Miễn Trừ Cho Khoản Thanh Toán Tiền Thất Nghiệp Vượt Mức

Trợ cấp thất nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người ở trong nhà của họ và giữ cho cộng đồng vững mạnh. Tuy nhiên, nếu ai đó nhận được trợ cấp khi họ không hội đủ điều kiện, họ có thể phải trả lại tiền đó. Đây được gọi là một khoản trả tiền thất nghiệp vượt mức. Đối với nhiều người, việc nhận được thông báo trả tiền thất nghiệp vượt mức có thể làm tăng thêm căng thẳng cho thời điểm vốn đã khó khăn trong cuộc sống của mọi người. Nếu quý vị nhận được thông báo trả tiền thất nghiệp vượt mức và việc trả tiền lại sẽ là một khó khăn tài chính, chúng tôi khuyến khích quý vị yêu cầu miễn trừ cho sự trả tiền thất nghiệp vượt mức.

A wooden pedestrian bridge crosses a stream in Selmac Lake Park near Selma.

Miễn Trừ Cho Sự Thanh Toán Tiền Thất Nghiệp Vượt Mức Của Tiểu Bang

Luật pháp Oregon cho phép quý vị có cơ hội để yêu cầu xin được miễn trừ cho mọi khoản thanh toán vượt mức nếu được xem là không gian lận đối với các phúc lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp và các Phúc Lợi Gia Hạn nếu được chứng minh rằng việc trả lại tiền cho chúng tôi sẽ khiến quý vị gặp khó khăn về tài chính. Việc xin được miễn trừ này chỉ áp dụng cho các chương trình sau:

  • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  • Phúc Lợi Gia Hạn (EB)
  • Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC)
  • Trợ cấp Thất nghiệp Do Đại dịch Liên bang (FPUC)
  • Trợ cấp Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA)
  • Trợ cấp Tiền lương Bị mất (LWA)
  • Trợ cấp Thất nghiệp Cho Người kiếm tiền Hỗn hợp (MEUC)

Các Hướng Dẫn Về Cách Yêu Cầu Xin Được Miễn Trừ

Tải xuống và điền vào mẫu đơn Yêu cầu Miễn trừ cho Sự Trả Tiền Thất Nghiệp Vượt Mức của Sở Lao động Oregon. Có ba cách để gửi mẫu đơn miễn trừ cho sự trả tiền vượt mức của tiểu bang:

  • Gửi email với chứng từ đã hoàn tất đến UIOverpayments@employ.oregon.gov với dòng tiêu đề "Yêu cầu miễn trừ".
  • Gửi fax chứng từ đã hoàn tất đến 503-947-1811 với trang bìa bao gồm "ATTN: Yêu cầu miễn trừ BPC".
  • Gửi giấy tờ đã hoàn tất qua đường bưu điện đến BPC Overpayment Waivers 875 Union St. NE Salem, OR 97311.

Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 503-947-1995