ຂັ້ນຕອນການອຸທອນ

ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາຫຼຸດ ຫຼື ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາສົ່ງຄຳຕັດສິນທາງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໄປ​ໃຫ້ທ່ານທາງ ໄປສະນີ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບຄຳຕັດສິນທາງປົກຄອງ, ທ່ານມີສິດໃນການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຈາກ Office of Administrative Hearings (ສຳນັກງານການໄຕ່ສວນທາງປົກຄອງ) ແລະ ທົບທວນຄຳຕັດສິນໃນຕະຫຼອດຂະບວນ ການອຸທອນນັ້ນ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານມີສິດອັນດຽວກັນໃນບາງສະຖານະການ.

ໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ, ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງຈາກ Office of Administrative Hearings ຈະຮັບຟັງ ການໃຫ້ການຈາກຜູ້ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຮັດການຕັດສິນ. ປົກກະຕິແລ້ວການໄຕ່ສວນຈະດຳເນີນທາງໂທລະສັບ.

ຖ້າທ່ານອຸທອນຄຳຕັດສິນທາງປົກຄອງ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຍື່ນສຳລັບຜົນປະໂຫຍດໃນແຕ່ລະອາທິດ. ຖ້າຄຳອຸທອນໄດ້ຮັບການ ຕັດສິນຕາມ​ຄວາມປະສົງຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນພຽງສຳລັບອາທິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງທັນເວລາ.

ຍື່ນຄຳອຸທອນຕາມເວລາ

ຄຳຕັດສິນທາງປົກຄອງຈະກາຍເປັນ 20 ວັນປະຕິທິນສຸດທ້າຍພາຍຫຼັງພວກເຮົາສົ່ງພວກມັນທາງໄປສະນີ, ສະນັ້ນໃຫ້ ຍື່ນຄຳອຸທອນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການການໄຕ່ສວນ. ຄຳຕັດສິນທາງປົກຄອງເດີມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການທົບ ທວນ, ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຍື່ນຄຳອຸທອນຕາມເວລາ.

ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ

ແບບຟອມທີ່ຢູ່ໃນຄຳຕັດສິນທາງປົກຄອງຂອງທ່ານຈະມີຄຳແນະນຳສຳລັບວິທີການຍື່ນຄຳອຸທອນ.  ນອກນັ້ນທ່ານສາມາດ ຍື່ນຄຳອຸທອນ ແລະຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນໃນວິທີການຕໍ່ໄປນີ້:

  • ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍຜ່ານແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ​.
  • ສົ່ງຄຳຮ້ອງທາງແຟັກເຖິງ 503-947-1335.
  • ສົ່ງຄຳຮ້ອງທາງໄປສະນີ ເຖິງ Unemployment Insurance – Hearings, 875 Union St NE, Salem, OR 97301.
  • ໂທ 503-947-3149 ແລະ ຝາກຂໍ້ຄວາມພ້ອມກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ.

ທ່ານສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃນຄຳຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ (ແບບ​ຟອມ 2602) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ. ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໃນຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານ:

  • ເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ຂອງທ່ານ ຫຼື ເລກປະຈຳຕົວລູກຄ້າ (CID).
  • ເລກຄຳຕັດສິນທາງປົກຄອງ. ເລກນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນໜັງສືທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງໄປສະນີ.
  • ວັນທີຂອງການຕັດສິນທີ່ທ່ານອຸທອນ.
  • ຂໍ້ມູນທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ເຫັນດີກັບຄຳຕັດສິນນັ້ນ.
  • ວັນທີ ຫຼື ເວລາສະເພາະທີ່ທ່ານຈະບໍ່ຫວ່າງສຳລັບການໄຕ່ສວນ.

ພວກເຮົາຈະສະໜອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງພາສາ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໄຕ່ສວນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອຸທອນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Office of Administrative Hearings (ຫ້ອງ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ທາງ​ດ້ານ​ບໍ​ລິ​ຫານ).

ອັບເດດທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການ​ອັບ​ເດດທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງທັງສອງຫ້ອງການຄື Office of Administrative Hearings ທີ່ເບີ 503-947-1515 ແລະUnemployment Insurance Center (ສູນປະກັນໄພການຫວ່າງງານ).