Skip to main content

Make Changes

پس ز ثبت یک ادعا، نمی‌توانید در آن تغییر ایجاد کنید. هنگام ثبت ادعای خود، مهم است که تمامی اطلاعات را به درستی وارد کنید. ثبت اطلاعات اشتباه دریافت مزایای شما را به تعویق خواهد انداخت.

می‌توانید آدرس خود را به روز کنید با مراجعه بهسیستم ادعای آنلاین و انتخاب گزینه «تغییر آدرس» (Change your address) یا از طریق تماس با مرکز UI به شماره 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484).