Skip to main content

Overpayment Waivers

Yêu Cầu Miễn Trừ Khoản Thanh Toán Quá Mức

Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dân không ra đường và đảm bảo sự vững mạnh cho cộng đồng. Tuy nhiên, nếu ai đó nhận trợ cấp khi không đủ điều kiện, họ có thể phải trả lại tiền. Đối với nhiều người, việc nhận được thông báo thanh toán quá mức có thể gây thêm căng thẳng cho giai đoạn vốn đã khó khăn trong cuộc sống của người dân. Nếu bạn nhận được thông báo về việc thanh toán quá mức, chúng tôi khuyến khích bạn yêu cầu miễn trừ khoản thanh toán quá mức nếu việc hoàn trả gây khó khăn về mặt tài chính cho bạn.

Bộ Lao động Hoa Kỳ cung cấp tùy chọn miễn trừ cho việc than toán quá mức trong phúc lợi liên bang cho những người yêu cầu đủ điều kiện. Bạn có thể yêu cầu miễn trả lại nếu được xác định rằng bạn KHÔNG có lỗi trong việc thanh toán quá mức VÀ việc trả lại sẽ gây ra khó khăn về mặt tài chính. Miễn trừ này chỉ áp dụng cho các chương trình sau:

Miễn trừ trả quá tiền bảo hiểm thất nghiệp liên bang

• Bồi thường Thất nghiệp Khẩn cấp do Đại dịch (PEUC)

• Bồi thường Thất nghiệp Liên bang do Đại dịch (FPUC)

• Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA)

• Hỗ trợ Tiền lương bị mất (LWA)

• Bồi thường Thất nghiệp cho Người có thu nhập Hỗn hợp (MEUC)

Luật Oregon cho bạn cơ hội yêu cầu miễn hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán quá mức không gian lận nào đối với các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thông thường và các khoản trợ cấp mở rộng nếu được xác định rằng việc trả lại cho chúng tôi sẽ gây ra khó khăn về mặt tài chính cho bạn. Miễn trừ này chỉ áp dụng cho các chương trình sau:

Miễn trả tiền thất nghiệp của Tiểu bang

• Bảo hiểm Thất nghiệp Thông thường

• Phúc lợi Mở rộng (EB)

Hướng dẫn Nộp Yêu cầu Miễn trừ

Gửi đơn miễn trừ hoàn trả khoản thanh toán quá mức của tiểu bang (state overpayment waiver form) hoặc đơn miễn trừ thanh toán quá mức liên bang (overpayment) qua:

• Email: OED_OVERPAYMENT_UNIT@employ.oregon.gov - Chủ đề: “Yêu cầu Miễn trừ”

• Fax: 503-947-1811 - ATTN: Yêu cầu Miễn trừ BPC

• Thư: Miễn trừ hoàn trả thanh toán quá mức BPC PO BOX 14130 Salem, HOẶC 97309-5046

Bạn cũng có thể gửi trực tuyến miễn trừ thanh toán quá mức liên bang của mình (Chỉ bằng tiếng Anh)

Nếu bạn cần trợ giúp để quyết định sử dụng đơn miễn trừ nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 503-947-1995.