Skip to main content

ຜູ້ຮ່ວມມື

ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມງານຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທຸກໆຄົນໃນລັດໂອເລກອນ ຜູ້ທີ່ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຈາກການຫວ່າງງານ. ກະລຸນາໃຊ້ເອກະສານການເຜີຍແຜ່ດ້ານລຸ່ມເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ທ່ານຮັບໃຊ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການຈາກການຫວ່າງງານ.

ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ສະຫວັດດີການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຫຼ້າຊ້າເປັນມື້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເປັນອາທິດ. ໃນຊ່ວງທີ່ມີ COVID-19, ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຄຳຖາມທີ່ຢູ່ໃນແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຮຽນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນກວ່າທີ່ຄົນເຮົາຄິດ. ໃຊ້ ຫຼື ແບ່ງປັນຄຳແນະນຳ ແລະ ວິດີໂອເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນທີ່ທ່ານຮັບໃຊ້ເຮັດການຮ້ອງຮຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແປພາສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງຮຽນທຸກປະເພດແມ່ນມີໃຫ້. ກະລຸນາໂທຫາ Worksystems ທີ່ 1-503-606-6969. Worksystems ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຢ່າງເປີດເຜີຍກັບພະແນກການຈ້າງງານ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ປະຈຳອາທິດຜ່ານທາງໂທລະສັບເປັນພາສາຕ່າງໆນອກເໜືອຈາກພາສາອັງກິດ.