Các Luật và Quy tắc Bảo hiểm Thất nghiệp

Trên trang này:

Lịch sử

Năm 1935 và để đối phó với cuộc Đại Suy thoái, Quốc hội đã ban hành chương trình bảo hiểm thất nghiệp như một phần của Đạo luật An sinh Xã hội (SSA). Ngày nay, chương trình này là sự hợp tác giữa liên bang và tiểu bang với sự giám sát của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Đạo luật An sinh Xã hội cung cấp các khoản trợ cấp cho các tiểu bang có luật bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng các yêu cầu của liên bang về quản lý bảo hiểm thất nghiệp và giám sát các khoản thanh toán trợ cấp. Các tiểu bang chỉ có thể sử dụng quỹ liên bang này để quản lý các chương trình bảo hiểm thất nghiệp.

Mỗi tiểu bang có chương trình bảo hiểm thất nghiệp riêng. Một luật của tiểu bang, được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu của liên bang, phác thảo các khoản trợ cấp thất nghiệp mà tiểu bang sẽ cung cấp, cũng như cách thức và thời điểm người lao động đủ điều kiện. Luật cũng thiết lập các khoản đóng góp thuế mà người sử dụng lao động trong tiểu bang sẽ nộp vào quỹ ủy thác bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang.

Sở Việc làm Oregon quản lý Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp của tiểu bang Oregon. Các nhà lập pháp trong Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Oregon viết luật bảo hiểm thất nghiệp, nằm trong Luật Sửa đổi Oregon 657.

Các cơ quan của tiểu bang Oregon cũng tạo ra các quy tắc hành chính giúp họ thực hiện và giải thích thẩm quyền theo luật định của họ. Các quy tắc của Sở Việc làm Oregon nằm trong Chương 471 của Quy tắc Hành chính Oregon. . Chúng bao gồm các quy tắc cho Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp. Đôi khi, Sở Việc làm Oregon cũng phát triển các quy tắc mới được đề xuất hoặc tạm thời.

Ngoài ra, các sáng kiến lập pháp ở Oregon và ở cấp liên bang có thể tạo ra những thay đổi đối với Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp của Oregon. Ví dụ, Sở Việc làm Oregon đã triển khai một số chương trình mới của liên bang và cập nhật các yêu cầu của tiểu bang trong đại dịch COVID-19 do nhiều hành động lập pháp của liên bang và tiểu bang.