ຄູ່ຮ່ວມງານ

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງຄົນໂອຣິກອນທຸກຄົນທີ່ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ. ກະລຸນາໃຊ້ເອກະສານການເຜີຍແຜ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ທ່ານໃຫ້ບໍລິການຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ ແລະ ວິທີ ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ມີການຊ່ວຍເຫຼືອການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຢູ່. ພວກມັນມີລີ້ງຈຳນວນຫຼາຍ wທາງຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ແລະ ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນ ຫຼາຍພາສາ ແລະ ຫຼາຍວິທີ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ດາວໂຫຼດເອກະສານເຜີຍແຜ່

ທ່ານຕົກງານບໍ?

ຄູ່ມືຜູ້ຮ້ອງຂໍປະກັນໄພຫວ່າງງານ

ລາຍການກວດ