ. ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອາດຈະຖືກປະຕິເສດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ຕອບຄືນພາຍໃນ 7 ວັນນັບແຕ່ວັນທີອອກໜັງສືສະບັບນີ້

ພິເສດ 300 ໂດລາສະຫະລັດ/ອາທິດ (FPUC)

 1. Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຂອງລັດຖະບານກາງ, FPUC) ແມ່ນຫຍັງ?

  FPUC (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ) ແມ່ນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ກະ​ຕຸ້ນ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ. ພາຍ​ໃຕ້ American Rescue Plan (ແຜນ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ARP), ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ.

  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ FPUC ແມ່ນ​ມີ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ ຫາວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021. ນີ້​ບໍ່​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດ $300 ສຳ​ລັບ​ທຸກໆ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ອາ​ທິດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໂດຍອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ມັນ​ພຽງ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ $1 ຢູ່​ໃນບາງ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ.

 2. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອເອົາເງິນເພີ່ມພິເສດ $300 ແມ່ນຫຍັງ?

  ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ກ່ອນ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຫຼື ໂຄງ​ການ Pandemic Unemployment Assistance (Pandemic Unemployment Assistance (ເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA). ຕອບ Eligibility Quiz (ຄຳ​ຖາມ​ທົດ​ສອບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ) ເພື່ອເບິ່ງວ່າອັນໃດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ. ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດ $300 ພຽງ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ອື່ນ​ບາງ​ປະ​ເພດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ນີ້​ລວມ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ, Pandemic Unemployment Assistance (ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA), Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC), Work Share (ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ວຽກ), Self Employment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ), Extended Benefits (ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສືບ​ຕໍ່) ແລະ ອື່ນໆ.

  ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ຕື່ມ​ອີກ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດ $300 ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.

 3. ຂ້ອຍກຳລັງລໍຖ້າຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຳອາທິດຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍສາມາດຄາດການວ່າຈະເຫັນເງິນເພີ່ມພິເສດ $300 ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຂ້ອຍເມື່ອໃດ?

  ມັນ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສີ່​ອາ​ທິດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ. ຕາບ​ເທົ່າ​ທີ່​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ ແລະ ພົບ​ກວ່າ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ. ນີ້​ລວມ​ມີ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ FPUC $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ.

  ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ໜຶ່ງ (UI ປົກ​ກະ​ຕິ, PUA ຫຼື PEUC), ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເມື່ອຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ຮອດອາ​ທິດສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ສຳ​ລັບບັນ​ດາ​ອາ​ທິດ​ເມື່ອ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ.

 4. ຂ້ອຍສາມາດໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມພິເສດ $300 ຕໍ່ອາທິດບໍ, ຖ້າຂ້ອຍເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ເປັນພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼື ເປັນພະນັກງານເຮັດວຽກຕາມການຮຽກເອີ້ນ?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ Pandemic Unemployment Assistance (ເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອການຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA). ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ ຫາ 4 ກັນ​ຍາ 2021, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ສົ່ງ​ເງິນ​ເພີ່ມ​ພິ​ເສດ $300 ໃຫ້​ທ່ານ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.

 5. ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເຕັມ $300 ສຳລັບ Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຂອງລັດຖະບານກາງ, FPUC)?

  ການ​ຈ່າຍ​ເ​ງິນ​ເພີ່ມຂອງ Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC) $300 ແມ່ນ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ້ອງ​ເສຍ​ພາ​ສີ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເລືອ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ກັກ​ພາ​ສີ​ຂອງ​ລັດ ແລະ/ຫຼື ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ໄວ້​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ, ພາ​ສີ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ເອົາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ $300 ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ມັນ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ. ນອ​ກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ລ້ຽງ​ດູ​ລູກ, ເງິນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ເອົາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ FPUC ເພີ່ມ $300 ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ມັນ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ.

  ຕົວ​ຢ່າງ:

  1) ທ່ານ​ມີ​ພາ​ສີ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຫັກ​ໄວ້​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ຫັກ​ພາ​ສີຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ​ແມ່ນ 6% ແລະ ການ​ຫັກ​ພາ​ສີຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ແມ່ນ 10%. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຄາດ​ຫວັງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ FPUC $300 ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 16%, ເຊິ່ງ​ຈະ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ທ່ານ $252.
  2) ທ່ານ​ມີ​ພາ​ສີ​ຂອງ​ລັດເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່ຫັກ​ໄວ້​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ FPUC $300 ຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ 6%, ຍັງ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ທ່ານ $282.
  3) ທ່ານ​ມີ​ພາ​ສີ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ​ກາງເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່ຫັກ​ໄວ້​ຈາກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ FPUC $300 ຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ 10%, ຍັງ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ທ່ານ $270. 6. ເປັນຫຍັງຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຜົນປະໂຫຍດການຊ່ວຍເຫຼືອເຕັມຈຳນວນຂອງຂ້ອຍ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຕິດ​ຄ້າງ​ເງິນ​ກັບ Oregon Employment Department (ພະ​ແນກ​ຈ້າງ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ) ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈ່າຍ​ເກີນ, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຄືນ. ນີ້​ລວມ​ມີ 100% ຂອງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ໄປ​ເຖິງ 50% ຂອງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC) ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ $300 ຂອງ​ທ່ານ. ເມື່ອຍອດ​ເຫຼືອ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ​ຂອງ​ທ່ານເປັນ​ສູນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຕັມ​ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອີກ.


  ຕົວ​ຢ່າງ: ທ່ານ​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ເກີນ​ຈຳ​ນວນ $1,000. ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ (WBA) ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $200 ແລະ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບການ​ຈ່າຍ​ເງິນ Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC) $300.


  ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ອາ​ທິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ, ການ​ຈ່າຍ​ເງິນທັງ​ໝົດ WBA $200 ຂອງ​ທ່ານ ແລະ FPUC $150 ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ທີ່​ທ່ານ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຄືນ. ຈຳ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ​ຈະ​ແມ່ນ $150. ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ຫຼຸດ​ລົງ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ຈົນ​ກວ່າ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ສູນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ເຕັມ​ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ທ່ານ.

່້ ຄໍ າຖາມທີ ມັ ກຖາມເລື ອຍໆຂອງ ການຊົ ດເຊີ ຍການຫວ່ າງງານຂອງຜູ້ ປະກອບແບບປະສົ ມ (Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC))

 1. ການຊົ ດເຊີ ຍການຫວ່ າງງານຂອງຜູ້ ປະກອບແບບປະສົ ມ (Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC)) ແມ່ ນຫຍັ ງ?

  ການຊົ ດເຊີ ຍການຫວ່ າງງານຂອງຜູ້ ປະກອບແບບປະສົ ມ (Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC)) ແມ່ ນໂຄງການໃຫມ່ ຂອງລັ ດຖະບານກາງສໍ າລັ ບ “ແຮງງານປະສົ ມ” ຫື ຄົນທີ ມີລາຍໄດ້ຄ່າຈ້າງ W-2 ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັ ດທຸລະກິ ດສ່ວນຕົ ວ. MEUC ສະຫນອງເງິ ນເພີ ມ$100ຕໍອາທິດຖ້າທ່ານຮັບລາຍໄດ້ສຸດທິ ຂອງຢ່າງຫນ້ອຍ$5,000
  ໃນວຽກທຸລະກີ ດສ່ວນຕົ ວນອກຈາກຄ່າຈ້າງ W-2.

 2. ຜູ້ທີມີເງືອນໄຂສໍາລັ MEUC?

  ມີຂໍກໍານົດສະເພາະເຫົຼານີແມ່ນເພືອໃຫ້ມີເງືອນໄຂສໍາລັບMEUC.ທ່ານຕ້ອງບັນລຸ ທຸກໆ ເງື ອນໄຂດັ ງຕໍ ໄປນີ ເພື ອຈະໄດ້ຮັ ບ MEUC:

  1. ທ່ານໄດ້ຮັບຢ່າງຫນ້ອຍ$5,000ຂອງລາຍໄດ້ທຸລະກິດສ່ວນຕົວສຸດທິ andແລະຄ່າຈ້າງ ່

  W-2ໃນປີທີເກັບພາສີຫຼ້າສຸດກ່ອນການສະຫມັ ກຂອງທ່ານສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ ປະກັ ນໄພການຫວ່າງງານປົ ກກະຕິ (Unemployment Insurance (UI)). ...ແລະ

  2. ທ່ ານໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດແບບ UI ປົ ກກະຕິ ຫື ຼ ການຊົ ດເຊີ ຍກໍ ລະນີ ສຸ ກເສີ ນໂລກລະບາດ ່

  (Pandemic Emergency Compensation (PEUC)) ສໍ າລັ ບອາທິ ດທີ ອ້າງສິ ດ.

  ...ແລະ ່ ່
  3. ທ່ານໄດ້ສົ ງເອກະສານຢ່າງປະສົ ບຜົ ນສໍ າເລັ ດທີ ສະແດງຫັຼ ກຖານສະແດງຂອງທ່ານກ່ຽວກັ ບກາ

  ນ ມີ ລ າ ຍ ໄ ດ ້ ຈ າ ກ ກ າ ນ ເ ຮັ ດ ທ ຸ ລ ະ ກິ ດ ສ ່ ວ ນ ຕົ ວ ສ ຸ ດ ທິ .

 3. ຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ MEUC ແມ່ ນເທົ າໃດ?

  MEUC ສະ ເຫນີ ຜົ ນປະໂຫຍດເພີ ມເຕີ ມຂອງ $100 ຕໍ ອາທິ ດນອກເຫນື ອຈາກການຈ່າຍເງິ ນຊ່ວຍເຫືຼ ອ ່

  UI ປົ ກກະຕິ ຂອງທ່ ານ ແລະ ເພີ ມເຕີ ມອີ ກ $300 ຂອງການຊໍ າລະອຂອງ
  ການຊົ ດເຊີ ຍກໍ ລະນີ ສຸ ກເສີ ນໂລກລະບາດ (Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)) ຂອງລັ ດຖະບານກາງ.

 4. ໄລຍະເວລາມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບແມ່ນຫຍັ ງ?

  MEUCຈ່າຍສໍາລັບອາທິດເລີມຕົນວັນທີ 27ທັນວາ2020,ຜ່ານອາທິດສິນສຸດວັນທີ 4ກັນຍາ2021.ຖ້າມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັ ບເງິ ນ $100

  ຂອງທ່ານຕໍ ອາທິ ດຍ້ອນວ່າເງິ ນເດື ອນຍ້ອນຫັຼ ງໄປຫາອາທິ ດຂອງວັ ນທີ 27 ທັ ນວາ 2020,

  ແລະຫັ ຼ ງຈາກນັ ນສໍ າລັ ບທຸ ກອາທິ ດທີ ມີ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບເປັ ນຕົ ນໄປ. ຈົ ງຈື ໄວ້ ວ່ າ,່
  ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບແມ່ນເປັ ນອາທິ ດຕໍ ອາທິ ດ,
  ສະນັ ນທ່ານຈະຕ້ອງຍື ນຄໍ າຮ້ອງທຸກໃນແຕ່ລະອາທິ ດເພື ອຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບ.

 5. ຂ້ອຍສະຫມັ ກ MEUC ໄດ້ແນວໃດ?

  ວິ ທີ ທີ ໄວທີ ສຸ ດເພື ອສະຫມັ ກເອົ າສໍ າລັ ບ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ MEUC ແມ່ ນຜ່ ານລະບົ ບອ້າງສິ ດອອນລາຍ (Online Claim System (OCS)).

  ທ່ າ ນ ສ າ ມ າ ດ ອັ ບ ໂ ຫຼ ດ ຫັ ຼ ກ ຖ າ ນ ຢັ ງ ຢື ນ ຂ ອ ງ ທ່ າ ນ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ວຸ ດ ທິ ລ າ ຍ ໄ ດ້ ຈ າ ກ ກ າ ນ ເ ຮັ ດ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ສ ່ ວ ນ ຕົ ວ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລາຍໄດ້ຈາກການເກັບພາສີລາຍໄດ້ຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ)ເມືອທ່ານສະຫມັ ກເຂົາໃນOCS.

  ຖ້າທ່ານບໍ ສາມາດສະຫມັ ກອອນລາຍ,

  ໃຫ້ໂທຫາພາກສ່ວນພາສີ ຂອງພະແນກການຈ້າງງານຂອງລັ ດໂອເລກອນ (Oregon Employment່ Department) ສໍ າລັ ບການຊ່ວຍເຫືຼ ອທີ ເບີ ໂທ 503-947-1488.

 6. ຂ້ອຍຈໍ າເປັ ນຕ້ອງສົ ງຫຍັ ງແດ່ເພື ອສະແດງຫັຼກຖານສະແດງລາຍຮັ ບທີ ມີ ຄຸນວຸດທິ ?

  ທ່ານຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່າທ່ານມີ ລາຍໄດ້ສຸດທິ ຢ່າງຫນ້ອຍ $5,000

  ໃນວຽກຂອງທຸລະກິ ດສ່ວນຕົ ວສໍ າລັ ບປີ ພາສີ ກ່ອນປີ ທີ ທ່ານໄດ້ຢື ນຂໍ ຮຽກຮ້ອງເບື ອງຕົ ນ UI ແບບປົ ກກະຕິ ຂອງທ່ານ. ຕົ ວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານຍື ນຂໍ ຮຽກຮ້ອງເບື ອງຕົ ນຂອງທ່ານໃນປີ 2020, ຫັຼ ງຈາກນັ ນທ່ານຕ້ອງສົ ງຫັຼ ກຖານຢັ ງຢື ນລາຍໄດ້ຂອງທຸລະກິ ດສ່ວນຕົ ວຂອງທ່ານໃນປີ 2019.

  ລາຍໄດ້ສຸດທິ , ຫືຼ ລາຍໄດ້ຈາກການ່ເຮັ ດທຸລະກິ ດສ່ວນຕົ ວແມ່ນກໍ ານົ ດວ່າ ່"ລາຍໄດ້ລວມຍອດມາຈາກບຸກຄົນທີມາຈາກການຄ້າຫືຼ ທຸລະກິດທີດໍາເນີນໂດຍບຸກຄົນດັງກ່າວ, ຫນ້ອຍກວ່າການຫັກລົບທີອະນຸຍາດຈາກຄໍາບັນຍາຍນີ ເຊິງສາມາດສະແດງໄດ້ຈາກການຄ້າຫື ທ ຸ ລ ະ ກິ ດ ດັ ງ ກ ່ າ ວ ... . ” ລ າ ຍ ໄ ດ ້ ສ ຸ ດ ທິ ຂ ອ ງ ທ ່ າ ນ ແ ມ ່ ນ ລ າ ຍ ໄ ດ ້ ລ ວ ມ ຂ ອ ງ ທ ່ າ ນ ລົ ບ ໃ ຫ ້ ລ າ ຍ ຈ ່ າ ຍ ຂ ອ ງ ທ ່ າ ນ .

  ທ່ານຕ້ອງສະຫນອງສໍ າເນົ າໃບເກັ ບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສໍ າລັ ບປີ ທີກ່ຽວຂ້ອງ່ (ປີ ກ່ອນປີ ທີ ທ່ານຍື ນການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ) ຖ້າມີ . ທ່ານສາມາດຢື ນ ຫນຶ ງ ໃດຫນຶ ງຂອງ ເອກະສານທາງເລື ອກຕໍ ໄປນີ ຖ້າບໍ ມີ ພາສີ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ.

  1. ແບບຟອມ 1065
  2. K-1 ຫືຼ ຕາຕະລາງ E
  3. ແບບຟອມ 1040 ຫືຼ 1040-RS
  4. ຕາຕະລາງ C
  5. ແບບຟອມ 1120-S

  ຖ້າທ່ານບໍ ມີ ສໍ າເນົ າເອກະສານທີ ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງ, ທ່ານສາມາດສົ ງເອກະສານອື ນໆເຊັ ນ:

  ໃ້ບແຈ້ງຜົ ນກໍ າໄລ ແລະ ຂາດທຶ ນ, ໃບຮັ ບເງິ ນຄ່າຈ້າງ, ໃບຮັ ບເງິ ນທະນາຄານ, ບັ ນທຶ ກທຸລະກິ ດ,ປື ມບັ ນຊີ , ໃບສັ ນຍາ, ໃບເກັ ບເງິ ນ, ຫືຼ ໃບບິ ນເກັ ບເງິ ນ.

 7. ຂ້ອຍສາມາດຄາດຫວັ ງຫຍັ ງໄດ້ແດ່ຫັ ຼ ງຈາກສົ ງຫັ ຼ ກຖານການຫາລາຍໄດ້ຂອງຂ້ອຍ?

