Đối tác

Chúng tôi rất trân trọng các đối tác cộng đồng đã giúp chúng tôi tiếp cận mọi người tại Oregon, những người mà có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Xin vui lòng sử dụng các tài liệu tiếp cận bên dưới để giúp cho cộng đồng mà quý vị phục vụ biết về trợ cấp thất nghiệp và cách nộp đơn yêu cầu để họ có thể nhận bất kỳ trợ cấp nào mà họ hội đủ điều kiện nhận càng sớm càng tốt. 

Trợ giúp trước việc nộp đơn xin đang khả dụng. Có một số cách để liên lạc với chúng tôi, và chúng tôi cung cấp sự trợ giúp bằng các ngôn ngữ khác nhau và theo những cách khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mỗi người. 

Tài liệu tiếp cận cộng đồng để tải xuống

Cẩm nang Hướng dẫn Yêu cầu Trợ cấp

Đơn Đăng ký Bảo hiểm Thất nghiệp

Quý vị có bị cắt giảm giờ làm hay có bị mất việc làm không?

Danh mục