Skip to main content

Partners

Chúng tôi rất biết ơn các đối tác cộng đồng của chúng tôi đã giúp chúng tôi tiếp cận với mọi người dân Oregon có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Vui lòng sử dụng các công cụ tiếp cận dưới đây để cho cộng đồng quý vị phục vụ biết về trợ cấp thất nghiệp.

Bộ việc làm cung cấp thông dịch miễn phí qua các đường dây nóng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp những lựa chọn sau đây để được hỗ trợ về ngôn ngữ:

  1. Gửi tên, ngôn ngữ được yêu cầu và số điện thoại của quý vị đến OED_LanguageAccess@employ.oregon.gov để được gọi lại bằng ngôn ngữ của quý vị.
  2. Vui lòng gọi cho Trung Tâm Liên Lạc về Bảo HiểmThất Nghiệp theo số 1-877-345-3484.