Skip to main content

Partners

ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທຸກໆຄົນໃນລັດໂອເລກອນ ຜູ້ທີ່ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຈາກການຫວ່າງງານ. ກະລຸນາໃຊ້ເອກະສານການເຜີຍແຜ່ດ້ານລຸ່ມເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ທ່ານຮັບໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການຈາກການຫວ່າງງານ.

ພະແນກຈ້າງງານໃຫ້ການແປພາສາບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າຜໍ່ານສາຍດໍ່ວນຂອງພວກເຮົາ. ນອກນ ້ ນພວກເຮົາຍ ງໃຫ້ທາງເລືອກການ ຊໍ່ວຍເຫື ອພາສາຕ ໍ່ ໄປນ ້ ຄື:

1. ສົໍ່ ງຊືໍ່ ຂອງທໍ່ານ, ພາສາທ ໍ່ ຂ ແລະ ເບ ໂທລະສ ບຫາ OED_LanguageAccess@employ.oregon.gov ເພືໍ່ ອຮ ບການໂທ ກ ບຄືນເປ ນພາສາຂອງທໍ່ານ.

2. ໂທຫາສູ ນຕິດຕໍ່ ປະກ ນໄພການຫວໍ່າງງານທໍ່ ເບ 1-877-345-3484.