  ຫັຼ ງຈາກການສົ ງຫັຼ ກຖານສະແດງລາຍຮັ ບທີ ມີ ຄຸ ນວຸ ດທິ ຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັ ບຄໍ າຕັ ດສິ ນເປັ ນລາຍລັ ກອັ ກສອນເພື ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານມີ ເງື ອນໄຂເຫມາະສົ ມ ຫື ບໍ ມີ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບ. ທ່ ານບໍ ຈໍ າເປັ ນຕ້ ອງຢື ນເອກະສານຄື ນໃຫມ່ . ຖ້ າທ່ ານມີ ເງື ອນໄຂເຫມາະສົ ມ, ເງີ ນ $100 ຈະຖື ກຈ່າຍໂດຍອັ ດຕະໂນມັ ດສໍ າລັ ບອາທິ ດທີ ຖື ກອ້າງສິ ດ ແລະ

  ອາທິ ດທີ ຜ່ ານມາຈະຖື ກຈ່າຍເປັ ນການຈ່າຍຍ້ ອນຫັຼ ງ.

 8. ເສດຖະກິ ດເຮັ ດວຽກອິ ດສະຫຼະມີ ຄຸນສົ ມບັ ດເປັ ນລາຍໄດ້ຂອງທຸລະກິ ດສ່ວນຕົ ວໄດ້ຫືຼບໍ ?

  ຖ ້ າ ທ ່ າ ນ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ ອິ ດ ສ ະ ຫຼ ະ,

  ພວກເຮົ າອາດຈະຕ້ອງການຕິ ດຕໍ ຫາທ່ານເພື ອຂໍ ຂໍ ມູນເພີ ມເຕີ ມເພື ອກວດສອບວ່າວຽກທີ ປະຕິ ບັ ດແ

  ມ່ ນວຽກປົ ກກະຕິ ຫືຼ ທຸ ລະກິ ດສ່ວນຕົ ວ.

 9. ມັ ນຫມາຍຄວາມວ່ າຫຍັ ງທີ ວ່ າຂ້ ອຍຕ້ ອງມີ ສິ ່ ດໄດ້ ຮັ ບຢ່ າງຫນ້ ອຍ $1 ສໍ າລັ ບຜົ ນປະໂຫຍດປົ ກກະຕິ ສໍ າລັ ບອາທິ ດທີ ອ້າງສິ ດ?

  Unemployment Insurance (UI)), ການຊົ ດເຊີ ຍກໍ ລະນີ ສຸ ກເສີ ນໂລກລະບາດ (Pandemic Emergency Compensation (PEUC)), ຜົ ນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍ (Extended Benefits (EB)), ຫືຼການຊ່ວຍເຫືຼ ອການຫວ່າງງານຂອງໄພພິ ບັ ດ (Disaster Unemployment Assistance (DUA)).

  ທ່ານບໍ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບ MEUC ໃນອາທິ ດໃດຫນຶ ງທີ ທ່ານໄດ້ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ

  ການຊ່ວຍເຫືຼ ອການຫວ່າງງານໃນລະຊ່ວງໂລກລະບາດ (Pandemic Unemployment Assistance (PUA)).

 10. MEUC ເສຍອາກອນ ແລະ ມັ ນຈະມີ ຜົ ນກະທົ ບຕໍ່ ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບຂອງຂ້ອຍສໍ າລັ ບໂຄງການອື່ ນບໍ ?

  ແມ່ ນແລ້ ວ, MEUC ແມ່ ນລາຍໄດ້ ທີ ຕ້ ອງເສຍພາສີ ເຊິ ງຂຶ ນກັ ບການຫັ ກຄ່ າລ້ ຽງດູ ເດັ ກ ແລະ

  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເພື່ ອຈ່າຍຄື ນຍ້ອນຫັຼ ງສໍ າລັ ບເງິ ນຈ່າຍເກີ ນ ສໍ າລັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ ແລະ
  ການລົ ງໂທດການສໍ້ ໂກງຕ່າງໆ. ໃຫ້ຮັ ບຮູ້ວ່າການມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບຂອງທ່ານສໍ າລັ ບ Medicaid ແລະ ໂຄງການປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງເດັ ກນ້ ອຍ (Children’s Health Insurance Program (CHIP))ຍັ ງສາມາດໄດ້ຮັ ບຜົ ນກະທົ ບຈາກຜົ ນປະໂຫຍດໂດຍ MEUC.

 11. ຂ້ອຍຈະສະຫມັ ກເອົ າ MEUC ຖ້າຂ້ອຍຢູ່ໃນວຽກໂຄງການແບ່ ງປັ ນ (Work Share) ແລະ ່່ ບໍ ມີ ລະຫັ ດ PIN ເພື ອອ້າງສິ ດອອນລາຍ.

  ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນໂຄງການແບ່ ງປັ ນວຽກ ແລະ ບໍ ມີ ລະຫັ ດ PIN ເພື ອອ້າງສິ ດອອນລາຍ,່

  ທ່ານຈະຕ້ອງສົ ງຫັຼ ກຖານຢັ ງຢື ນຂອງທ່ານກ່ຽວກັ ບຄຸ ນສົ ມບັ ດລາຍໄດ້ຂອງການເຮັ ດວຽກທຸລະກິ ດສ່ວ ນຕົວໂດຍທາງໄປສະນີ ຫືຼ ແຟັກ.ກະລຸນາໃຊ້ລະຫັດປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານຫືຼ

  ເລກປະຈໍ າຕົ ວຂອງລູ ກຄ້ າ (Customer Identification Number (CID)) ແລະ ່

  ລະບຸວ່າທ່ານກໍາລັງສົງຫັຼກຖານການຫາລາຍໄດ້ຂອງທ່ານເພືອສະຫມັ ກMEUC.່

  ທ່ ານສາມາດສົ ງເອກະສານຂອງທ່ ານໄປ ເຖິ ງ: ພະແນກອາກອນ,

  ພະແນກການຈ້າງງານຂອງລັ ດໂອເລກອນ (Oregon Employment Department), 875 Union St.

  NE Salem ຫືຼ ໂທ 97311-0800 ຫືຼ ແຟັ ກຫາ 1-503-947-1832.່

  ຈົ ງສັ ງເກດວ່າທ່ານຈະບໍ ໄດ້ຮັ ບການຢື ນຢັ ນ ຖ້າທ່ານສົ ງເອກະສານຂອງທ່ານທາງໄປສະນີ ຫືຼ ແຟັ ກ.່້

  ຖ້າທ່ານກໍາລັງສົງຈົດຫມາຍຫືຼ ແຟັກຂໍມູນຂອງທ່ານ,ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ລະບຸວ່າPOEຂອງທ່ານສໍ າລັ ບໂຄງການ MEUC

ການຊົດເຊີຍສຳລັບການວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PEUC)

 1. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC) ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC) ແມ່ນ​ໂຄງ​ການຕໍ່​ເວ​ລາ​ໃຫ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ມັນ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ CARES Act (ກົດ​ໝາຍ CARES).

  American Rescue Plan (ແຜນ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ARP) ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ບຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ PEUC ເປັນຈຳນວນທັງໝົດ 53 ອາທິດ ຫຼື ຈົນ​ກວ່າ​ຮອດ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

 2. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ບໍ? ຖ້າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຍອດ​ເຫຼືອ $0 ຫຼື ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC. ມີສອງທາງທີ່​ຈະມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄື:

  • ທາງ​ເລືອກ​ທີ 1:
   • ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ $0,
   • ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ເທື່ອ (ບໍ່​ຢູ່​ທີ່​ຂີດ​ໝາຍ​ໜຶ່ງ​ປີ); ແລະ
   • ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ, ກາ​ນາ​ດາ ຫຼື ຜ່ານ​ໂຄງ​ການ​ອື່ນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.
  • ທາງ​ເລືອກ​ທີ 2:
   • ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້ຫຼ້າ​ສຸດຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ. ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມັນ​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍ​ໜຶ່ງ​ປີ ແລະ
   • ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຢຸດ. ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່ ຫຼື PEUC ຂອງ​ທ່ານ. ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແມ່ນ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ.
   • ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ໃນລັດ​ໂອ​ເຣກອນ, ລັດ​ອື່ນ, ກາ​ນາ​ດາ ຫຼື ຜ່ານ​ໂຄງ​ການ​ອື່ນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ.

 3. ຂ້ອຍ​ຈະ​ສະ​ໝັກຂໍ PEUC ໄດ້​ເມື່ອ​ໃດ ແລະ ແນວ​ໃດ?

  ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ PEUC ໄດ້​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຫຼື ນອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ. ມີ​ຫຼາຍ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ PEUC:

  • Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ), ຖ້າ:
   • ທ່ານ​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະຕິ​ຂອງ​ທ່ານ.
   • ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ສູນ, ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ຜ່ານ​ປີ​ເຕັມ​ໄປ​ເທື່ອ.
   • ທ່ານ​ຍື່ນ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ Online Claims System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

 4. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ໄດ້​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ທາງ​ເລືອກ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຍື່ນ​ຂໍ PEUC ເມື່ອ​ທ່ານສົ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຍອດ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ $0. ຖ້າ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທາງ​ເລືອກ​ນີ້, ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ສູ່​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ PEUC ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ

  • ການອັບໂຫຼດທີ່ປອດໄພ. ຖ້າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິຂອງ​ທ່ານໝົດ​ກຳ​ນົດ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ຫາ​ທ່ານ. ໜັງ​ສື​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວິ​ທີ​ຕື່ມ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ PEUC ແລະ ວິ​ທີ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໃໝ່. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ຕື່ມ PDF application (ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ PDF) ແລະ​ໃຊ້ secure upload (ການ​ອັບ​ໂຫຼດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ) ເພື່ອ​ສົ່ງ​ມັນ. ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ໜັງ​ສື​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ. ໄຟ​ລ໌ PDF ຂອງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ PEUC ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ໄດ້ here (ຢູ່​ບ່ອນ​ນີ້).
  • ໄປສະນີ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ແຕ່​ບໍ່​ສາ​ມາດເຂົ້າ​ເຖິງ​ລະ​ບົບ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ​ໄດ້. ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ຜ່ານ Online Claim System (ລະ​ບົບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ) ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຫຼື ໂດຍ​ການ​ໂທ​ຫາ​ເບີ 503-947-1563 ແລະ ຝາກ​ຂໍ້​ຄວາມໄວ້​ວ່າຂໍ​ໃບ​ສະ​ໝັກ. ໃບສະ​ໝັກ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ໂດຍ​ທາງ​ແຟັກ​ໄດ້​ທີ່​ເບີ 866-345-1878. ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຢືນ​ຢັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ – ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ແຕ່​ຄຳ​ຢືນ​ຢັນ​ທີ່ບອກວ່າ​ແຟັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.
  • ໂທຫາເບີ 1-877-FILE-4-UI (1-877-345-3484) ແລະ ບາງ​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ໃດ​ໜຶ່ງໄດ້. ໃຫ້​ກຽມ​ພ້ອມ​ສຳ​ລັບ​ເວ​ລາ​ລໍ​ຖ້າດົນ.
 5. PEUC ຈະມີ​ຢູ່​ດົນ​ປານ​ໃດ?

  ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ເຖິງ 53 ອາ​ທິດ ຫຼື ຈົນ​ກວ່າ​ຮອດ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021, ເມື່ອ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ PEUC ສິ້ນ​ສຸດ. ການ​ແຍກຈຳ​ນວນ​ອາ​ທິດຂອງ PEUC ອອກຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ແຕ່​ລະ​ກົດ​ໝາຍ​ແມ່ນ​ມີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ພາຍ​ໃຕ້ ARP, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ເຖິງ 18 ອາ​ທິດລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 14 ມີ​ນາ ຫາ 4 ກັນ​ຍາ 2021.
  • ພາຍ​ໃຕ້ CAA, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ເພີ່ມ​ອີກ​ເຖິງ 11 ອາ​ທິດ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ຫາ 13 ມີ​ນາ 2021.
  • ພາຍ​ໃຕ້ CARES Act (ກົດ​ໝາຍ CARES), ທ່ານ​ສາ​ມາດໄດ້ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງ PEUC ເຖິງ 13 ອາ​ທິດລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 29 ມີ​ນາ ຫາ 26 ທັນ​ວາ 2020.


  ທ່ານ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ຄື​ກັບ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຂໍ UI (ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ) ປົກ​ກະ​ຕິ.


 6. ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ເທົ່​າ​ໃດ?

  ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ແມ່ນເງິນ​ລາຍ​ອາ​ທິດຈຳ​ນວນເທົ່າ​ກັນ​ກັບຈຳ​ນວນເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

  ຖ້າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍ​ໜຶ່ງ​ປີ, ມັນ​ໝົດກຳ​ນົດ. ທ່ານຕ້ອງຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ໂດຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ບົດ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈ່າຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ຈາກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່ ຫຼື ເອົາ​ທ່ານ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ PEUC.

  ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ FPUC ພິ​ເສດ $300 ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ອາ​ທິດ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ຫາ 4 ກັນ​ຍາ 2021, ຕາບ​ເທົ່າ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນຢ່າງ​ໜ້ອຍ $1.

 7. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງວ່າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ແລ້ວ. ຕອນນີ້​ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແນ​ວ​ໃດ?

  ທ່ານຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃໝ່, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃດໆ. ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ UI ປົກ​ກະ​ຕິ​ອັນ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຖ້າ​ຈຳ​ນວນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ (WBA) ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ $25 ໜ້ອຍກວ່າ WBA ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຈະ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ PEUC ສຳ​ລັບ​ເວ​ລາ​ນີ້. ຖ້າ WBA ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໜ້ອຍກວ່າ $24, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຈ່າຍ​ຕາມ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ.

 8. ຂ້ອຍກຳ​ລັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ຂ້ອຍ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ບໍ?

  ບໍ່, PEUC ມີ​ໃຫ້​ແຕ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ໝົດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

 9. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ໄປ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ບໍ?

  ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ໃສ່​ວັນ​ທີ​ຄືນ​ຫຼັງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ໃສ່​ວັນ​ທີ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ຫຼາຍກວ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຕື່ມ​ໃສ່​ແບບ​ຟອມ Contact Us (ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ) ແລະ ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ​ຈິ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ທັນ​ເວ​ລາ.

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັນ​ເວ​ລາ, ແຕ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດ​ໜຶ່ງນອກ​ເໜືອ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ອາ​ທິດ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ມາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິ​ດ​ລະ​ຫວ່າງ​ເວ​ລາ​ນີ້ ກະ​ລຸ​ນາ​ສົ່ງ​ພວກ​ມັນ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ PEUC ຂອງ​ທ່ານ. ເພື່ອ​ຍື່ນ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ປະ​ກອບແບບ​ຟອມ Contact Us (ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ) ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ຫຼື ໂທ​ຫາ​ເບີ 1-877-345-3484.

 10. ຂ້ອຍ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບເງິນ​ພິ​ເສດ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ບໍ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ຢູ່?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC, ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດພິ​ເສດ $300 ອີກ, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກ​ໂດຍ​ຊື່​ເຕັມ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC).


  ເງິນ​ພິ​ເສດ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ຫາອາ​ທິດສິ້ນ​ສຸດວັນ​ທີ 14 ກັນ​ຍາ 2021. ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ພິ​ເສດ​ຕື່ມ​ອີກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ FPUC. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ຢູ່​ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ສົ່ງ​ເງິນ $300 ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ.

 11. ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ເງິນ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຂອງ​ຂ້ອຍ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຍັງ​ມີ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຂອງ​ທ່ານ, ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ. ທ່ານອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຈະ​ມີ​ການ​ເພີ່ມ 29 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃສ່​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການຕໍ່​ເວ​ລາ PEUC.

 12. ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ຖືກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສືບ​ຕໍ່​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020? ຂ້ອຍ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC 11 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຢູ່​ບໍ?

  U.S. Dept. of Labor (ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ) ໄດ້​ປິດ Extended Benefits (ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສືບ​ຕໍ່) ຮອດ​ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ 2021. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ EB ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2020, ທ່ານ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ EB ໃຫ້​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໝົດ ຫຼື ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ. ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ເລີ່ມ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ອີກ 11 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໝົດ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ອີກ 29 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

 13. ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ຖ້າ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ PUA ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຫຼາຍກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ PEUC ຂອງ​ຂ້ອຍ, ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍສ່ວນ​ຕ່າງ​ກັບ​ຄືນ​ບໍ​ເມື່ອ​ຂ້ອຍ​ຍ້າຍ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ PEUC?

  ່, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ຕ່າງ​ກັບ​ຄືນ, ແຕ່​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ PEUC ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ໜ້ອຍກວ່າ.

 14. ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ທັງ PEUC ແລະ EB ໝົດ​ໄປ​ແລ້ວ ແລະ ດຽວ​ນີ້​ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ PUA? ຂ້ອຍ​ຍັງ​ຈະມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC 11 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຢູ່​ບໍ?

  ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ​ໝົດ​ແລ້ວ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ PUA ຢູ່, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ທ່ານ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ PEUC ພາຍ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 23 ມັງ​ກອນ 2021 ເພື່ອ​ຮຽກ​ເອົາຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອີກ 29 ອາ​ທິດເພີ່ມ​ເຕີມຂອງ​ທ່ານ.

 15. ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ທຸກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໝົດ​ແລ້ວ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້ທຸກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ​ໝົດ​ແລ້ວ (ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຍອດ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ສູນ), ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC 29 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຢູ່ຕາມ ARP. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ໃສ່​ວັນ​ທີ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ຮຽກ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ.

 16. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ຢູ່​ໃນ PEUC ໄດ້​ບໍ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່, ແຕ່​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃໝ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຕ່ຳ​ກວ່າ?

  ຖ້າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ຫຼັງ​ຈາກວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ແລະ ທ່ານ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ອັນ​ໃໝ່, ແຕ່​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ (WBA) ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ $25 ໜ້ອຍກວ່າ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຂອງ​ທ່ານ, ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ PEUC ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຈົນ​ກວ່າ​ນຳ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໝົດ. ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຕົວ​ເລືອກ, ແຕ່​ແມ່ນ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຖືກ​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ເຮັດ.

   • ຕົວ​ຢ່າງທີ 1: ຖ້າ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ PEUC ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $225 ແລະ ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $175, ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ PEUC ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໝົດ.
   • ຕົວ​ຢ່າງທີ 2: ຖ້າ​ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $225 ແລະ ຈຳ​ນວນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $201, ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະໄດ້​ຮັບການ​ຈ່າຍ​ເງິນ WBA ໃໝ່​ໃຫ້.

  ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ, ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ.


 17. ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ, ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ​ໄດ້​ບໍ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ?

  PEUC ມີ​ໃຫ້​ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ UI ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ ຫຼື ລັດ​ອື່ນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ UI ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ ແລະ ທ່ານ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ UI ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ, ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ໄດ້ PEUC. ທ່ານຕ້ອງຍື່ນ​ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອື່ນ.

 18. ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ຂ້ອຍ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ບໍ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ມີເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ນຳ​ອີກ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ, ເປັນ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ, ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ການ​ຮຽກ​ເອີ້ນ​ບາງ​ຄົນ ຫຼື ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ອື່ນໆ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນໄຂ​ໄດ້​ຮັບ Pandemic Unemployment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ).

 19. ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເອີ້ນ​ຂ້ອຍ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ມັນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຫດ​ຜົນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ COVID-19. ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ບໍ?

  ເປັນ​ໄປ​ໄດ້. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC, ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວຽກ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເນື່ອງ​ຈາກ​ໜຶ່ງ​ໃນ COVID-19 related reasons (ເຫດ​ຜົນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ໂຄວິດ-19).

 20. ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ເອີ້ນ​ຂ້ອຍ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ, ແຕ່​ຂ້ອຍ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ມັນ​ເນື່ອງ​ຈາກຂ້ອຍ​ຫາ​ເງິນ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ​ໃນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ. ຂ້ອຍຍັງ​ສາ​ມາດ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PEUC ບໍ?

  ບໍ່, ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC, ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວຽກ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເພາະ​ວ່າ​ທ່ານ​ຫາ​ເງິນ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ​ໃນ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ.

 21. ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ມີຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຕັມ 26 ອາ​ທິດ. ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ຈັກ​ອາ​ທິດ?

  ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC ເຖິງ 53 ອາ​ທິດ ຫຼື ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ໝົດ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021.

  ARP ໄດ້​ເພີ່ມ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ 18 ອາ​ທິດ​ໃສ່ 11 ອາ​ທິດ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ຕາມ​ທີ່ CAA ຈັດ​ໃຫ້. ແລະ ເບື້ອງ​ຕົ້ນ CARES Act (ກົດ​ໝາຍ CARES) ໄດ້​ສະ​ເໜີ PEUC ໃຫ້ 13 ອາ​ທິດ.

 22. ຈະ​ເກີດ​ອັນ​ໃດ​ຂຶ້ນ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ໝົດ PEUC ແລ້ວ?

  ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໝົດ PEUC ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຫຼື ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ອື່ນໆ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ Pandemic Unemployment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານເນື່ອງ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ).

 23. ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ​ເລືອກວ່າ​ຈະ​ເອົາ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ ຫຼື ໂຄງ​ການ​ໃດ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຊ້​ກ່ອນ​ໄດ້​ບໍ?

  ບໍ່, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ກ່ອນ PEUC. ຕ້ອງ​ຈ່າຍ PEUC ກ່ອນ​ການ​ຕໍ່​ເວ​ລາ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ອັນ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ກໍ​ລະ​ນີ, ຖ້າ​ທ່ານ​ຖືກ​ເອົາ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສືບ​ຕໍ່ (EB) ກ່ອນ 26 ທັນ​ວາ 2020. ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມໃນສະ​ພາບ​ການ​ນີ້, click here (ຄ​ລິກ​ບ່ອນ​ນີ້).

 24. ຂ້ອງມີ​ອາ​ທິດ​ລໍ​ຖ້າໃໝ່ໃນ PEUC ບໍ?

  ບໍ່. PEUC ບໍ່​ມີ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າ.

 25. ມີ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ PEUC ບໍ?

  ບໍ່. ທຸກ​ກົດ​ໝາຍຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ​ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ PEUC ເນື່ອງ​ຈາກ​ພວກ​ມັນ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ.
 26. ຂ້ອຍ​ຄວນ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ບໍ?

  ຖ້າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຫຼື ຕໍ່​ເວ​ລາ​ໃຫ້, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກັບ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ເອົາ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ແລ້ວ.

 27. ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ PEUC ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ ມັນ​ເວົ້າ​ວ່າ​ຂ້ອຍຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງສົ່ງ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ດ້ວຍ​ການ​ອັບ​ໂຫຼດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ. ຍ້ອນຫຍັງ?

  ຖ້າ​ທ່ານ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ນອກ​ລັດ ຫຼື ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ຫຼື ກອງ​ທັບ, ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ PEUC ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້. ສືບ​ຕໍ່​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ PEUC.

 28. ເກີດ​ອັນ​ໃດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ໂຄງ​ການ?

  ARP ຕໍ່​ເວ​ລາ​ໃຫ້​ເບີກ​ຈ່າຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອກັບ PEUC ໄປ​ເຖິງ 53 ອາ​ທິດ ແລະ ກຳ​ຈັດ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດໂຄງ​ການ.

ຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍ (EB)

 1. ໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ແມ່ນຫຍັງ?

  ໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ແມ່ນໂຄງການທີ່ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດການປະກັນໄພສຳລັບການວ່າງງານ (UI) ແບບປົກກະຕິ ເມື່ອລັດມີອັດຕາການວ່າງງານທີ່ສູງ. ອັດຕາການວ່າງງານໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນຖືກກວດສອບທຸກໆຊ່ວງ 3 ເດືອນ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ລັດຈະດຳເນີນການຂະຫຍາຍນີ້ ຫຼື ບໍ່. ເມື່ອອັດຕານັ້ນຢູ່ທີ່ 8% ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເປີດໃຊ້ງານ HEB ແລະ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຈົນເຖິງ 30 ອາທິດ. ຖ້າມັນຕໍ່າກວ່າ 8% ແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 6.5%, ແລ້ວພວກເຮົາຈະປະຕິບັດ EB ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຈົນເຖິງ 13 ອາທິດ.


 2. EB ຈະໃຊ້ເວລາດົນເທົ່າໃດ?

  ໂຄງການຜົນປະໂຫດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ແມ່ນມີໃຫ້ ຈົນລັດອໍຣີກອນຮອດອັດຕາການວ່າງງານສະເລ່ຍທັງໝົດໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນທີ່ຕໍ່າກວ່າ 6.5%. ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ EB ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເມື່ອ EB ຂອງລັດອໍຣີກອນສິ້ນສຸດລົງ.


  ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຊາບວ່າ ເນື່ອງຈາກອັດຕາການວ່າງງານທີ່ຕໍາ່ຂອງພວກເຮົາ, EB ຈຶ່ງກຳລັງຖືກປິດໃຊ້ງານ. ມີໄລຍະຜ່ອນຜັນສາມອາທິດໃຫ້ ສະນັ້ນອາທິດສຸດທ້າຍເພື່ອສະໝັກຂໍ EB ແມ່ນອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2021.

 3. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ຖືກປິດໃຊ້ງານ?

  ເມື່ອໄລຍະຜ່ອນຜັນສາມອາທິດສຳລັບໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຍື່ນເປັນອາທິດ. ທ່ານຈະຖືກຍ້າຍຄືນສູ່ໂຄງການ PEUC ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມ 11 ອາທິດຕາມກົດໝາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງ (Continued Assistance Act, CAA).

 4. ຖ້າອັດຕາການວ່າງງານສູງຂຶ້ນອີກຄັ້ງ, ໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ຈະກັບຄືນມາບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ, ເພາະ ຜູ້ວ່າການລັດ Brown ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດນໍາໃຊ້ໄລຍະລໍຖ້າ 13 ອາທິດ ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ງານ EB ອີກຄັ້ງ. ການຢຸດນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນໃນລັດອໍຣີກອນຈະບໍ່ສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ພວກເຮົາເພິ່ງອາໄສ.

 5. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າ EB ຖືກເປີດໃຊ້ງານອີກຄັ້ງ?

  ຖ້າ EB ຖືກເປີດໃຊ້ງານອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກວັນທີ 20 ກຸມພາ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ PEUC ຂອງທ່ານໃຫ້ໝົດ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະໝົດ ເມື່ອທ່ານມີຍອດເຫຼືອໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານເປັນສູນ. ຫຼັງຈາກທີ່ກັບມາໃຊ້ EB, ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະສືບຕໍ່ຈາກຈຸດທີ່ມັນສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ຈາກອາທິດທີ່ທ່ານມີເຫຼືອໃນ EB ເມື່ອມັນຖືກປິດໃຊ້ງານ. ມັນຈະບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຫຼັງຈາກ 13 ອາທິດ.

 6. ມີວິທີງ່າຍໆບໍທີ່ຈະຊອກຫາວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ເຫຼືອອີກຈັກອາທິດ?

  ທ່ານສາມາດເບິ່ງວ່າ ທ່ານຢູ່ໃນອາທິດທີເທົ່າໃດສຳລັບ EB ໂດຍກວດເບິ່ງສະຖານະການອ້າງສິດຂອງທ່ານໃນ ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງຈົດໝາຍທາງໄປສະນີໃຫ້ກັບທ່ານ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບວ່າ ຜົນປະໂຫຍດ EB ຂອງທ່ານກຳລັງຈະສິ້ນສຸດລົງ.

 7. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເອກະສານຈາກໄປສະນີທີ່ລະບຸວ່າ ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກຫຼຸດລົງ. ເປັນຫຍັງ?

  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, EB ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈົນເຖິງ 13 ຫຼື 20 ອາທິດ ໂດຍຂຶ້ນກັບອັດຕາການວ່າງງານ ເມື່ອມີການຂະຫຍາຍເພີ່ມ. ອັດຕາການວ່າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງນໍາພວກເຮົາຈາກໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມສູງ (HEB) ຫາໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2020. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຳນວນອາທິດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງສຳລັບທຸກຄົນ.

 8. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ PUA, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບ EB ບໍ?

  ບໍ່. ເວົ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ EB ພຽງແຕ່ມີໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການປະກັນໄພຈາກການວ່າງງານ (UI) ແບບປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນບາງຄົນທີ່ມີ UI ແບບປົກກະຕິອາດບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

 9. ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໝັກຂໍຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມໄດ້ແນວໃດ?

  ເພື່ອລົງສະໝັກ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຍື່ນການອ້າງສິດໃນແຕ່ລະອາທິດຄືກັບປົກກະຕິ. ທ່ານຈະລົງທະບຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້. ພວກເຮົາຍັງຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ສະນັ້ນ ກະລຸນາປິດຄຸນລັກສະນະປິດກັ້ນການໂທທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພາະໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ສະແດງຂຶ້ນຍ້ອນມັນໂທມາຈາກພະແນກການຈ້າງງານ. ພວກເຮົາອາດປະຖິ້ມຂໍ້ຄວາມໄວ້ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ທ່ານໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ມີພື້ນທີ່ໃນການຮັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່. ຖ້າມີການຂັດຂ້ອງດ້ານການຈ່າຍເງິນ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ.

 10. ຍອດເຫຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າສຳລັບ PEUC ເປັນສູນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າກັບໃຜໄດ້ເທື່ອກ່ຽວກັບໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB). ຂ້າພະເຈົ້າຄວນລໍຖ້າເພື່ອຍື່ນຜົນປະໂຫຍດອີກໜຶ່ງອາທິດ ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດລົງສະໝັກສຳລັບ EB ບໍ?

  ຖ້າພວກເຮົາກັບຄືນໄປໃຊ້ EB, ທ່ານຈະສືບຕໍ່ຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ ໃນະຂະນທີ່ວ່າງງານ ຫຼື ຖືກຈ້າງງານໃນບາງເວລາ. ຖ້າທ່ານມີສິດ, ພວກເຮົາຈະລົງທະບຽນໃຫ້ທ່ານຄືນຢູ່ໃນອາທິດທີ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການກ່ອນໜ້າໝົດໄປ (ຍອດເຫຼືອຢູ່ທີ່ $0).

  ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຊາບວ່າ ເນື່ອງຈາກອັດຕາການວ່າງງານທີ່ຕໍ່າຂອງພວກເຮົາ, EB ຈຶ່ງຖືກປິດໃຊ້ງານ. ມີໄລຍະຜ່ອນຜັນສາມອາທິດໃຫ້, ສະນັ້ນ ອາທິດສຸດທ້າຍເພື່ອສະໝັກຂໍ EB ຈຶ່ງເປັນອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2021.

 11. ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຖືກກຳນົດແນວໃດ?

  EB ຖືກຊໍາລະດ້ວຍອັດຕາການຊໍາລະດຽວກັນກັບການອ້າງສິດແບບປົກກະຕິຂອງທ່ານ. ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານແມ່ນ 1.25% ຂອງຍອດລາຍຮັບທັງໝົດໃນປີຖານຂອງທ່ານ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດອໍຣີກອນ, ມັນຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າຈຳນວນຕໍ່າສຸດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນສູງສຸດທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ. ໃນປັດຈຸບັນ ຈຳນວນຕໍ່າສຸດປະຈຳອາທິດແມ່ນ $157 ແລະ ຈຳນວນສູງສຸດແມ່ນ $673.


  ປີຖານແມ່ນຊ່ວງເວລາ 12 ເດືອນທີ່ປະກອບດ້ວຍສີ່ໄຕມາດທຳອິດຂອງຫ້າໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຂຶ້ນກັບວັນທີທີ່ທ່ານຍື່ນໃບສະໝັກການອ້າງສິດຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນວັນທີທີ່ທ່ານວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສຳລັບການອ້າງສິດໂດຍໃຊ້ປີຖານແບບປົກກະຕິ, ພວກເຮົາຈະກວດສອບການອ້າງສິດຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດສຳລັບປີຖານອື່ນ ຫຼື ບໍ່.
  ໄຕມາດໃນປະຕິທິນແມ່ນຊ່ວງເວລາ 3 ເດືອນທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ມີນາ, 30 ມິຖຸນາ, 30 ກັນຍາ ຫຼື 31 ທັນວາ.

 12. ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດສຳລັບການອ້າງສິດໃໝ່ແບບປົກກະຕິ, ແຕ່ການອ້າງສິດເກົ່າຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຍື່ນເອົາໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ສຳລັບການອ້າງສິດເດີມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບໍ?

  ບໍ່. EB ພຽງແຕ່ສາມາດຖືກຍື່ນໃນການອ້າງສິດຫຼ້າສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີການໄດ້ຮັບສິດອື່ນໆໃນລັດອໍຣີກອນ ຫຼື ລັດອື່ນໆ.

 13. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເລືອກລະຫວ່າງໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານຈາກໂຣດລະບາດ (PUA) ບໍ?

  ບໍ່, PUA ພຽງແຕ່ມີໃຫ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສຳລັບການອ້າງສິດການປະກັນໄພສຳລັບການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ ຫຼື ການຂະຫຍາຍອື່ນໆ. PUA ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021.


 14. ຂ້າພະເຈົ້າມີອາທິດລໍຖ້າໃໝ່ສຳລັບໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ບໍ?

