ການຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ແຫຼ່ງວຽກໃນລັດ Oregon

ຫຼັງຈາກຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍໃໝ່ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ລົງທະບຽນການບໍລິການການຈ້າງງານ ແລະ ສຳເລັດກິດຈະກໍາການຈ້າງງານຄືນ.

ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມໜຶ່ງໃນ ໂຄງການຫວ່າງງານແບບພິເສດ, ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພການ ຫວ່າງງານຄ່າຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ຫຼື ວຽກແບ່ງປັນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານກໍາລັງສະໝັກປະກັນໄພ ການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິ, ທ່ານຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະ ຊອກຫາວຽກຢ່າງ ຫ້າວຫັນເພື່ອຮັກສາການມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

The Isaac Lee Patterson Bridge crosses the Rogue River near Gold Beach. River bank and the stream can be seen in the foreground, and clouds float in a blue sky.

ຢູ່ໃນລັດໂອຣິກອນ

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດ Oregon, ຫຼືທ່ານອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບ Oregon ແລະ ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ Oregon ເປັນປະຈໍາ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນໃນ iMatchSkills ໂດຍໃຊ້ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງ ທ່ານ ແລ້ວໄປຫາພະນັກງານຂອງ WorkSource Oregon ໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ (ແບບທາງໄກ ຫຼື ແບບຊ່ອງໜ້າ) ເພື່ອເຮັດການປະຖົມນິເທດການຈ້າງງານຄືນ.

ໃນການປະຖົມນິເທດຂອງທ່ານ, ພະນັກງານຂອງ WorkSource Oregon ຂອງພວກເຮົາຈະທົບທວນ ຄືນການລົງທະບຽນ iMatchSkills ຂອງທ່ານສໍາລັບການປັບປຸງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖືກຈັບຄູ່ ກັບວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ, ທົບທວນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຫາວຽກທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວ ກັບຍຸດທະສາດການຊອກຫາວຽກໃຫມ່. ພວກເຮົາມີຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ເປັນມືອາຊີບດ້ານ ການຈ້າງງານທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂອກາດການຝຶກອົບຮົມ, ສະແດງໃຫ້ ທ່ານເຫັນວິທີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອ້າງອີງອື່ນໆ ຫຼື ຂໍ້ມູນສະເພາະເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຈ້າງງານ.

ການປະຖົມນິເທດສາມາດເຮັດໄດ້ແບບທາງໄກ ຫຼື ແບບຊ່ອງໜ້າຢູ່ຫ້ອງການໃດໜຶ່ງຂອງ WorkSource Oregon. ການກຳນົດເວລາ ນັດໝາຍດຽວນີ້ກັບໜຶ່ງໃນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລ້ວ!

ຢູ່ນອກລັດ Oregon

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ນອກລັດ Oregon ແລະປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ Oregon ເພື່ອເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຕ້ອງລົງທະບຽນກັບລະບົບແລກປ່ຽນແຮງງານໃນລັດຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຫຼັກຖານໃຫ້ພວກເຮົາວ່າທ່ານລົງທະ ບຽນແລ້ວ. ເພື່ອຊອກຫາຫ້ອງການບໍລິການຈັດຫາງານຢູ່ໃນລັດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ໄປທີ່ CareerOneStop.org, ເລືອກ ”Find Local Help” ຈາກ​ເມ​ນູ​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ຫນ້າ​, ແລະ ປ້ອນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ “Find an American Job Center” ທາງເລືອກໃນການຄົ້ນຫາ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ລົງ ທະບຽນສໍາເລັດແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງສົ່ງຫຼັກຖານໃຫ້ພວກເຮົາວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມນັ້ນແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍລິການຈັດຫາງານ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ທ່ານເຊິ່ງປະກອບມີວັນ ທີທີ່ທ່ານຕ້ອງສຳເລັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ສຳເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານອາດຈະຊັກຊ້າ ແລະ ຖືກປະຕິເສດ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າເພື່ອຮັບແຈ້ງການເພື່ອລົງທະບຽນການເຮັດວຽກ, ນັດຫມາຍການເຮັດ ປະຖົມນິເທດຂອງທ່ານເລີຍ, ຫຼື ເພື່ອສໍາເລັດການລົງທະບຽນໃນລັດຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານເຄີຍສໍາເລັດກິດຈະກໍາການລົງທະບຽນຂອງທ່ານໃນອະດີດ, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດອີກເທື່ອ ຫນຶ່ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນໃຫມ່.