Quy trình Kháng nghị

Bất cứ khi nào chúng tôi cắt giảm hoặc từ chối phúc lợi của quý vị, chúng tôi đều sẽ gửi cho quý vị một quyết định hành chính. Nếu không đồng ý với quyết định hành chính đó, quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều trần từ Văn phòng Điều trần Hành chính và được trình quyết định để được xem xét lại thông qua quy trình kháng nghị. Chủ lao động của quý vị cũng có quyền tương tự trong một số trường hợp.

Tại phiên điều trần, một thẩm phán luật hành chính từ Văn phòng Điều trần Hành chính sẽ nghe lời khai của những người liên quan và đưa ra phán quyết. Các phiên điều trần thường được tiến hành qua điện thoại.

Nếu quý vị kháng nghị một quyết định hành chính, hãy tiếp tục nộp đơn nhận phúc lợi mỗi tuần. Nếu kháng nghị thành công, quý vị sẽ chỉ được thanh toán cho những tuần mà quý vị đã gửi yêu cầu đúng hạn.

Nộp đơn kháng nghị kịp thời

Các quyết định hành chính sẽ trở thành quyết định cuối cùng sau 20 ngày dương lịch kể từ khi chúng tôi gửi các quyết định đó qua đường bưu điện, vì vậy, hãy nhanh chóng nộp đơn kháng nghị nếu quý vị muốn có một phiên điều trần. Quyết định hành chính ban đầu sẽ không được xem xét nếu quý vị không nộp đơn kháng nghị kịp thời.

Yêu cầu một phiên điều trần

Biểu mẫu trong quyết định hành chính của quý vị sẽ nêu hướng dẫn về cách nộp đơn kháng nghị.   Quý vị cũng có thể nộp đơn kháng nghị và yêu cầu điều trần theo những cách sau đây:

  • Gửi yêu cầu qua Biểu mẫu Liên hệ với Chúng tôi​.
  • Gửi yêu cầu qua fax đến số 503-947-1335.
  • Gửi yêu cầu qua đường bưu điện đến Unemployment Insurance – Hearings, 875 Union St NE, Salem, HOẶC 97301.
  • Gọi số 503-947-3149 và để lại tin nhắn kèm theo mọi thông tin bắt buộc.

Quý vị có thể điền vào Yêu cầu Phiên điều trần (Biểu mẫu 2602) để đảm bảo rằng quý vị đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết. Cung cấp thông tin sau đây trong yêu cầu của quý vị:

  • ​Số An sinh Xã hội (Social Security Number, SSN) hoặc Số Nhận dạng Khách hàng (Customer Identification Number, CID) của quý vị.
  • Số quyết định hành chính. Số này được cung cấp trong thư chúng tôi gửi cho quý vị.
  • Ngày của quyết định mà quý vị đang kháng nghị.
  • Thông tin sẽ giúp chúng tôi hiểu lý do quý vị không đồng ý với quyết định đó.
  • Ngày hoặc giờ cụ thể quý vị sẽ không tiện để tham gia phiên điều trần.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho quý vị về mặt ngôn ngữ và các hoạt động điều chỉnh hỗ trợ khác.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các phiên điều trần và quy trình kháng nghị trên trang web của Văn phòng Điều trần Hành chính.

Cập nhật địa chỉ của quý vị

Nếu đã yêu cầu một phiên điều trần và cần cập nhật địa chỉ của mình thì quý vị phải thông báo cho cả Văn phòng Điều trần Hành chính theo số 503-947-1515 lẫn Trung tâm Bảo hiểm Thất nghiệp.