  ບໍ່. EB ບໍ່ມີອາທິດລໍຖ້າຕ່າງຫາກ.

 15. ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໝົດຜົນປະໂຫຍດໃນໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຊອກວຽກເຮັດໄດ້?

  ຖ້າທ່ານໝົດ EB ແລະ ບໍ່ມີສິດສຳລັບການອ້າງສິດໃໝ່ໃນລັດອໍຣີກອນ ຫຼື ລັດອື່ນໆ, ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານຈາກໂຣກລະບາດ (PUA). ເຖິງແມ່ນໂຄງການ PUA ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນອີກບໍ່ດົນ, ເງິນທຶນກໍຍັງມີໃຫ້ຕະຫຼອດອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021.

  ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍໂຄງການນີ້ທີ່ ແບບສະໝັກ PUA ຂອງພວກເຮົາ. PUA ມີ ເຫດຜົນສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ທ່ານຕ້ອງບັນລຸ. ທ່ານຕ້ອງອອກຈາກວຽກ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ມີສິດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານອື່ນໆ.

 16. ແມ່ນຫຍັງຄືເງື່ອນໄຂການຊອກຫາວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB)?

  EB ມີເງື່ອນໄຂການຊອກຫາວຽກທີ່ພິເສດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກ ແລະ ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວສຳລັບໂຄວິດ-19 ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງການໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຊອກຫາວຽກໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວສຳລັບໂຄວິດ-19 ໝົດອາຍຸ ຫຼື ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ.

 17. ມີເງື່ອນໄຂຫຍັງທີ່ພິິເສດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ບຸກຄົນທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບ EB ຕ້ອງເຕັມໃຈຍອມເຮັດວຽກທີ່ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ເຊິ່ງຈ່າຍຄ່າຈ້າງຢ່າງໜ້ອຍໃນຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັບຄ່າຈ້າງຕໍ່າສຸດຂອງລັດ ຫຼື ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປະຕິເສດວຽກທີ່ສະເໜີໃຫ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຈະຖືກປະຕິເສດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈົນກວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກໃນສີ່ (4) ອາທິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານເປັນສີ່ເທົ່າ. ການເຮັດວຽກດ້ວຍອາຊີບອິດສະຫຼະຈະບໍ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂນີ້.


 18. ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນລັດອໍຣີກອນ ແລະ ມີການອ້າງສິດຢູ່ທີ່ນີ້ໃນປີກ່ອນ, ແຕ່ການອ້າງສິດຫຼ້າສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຖືກຍື່ນໃນລັດໄອດາໂຮ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍື່ນສຳລັບໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB) ໄດ້ຢູ່ໃສ?

  ທ່ານຍື່ນ EB ໃນລັດທີ່ທ່ານດຳເນີນການອ້າງສິດຫຼ້າສຸດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຈະຕິດຕໍ່ກັບລັດໄອດາໂຮເພື່ອຍື່ນ EB.

 19. ຂ້າພະເຈົ້າມີການອ້າງສິດໃນລັດອໍຣີກອນ, ແຕ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດທີ່ບໍ່ມີໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຂະຫຍາຍເພີ່ມ (EB). ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນີ້ບໍ?

  ບຸກຄົນທີ່ອາໄສໃນລັດທີ່ບໍ່ເປີດໃຫ້ EB ພຽງແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບ EB ເປັນເວລາສອງອາທິດເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ EB ເພີ່ມເຕີມ ຖ້າລັດຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນການຂະຫຍາຍໃນພາຍຫຼັງ.


 20. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບຊາບກ່ຽວກັບຂ່າວການວ່າງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໄດ້ແນວໃດ?

  ລົງສະໝັກສຳລັບການລາຍງານຜ່ານອີເມວຂອງພວກເຮົາທີ່ https://www.unemployment.oregon.gov

ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປ (LWA)

 1. ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອຄ່າແຮງງານທ ່ເສຍໄປ (LOST WAGE ASSISTANCE, LWA) ແມ່ນຫຍັງ?

  ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຄ່າແຮງງານທ ່ເສຍໄປ (LWA) ແມ່ນໂຄງການສຸກເສ ນຊ ່ວຄາວທ ່ໃຫ້ເງິນເພ ່ມ 300 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ ່ອາທິດຕ ່ຄ ນ ທ ່ອອກຈາກວຽກຍ້ອນໂລກລະບາດລະບາດ COVID-19 ແລະ ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. LWA ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແຕ່ວັນທ 8 ສິງຫາ 2020, ບ ດບັນທຶກ ຂອງປະທານາທິບ ດ .

 2. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເງິນເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະອາທິດ?

  ຜ ້ທ ່ມ ສິດໄດ້ຮັບ LWA ຈະໄດ້ຮັບເງິນ 300 ໂດລາສະຫະລັດ ເພ ່ມຈາກຜ ນປະໂຫຍດ ຈາກການຫວ່າງງານໃນແຕ່ລະອາທິດຂອງພວກເຂ າ.

 3. ອ ກຈັກອາທິດຈ ່ງຈະຖຼືກຈ່າຍພາຍໃຕ້ໂຄງການ?

  ໂຄງການ LWA ສາມາດນ າໃຊ້ງ ບປະມານຊ່ວຍເຫ ືອ ຈາກການບັນເທ າທຸກດ້ານໄພພິບັດໄດ້ສ ງເຖິງ 44 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ບ ລິການແຕ່ ວັນທ 26 ກໍລະກົດ 2020 ຈົນເຖິງວັນທ 5 ກັນຍາ 2020. ລັດ Oregon ໄດ້ຮັບອະນຸມັດທ ່ຈະສະໜອງໃຫ້ ຫົກອາທິດໃນການຈ່າຍເງິນ 300 ໂດລາສະຫະລັດ ກັບຜ ນປະໂຫຍດທ ່ຈະມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊ ນໃນOregon ຜ ້ທ ່ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານຕັ້ງແຕ່ວັນທ 26 ກ ລະກ ດ ຈ ນເຖິງວັນທ 5 ກັນຍາ.

 4. ໃຜຈະມ ສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບໂຄງການ LWA?

  ບ ່ແມ່ນທຸກຄ ນທ ່ຍື່ນໃບຮ້ອງຂ ຄ່າຫວ່າງງານ ຈະມ ສິດໄດ້ຮັບເງິນເຫ ່ານ ້. ເພື່ອໃຫ້ມ ເງື່ອນໄຂໃນການເຂ ້າຮ່ວມໂຄງການ, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານໃນອາທິດໜຶ່ງລະຫວ່າງວັນທ 26 ກ ລະກ ດ 2020, ຈ ນເຖິງວັນທ 5 ກັນຍາ 2020 ແລະ
  • ຢັ້ງຢືນຕ ນເອງວ່າທ່ານບ ່ມ ວຽກເຮັດງານທ າ ຫ ື ຫວ່າງງານໃນບາງໄລຍະເວລາເນື່ອງຈາກ COVID-19. ສິ່ງນ ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ບາດກ້າວໃໝ່ ສໍາລັບຜ ້ຮຽກຮ້ອງໃນປະຈຸບັນທ ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານທົ່ວໄປ, ການຊົດເຊ ຍການຫວ່າງງານສຸກເສ ນຈາກການລະບາດຂອງເຊຼື້ອພະຍາດ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC), ແລະ ໄດ້ເພ ່ມເວລາໃນການໃຫ້ຄ່າຊົດເຊ ຍເຫ ົ່ານັ້ນ (Extended Benefits, EB). ບຸກຄ ນທ ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອການຫວ່າງງານໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

  ບ ່ຈ າເປັນຈະຕ້ອງຢັ້ງຢືນເພາະວ່າພວກເຂ າໄດ້ຮັບແລ້ວເມື່ອພວກເຂ າສະໝັກຂ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກ PUA ຄັ້ງທ າອິດ.

 5. ບຸກຄົນນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງສະໝັກເພຼື່ອຮັບໂຄງການ LWA ບໍ?

  ບ ່. ບ ່ມ ການສະໝັກແຍກເປັນສ່ວນສ າລັບໂຄງການ LWA. ຜ ້ທ ່ມ ເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງຕາມ ການຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງຈະມ ສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ືອເພ ່ມເຕ ມຈາກໂຄງການ LWA. ບຸກຄ ນທ ່ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດປ ກກະຕິ ຈະຕ້ອງຢັ້ງຢືນຕ ນເອງວ່າພວກເຂ າບ ່ມ ວຽກເຮັດງານທ າ, ຫວ່າງງານໃນບາງໄລຍະເວລາ, ບ ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ຫ ື ບ ່ມ ວຽກເຮັດເນື່ອງຈາກ COVID-19. ປະເດັນນ ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ບາດກ້າວໃໝ່ສ າລັບຜ ້ຮຽກຮ້ອງທ ່ກ າລັງໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານປ ກກະຕິ, PEUC, ແລະ EB.

 6. ການຢັ້ງຢຼືນ-ຕົນເອງໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

  ບຸກຄ ນຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການ ຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງ ໜຶ່ງ-ຄັ້ງໃຫ້ສ າເລັດ ໂດຍລະບຸວ່າພວກເຂ າຫວ່າງງານ, ຫວ່າງງານໃນບາງໄລຍະເວລາ ຫ ື ບ ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຫ ື ບ ່ມ ວຽກເຮັດເນື່ອງຈາກ COVID.

  ບຸກຄ ນຜ ້ທ ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ າລັບ PUA ຈະມ ໃບຢັ້ງຢືນຕ ນເອງແລ້ວເມື່ອພວກເຂ າສະໝັກ. ຜ ້ຮຽກຮ້ອງ PUA ຍັງຕອບຄ າຖາມປະຈ າອາທິດກ່ຽວກັບສິດທ ່ຈະໄດ້ຮັບຂອງເຂ າເຈ ້າດັ່ງນັ້ນບຸກຄ ນເຫ ່ານ ້ມ ຄວາມພ ໃຈຕ ່ຂ ້ກ ານ ດສ າລັບການຢັ້ງຢືນຕ ນເອງຂອງ LWA.

  ສິ່ງທ ່ສ າຄັນ: ທ່ານຕ້ອງຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງກ່ອນວັນທ 27 ທັນວາ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກໂຄງການ LWA ເພ ່ມ!

 7. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຢັ້ງຢຼືນສໍາລັບໂຄງການ LWA ໄດ້ຢ ່ໃສ?

  ທ່ານຈະຕ້ອງໄປທີ່ ລະບົບຄຳຮ້ອງອອນລາຍ (OCS)/ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ແລະ ຄຣິກປຸ່ມທີ່ລະບຸວ່າ “ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປ”. ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ ທ່ານຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່າເພື່ອຢັ້ງຢືນຕ ນເອງ, ເຂ ້າໄປທ ່ ລະບ ບການຮຽກຮ້ອງທາງອອນລາຍ (Online Claim System, OCS) ແລະ ກ ດປຸ່ມທ ່ວ່າ “ການຊ່ວຍເຫ ືອຄ່າແຮງງານທ ່ເສຍໄປ (Lost Wage Assistance, LWA).” ຈືໄວ້ວ່າ, ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຄ າຮ້ອງຂ ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອປະຈ າອາທິດຂອງທ່ານຫ ັງຈາກທ ່ທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນຕ ນເອງ. ຄ ່ມືແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ LWA ຂອງພວກເຮ າ ສະແດງວິທ ການຢັ້ງຢືນຕ ນເອງທາງອອນລານຍ.

  ສິ່ງທ ່ສ າຄັນ: ທ່ານຕ້ອງຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງກ່ອນວັນທ 27 ທັນວາ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກໂຄງການ LWA ເພ ່ມນໄດ້ຢືນຢັນຕົນເອງ.

 8. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມ ລະຫັດ PIN ຫ ຼື ບໍ່ໄດ້ຍຼື່ນການຊ່ວຍເຫ ຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ?

  ຖ້າທ່ານບ ່ມ ລະຫັດ PIN ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຍັງບ ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຮຽກຮ້ອງເທື່ອ. ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງຍື່ນເອກະສານຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕ ້ນ. ຍື່ນເອກະສານຮຽກຮ້ອງ ໄດ້ທ ່ນ ້ ຫ ືໂທ 877-345-3484.

 9. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການແບ່ງປັນວຽກ (Work Share) ແລະ ບໍ່ມ PIN. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢັ້ງຢຼືນ-ຕົນເອງໄດ້ແນວໃດ?

  ຖ້າທ່ານເຂ ້າຮ່ວມໃນ ການແບ່ງປັນວຽກ (Work Share) ແລະ ມ ສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ LWA, ທ່ານບ ່ຈ າເປັນຕ້ອງຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຈະຢັ້ງຢືນແທນທ່ານ.
  ໃນການເຂ ້າຮ່ວມການແບ່ງປັນວຽກ (Work Share) ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງສ ່ງອ ເມວຫາ OED_workshare@oregon.gov ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າການຫ ຸດຜ່ອນຊ ່ວໂມງຂອງພະນັກງານແມ່ນເນື່ອງຈາກ COVID-19.

 10. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍຼື່ນການຊ່ວຍເຫ ຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ? ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຍຼື່ນເອກະສານເພຼື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດເຫ ົ່ານ ້ດົນປານໃດ?

  ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຍື່ນເອກະສານຮຽກຮ້ອງປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ຂ ຜ ນປະໂຫຍດພາຍຫ ັງວັນທ 26 ກ ລະກ ດ 2020, ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານບ ່ມ ວຽກເຮັດງານທ າ ຫ ື ຫວ່າງງານໃນບາງໄລຍະເວລາ ເນື່ອງຈາກ COVID-19. ຍື່ນເອກະສານຮຽກຮ້ອງທາງອອນລາຍ ຫ ືໂທ 877-345-3484.

 11. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ເພຼື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກໂຄງການ LWA?

  ພຽງແຕ່ສືບຕ ່ຍື່ນເອກະສານຮຽກຮ້ອງປະຈ າອາທິດຂອງທ່ານເທ ່າທ ່ທ່ານເຄ ຍເຮັດ. ທ່ານຈະຖືກຖາມ ຖ້າທ່ານເປັນຄ ນຫວ່າງງານ, ຫວ່າງງານໃນບາງໄລຍະເວລາ ຫ ື ບ ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຫ ື ບ ່ມ ວຽກເຮັດເນື່ອງຈາກ COVID-19.

 12. ດົນປານໃດທ ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນ ພາຍຫ ັງທ ່ຂ້າພະເຈົ້າຢັ້ງຢຼືນແລ້ວ?

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນວັນທ 27 ທັນວາ 2020, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ືອຈາກໂຄງການ LWA ທັນທ ທ ່ພວກເຮ າຕັດສິນວ່າ ທ່ານຖືກຕ້ອງຕາມຂ ້ກ ານ ດຂອງໂຄງການ ແລະ ຖ້າມ ທຶນທ ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ທ່ານ.

 13. ໂຄງການ LWA ແມ່ນໂຄງການດຽວກັນທ ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນພິເສດ 600 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ອາທິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອບັນເທົາທຸກຊ່ວງທ ່ມ Coronavirus ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) ບໍ?

  ບ ່. ເງິນ 600 ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ອາທິດທ ່ມ ຢ ່ພາຍໃຕ້ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທ າທຸກຊ່ວງທ ່ມ Coronavirus ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄ ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) ໄດ້ໝ ດ ອາຍຸໃນທ້າຍເດືອນກ ລະກ ດແລ້ວ. ໂຄງການ LWA ມ ຂ ້ກ ານ ດການມ ສິດໄດ້ຮັບທ ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມ ວ ງເງິນຈ າກັດທ ່ໄດ້ແບ່ງປັນໃນບັນດາລັດທັງໝ ດທ ່ນ າໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

  ເພຼື່ອໃຫ້ມ ສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດອັນໃໝ່ຂອງລັດຖະບານກາງ, ໜ່ວຍງານຈັດການເຫດສຸກເສ ນຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ແລະ ພະແນກແຮງງານຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (U.S. Department of Labor) ພະແນກແຮງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຢັ້ງຢຼືນ-ຕົນເອງພາຍໃນວັນທ 27 ທັນວາ 2020.

 14. ມ ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອປະຈໍາອາທິດຂັ້ນຕໍ່າທ ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບເພຼື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໂຄງການ LWA ບໍ?

  ໂຄງການ LWA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຢ່າງໜ້ອຍ 100 ໂດລາສະຫະລັດຕ ່ອາທິດ. ເນື່ອງຈາກຈ ານວນເງິນຊ່ວຍເຫ ືອປະຈ າອາທິດຕ ່າສຸດຂອງລັດ Oregon ແມ່ນສ ງກ່ວາ 100 ໂດລາສະຫະລັດທ ່ໂຄງການ LWA ຕ້ອງການ, ນ ້ບ ່ແມ່ນຄວາມກັງວ ນສ າລັບຜ ້ຮຽກຮ້ອງ Oregon.

