Skip to main content

Chúng tôi rất biết ơn các đối tác cộng đồng của chúng tôi đã giúp chúng tôi tiếp cận với mọi người dân Oregon có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Vui lòng sử dụng các công cụ tiếp cận dưới đây để cho cộng đồng quý vị phục vụ biết về trợ cấp thất nghiệp.

Chúng tôi chân thành cảm tạ các cộng đồng đối tác đã giúp chúng tôi tiếp cận mỗi người dân Oregon có thể hội đủ điều kiện nhận để nhận trợ cấp thất nghiệp. Xin vui lòng sử dụng các tài liệu để tiếp cận dưới đây để cho các cộng đồng mà quý vị phục vụ biết về trợ cấp thất nghiệp

Nếu mọi người không gửi yêu cầu trợ cấp của họ một cách chính xác, điều này sẽ khiến quyền lợi của họ bị trì hoãn nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Trong thời gian đại dịch COVID-19, câu trả lời đúng cho các câu hỏi trong đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp khác với những gì người ta có thể nghĩ. Sử dụng hoặc chia sẻ theo từng bước hướng dẫn và những video của chúng tôi để giúp các cộng đồng mà quý vị đang phục vụ nộp hồ sơ yêu cầu một cách chính xác.

Có thông dịch miễn phí dành để nộp bất kỳ loại hồ sơ yêu cầu nào. Xin gọi cho Worksystems số 1-503-606-6969. Worksystems không thể trả lời các câu hỏi đối với những hồ sơ đang có sẵn với Bộ Việc Làm. Họ chỉ có thể giúp để nộp các hồ sơ ban đầu hoặc yêu cầu trợ cấp hàng tuần qua điện thoại bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.