Skip to main content

ຖ້າທ່ານຖືກຢຸດພັກວຽກ ຫຼື ຖືກຕັດຊົ່ວໂມງເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກ ໂຄວິດ-19, ທ່ານກໍຂ້ອນຂ້າງມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເປັນປົກກະຕິ.

ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ, ພະນັກງານຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານຈ້າງຊົ່ວຄາວບາງຄົນອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານຈາກຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA). ນີ້ແມ່ນໂຄງການໃໝ່ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ ເຊິ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົດໝາຍ CARES. ມັນມີການສະໝັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນແມ່ນສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ອອກຈາກວຽກ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ແມ່ນສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດບໍ, ໃຫ້ຕອບບົດທົດສອບຄວາມເໝາະສົມ. ມັນຈະຊ່ວຍນໍາທ່ານໄປຫາການສະໝັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ການສະໝັກທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຂອງທ່ານໂດຍໄວທີ່ສຸດ.