  ມ ຜ ້ຄ ນທ ່ໄດ້ຮັບເງິນຕ ່າກ່ວາ 100 ໂດລາສະຫະລັດໃນແຕ່ລະອາທິດໃນການຊ່ວຍເຫ ືອປະກັນໄພຫວ່າງງານປ ກກະຕິ, PUA, PEUC, ຫ ື EB ເພາະວ່າຜ ນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂ າໄດ້ຖືກຫ ຸດລ ງຍ້ອນການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບການຈ່າຍເງິນລ້ຽງດ ເດັກ, ພາສ , ຫ ື ລາຍໄດ້. ພວກເຂ າຍັງຈະມ ສິດໄດ້ຮັບທັງໝ ດ 300 ໂດລາສະຫະລັດ ເທ ່າທ ່ພວກເຂ າມ ສິດທ ່ຈະໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ໂດລາສະຫະລັດຫ ັງຈາກການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 15. ການຈ່າຍເງິນໂຄງການ LWA ມ ອາກອນບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ການຈ່າຍເງິນໂຄງການ LWA ແມ່ນສາມາດເສຍພາສ ພາຍໃຕ້ກ ດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ຄືກັນກັບເງິນຊ່ວຍເຫ ືອ (Unemployment Insurance, UI) ຫ ື (Pandemic Unemployment Assistance,PUA) ປ ກກະຕິ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເສຍພາສ ຈາກຜ ນປະໂຫຍດອື່ນໆຂອງທ່ານ, ພວກເຂ າກ ່ຈະຍັງຈະຫັກ ຈາກຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ LWA.

 16. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວຕັ້ງແຕ່ວັນທ 26 ກໍລະກົດປ 2020, ຈົນເຖິງວັນທ 5 ກັນຍາ 2020, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຈາກ LWA ເພ ່ມອ ກບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. LWA ມ ຄວາມຢືດຢຸ່ນກັບຜ ້ຮ້ອງຂ ທ ່ມ ເງື່ອນໄຂເລ ່ມຕ ້ນອາທິດທ 26 ກ ລະກ ດ 2020. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານເປັນຄ ນຫວ່າງງານຫ ັງຈາກອາທິດຂອງວັນທ 26 ກ ລະກ ດ 2020, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບ LWA ເປັນອາທິດທ ່ທ່ານມ ເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຫວ່າງງານ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂການມ ສິດໄດ້ຮັບ LWA.

 17. ຖ້າພະແນກຈ້າງງານຕັດສິນວ່າຂ້າພະເຈົ້າມ ສິດໄດ້ຮັບການຫວ່າງງານໃນອາທິດກ່ອນໜ້ານ ້ຫ ັງຈາກທ ່ໂຄງການ LWA ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ການຈ່າຍເງິນຈາກໂຄງການ LWA ຈະຈ່າຍໃຫ້ໃນອາທິດນັ້ນບໍ?

  ພະແນກຈ້າງງານສາມາດຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫ ືອເຫ ່ານ ້ໃຫ້ກັບຜ ້ທ ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກ່ອນວັນທ 27 ທັນວາ 2020 ຖ້າມ ເງິນທຶນ ຫ ື ຈ ນຮອດວັນທ 27 ມ ນາ 2021.

 18. ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການທ ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຢັ້ງຢຼືນ-ຕົນເອງສໍາລັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອຄ່າແຮງງານທ ່ເສຍໄປ. ທຸກຄົນໄດ້ຮັບແຈ້ງການນ ້ບໍ?

  ບ ່. ລ ກຄ້າຂອງ PUA ຈະບ ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການຍ້ອນວ່າ ພວກເຂ າຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກ COVID-19 ເມື່ອພວກເຂ າຮ້ອງຂ ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອໃນແຕ່ລະອາທິດ.

 19. ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການທ ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຢັ້ງຢຼືນ-ຕົນເອງສໍາລັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອຄ່າແຮງງານທ ່ເສຍໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຢັ້ງຢຼືນ-ຕົນເອງອ ກບໍ?

  ບ ່. ທ່ານພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງເທື່ອດຽວ. ແຈ້ງການເຫ ່ານ ້ໄດ້ສ ່ງເຖິງຜ ້ຮຽກຮ້ອງທັງໝ ດຂອງລັດ Oregon ທ ່ຍັງບ ່ທັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງເທື່ອ. ມ ໂອກາດທ ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງໃນລະຫວ່າງເວລາແຈ້ງການທ ່ໄດ້ຖືກສ ່ງໄປ ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບມັນ.

 20. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກໂຄງການ LWA ແຕ່ໃນທ ່ຈິງແລ້ວແມ່ນບໍ່ມ ສິດໄດ້ຮັບ?

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍຊ່ວຍເຫ ືອຄ່າແຮງງານທ ່ເສຍໄປ (LWA) ແລະ ທ ່ຈິງບ ່ມ ເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບ, ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫ ືອເຫ ່ານັ້ນໃຫ້ພະແນກການຈ້າງງານຂອງລັດ Oregon ຄືນ.

  ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄືນຜ ນປະໂຫຍດເຫ ່ານ ້ທາງອິນເຕ ເນັດໂດຍການເລືອກ“ດໍາເນ ນການຈ່າຍ” (Make a Payment) ໃນທາງເລືອກ ລະບ ບຮຽກຮ້ອງທາງອອນລາຍ ຫ ື ໂດຍແຊັກ. ກະລຸນາເຮັດການຊ າລະເງິນຂອງທ່ານທ ່ LWA-Oregon Employment Department, ລວມທັງເລກປະຈ າຕ ວລ ກຄ້າຂອງທ່ານ (customer identification, CID) ແລະ ຂຽນ LWA ໃນພື້ນທ ່ຈ ດໝາຍໃນການຊ າລະຂອງທ່ານ. ສ ່ງໃບກວດສອບສ່ວນຕ ວຂອງທ່ານເຖິງ:

  LWA – Oregon Employment Department PO BOX 5307 Portland, OR 97228-5307

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ LWA ທາງເຈ້ຍແຊັກ ແລະ ຍັງມ ໃບເເຊັກທ ່ພວກເຮ າໄດ້ອອກໃຫ້ທ່ານ, ທ່ານສາມາດສ ່ງໃບເເຊັກໃຫ້:

  Oregon Employment Department

  PO Box 14130

  Salem OR 97309

 21. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຢຼືນຕົນເອງສໍາລັບໂຄງການ LWA?

  FEMA ແລະ ພະແນກແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ “U.S. Department of Labor”. ພະແນກແຮງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄ ນຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງສ າລັບໂຄງການ LWA ໃນວັນທ 27 ທັນວາ 2020 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດເພ ່ມຈາກລັດຖະບານກາງປະຈ າອາທິດ. ຖ້າທ່ານບ ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ-ຕ ນເອງແຕ່ວ່າ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເງິນຊ່ວຍເຫ ືອປະກັນໄພຫວ່າງງານລະຫວ່າງວັນທ 26 ກ ລະກ ດປ 2020 ແລະ ວັນທ 5 ກັນຍາ 2020 ທ່ານຈະບ ່ມ ສິດໄດ້ຮັບເງ ນ 300 ໂດລາສະຫະລັດເພ ່ມເຕ ມ.

BWYW

 1. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນມາວ່າມີການປ່ຽນແປງໃນໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດໃນຂະນະທີ່ທ່ານລໍຖ້າ (BWYW). ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

  ກະຊວງແຮງງານແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (U.S. Department of Labor) ໄດ້ແນະນຳພະແນກຈັດຫາງານແຫ່ງລັດໂອເຣກອນ ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດຳເນີນງານ BWYW ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຄືກັບທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ

 2. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດໃດໆ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແຈ້ງຈາກພະແນກຈັດຫາງານແຫ່ງລັດໂອເຣກອນ ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບ BWYW.

  ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະໄພທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳວ່າ ທ່ານມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້. ເຖິງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈະເປັນຄວາມຈິງໃນເວລານັ້ນ, ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ ກໍຕາມ ກະຊວງແຮງງານແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຍຸດຕິໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ຂໍອະໄພທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຮຽກຮ້ອງ BWYW ຂອງທ່ານໄດ້.

 3. BWYW ຈະກັບມາບໍ່?

  ບໍ່. ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ ກະຊວງແຮງງານແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາຈະປ່ຽນຄຳແນະນຳຂອງພວກເຂົາ.

 4. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ BWYW ໃນຕອນນີ້ ສິດທິປະໂຫຍດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຢຸດລົງດ້ວຍຄຳແນະນຳຈາກ ກະຊວງແຮງງານແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາບໍ່?

  ບໍ່. ຖ້າພວກເຮົາກຽມພ້ອມຈະຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດໃຫ້ທ່ານແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້. ອີກປະການໜຶ່ງ, ຄຳແນະນຳໃໝ່ຈະຈຳກັດຂອບເຂດທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ BWYW ເພື່ອເລີ່ມຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫຼັງຈາກວັນທີ 13 ຕຸລາ. ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ BWYW ແລ້ວ.

 5. ໃຜສາມາດຮັບ BWYW ໄດ້ໃນຕອນນີ້ ຕາມຄຳແນະນຳໃໝ່ຈາກ ກະຊວງແຮງງານແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິກາ?

  ທ່ານສາມາດຮັບ BWYW ໄດ້ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະ “ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ເນື່ອງ”. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດໃຫ້ທ່ານ ແຕ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍຸດຕິ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາມີຄຳຖາມ. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມກວດສອບການຮຽກຮ້ອງໃນສະຖານະ “ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ເນື່ອງ” ແລະ ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.

 6. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຄົ້ນພົບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ BWYW ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊຳລະເງິນແລ້ວ?

  ຖ້າຄົ້ນພົບວ່າທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບທັງປະກັນໄພການວ່າງງານ (Unemployment Insurance, UI) ຫຼື ໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດອື່ນໃດໆ, ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ BWYW ແລ້ວ, ນັ້ນຈະເປັນການຊຳລະເກີນ. ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການຕາມກົດໝາຍ ໃນການຊຳລະຄືນສິດທິປະໂຫຍດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ (UI) ທົ່ວໄປ

 1. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານດົນປານໃດ?

  ກ່ອນ COVID-19, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສູງເຖິງ 26 ອາທິດຕໍ່ປີຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານປົກກະຕິ. ຕອນນີ້, ຍ້ອນ CARES Act, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ PEUC 13 ອາທິດເພີ່ມ. ຍ້ອນອັດຕາການວ່າງງານສູງຫຼາຍ ຈຶ່ງຍັງມີການຂະຫຍາຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນ ເພື່ອຫຼາຍຄົນຈະໄດ້ຮັບ 59 ອາທິດທັງໝົດ ຖ້າພວກເຂົາມີສິດໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະອາທິດ.

 2. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ເງິນໃນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປະຈໍາອາທິດເທົ່າໃດ?

  ປົກກະຕິແລ້ວ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທົວໄປແມ່ນຢູ່ທີ່ 1.25% ຂອງລາຍຮັບຂອງຄົນງານໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄົນງານທີ່ໄດ້ຮັບ $12.50 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດວຽກ 40 ​ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດສໍາລັບປີທີ່ຜ່ານມາຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ $325 ຕໍ່ອາທິດ. ການຊໍາລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືຄົນວ່າງງານຂັ້ນຕໍ່າປົກກະຕິແມ່ນ $151 ຕໍ່ອາທິດ. ສູງສຸດແມ່ນ $648 ຕໍ່ອາທິດ. (ສໍາລັບການຍື່ນສິດໃໝ່ໃນໄລຍະທໍາອິດວັນມີ 28 ມິຖຸນາ ຫຼື ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂັ້ນຕໍ່າແມ່ນ $151 ແລະ ສູງສຸດແມ່ນ $673).

  ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງ PUA ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ດ້ວຍວິທີດຽວກັນກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານປົກກະຕິ, ແຕ່ PUA ມີການຊໍາລະເງິນທີ່ສູງກວ່າ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນຕໍ່າຂອງ PUA ແມ່ນ $205 ຕໍ່ອາທິດ. ສູງສຸດແມ່ນ $648 ຕໍ່ອາທິດ.

  ສໍາລັບກົດໝາຍ CARES, ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນແຕ່ລະອາທິດເພີ່ມອີກ $600 ໃນອາທິດນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນໃຊ້ກັບໄລຍະເວລາ ວັນທີ 29 ມີນາ ເຖິງ 25 ກໍລະກົດ, 2020 ເທົ່ານັ້ນ.

 3. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍື່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີບາງຄົນອາດຈະລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຍື່ນເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຫຍັງ?

  ພວກຕົ້ມຕຸ໋ມມັນຈະສວຍໂອກາດໃນຊ່ວງເວລາແຫ່ງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເພື່ອຍື່ນສິດເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໂດຍໃຊ້ຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍື່ນສິດ. ຊາວອໍຣີກອນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນຈາກຫ້ອງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຂອງຣັດ ຫຼື ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການຂໍໃບສະໝັກສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາ.

  ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າມີບາງຄົນກໍາລັງນໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ລວມເຖິງໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານ. ມັນສໍາຄັນທີ່ທ່ານຈະດໍາເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ. ມີສີ່ຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປ້ອງກັນການເງິນຂອງທ່ານ ແລະ ບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານ:

  1. ລາຍງານກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງຕໍ່ພະແນກການຈ້າງງານຣັດອໍຣີກອນທາອອນລາຍທີ່ www.workinginoregon.org.
  2. ລາຍງານການສໍ້ໂກງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງທ່ານ.
  3. ເຂົ້າໄປທີ່ www.IdentityTheft.gov ເພື່ອລາຍງານການສໍ້ໂກງຕໍ່ FTC ແລະ ຮັບການຊ່ວຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການກູ້ຄືນທີ່ສໍາຄັນຖັດໄປ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມເຖິງການແຈ້ງເຕືອນການສໍ້ໂກງຟຣີໜຶ່ງປີເທິງບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານ, ຮັບການລາຍງານກ່ຽວກັບບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານຟຣີ ແລະ ປິດບັນຊີຫຼອກລວງທີ່ເປີດໃນນາມຂອງທ່ານ. IdentityTheft.gov ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍາຍການແຈ້ງເຕືອນການສໍ້ໂກງຟຣີ ຫຼື ການລະງັບບັດເຄຣດິດຕໍ່ການລາຍງານບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໂຈນລະກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປີດບັນຊີໃນນາມຂອງທ່ານ.
  4. ໝັ່ນກວດສອບລາຍງານບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານ. ສໍາລັບປີໜ້າ, ທ່ານສາມາດກວດສອບລາຍງານຄວາມຜິດພາດທຸກອາທິດຟຣິຜ່ານທາງ www.AnnualCreditReport.com.

  ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້.

  ຖ້ານັກຕົ້ມຕຸ໋ນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນສໍາລັບຄົນວ່າງງານ, ພວກເຂົາມັກຈະຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີທີ່ພວກຕົ້ມຕຸ໋ມຄວບຄຸມ. ແຕ່ບາງຄັ້ງການຊໍາລະເງິນຈະຖືກໂອນເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີແທ້ໆ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ພວກຕົ້ມຕຸ໋ນອາດຈະໂທຫາ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາ ຫຼື ອີເມວຫາ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ທ່ານໂອນເງິນກັບໄປໃຫ້ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາອາດຈະແອບອ້າງເປັນພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນ ແລະ ເວົ້າວ່າເງິນຖືກໂອນໄປ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ສິ່ງນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າ, “ນັກຕົ້ມຕຸ໋ນເງິນ”

  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍສະໝັກເອົາ, ໃຫ້ລາຍງານມາທີ່ພະແນກການຈ້າງງານຣັດອໍຣີກອນ. ຢ່າຕອບໂທລະສັບ, ອີເມວ, ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມເທິງສື່ອອນລາຍທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານໂອນເງິນ, ສົ່ງເງິນສົດ ຫຼື ເອົາເງິນໃສ່ບັດຂອງຂວັນ. ພະແນກການຈ້າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນຈະບໍ່ເຄີຍຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງເງິນຄືນດ້ວຍວິທີນັ້ນ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຄີຍຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຜ່ານສື່ອອນລາຍ. ໃຜກໍຕາມທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານເຮັດສິ່ງນີ້ແມ່ນພວກຕົ້ມຕຸ໋ນ. ທຸກຄັ້ງ.

  ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ພວກຕົ້ມຕຸ໋ນກ່ຽວຂ້ອງກັບວິກິດ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ www.oregonconsumer.gov/COVID-19.

 4. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການກວດສອບ UI ຂອງຄົນອື່ນໃນຈົດໝາຍ ແລະ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ບ່ອນນີ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຢ່າງໃດກັບການກວດສອບ?

  ກະລຸນາສົ່ງຈົດໝາຍກັບມາຫາພວກເຮົາ (ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າສະແຕມ) ທີ່ PO Box 14135, Salem, OR 97309-5068. ຫຼື ທ່ານສາມາດເອົາມັນມາໄວ້ທີ່ສູນ WorkSource ທ້ອງຖິ່ນ. ສະຖານທີ່ຂອງສູນ WorkSource ສາມາດຫາໄດ້ທີ່ນີ້: worksourceoregon.org/Centers.html

 5. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າລັດຖະບານກາງ ຫຼື ຜູ້ວ່າ Brown ຈະຍົກເວັ້ນອາທິດລໍຖ້າ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ?

  ກ່ອນ COVID-19, ກົດໝາຍຣັດກໍານົດໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າໜຶ່ງອາທິດຂອງການວ່າງງານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ. ນີ້ເອີ້ນວ່າອາທິດລໍຖ້າ. ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ຍື່ນສິດໃນອາທິດນັ້ນ.

  ກົດລະບຽບຫາກໍປ່ຽນ ແລະ ຕອນນີ້ ຣັດສາມາດຍົກເວັ້ນອາທິດລໍຖ້າ ເພື່ອວ່າຄົນຈະສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄວຂຶ້ນໜຶ່ງອາທິດ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອເຮັດການອັບເດດຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ. ໜ້າເສຍດາຍ, ພວກເຮົາຄາດວ່າໜ້າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ. ເມື່ອເຮົາເຮັດການອັບເດດແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຮົາຍັງຕິດຄ້າງທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານສໍາລັບອາທິດທໍາອິດນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະໂພສການອັບເດດຢູ່ບ່ອນນີ້ທັນທີທີ່ພວກເຮົາມີການອັບເດດ.

 6. ຄໍາຖາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຢູ່ບ່ອນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່?

  ລອງໜ້າຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານບໍ່ພົບສິ່ງທີ່ທ່ານຊອກຫາຢູ່ບ່ອນນັ້ນ, ກະລຸນາສອບຖາມຄໍາຖາມຂອງທ່ານເທິງ ໜ້າ Facebook ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາກໍາລັງຕິດຕາມສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເພີ່ມຄໍາຖາມທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ບ່ອນນັ້ນໃນໜ້ານີ້.

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

 1. ແຜນການປົກປ້ອງການຈ່າຍເງິນແມ່ນຫຍັງ (PPP)?

  ໂຄງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໃບ​ເຊັກ​ຈ່າຍ​ເງິນ (Paycheck Protection Program, PPP) ໄດ້ຜ່ານ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຄອນ​ເກ​ຣ​ສ (Congress) ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງກົດ​ໝາຍ CARES (CARES Act). ເມື່ອ​ມັນ​ມາ​ສູ່ PPP ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກັນໄພການຫວ່າງງານສຳ​ລັບ​ນາຍ​ຈ້າງ ຫຼື ລູກຈ້າງ, ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​​ຂະ​ໜາດ​ດຽ​ວ​ຈະ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ທຸກ​ຢ່າງ (one-size-fits-all). ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ (FAQs) ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້ແນະ​ນຳ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈເມື່ອ​ທ່ານ​ຈະ​ລາຍ​ງານ​ເງິນ PPP ເປັນ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້.

 2. ຖ້າຂ້ອຍໄດ້ຮັບເງິນກູ້ PPP, ຂ້ອຍຍັງສາມາດໄດ້ຮັບປະກັນໄພຫວ່າງງານບໍ?

 3. ຂ້ອຍເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ້ອຍມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ PUA. ຂ້ອຍຕ້ອງລາຍງານເງິນກອງທຶນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຈາກເງິນກູ້ PPP ຂອງຂ້ອຍໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງປະຈຳອາທິດຂອງຂ້ອຍບໍ?

  ມັນ​ແລ້ວ​ແຕ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນກອງ​ທຶນໂຄງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໃບ​ເຊັກ​ຈ່າຍ​ເງິນ (Paycheck Protection Program, PPP) ພຽງ​ແຕ່ເພື່ອຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ພວກ​ມັນ​ໃນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

  ຖ້າ​ເງິນກອງ​ທຶນ PPP ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ເພື່ອ​ຈ່າຍໃຫ້​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ, ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ພວກ​ມັນ​ເປັນ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ພວກ​ມັນ. ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ​ລວມ​ມີ​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ເປັນ​ຄ່າ​ອາ​ຫານ, ຄ່າ​ເຊົ່າ ຫຼື ຜ່ອນ​ບ້ານ, ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ລົດ ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ.

 4. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງລາຍງານເງິນລາຍໄດ້ PPP ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງອາທິດ/ເດືອນ ຫຼື ໃນຄັ້ງໜຶ່ງບໍ?

  ນັ້ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນກອງທຶນ PPP ຂອງ​ທ່ານ. ຈະ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ເງິນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ໃຊ້​ມັນ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ ຫຼື ຈ່າຍ​ໜີ້​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸ​ລະ​ກິດ. ຕົວ​ຢ່າງ: ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ​ກ້ອນ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ, ທ່ານ​ຈະ​ລາຍ​ງານ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ກ້ອນ​ເງິນ​ນັ້ນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຕົວເອງ​ເປັນ​ເງິນ​ເດືອນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ເງິນກອງ​ທຶນ PPP, ໃຫ້​ລາຍ​ງານ​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ​ໃນ​ແຕ່​ລະອາ​ທິດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໂອນ​ເງິນ​ກອງທຶນ PPP ຈຳ​ນວນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ໄປ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ, ຈາກ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ໂອນ​ໄປ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.

 5. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ລາຍງານເງິນກູ້ໂຄງການປົກປ້ອງໃບເຊັກຈ່າຍເງິນ (Paycheck Protection Program, PPP) ຂອງຂ້ອຍເປັນເງິນລາຍໄດ້ໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງປະຈຳອາທິດຂອງຂ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍໄດ້ຈ່າຍມັນໃຫ້ຕົວເອງ ຫຼື ຂ້ອຍໄດ້ລາຍງານມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?

  ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ໃບ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ໃຫ້​ຖືກ​ເຕ້ອງ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ເອງ ຫຼື ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ PPP ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ. ສົ່ງ​ການ​ປັບ​ປ່ຽນ​ໃສ່​ໃບ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້ Updated Gross Earnings Form (ແບບ​ຟອມ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ອັບ​ເດດ​ແລ້ວ) ຢູ່​ທີ່ unemployment.oregon.gov. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໜ້ອຍ​ລົງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ. ຖ້າ​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ​ໃຫ້, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄືນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ທ່ານ. .

 6. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ PUA ເກີນ, ແຕ່ກຳລັງພະຍາຍາມຮັກສາທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼົ້ມຈົມ. ດົນປານໃດທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈ່າຍເກີນນັ້ນຄືນ?

  ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂອງ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດຂອງ​ພະ​ຍາດນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກທາງ​ເລືອກ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ ແລະ ຫຼຸດ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ເກັບ​ເງິນ​ທີ່​ເກີນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ລົງ. ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຄືນ. ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນບໍ່​ໄດ້ເກີດ​ຈາກ​ທ່ານ, ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິພວກ​ເຮົາຈະ ‘ລົບ​ລ້າງ’ ໜີ້​ກ້ອນ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈ່າຍ​ໄປ​ເກີນ​ຄືນ​ດ້ວຍ​ການ​ຫັກ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນໜີ້​ຈາກ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ສຳ​ລັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນປະ​ເພດ​ອື່ນໆ, ມີ​ວິ​ທີ​ການ​ເກັບ​ເງິນ​ແບບ​ອື່ນໆໃຫ້. ປົກ​ກະ​ຕິ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ແຜນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຕໍ່​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົງ​ປະ​ກາດ overpayment FAQs (ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເກີນ) ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

 7. ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງຂ້ອຍຈ່າຍເງິນໃຫ້ຂ້ອຍດ້ວຍເງິນກອງທຶນ PPP, ຂ້ອຍຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການຫວ່າງງານສຳລັບອາທິດນັ້ນບໍ?

  ມັນ​ແລ້ວ​ແຕ່. ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄື​ກັນ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໃຊ້​ເງິນກອງ​ທຶນ PPP ຫຼື ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຫຼື​ບໍ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ (ຕົວ​ຢ່າງ: ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $300 ແລະ ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ທ່ານ $301), ຄຳ​ຕອບ​ແມ່ນ​ຕອບ​ວ່າ​ບໍ່. ຖ້າ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ທ່ານ $200 ແລະ ຈຳ​ນວນເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ $300, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ທິດ​ນີ້, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ອາດ​ຈະ​ຕ່ຳ​ກວ່າຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນັ້ນ.

 8. ຂ້ອຍມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI ຫຼື PUA ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກນາຍຈ້າງຂອງຂ້ອຍຜ່ານເງິນກູ້ໂຄງການປົກປ້ອງໃບເຊັກຈ່າຍເງິນ (Paycheck Protection Program) ຂອງພວກເຂົາສຳລັບອາທິດຕ່າງໆທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາແລ້ວ. ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນການຢັ້ງຢືນປະຈຳອາທິດຂອງຂ້ອຍ ແລະ ລາຍງານການຈ່າຍເງິນເປັນເງິນລາຍໄດ້ບໍ?

  ບໍ່. ນີ້​ເປັນ​ການ​ຈ່າຍ​ຄືນ ແລະ ທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ມັນ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ແລ້ວ.

 9. ຂ້ອຍມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ UI ຫຼື PUA ແລະ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຈາກນາຍຈ້າງຂອງຂ້ອຍຜ່ານເງິນກູ້ໂຄງການປົກປ້ອງໃບເຊັກຈ່າຍເງິນ (Paycheck Protection Program, PPP) ສຳລັບອາທິດນີ້. ເນື່ອງຈາກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາອາທິດຂອງຂ້ອຍເທື່ອ, ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງລາຍ

  ແມ່ນ. ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ອາ​ທິດນັ້ນ.

ສໍາລັບຜູ້ວ່າຈ້າງ

ການ ດຳ ເນີນງານຄືນ ໃໝ່

 1. ແລ້ວຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຊົາຈ້າງຄົນ ຫຼື ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວຍ້ອນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັໂຄວິດ-19 ເດ?

  ຄົນງານເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ອາດຈະມີໃຫ້ບໍລິການແກ່ຄົນທີ່ຖືກພັກວຽກຊົ່ວຄາວ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ຍື່ນສິດ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົາໂຈະການດໍາເນີນການໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ເຊັ່ນການທໍາຄວາມສະອາດຫຼັງຈາກການສໍາຜັດກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ກໍານົດການຂອງລັດຖະບານ. ຄົນງານສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແຫວງຫາວຽກກັບຜູ້ວ່າຈ້າງຄົນອື່ນ. ພວກເຂົາຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກ, ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານໃນຖານະຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພ້ອມສໍາລັບການເຮັດວຽກ ເມື່ອທ່ານເອີ້ນພວກເຂົາກັບມາເຮັດວຽກ.

 2. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການມອບເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ສິ່ງນັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບແກ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານບໍ?

  ບໍ່. ເງິນຊົດເຊີຍບໍ່ຖືເປັນລາຍຮັບ. ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຍງານໃນການຍື່ນສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ.

 3. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເປັນພະນັກງານອິດສະລະ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກປະຈໍາ?

  ໄດ້. ກົດໝາຍ CARES ໄດ້ສ້າງໂຄງການ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດ (PUA) ທີ່ໃຫ້ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບເງິນຊ່ວຍເລືອຄົນວ່າງງານປົກກະຕິໄດ້ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານອິດສະຫຼະ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກປະຈໍາບາງຄົນ. ທ່ານສາມາດຍື່ນສິດຂອງທ່ານໃນໄລຍະທໍາອິດ ແລະ ປະຈໍາອາທິດ ແລະ ຊອກຫາເອກະສານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການສະໝັກຢູ່ບ່ອນນີ້ PUA

 4. ກົດໝາຍ CARES ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາອົງກອນທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຢ່າງໃດ?

  ກົດໝາຍ CARES ໃຫ້ເງິນທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ ເພື່ອຊ່ວຍຄອບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຊໍາລະເງິນຄືນໃຫ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ. ຄົນງານສໍາລັບໜ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ມີສິດໄດ້ຮັບ ເງິນຊົດເຊີຍຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດຈາດລັດຖະບານກາງ $600 ຕໍ່ອາທິດ.

 5. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຜ່ານ ໂປຣແກຣມໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອຄຸ້ມຄອງທຸະກິດ (PPP) ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາໃນການເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນກັບຄືນມາເຮັດວຽກ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?

  ພະແນກການຈ້າງງານບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະແກ່ຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມໃຫ້ສິນເຊື່ອເພື່ອຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ໜ່ວຍບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບຄໍາແນະນໍາທີ່ sba.gov.

  ໂປຣແກຣມ PPP ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງບຸກຄົນສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ. ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານລວມມີ ຖ້າທຸລະກິດສາມາດດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ສາທາລະນະ, ຈໍານວນລາຍຮັບທີ່ພວກເຂົາມີ ເມື່ອກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານະການທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງອາດຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.

 6. ພາສີຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນບໍ ຖ້າມີຊາວອໍຣີກອນຫຼາຍຄົນມີສິດ ແລະ ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ?

  ອັດຕາພາສີປະກັນໄພຄົນວ່າງງານແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ປະຈໍາປີ. ການກໍານົດຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກຂອງປີນີ້ສໍາລັບປະຕິທິນປີ 2021. ອັດຕາພາສີປະກັນໄພຄົນວ່າງງານຂອງຣັດອໍຣີກອນແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ທີ່ໜຶ່ງໃນແປດອັດຕາ (ຫຼື ກໍານົດເວລາ) ອີງຕາມລໍາດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງກອງທຶນ ເພື່ອວ່າເງິນທຶນຈະຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຄົນວ່າງງານເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ.

  ໂຄງສ້າງພາສີນີ້ໄດ້ຖືກມາແທນທີ່ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບໃຊ້ຄົນງານ, ທຸລະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນອໍຣີກອນເປັນຢ່າງດີໃນແຕ່ລະສະຖານະການຂອງເສດຖະກິດນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນ ໂດຍການໃຫ້ທັງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ໃນຂະນະທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວຂ້ອງໃນສູດຕາມກົດໝາຍເພື່ອກໍານົດອັດຕາພາສີ UI ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ, ໃນຈຸດນີ້ ພະແນກການຈ້າງງານບໍ່ໄດ້ຄາດການປ່ຽນແປງກໍານົດພາສີທີ່ສໍາຄັນ ຫຼື ກະທັນຫັນ.

 7. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍບອກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືກຮຽກເກັບເງິນ. ມັນແມ່ນໃບຮຽກເກັບເງິນບໍ? ຜູ້່າຈ້າງໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບແຈ້ງການຄົນວ່າງງານສໍາລັບພະນັກງານທີ່ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບໃບຮຽກເກັບເງິນ.

  ຂ່າວດີ, ມັນບໍ່ແມ່ນໃບຮຽກເກັບເງິນ. ພວກເຮົາໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຍ້ອນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ. ແຈ້ງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ປັນໄປໄດ້ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຈະເປັນຜົນກະທົບທີ່ສຸດຕໍ່ “ອັດຕາປະສົບການ” ໃນອະນາຄົດ (ໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ນໍາໃຊ້ ເພື່ອກໍານົດອັດຕາພາສີ UI ໃນອະນາຄົດ) ຖ້າບຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາມີສິດໄດ້ຮັບ. ອັດຕາປະສົບການຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງຖືກຄິດໄລ່ທຸກປີ ແລະ ເບິ່ງໄລຍະເວລາຂອງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ - 30 ມິຖຸນາ. ຍ້ອນຊ່ວງເວລາຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະແຜ່ກະຈາຍໃນພາສີເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ ຫຼື ຮຸນແຮງຫຼຸດລົງ.

ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ

 1. ແມ່ນຫຍັງຄືໂຄງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ?

