Skip to main content

Do I Qualify?

Haddii shaqada lagaa fariisiyay ama saacadahaaga la jaray sida ay sababtay COVID-19, badanaa waad u qalmeysaa faa’idooyinka shaqo la’aanta joogtada ah.

Dadka iskood u shaqeysta, shaqaalaha xiriirka, iyo qandaraaslayaasha madaxabanaan ee kale way u qalmi karaan Caawinta Shaqo la’aanta Cudurka safmarka (PUA). Tani waa barnaamijka faa’idooyinka shaqo la’aanta cusub ee ay abuureen Xeerka CARES. Waxay leedahay codsi gaar ah. Waxaa loogu tallogalay dadka ka maqan shaqada sabab la xiriirto COVID-19 oo uma qalmaan faa’idooyinka shaqo la’aanta joogtada ah.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa faa’idooyinka shaqo la’aanta.

Si aad u ogaatid haddii aad u qalmi kartid, qaadatid Su’aalaha gaaban ee U qalmida. Waxay kugu caawineysaa inay kugu hagto arjiga ku haboon. Buuxinta arjiga ku haboon waxay kuu keeneysaa lacagtaada sida ugu dhaqsiha badan.