Skip to main content

ພວກເຮົາກຳລັງຈ້າງງານ - ສະໝັກໃນມື້ນີ້!

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ພະແນກການຈ້າງງານແຫ່ງລັດໂອຣີກອນເຮັດວຽກຢ່າງດຸໝັ່ນເພື່ອດຶງດູດ, ຈ້າງງານ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເກັ່ງ ແລະ ມີແຮງບັນດານໃຈ.

ພວກເຮົາກຳລັງຈ້າງງານ! ສະໝັກອອນລາຍໃນມື້ນີ້ສຳລັບຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດວຽກໃນທີ່ນີ້?

ການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພະແນກການຈ້າງງານເປັນຫຼາຍກວ່າວຽກ. ມັນຄືໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຊີວິດຂອງທ່ານເອງ ແລະ ໃນຊີວິດຂອງຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມທ່ານ.

  • ຄວາມສົມດູນຊີວິດການເຮັດວຽກ (ການລາພັກ, ມື້ພັກ 10 ມື້, ມື້ສ່ວນຕົວ 3 ມື້, ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບຄົນພິການໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ)
  • ດູແລທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ (ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານແບບຄອບຄຸມ, ທາງເລືອກແບບແຜນດ້ານການແພດ, ແບບແຜນສາຍຕາ, ປະກັນໄພຊີວິດ, ບັນຊີຈ່າຍແບບຍືດຍຸ່ນສຳລັບເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ, ສູນອອກກຳລັງກາຍໃນສະໜາມ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານ)
  • ສະຫຼອງການຄວາມເປັນເອກະລັກ: ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການຮວມກັນແມ່ນສິລາເອກແຫ່ງຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ການຮວມກັນສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາແຮງງານທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ອຸທິດຕໍ່ການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ເຊິ່ງພະນັກງານທຸກຄົນສາມາດພະຍາຍາມ ແລະ ໄປເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່. ພວກເຮົາພະຍາຍາມຮັກສາວັດທະນະທຳທີ່ດຶງດູດ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນແວ່ນແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຮຽກຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບວັດທະນະທຳທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການ ແລະ ເຊີດຊູ່ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງພອນສະຫວັນ, ປະສົບການ ແລະ ແນວຄິດສ່ວນບຸກຄົນ. ເບິ່ງຄູ່ມືທີ່ຜູ້ຈັດການຈ້າງງານຂອງພວກເຮົານໍາໃຊ້ທີ່ເວບໄຊ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເບິ່ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການຢູ່ຮວມກັນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການຄັດເລືອກພະນັກງານ. ກະລຸນາອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບຂະບວນການເອກະລັກເພດ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງພວກເຮົາ!
  • ລົງທຶນໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ: (ແບບແຜນການບໍານານ, ການຊົດເຊີຍແບບຜ່ອນຜັນ, ແບບແຜນສຳລັບຄົນພິການໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ, ບັນຊີໃຊ້ຈ່າຍແບບຍືດຍຸ່ນສຳລັບການດູແລເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດູແລແບບເພິ່ງພາ)
  • ໃຫ້ຊື່ນຊົມ (ເຫດການຮັບຮູ້ພະນັກງານ, ການກິນອາຫານກາງແຈ້ງປະຈຳປີ, ພະນັກງານທີ່ມີພະລັງເຮັດວຽກຢ່າງມີຜົນ)
  • ADA: ທີ່ພະນັກການຈ້າງງານແຫ່ງລັດໂອຣີກອນ, ພວກເຮົາເຊີດຊູຊຸມຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສ່ວນໜຶ່ງດຽວກັນກັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ລົງສະໝັກຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອຸທິດຕົນເພື່ອໃຫ້ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຍ້ອນພວກມັນປູກຝັງໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ ພ້ອມທັງເປັນຫຼັກການໆປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນບວກ, ປອດໄພ ແລະ ຮຽນຮູ້. ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນອາດຖືກຮຽກຮ້ອງສຳລັບຄົນພິຫານ; ຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືພາ, ການເກີດລູກ ຫຼື ສະພາວະທາງການແພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ສາສະໜາ; ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ, ການຄຸກຄາມທາງເພດ, ການເຝົ້າຕິດຕາມ ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່. ໂດຍລວມແລ້ວ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການປັບປ່ຽນຕໍ່ສະພາບແວກລ້ອມອາຊີບ ຫຼື ວຽກງານ. ການອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນອາດຖືກຮຽກຮ້ອງໃນຈຸດໃດໜຶ່ງໃນຂະບວນການຈ້າງງານ. ສິ່ງນີ້ສາມາດລວມເຖິງໃນລະຫວ່າງການຄັດເລືອກ, ການອົບຮົມ, ການຝຶກວິໄນ, ການປ່ຽນແປງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມວຽກງານ, ອື່ນໆ. ທຸກການຮຽກຮ້ອງສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈະຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ຢ່າງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການປະເມີນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ແບບຕອບໂຕ້. ການຕອບໂຕ້ພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ລົງສະໝັກທີ່ຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ຂໍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃດໜຶ່ງແມ່ນເປັນສິ່ງເກືອດຫ້າມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ທີ່ສົງໄສຄວນຖືກລາຍໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຜູ້ຈັດການ.
  • ການປະເມີນ: ພະແນກການຈ້າງງານສ້າງວັດທະນະທຳການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບາງຕໍາແໜ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນການປະເມີນແບບອອນລາຍ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຄັດເລືອກ. ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນສຳລັບຕໍາແໜ່ງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການຜ່ານອີເມວ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບການປະເມີນ, ກະລຸນາອ່ານເອກະສານຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມຢູ່ເລື້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ.

ພະແນກການຈ້າງງານອຸທິດຕົນເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາໃນການສະໜອງໂອກາດຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສິ່ງນັ້ນຄືການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການຢູ່ຮວມກັນ, ນະໂຍບາຍກວດສອບເບື້ອງຫຼັງອາຊະຍາກຳຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈຳເປັນດ້ານທຸລະກິດ.

ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຈະພຽງແຕ່ພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຈາກເວລາສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ (ເລີ່ມຕົ້ນຈາກວັນທີທີ່ຖືກຈັບກຸມ) ສຳລັບການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ເມື່ອດຳເນີນການກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກຳຂອງຕົນເອງ ໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບການປົກຄອງແຫ່ງລັດໂອຣີກອນ (OAR) 125-007-0200 ຈົນຮອດ 125-007-0330. ສຳລັບຕໍາແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໃນລະບົບຂໍ້ມູນຄວາມຍຸຕິທຳທາງດ້ານອາຊະຍາກຳ (CJIS) ຂອງ FBI, ຕໍາຫຼວດແຫ່ງລັດໂອຣີກອນຈະໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກຳຕ່າງຫາກ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບວິທີດຳເນີນການກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກຳແຕ່ລະຢ່າງ, ກະລຸນາອ່ານນະໂຍບາຍການກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກຳ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຖ້າຫາກມີຄຳຖາມ.