  ໂຄງການໃຫ້ທາງເລືອກແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໃນການເຊົາຈ້າງພະນັກງານຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຊ້າ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ພະນັກງານທີມີສິດ ຜູ້ທີ່ຖືກຫຼຸດຊົ່ວໂມງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານປົກກະຕິ ເພື່ອຊົດເຊີຍຄ່າຈ້າງທີ່ຫາຍໄປ.

  ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ ຂອງພວກເຮົາ. ເບິ່ງ ເຈ້ຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບ ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ. ໂຄງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນມີຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍ ແລະ ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເລີ່ມຈາກບ່ອນນັ້ນ www.oregonworkshare.com ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນການສະໝັກ. ໂປຣແກຣມນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເປັນການຍື່ນສິດປະເພດທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ.

  ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ການຊົດເຊີຍເຕັມໃຫ້ລັດຖະບານກາງສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນໃນຊ່ວງປາຍເດືອນ ມີນາ ເຖິງ ເດືອນທັນວາ 2020. ພວກເຮົາກໍາລັງເພີ່ມພະນັກງານເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂປຣແກຣມນີ້. ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສໍາລັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ:

  1. ອີເມວ: OED_WorkShare@oregon.gov​
  2. ເບີໂທ: (503)-947-1800
  3. ໂທຟຣີ. (800)-436-6191

  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈ້າຍອອກໄປພາຍໃຕ້ແຜນງານການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາພາສີ UI ຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານແບບດັ່ງເດີມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໃທີ່ນໍາໃຊ້ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນຈາກ 29 ມິຖຸນາ ເຖິງ 26 ທັນວາ 2020 ໄດ້ຖືກຈ່າຍໃຫ້ຄືນໂດຍລັດຖະບານກາງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຈະບໍ່ກະທົບອັດຕາພາສີຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ.

 2. ພະນັກງານຈັກຄົນຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜ່ານໂຄງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນໄດ້?

  ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດແມ່ນອີງຕາມລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ ແລະ ຂໍານວນຊົ່ວມໂງທີ່ຫຼຸດລົງ. ຖ້າຊົ່ງໂມງພະນັກງານຫຼຸດລົງເປັນ 20%, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພວ່າງງານ 20% ເຊິ່ງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າພວກເຂົາຖືກພັກວຽກ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ໂດຍປົກກະຕິ, ຖ້າຈິມເຮັດວຽກຫ້າມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ໄດ້ຮັບ $500, ຕອນນີ້ ເຂົາຈະໄດ້ເຮັດວຽກສີ່ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ຮັບ $400 ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງຂອງເຂົາ. ຖ້າຈິມມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ $275 ຕໍ່ອາທິດ, ຕອນນີ້ ເຂົາຮັບຄ່າຈ້າງທັງ $400 ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ແລະ $55 ໃນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນປະຈໍາອາທິດ (20% ຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ $275 ຂອງເຂົາ), ລວມທັງໝົດເປັນ $455. ພະນັກງານຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ ຕົວສະເລ່ຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອອນລາຍ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊອກຫາວ່າພວກເຂົາຈມີສິດໄດ້ຮັບເທົ່າໃດ ຜ່ານການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ.

 3. ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນເກັບເງິນທຶນຢ່າງໃດ ແລະ ມັນຈະກະທົບອັດຕາພາສີຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

  ໂດຍປົກກະຕິ, ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນເກັບເງິນທຶນວິທີດຽວກັນກັບປະກັນໄພຄົນວ່າງງານ ເຊິ່ງກໍຄືຜ່ານພາສີທີ່ຈ່າຍໂດຍຜູ້ວ່າຈ້າງ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຄືບາງລັດຖະບານ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລທີ່ເປັນ “ຈ່າຍຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ.” ພວກເຂົາຈ່າຍຄືນເງິນກອງທຶນປະກັນໄພຄົນວ່າງງານສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃດທີ່ຖືກຈ່າຍອອກໄປແທນພາສີ.

  ລະຫວ່າງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ແລະ 26 ທັນວາ 2020, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດຂອງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນຈະໄດ້ຮັບສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານກາງ. ນີ້ລວມເຖິງການຊໍາລະເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ການຊົດເຊີຍຄົນວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດສຸກເສີນ (PEUC) ຫຼື ການຊົດເຊີຍຄົນຫວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດຈາກລັດຖະບານກາງ (FPUC) ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆທີ່ຈ່າຍຜ່າຍໂປຣແກຣມເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກຮຽກເກັບຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ເສຍພາສີ. ພວກມັນຈະບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເພື່ອຈ່າຍຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ.

 4. ພະນັກງານການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມ $600 ຕໍ່ອາທິດບໍ?

  ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າບຸກຄົນມີສິດສໍາລັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະ $600 ຕໍ່ອາທິດແຍກກັນພາຍໃຕ້ ໂປຣແກຣມ ການຊົດເຊີຍຄົນຫວ່າງງານໃນຊ່ວງແຜ່ລະບາດຈາກລັດຖະບານກາງ (FPUC) (ສາມາດຈ່າຍໄດ້ສໍາລັບວັນທີ 29 ມີນາ ເຖິງ 25 ກໍລະກົດ 2020).

 5. ພະນັກງານຕ້ອເຮັດຫຍັງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ?

  ພະນັກງານຕ້ອງເຮັດ ໃບສະໝັກຍື່ນສິດໄລຍະທໍາອິດ ສອງໜ້າໃຫ້ສໍາເລັດ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ຊອກຫາວຽກ ຫຼື ສົ່ງການຢືນຢັນປະຈໍາອາທິດໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ. ຖ້າພວກເຂົາມີການຈ້າງງານອື່ນ, ຜູ້ຍື່ນສິດຕ້ອງລາຍງານຄ່າຈ້າງ ຫຼື ລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມຈາກການຈ້າງງານນັ້ນ.

 6. ພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຊ້ການລາຍຸດທີ່ບໍລິສັດຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ ເຊັ່ນ: ລາບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ລາພັກຜ່ອນ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການຢຸດຍ້ອນບໍ່ສະບາຍ ລື ຕ້ອງການພັກມື້ໜຶ່ງເພື່ອອອກໄປນອກເມືອງໄດ້ບໍ?

  ທ່ານຍັງຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ມີສິດສໍາລັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ. ຖ້າທ່ານມີວຽກວ່າງໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີສິດສໍາລັບການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນໃນອາທິດນັ້ນ.

  ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ: ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານຂາດວຽກຍ້ອນໂຄວິດ-19, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້. ພວກເຮົາຈະຮັບການຍື່ນສິດປະຈໍາອາທິດຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການທົບທວນມັນພາາຍໃຕ້ຄໍາແນະນໍາຂອງ UI ປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາຍໃຕ້ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ. ລາຍຮັບຂອງບຸກຄົນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາສໍາລັບອາທິດ.

  ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 បុគ្គលិកអាចប្រើការឈប់សម្រាកដែលបានអនុម័តបន្ថែមតាមចំនួនម៉ោងដែលបានធ្វើការក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដូចជាការឈប់សម្រាកដោយមូលហេតុផ្សេងទៀត ដោយសារតែបុគ្គលមានជំងឺ កំពុងមើលថែទាំអ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលឈឺ គឺស្ថិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចគណៈវិនិច្ឆ័យឬដោយសារតែមូលហេតុដែលទាក់ទងកូវីត COVID-19។ ការណ៍នេះ មិនអនុវត្តចំពោះការឈប់សម្រាកសម្រាប់គោលបំណងវិស្សមកាលទេ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើបុគ្គលិកត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាធ្វើការ 40 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវឈប់សម្រាកពេញមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែឈឺឬមើលថែទាំអ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺ ពួកគេត្រូវប្រើចន្លោះពេលពី 24-32 ម៉ោងនៃការឈប់សម្រាកបន្ថែម ដើម្បីបំពេញការកាត់បន្ថយចំនួនម៉ោងធ្វើការងាររួមគ្នា។ ប្រសិនបើពួកគេចំណាយពេលលើសពី 32 ម៉ោង ឬក្រោម 24 ម៉ោង ពួកគេមិនបំពេញតាមការកាត់បន្ថយចំនួនម៉ោង 20-40% ទេ។

ການເປີດທຸລະກິດຄືນໃໝ່

 1. ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງເປີດຄືນໃໝ່. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດ?

  ລັດໄດ້ດໍາເນີນການມາດຕະການສຸກເສີນເພື່ອຊະລໍການແຜ່ກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງປິດຕົວລົງ. ເມື່ອການດໍາເນີນທຸລະກິດເລີ່ມສືບຕໍ່ກັບຄືນມາໃນຣັດອໍຣີກອນ, ສະຖານະການທີ່ຄົນງານບໍ່ວ່າຈະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່ກັບຄືມາເຮັດວຽກ ຫຼື ຂໍໃຫ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກພ້ອມກັບກໍານົດເວລາ ຫຼື ຈໍານວນຊົ່ວໂມງທີ່ປ່ຽນແປງໄປ. ຖ້າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະເປີດ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດນໍາຄົນງານຂອງທ່ານທຸກຄົນກັບຄືນມາທັນທີ, ໂຄງການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານນໍາຄົນງານກັມາເຮັດວຽກເປັນກະ.

 2. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທຫາພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບຄືນມາ ຍ້ອນພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານດີກວ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?

  ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກະລຸນາໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້. ຜູ້ວ່າຈ້າງບໍ່ສາມາດກໍານົດສິດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຂອງຄົນງານໄດ້.

 3. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທຫາພະນັກງານໃຫ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກ ແຕ່ບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບຄືນມາ ຍ້ອນພວກເຂົາຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະຖືກສໍາຜັດກັບໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ອນເຮັດວຽກຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາປັດຈຸບັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?

  ຕາບໃດທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກແລະ ສະຖານະການທີ່ພະນັກງານສາມາດສືບຕໍ່ຍື່ນສິດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະ ພະນັກງານຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອີກຕໍ່ໄປ.

 4. ແມ່ນຫຍັງຄືເຫດການທີ່ພະນັກງານສາມາດສືບຕໍ່ຍື່ນສິດຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ?

  ພະນັກງານອາດຈະຍັງມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານ ຖ້າພວກເຂົາປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີວຽກທີ່ເໝາະສົມຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ກົດລະບຽບ ຊົ່ວຄາວຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຂົາຍັງຈະສາມາດມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເລືອຄົນວ່າງງານຖ້າພວກເຂົາ:

  1. ບໍ່ສະບາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19.
  2. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສໍາຜັດກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາກັກໂຕ.
  3. ຢູ່ບ້ານເພື່ອດູແລສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນອື່ນທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ນໍາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາດູແລ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການທົນທຸກຈາກໂຄວິດ-19 ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາກັກໂຕ.
  4. ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ບ້ານເພື່ອດູແລລູກຍ້ອນການປິດໂຮງຮຽນ, ສູນດູແລເດັກ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກແບບນັ້ນ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19.
  5. ຂໍໃຫ້ເຮັດວຽກເມື່ອມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລະເມີດກົດລະບຽບການກັກໂຕ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະບານ.
  6. ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽດໄດ້ຍ້ອນພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກຜູ້ດູແລສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ກັກຕົນເອງ ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການສໍາຜັດ ຫຼື ແຜ່ກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19.

  ພວກເຮົາຮູ້ວ່າບາງຄົນອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຫຼາຍກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມີການຊໍາລະເງິນເພີ່ມຕື່ມ $600 ຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃນຂະນະເຮັດວຽກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບໍ່ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ມີສິດສໍາລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອາດຈະຖືກລົງໂທດທາງການເງິນ ແລະ ອື່ນໆເພີ່ມເຕີມ. ຟອມອອນລາຍນີ້ https://secure.emp.state.or.us/public/FraudIntake/ມີໃຫ້ເພື່ອລາຍງານເມື່ອພະນັກງານບໍ່ກັບຄືນມາເຮັດວຽກ ເມື່ອຂໍໃຫ້ກັບມາ ຫຼື ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຂອງໂຄວິດ-19 ເຫຼົ່ານັ້ນ.

 5. ຂ້າພະເຈົ້າໂທຫາໃຫ້ພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບມາເຮັດວຽກ ແຕ່ບາງຄົນປະຕິເສດຍ້ອນບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມທີ່ອອກ ໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ. ພວກເຂົາຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານບໍ?

  ຖ້າບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມທີ່ອອກ ໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ພະນັກງານສາມາດສືບຕໍ່ຍື່ນສິດເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ລະອາທິດ. ມາດຕະຖານທີ່ອອກໂດຍຜູ້ວ່າການບໍ່ຄືກັນໃນທຸລະກິດທຸກປະເພດ. ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງເຂົາ, ມາດຕະຖານໄດ້ຮ່ວມຄໍາແນະນໍາທີ່ອອກໂດຍ ອໍານາດການປົກຄອງສາທາລະນະສຸກຂອງຣັດອໍຣີກອນ.

 6. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທຫາພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກ ແຕ່ບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບມາຍ້ອນພວກເຂົາຢ້ານ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຢ່າງໃດ?

  ກົດລະບຽບສຸກເສີນອະທິບາຍເຖິງຄວາມຍືດຍຸ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນວິທີການທີ່ພະແນກການຈ້າງງານກໍານົດຄວາມພ້ອມຕໍ່ການເຮັດວຽກ, ສະແຫວງຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ສາມາດຮັດວຽກໄດ້. ແລະ ຄວາມໝາຍຖືກເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນໜາກັບເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຢູ່ໃກ້ກັບສາທາລະນະບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19.

  ຕາບໃດທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ທີ່ໂອອກໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບຸກຄົນບໍ່ໄດ້ມີຄາມກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ໃນການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ, ພວກເຂົາຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ການເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສິດຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນວ່າງງານຂອງພວກເຂົາ. ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາອ້າງເຖິງສໍາລັບຄໍາແນະນໍາແມ່ນອອກໂດຍລັດຖະບານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນໂຄວິດ-19 ຂອງຜູ້ວ່າການຣັດສໍາລັບເວັບໄຊ້ຂອງຊາວອໍຣີ https://govstatus.egov.com/or-covid-19

ກອງທຶນປະກັນໄພວ່າງງານທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ອາກອນເງິນເດືອນ

 1. vຜູ້ໃດກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດວ່າງງານໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງຕາມປະເພນີແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ?

  ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ພະນັກງານສັນຍາ, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄ່າຈ້າງບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ປະຫວັດການເຮັດວຽກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ປົກກະຕິ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາມີສິດໄດ້ຮັບຕາມກົດໝາຍ CARES ບາງປະການ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດລະບາດ. ຄົນອື່ນໆທີ່ຕາມປະເພນີແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແຕ່ໄດ້ຮັບໃນປະຈຸບັນນີ້, ຕົວຢ່າງ, ແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກ ເນື່ອງຈາກ ການປົດພະນັກງານ ແລະ ການປິດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19.

 2. ນາຍຈ້າງຂອງລັດອໍຣິກອນຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານຂອງຄົນງານທີ່ບໍ່ແມ່ນຕາມປະເພນີເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຫຼືບໍ?

