Skip to main content

Chúng tôi rất biết ơn các đối tác cộng đồng của chúng tôi đã giúp chúng tôi tiếp cận với mọi người dân Oregon có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Vui lòng sử dụng các công cụ tiếp cận dưới đây để cho cộng đồng quý vị phục vụ biết về trợ cấp thất nghiệp.

Công cụ tiếp cận cộng đồng