ການຍົກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນເກີນ

ຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮັກສາ ຊຸມຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນ. ນີ້ເອີ້ນວ່າການຈ່າຍເງິນເກີນ. ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ການໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງ ຍອດ ການຈ່າຍເງິນເກີນ ສາມາດເພີ່ມຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ. ຖ້າທ່ານ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ການຈ່າຍເງິນເກີນ ແລະ ການຈ່າຍຄືນຈະເປັນຄວາມລໍາບາກທາງດ້ານການເງິນ, ພວກເຮົາແນະ ນໍາໃຫ້ທ່ານຮ້ອງຂໍການຍົກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນເກີນ.

A wooden pedestrian bridge crosses a stream in Selmac Lake Park near Selma.

ການຍົກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນ UI ເກີນຂອງລັດ

ນິຕິກຳຂອງລັດ Oregon ໃຫ້ໂອກາດໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອຂໍການຍົກເວັ້ນ ການຈ່າຍເງິນເກີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການສໍ້ໂກງຜົນ ປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ ຖ້າມັນຖືກກໍານົດວ່າການຈ່າຍຄືນໃຫ້ພວກເຮົາຈະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ. ການຍົກເວັ້ນນີ້ນຳໃຊ້ກັບບັນດາໂຄງການຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ:

  • ປະກັນໄພຫວ່າງງານ
  • ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ (EB)
  • ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC)
  • ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC)
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານແຜ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍ (Lost Wages Assistance, LWA)
  • ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານແບບປະສົມ (Mixed Earners Unemployment Compensation, MEUC)

ຄໍາແນະນໍາການຍື່ນຂໍການຍົກເວັ້ນ

ດາວໂຫລດ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ສໍາເນົາຂອງກົມຈັດຫາງານ Oregon ການຮ້ອງຂໍການຍົກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນເກີນ. ມີສາມວິທີໃນການສົ່ງແບບຟອມການຍົກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນເກີນຂອງລັດຂອງທ່ານ:

  • ສົ່ງອີເມວພ້ອມກັບເອກະສານທີ່ເຕີມຄົບຖ້ວນໄປຫາ UIOverpayments@employ.oregon.gov ໃສ່ຫົວຂໍ້ “ການຮ້ອງຂໍການຍົກເວັ້ນ.”
  • ແຟັກເອກະສານທີ່ເຕີມຄົບຖ້ວນໄປຫາ 503-947-1811 ທີ່ໜ້າປົກມີຄຳວ່າ “ATTN: BPC Waiver Requests.”
  • ສົ່ງທາງໄປສະນີ ເອກະສານທີ່ເຕີມຄົບຖ້ວນໄປຫາ BPC Overpayment Waivers 875 Union St. NE Salem, OR 97311.

ຖ້າທ່ານຢາກໄດ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 503-947-1995.