  ບໍ່. ເມື່ອສະພາຄອງເກຣສໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍ CARES, ມັນໄດ້ສ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານ ເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ພະນັກງານທີ່ມີສັນຍາ, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄ່າຈ້າງ ຫຼື ປະຫວັດການເຮັດວຽກບໍ່ພຽງພໍເຫຼົ່ານັ້ນ. ກົດໝາຍ CARES ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດລະບາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຈ່າຍໂດຍລັດຖະບານກາງລວມມີ:

  • ● ການຊົດເຊີຍການວ່າງງານສຸກເສີນຈາກພະຍາດລະບາດ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC): ໂຄງການນີ້ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ UI ໄດ້ເຖິງ 13 ອາທິດ ແລະ ໝົດກຳນົດໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2020.
  • ● ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂະຫຍາຍ (Extended Benefits, EB): ໂຄງການນີ້ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດເປັນເວລາ 13-20 ອາທິດໃນຊ່ວງການວ່າງງານສູງ. EB ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຈາກລັດຖະບານກາງຈາກວັນທີ 19 ມີນາ - 26 ທັນວາ 2020 ຕໍ່ກົດໝາຍ CARES. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, 50% ຂອງຜົນປະໂຫຍດ EB ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ UI.
  • ● ການຊົດເຊີຍການວ່າງງານຈາກພະຍາດລະບາດຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC): ໂຄງການໝົດອາຍຸນີ້ໄດ້ໃຫ້ເງິນພິເສດ 600 ໂດລາ ຕໍ່ອາທິດແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດວ່າງງານ ແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ - 25 ກໍລະກົດ 2020.
  • ສ່ວນແບ່ງຂອງວຽກ (ການຊົດເຊີຍໄລຍະສັ້ນ): ໂຄງການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດມີທາງເລືອກອື່ນໃນການປົດພະນັກງານ. ມັນໃຊ້ UI ເພື່ອອຸດໜູນບາງສ່ວນຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ສູນເສຍໄປ ສຳລັບນາຍຈ້າງທີ່ເວລາເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການຕົກຕໍ່າຂອງຕະຫຼາດ ຫລື ຄວາມກົດດັນທາງທຸລະກິດອື່ນໆ. ແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ - 26 ທັນວາ 2020, ລັດຖະບານກາງກຳລັງຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ລັດຕ່າງໆ ສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອວຽກແບ່ງປັນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈ່າຍ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງວຽກແບ່ງປັນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ UI.
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍ (Lost Wages Assistance, LWA): ໂຄງການໝົດອາຍຸນີ້ໄດ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດພິເສດ 300 ໂດລາ ຕໍ່ອາທິດ ຕໍ່ຄົນທີ່ວ່າງງານ ຫລື ບໍ່ມີວຽກເຮັດເນື່ອງຈາກ COVID-19 ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ - ວັນທີ 5 ກັນຍາ.
 3. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບອາກອນເງິນເດືອນທີ່ນາຍຈ້າງລັດອໍຣິກອນຈ່າຍ?

  ນາຍຈ້າງ ອາກອນເງິນເດືອນ SUTA ແມ່ນຖືກຈັດເຂົ້າໃນກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງລັດອໍຣິກອນ ທີ່ກະຊວງການເງິນແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ. ເງິນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ເທົ່ານັ້ນ. ບັນດານັກກົດໝາຍຂອງລັດອໍຣິກອນໄດ້ອອກແບບລະບົບອາກອນ UI ເພື່ອກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈຈະມີເງິນສະຫງວນໄວ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI 18 ເດືອນໃນລະຫວ່າງທີ່ເສດຖະກີດຖົດຖອຍ.

 4. ລະບົບອາກອນທີ່ກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ເຮັດວຽກແນວໃດ?

  ໂຄງປະກອບອາກອນຂອງລັດອໍຣິກອນແມ່ນດຸ່ນດ່ຽງຕົນເອງ ແລະ ມີສອງພາກສ່ວນໃຫຍ່. ສ່ວນທຳອິດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງ ແປດຕາຕະລາງອາກອນ. ເມື່ອຕາຕະລາງອາກອນປ່ຽນແປງ, ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຈະຍ້າຍໄປຢູ່ຕາຕະລາງອາກອນນັ້ນ.

  ສ່ວນທີສອງກຳນົດວິທີການທີ່ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍອັດຕາອາກອນໃນຕາຕະລາງກຳນົດ. ອັດຕາອາກອນຂອງນາຍຈ້າງແຕ່ລະຄົນຂຶ້ນກັບ "ອັດຕາປະສົບການ" ຫລື ອັດຕາຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງຈຳເປັນຈະວັດແທກອັດຕາທີ່ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI.

  ເມື່ອກຳນົດອັດຕາອາກອນປີ 2021, ໄລຍະທີ່ນຳໃຊ້ແມ່ນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017 ເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020. ໄລຍະເວລາທີ່ຄອບຄຸມພະຍາດລະບາດຂອງ COVID-19 ມີພຽງ 8% ຂອງເວລານີ້. ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຈ່າຍໃນລັດອໍຣິກອນ ໃນໄລຍະທີ່ເສດຖະກິດຖົດຖອຍນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດອັນດັບປະສົບການຂອງນາຍຈ້າງ.

 5. ນາຍຈ້າງທຸກຄົນຈ່າຍອັດຕາອາກອນດຽວກັນ ຫຼືບໍ່?

  ເລກທີ ອັດຕາອາກອນຂອງນາຍຈ້າງແຕ່ລະຄົນແມ່ນຂຶ້ນກັບ “ ອັດຕາປະສົບການ” ຫຼື ອັດຕາຜົນປະໂຫຍດຂອງນາຍຈ້າງ.

  ອັດຕາສ່ວນຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍແບ່ງປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ທີ່ຄິດໄລ່ໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງໂດຍການຈ່າຍອາກອນເງິນເດືອນຂອງນາຍຈ້າງ.

  ນາຍຈ້າງທີ່ກຳມະກອນໄດ້ຮັບເປີເຊັນສູງກວ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ຖ້າທຽບໃສ່ການຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນ UI ຂອງນາຍຈ້າງອາດຈະມີອັດຕາອາກອນສູງກວ່າ.

  ນີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນສູດນິຕິບັນຍັດທີ່ກົດໝາຍລັດອໍຣິກອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະແນກການຈ້າງງານນຳໃຊ້ ເພື່ອກຳນົດອັດຕາອາກອນເງິນເດືອນຂອງນາຍຈ້າງ ສຳລັບປີທີ່ຈະມາເຖິງ. ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງກຳນົດໃຫ້ທຸກລັດມີຢ່າງໜ້ອຍນາຍຈ້າງບາງຄົນຕ້ອງຈ່າຍຢ່າງໜ້ອຍ 5.4% ໃນອາກອນ UI ໃນແຕ່ລະປີ. ລັດອໍຣິກອນມີພຽງແຕ່ເປີເຊັນໜ້ອຍຂອງນາຍຈ້າງທີ່ຈ່າຍຫຼາຍ ແລະ ນາຍຈ້າງລັດອໍຣິກອນບໍ່ເຄີຍຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 5.4%. ໃນ 40 ລັດອື່ນໆ, ນາຍຈ້າງສາມາດຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 5.4% ໂດຍມີລັດດຽວທີ່ມີອັດຕາສູງສຸດ 18.55%.

 6. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຢຸດຈ້າງຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເນື່ອງຈາກ COVID-19. ພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອາກອນເງິນເດືອນຂອງພວກເຮົາ ເນື່ອງຈາກ ການຖົດຖອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19 ຫຼືບໍ່?

  ການຖົດຖອຍຄັ້ງນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຢຸດຈ້າງວຽກມະຫາສານສຳລັບບາງທຸລະກິດ ແລະ ນາຍຈ້າງບາງຄົນມີຄວາມກັງວົນວ່າພວກເຂົາຈະເຫັນການຂຶ້ນອາກອນເງິນເດືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບອັດຕາການວ່າງງານທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດອໍຣິກອນ, ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າລັດອໍຣິກອນພຽງແຕ່ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ກາງຕາຕະລາງການເກັບອາກອນ UI - ຕາຕະລາງ 4 - ສຳລັບປີ 2021. ນີ້ແມ່ນການຂອບໃຈກັບ ສູດກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ທີ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການລັດອໍຣິກອນເປັນເວລາ 45 ປີທີ່ຜ່ານມາເປັນຢ່າງດີ. ມັນໄດ້ເຮັດຊ່ວຍໃຫ້ລັດອໍຣິກອນແກ້ໄຂ, ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງລັດອໍຣິກອນ, ຜ່ານການຖົດຖອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະຄົງຕົວຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍຜ່ານການຖົດຖອຍໃນປະຈຸບັນ.

  ໃນຂະນະທີ່ການຖົດຖອຍນີ້ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ນາຍຈ້າງໃນເວລານີ້, ມີສອງເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຄາດການວ່າຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນຕາຕະລາງການຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງລັດອໍຣິກອນ. ຢ່າງທໍາອິດ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງບໍ່ໄດ້ຖືກເກັບຄ່າທຳນຽມເຂົ້າບັນຊີຂອງນາຍຈ້າງ. ຢ່າງທີສອງ, ເພື່ອກຳນົດອັດຕາອາກອນເງິນເດືອນ, ພະແນກຈ້າງງານຈະກວດກາຄືນສາມປີຂອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການຖົດຖອຍໃນປະຈຸບັນນີ້ ມີພຽງແຕ່ ແປດສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງໄລຍະເວລາທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດອັດຕາອາກອນເງິນເດືອນປີ 2021 ຂອງທ່ານ.

  ມາຮອດວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020, 21 ລັດໄດ້ກູ້ຢືມເງິນທັງໝົດ 38.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດແລ້ວ. ຈຳນວນເງິນກູ້ຢືມແມ່ນກຳລັງສົ່ງໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນເວລາໃດໜຶ່ງ. ຈະບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນໃນລັດອໍຣິກອນ. ໃນຂະນະທີ່ນາຍຈ້າງໃນລັດອື່ນໆຈະເຫັນອາກອນ UI ເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ, ນາຍຈ້າງຂອງລັດອໍຣິກອນໄດ້ປະຢັດເງິນ 685 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນອາກອນເງິນເດືອນໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຜ່ານລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI.

  ໝາຍເຫດ: ອັດຕາອາກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເບື້ອງຕົ້ນ. ພະແນກການຈ້າງງານຈະສົ່ງອັດຕາອາກອນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ນາຍຈ້າງແຕ່ລະຄົນ, ແລະ ວິທີການຍື່ນການອຸທອນຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຫັນດີກັບອັດຕາດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ. ນາຍຈ້າງບໍ່ຄວນຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບອັດຕາອາກອນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາ.

 7. ນາຍຈ້າງກຳລັງຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ສາມາດເລື່ອນເວລາການຂຶ້ນອາກອນເງິນເດືອນສຳລັບປີໜ້ານີ້?

  ລັດອໍຣິກອນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ມີຄັງສຳ ຮອງພຽງພໍທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ຖ້າການຟື້ນຕົວຈາກສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍໃນປະຈຸບັນຊ້າລົງ. ການເລື່ອນການປັບສົມດຸນຂອງຕົນເອງໃຫ້ແກ່ຕາຕະລາງການເກັບອາກອນ ຫຼື ອັດຕາອາກອນຂອງນາຍຈ້າງພາຍໃນຕາຕະລາງເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ໜຶ່ງປີ, ຈະ:

  • ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ທີ່ໃກ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ
  • ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈ່າຍອາກອນເງິນເດືອນຂອງລັດຖະບານກາງ FUTA ທີ່ສູງຂຶ້ນ.

  ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຕາຕະລາງການເກັບອາກອນສູງຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງລັດອໍຣິກອນຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີພາຍຫຼັງປີທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ພວກເຮົາຕິດຕາມການອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ, ສູດການປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນຕົນເອງຕາມກົດໝາຍ.

 8. ຫຍັງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີຄັງສຳຮອງ? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືມເງິນຄືກັບລັດອື່ນໆ?

  ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຢືມເງິນເພື່ອຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI, ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມ ພ້ອມກັບອາກອນເງິນເດືອນຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານກາງຫຼຸດຜ່ອນ ກົດໝາຍອາກອນວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Unemployment Tax Act, FUTA) ສິນເຊື່ອອາກອນເງິນເດືອນສຳລັບລັດທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມເພື່ອຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອອາກອນເງິນເດືອນເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີທີ່ເງິນກູ້ຢືມບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄືນເຕັມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ບາງລັດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນຍັງກຳລັງຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ຢືມລັດຖະບານກາງຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການຖົດຖອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ FUTA ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ 3.7% ໃນປີ 2020.

  ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ເມື່ອກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງລັດອໍຣິກອນມີຄັງສຳຮອງ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍໃນເງິນເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ດອກເບ້ຍຂອງກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ ເພີ່ມເປັນ 685 ລ້ານໂດລາ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ 20% ຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຍອດເງິນໃນກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມາຈາກດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ມາຈາກກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ—ບໍ່ແມ່ນອາກອນເງິນເດືອນຂອງນາຍຈ້າງ. ດ້ວຍລະບົບການຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງລັດອໍຣິກອນ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງ ຈ່າຍພຽງແຕ່ 80 ເຊັນໃນເງິນໂດລາເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ກຳລັງຖືກຈ່າຍອອກ. ຍ້ອນລະບົບການດຸ່ນດ່ຽງຕົນເອງຂອງລັດອໍຣິກອນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໝາຍວ່າພວກເຮົາຈະມີຕາຕະລາງການເສຍອາກອນຕໍ່າກວ່າ.

  ລັດອໍຣິກອນມີກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈທີ່ສຸຂະພາບດີ, ດັ່ງນັ້ນນາຍຈ້າງຂອງລັດອໍຣິກອນໄດ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ 80 ເຊັນໃນເງິນໂດລາ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຈ່າຍ. ບັນດາລັດທີ່ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ $1 ສຳລັບແຕ່ລະໂດລາຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈ່າຍ.

 9. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈຫຼາຍອັນຂອງລັດແມ່ນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ສິ່ງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນກັບລັດອໍຣິກອນ ຫຼືບໍ່?

  ກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງ ລັດອໍຣິກອນ ໄດ້ຮວບຮວມເອົາການຖົດຖອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍບໍ່ມີການດຸ່ນດ່ຽງຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າສູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດ. ໃນລະຫວ່າງເວລາດຽວກັນນີ້, 36 ລັດໄດ້ຢືມເງິນຈາກລັດຖະບານກາງ ເພື່ອຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI. ບັນດາລັດເຫຼົ່ານັ້ນຍັງປະເຊີນກັບການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ອາກອນເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສຳລັບນາຍຈ້າງເພີ່ມຂຶ້ນ.

  ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2020, ກ່ອນການຖົດຖອຍຂອງ COVID-19, ຍອດເງິນກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງລັດອໍຣິກອນແມ່ນ 5.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ມາຮອດວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຄັງສຳຮອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ 4.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ຄວາມສົມດຸນໃນທາງບວກນີ້ແມ່ນປຽບທຽບກັບ 21 ລັດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນອື່ນໆທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ 38.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກລັດຖະບານກາງເພື່ອຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI*. ລັດອໍຣິກອນບໍ່ໄດ້ຢືມເງິນໃດໆ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະເຮັດແນວນັ້ນ.

 10. ເປັນຫຍັງກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງລັດອໍຣິກອນຈຶ່ງມີສຸຂະພາບດີ ເມື່ອລັດອື່ນໆບໍ່ເປັນແນວນັ້ນ?

  ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະບານກາງ ທຸກລັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງພວກເຂົາ, ລັດຕ່າງໆກໍມີບາງຄວາມຍືດຍຸ່ນໃນວິທີທີ່ພວກເຂົາສ້າງໂຄງສ້າງອາກອນຂອງພວກເຂົາ. ກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີສຸຂະພາບດີ ເນື່ອງຈາກ ລະບົບທີ່ໃຊ້ໃນການລະດົມທຶນ. ໃນປີ 1975, ອົງການນິຕິບັນຍັດແຫ່ງລັດອໍຣິກອນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ແຮງງານເພື່ອຜ່ານການປະຕິຮູບທີ່ສຳຄັນທີ່ວາງລະບົບການເກັບອາກອນທີ່ດຸ່ນດ່ຽງຕົນເອງ. ຮູບແບບນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຂອງລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.

  ໃນຊ່ວງເວລາເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຕາຕະລາງການເກັບອາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດເພີ່ມຕື່ມກອງທຶນໄວ້ວາງໃຈ UI. ເມື່ອພວກເຮົາມີຄັງສຳຮອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຕາຕະລາງອາກອນເລີ່ມຫຼຸດລົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອັດຕາອາກອນຂອງນາຍຈ້າງແຕ່ລະຄົນຈະປັບຂຶ້ນຕາມອັດຕາພະນັກງານຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI.

 11. ຜົນປະໂຫຍດ UI ຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

  ນອກເໜືອຈາກການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກໃຫ້ຢຸດງານແລ້ວ, ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໂດຍຮັບປະກັນວ່າເງິນຈະໄຫຼຜ່ານເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ. ໃນລະຫວ່າງການຖົດຖອຍໃນປະຈຸບັນ, ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນ UI ຂອງລັດອໍຣິກອນໄດ້ຈ່າຍເງິນອອກໄປ 1.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ ເດືອນເມສາ - ກັນຍາ 2020. ນີ້ແມ່ນສູງກວ່າສອງເທົ່າຂອງການຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ UI ປົກກະຕິ ໃນຊ່ວງສອງໄຕມາດປະຕິທິນຈາກການຖົດຖອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

  ອັດຕາອາກອນປະຈຸບັນສາມາດພົບໄດ້ທີ່ນີ້.​